Søk på «steinsetning» i http://www.arkeoland.uib.no/fastmFS.htm

         

Utdrag fra fornminneregisteret

              

Fornminnefelt     

Sted:
Dømmesmoen, 9,  1 i Grimstad,  Aust-Agder
Består av:
Gravhaug Steinsetning Steinlegning Bautastein

Antall
48
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Feltet består i 1983 av 43 gravhauger, hvorav 40 sikre, 2 enkeltstående bautasteiner, 1 trekantet steinetning med tilhørende enkeltstående bautastein, 2 runde steinlegninger, den ene med to reiste stein i kanten, den andre med en i midten. Av haugene er 2, muligens 3 langhauger, resten rundhauger. 2/3 av haugene kan sies å være klart markerte, og omkring 1/4 er steinblandede.Disse er konsentrert i feltets NV-del. De øvrige består hovedsakelig av sand. Alle haugene er gravet i, og de fleste, bortsett fra en 8-9 stkr er avflatet på toppen, og har som oftest en forsenkning i midten. Et par av haugene er helt utgravet, bare randpartiet står igjen. 6 av haugene har mer eller mindre markert fotkjede og/eller -grøft. Haugen lengst N i feltet (nr 45) har begge deler, og også "bro" i ØSØ og VNV. I grøften,br 2m, er plassert 3 bautasteiner, alle bruddstein, med bredsiden vendt mot haugens midtparti, h 0,9-1,25m, br 0,9-1,2m, t 0,3-0,5m. Også to av de andre haugene med grøft har broer. En av disse (nr 14) har bautastein i toppen, h 0,85m, br og t 0,35m. Ca 13 hauger er skadet ved avgravning eller overskjæring. En haug (nr 21) er helt fjernet pga utvidelse av plantefelt. Langhaugene er klart markert, den ene steinblandet, den andre består av jord.Førstnevnte er orientert NØ-SV, sistnevnte NV-SØ. Den steinblandede har fotkjede, og ser ut til å være formet som en båt (nr 33). Jordhaugen har bare 2/3 av sin opprinnelige lengde pga avskjæring. Denne er bevokst med kraftig eik og furu. Begge er gressbevokst. L 5,8-6,5m, br 3-4m, h 0,35-0,75m. De enkeltstående bautasteinene (nr 23-24) står 9,3m fra hverandre, orientert NØ-SV. Begge erhelleformede bruddstein, hver enkelte orientert NNØ-SSV. H 1,051,3m, br 0,8-0,85m, t 0,3m. Den trekantede steinsetningen (nr 42) danner omtrent en likebent trekant med grunnlinjen 14m, de to andre sidene 13m. Hjørnene, orientert fra sentrum, ligger i NNØ,SSØ og V. I midten 2 reiste stein orientert Ø-V, h 1-1,4m, br 0,70,9m, t 0,1-0,3m. I forbindelse med steinsetningen og 3m fra dennes SSV-side står en helleformet bautastein orientert VNV-ØSØ, br 1,6m, h 1,55m, t 0,35m. Den står på linje med de to midtsteinenei trekanten og hjørnesteinen i NNØ. Steinlegningene er klart markerte, og har noe rundkamp liggende innenfor fotkjeden. Den ene (nr 43) har i midten en reist helleformet bruddstein, orientert VNV-ØSØ, h 0,45m, br 0,38m, t 0,11m. Den andre (nr 46) har 2 helleformete bruddstein i kanten, orientert VNV-ØSØ og VSV-ØNØ,h 0,65m, br 0,35-0,4m, t 0,25-0,35m. En helleformet stein, 0,470,58m, ligger mellom og litt N for disse. Den ene av steinlegningene er utgravet og ikke restaurert (nr 47). Begge de sistnevnte lyngbevokst, d 6-6,5m. Tallene i ( ) henviser til kart over gravfeltet v/ K Hauglum 1959.
Tillegg 1983,1984,1985 v/ E Skjelsvik: 10m NØ for S-hjørnet av idrettsplassen, kant i kant med Ø-kanten av denne: Haug, opprinnelig rund og toppet. Klart markert. Toppen sterkt avflatet, trolig pga massetaking, d 13m. Kanten tildels avskavet. Bevokst med noen høystammede eiker, 4 høystammede furuer samt lyng og gress. Mål: N-S 20m, Ø-V 11m, h 0,8m.
Denne haugen er ikke avmerket på spesialkartet, nevnt foran, da den ble funnet først senere og påvist av J H Larsen, UO i 1983. Da man ikke var sikker på om den var naturlig eller ikke, besøkte Skjelvsik og avdelingsingeniør Ivar Johan Jansen stedet 31.10.1984. Jansen arbeidet ved Fylkeskartkontoret i Aust-Agder med sand- oggruskartlegning samt utarbeidelse av jordartskart. Han tok jordprøve utenfor haugen og i N-hellingen av den utenfor der den varavgravd. Prøven fra haugen skilte seg klart ut fra prøven utenfor, i det massen i den er tydelig "omlaget". Den må derfor ansees som en sikker gravhaug.
Ved Ø-enden av drivhusene for tomater: Steinlegning. D 2-2,3m. Denne har Birger Johnsen som er ansatt ved skolen, støtt på under arbeide på stedet.
Supplering 1983: 6660 B06 R07, 1 omfatter: fornminnene nr 7-47, samt a-d. 6660 B06 R07, 2: Haugene 2,3,4. 6660 B06 X01: Haug 5 undersøkt 1957. Tillatt fjernet. 6660 B06 ikke avmerket: Haug 6. Undersøkt 1954 og 1975. Tillatt fjernet. Numrene henviser til forannevnte kart.
Utstrekning
Se spesialkart.
Arkeologiske underskelser
H Gjessing 1923. E Skjelsvik 1950-57. P O Nybruget 1975.
Funn:
Fra nr 5: C28437 a-e. Nr 6: C29172 a-k, Dahlske skole, Grimstad nr 2430. C34926 a-s. Nr 14: C29173 a-b. Nr 17: Funntom. Nr 18 eller 19: Sverd av jern, l 75cm. Tapt. Nr 22: C29570 a-b. Nr 23: C28674 a-b. Nr 24: C28436 a-b. Nr 29: Funntom. Nr 33: C29571 a-c. Nr 40: C29572 a-g. Nr 41: C29573 a-b. Nr 42: C28377 a-c, C28378 a-g. Nr 43: C28379 a-b, C28435 a-d. Nr 45: C28675 a-d. Nr 46: C29174 a-f. Nr 47: C29514 a-g. Samtlige funn fra eldre jernalder, unntatt nr 17,29 og 18 eller 19, som ikke lar seg tidfeste. Det tapte sverdet fra nr 18 eller 19, hvis ene hjalt var bevart, ble funnet i 1905 av Jens Nilsen Austad, Larvik, da han kjørte sand fra en av haugene. Det lå 0,15m under overflaten. Lars Gurebu eide Dømmesmoen dengang. Annetsteds på skolens grunn er funnet C29569 steinalder, C29638 yngre steinalder.
Litteraturhenvisninger:
NF 245 u Dømnesmo. Ab 1875 s 230 u Dømnessmoen. Ab 1880 s 91 u Dømnæsmoen. UO top ark: H Gjessing: Innb 1923. UO top ark: S Grieg: Innb 192?UO top ark: E Skjelsvik: Innb 1956, 1959 u Statens Hagebruksskole, Dømmes fornminnene nr 2-47. Norsk kulturråd: Innstilling fra utvalget for sikring av høyt prioriterte fornminner (1966) s 37 nr 58.
Foto
UO fotoarkiv: Bla: Pl 2176, 2182, 2859-63, 8151, 8152. L 43-46, 100, 101, 107-112, 121, 122, 128, 129. UO fotoarkiv (ØK) Farvedias: I 49-55, 72.
Terrengbeskrivelse
NNØ-SSV-gående høytliggende morene, som faller forholdsvis brattav mot sandmo i Ø-SØ. Denne heller slakt mot SØ. På morenen: Barskog med endel løvtrær. I bunnsjiktet tett løvkratt, mindre bartrær, lyng, gress. På moen: Tresortement, parkmessig behandlet bar- og løvskog. Gressplen. Ingen særlig utsikt.
Orientering
6660 B06 R07: Feltets S-ligste kant på V-siden av fv Vik - Herefossv: 180m VNV for SV-hjørnet av administrasjonsbygningen - den eldste bygningen - på skolen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
43
Datering
jernalder

Fornminnets art
Steinlegning
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnets art
Bautastein
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Spedalen, 23,  8 i Grimstad,  Aust-Agder
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Steinsetning, Nicolaysen: Ab 1876 s 123 nr 39 - C7797, eja - og langhaugen, Ab 1876 s 124 nr 40 - kull, brente bein - fjernet. Sannsynligvis fjernet da jernbanen ble bygget.
Litteraturhenvisninger:
Se også Nicolaysen: Ab 1874 s 162. Winther: Ab 1880 s 93. UO top ark: S Grieg 1929?

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Spedalen, 23,  8 i Grimstad,  Aust-Agder
Består av:
Steinsetning Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
Fornminnene nevnt ovenfor gjelder:
N Nicolaysen: Ab 1876 s 123f nr 39. Rund steinsetning, markert med 7 steiner. C7797 bronsespenne.
N Nicolaysen: Ab 1876 s 124 nr 40. Langhaug, trekull, brente bein.
Sannsynligvis fjernet da jernbanen Rise - Grimstad ble bygget. Den er nå nedlagt.
Litteraturhenvisninger:
Ad steinsetningen: N Nicolaysen: Ab 1874 s 162. Th Winther: Ab 1880 s 93 "...på grænsen mellem Bringsvær og Spedalen ....". UO top ark: S Grieg: Innb 1929 u Spedalen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Eldre jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Spedalen, 23,  17 i Grimstad,  Aust-Agder
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i Ø lå: 1. Rundhaug med en 1,4m høy, helleformet bautastein i V-kanten. D 12-13m.
Fjernet ca 1950.
Straks V for 1:2. Rund? steinsetning. Besto av 5 stein, 4 stod, 1 var falt overende. Steinh 3-7 fot (0,9-2,1m). Fornminnets tvm: 18 alen (10,8m).
Steinene bortminert 1873. Ingen funn. Lå antagelig på området med frukthaven.
Litteraturhenvisninger:
E Lund: Oldtidtsminder i Christiansands Stift. (Chra 1859) s 20 m/tegning. NF 244. Ab 1874 s 161-162 "De ved Spedalen...".
Terrengbeskrivelse
Slak S-helling inntil S-foten av temmelig høy, NØ-SV-gående åsdrag. Sandbunn. Villahave og frukthave.
Orientering
15m SØ for SØ-hjørnet av bolighuset på eiendommen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Vik, 24,  105 i Grimstad,  Aust-Agder
Består av:
Gravhaug Steinsetning Steinlegning


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av:8 gravhauger, hvorav 6 rundhauger og 2 langhauger, 1 rund steinsetning, 2 runde steinlegninger.
Alle haugene er godt markert, bortsett fra en som er sterkt redusert. Alle er steinblandede grushauger.Langhaugene er orientert ØNØ-VSV. Alle haugene er utgravet og avflatet. Tildels ujevn overflate. Haugen nærmest bedehuset er en del avgravet, ligger utsatt til. Samtlige hauger er bevokst med furu, småkratt, gress og lyng. Rundhaugenes d 11-14m, h 0,5-1m. Langhaugenes l 15-17m, br 9-10,5m, h 0,65-0,8m.
Steinsetningen består av 8 rundkamp som har br, h og t 0,4-0,6m. Steinavstand 3,2-5m, gjennomsnittavstand 3,5-4m.Søkk i midten, d 1m, dybde 0,08m, viser spor av fjernet midtstein. Området innenfor steinene er flat jordvoll, uten annen vegetasjon enn 3-4 høye furutrær. Ringens d 9m.
Steinlegningene er delvis klart markert, men på enkelte steder overgrodd og/eller redusert. Begge har spredt steinpakning i det indre, og den ene har en større stein i midten, 0,3x0,4m. D 8-9,6m, den ene har h 0,25m, denne er muligens urørt.
Haugene omtalt av Nicolaysen: Ab 1876 nr 49 - C7809 bronsespenne, eja, nr 50- C7810-12 benkam og jernring, eja, mulig fjernet. Ab 1875 nr 8 - C7369-70 spinnehjul av kleber, del av benkam. Eja. Nr 9 - kull brente bein, er fjernet. Nr 10 - dyrebein - lot seg ikke identifisere. Nr 16 - funntom.Nr 17 - brente bein, er muligens fjernet i forbindelse med anlegget av festplassen.
Supplering 1983:I 1970 foretok UO en undersøkelse på feltet i forbindelse med omleggingen av Vik veikryss. De objekter som ble undersøkt var: 1. En forhøyning, som kunne være rest av en gravhaug. D 12-13m. I forhøyningens SV-del, nedskjæring med trekullblandet jord.
2. 4 runde groper med trekullblandet jord, som også inneholdt 4 leirkarskår og 1 avslagstk flint.
3. 3 steinkonsentrasjoner. Ved disse ble funnet 2 leirkarskår og 1 flintflekke.
Utstrekning
Gravfelt ØNØ-VSV 170m, N-S 120m.
Funn:
Fra de eksisterende haugene: N Nicolaysen 1876 nr 48: C7808 deler av 1 leirkar. Eja. N Nicolaysen 1875 nr 15: C7375-77 deler av 2 leirkar. Eja. N Nicolaysen 1875 nr 14: C7373-74 leirkarskår og bronsestykker. Eja. N Nicolaysen 1875 nr 13: C7372 a-d beinredskap og sølvknapp. Eja. N Nicolaysen 1875 nr 11: Brente bein. N Nicolaysen 1875 nr 12: C7371 leirkarskår. Eja.Funn ved undersøkelsen av haugresten 1970: C33194 a-f bla leirkarskår og flint.
Litteraturhenvisninger:
N Nicolaysen: Ab 1876 s 126 nr 48. N Nicolaysen: Ab 1875 s 212 ff nr 12-15.UO top ark: E Skjelsvik: Top ark reg 1956 og 1957 u 24/116 nr 110, samt haugrest. UO top ark: T Løken: Innb 18.09.1970 u 24/116.
Foto
UO fotoarkiv: L 81 nr 18,19: Mot Vik fra Vikkilen, fra S. L 80 nr 30: Fra Vik mot Vikkilen, fra NØ. L 117 nr 7: Steinsetningen fra NØ. UO fotoarkiv (ØK): Farvedias I 6,7 = L 81 nr 18,19. Farvedias I 8 = L 80 nr 30.
Terrengbeskrivelse
S-brinken av ØSØ-VNV-gående morenerygg. Vid, flat sandmo, høyefurutrær, spredt løvkratt, sparsomt lyng- og gressbevokst. Utsikt i S mot Vikkilen og havet.
Orientering
Feltets N-hjørne: 40m SV for SV-hjørnet av den N-ligste bygning påVik skole, 40/8. Feltets S-kant: kant i kant og N for fv Vik Fjære kirke.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Eldre jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
8
Datering
Eldre jernalder

Fornminnets art
Steinlegning
Antall
2
Datering
Eldre jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Grevstad ytre, 37,  16 i Grimstad,  Aust-Agder
Består av:
Gravhaug Gravrøys Bautastein Steinsetning Grav

Antall
10
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Lengst i N og 3m VNV for N-hjørnet av steingjerdet:1. Rundhaug. Uklart markert. Urørt. Ø-kanten av haugen er avkuttet der hvor veien til Grevstadbukta går. Bevokst med gras, kratt og høye furutrær. D 13m, h 1-1,5m.
Kan være noe usikker som fornminne.
4m SSØ for 1:2. Rundhaug. Klart markert. Gras- og lyngdekke. Haugen er avflatet på toppen. Bevokst med høye furutrær. D 16m, h 1-1,5m.
15m SØ for 2: 3. Rundhaug. Klart markert. Gras- og lyngkledd. Bevokst med høye furuer. D 12m, h 1-1,5m.
Haugene 2 og 3 ble utgravd i 1877 og er nå restaurert.
3m V for 3: 4. Helleformet bauta med avrundet topp. Orientert VNV-ØSØ. Står. Br 1,3m, t 0,35m, h 2,5m.
6m VSV for 4:5. Del av bauta. Bruddstein. Står. Toppen ligger ved bautaens Nside, delvis dekket av mose og gras. Mellompartiet mangler. Dette ligger i en bro på en av Grevstadgårdene. Den delen som står i bakken er skrått avslått, st h 1,3m, br 0,5m, t 0,25m.Toppstykket har l 0,6m i bruddet, h 0,8-1m, t 0,18m. Bautasteinen har sannsynligvis vært like høy, om ikke høyere enn bautaen, nr 4.
8m SSV for 5 og 10m V for bolighuset: 6. Rund steinsetning. Består av 9 steiner + stein nr 10 nær midten av ringen. Alle er store kampesteiner av temmelig lik størrelse og form. H 0,35-0,75m, br 0,6-1,1m, steinavstand 2,5-3,4m. Det indre området dekket av en steinpakning (sml Ab 1877 s 250 nr 33) som ligger 0,3m under overflaten. Dette opplyst av Åmund Grevstad som har gått over området med spett. D 11m.
10m ØSØ for 6, tett inntil bolighusets NV-hjørne ble det da huset ble bygget ca 1929 funnet: 7. Et leirkar og brente bein. Dr I F Lorentsen, stedets eier i 1957, opplyste at karet var ornert, såvidt han kunne huske, og han mente at beinene stammet fra et barn.
Funnene ble lagt tilbake på plass, og stedet er markert med en busk med gule roser.
I 1929 må det ha kommet nok en flatmarksgrav for dagen på feltet (se u "Litteratur"). Det ble da gravet i haugen nr 3, og i dens V-kant 1-1,5m under overflaten ble det funnet: En grav bygd av heller og med mål 0,6-0,7x0,6-0,7mx0,4m. Det opplyses ikke om noe ble funnet i den.
På en knaus med utsikt mot sjøen i SØ og SV, 30m SØ for 7:8. Rundrøys. Noe uklart markert. Består av middels stor rundkamp som er dekket av lyng og mose. Bevokst med bartrær. Krater i midten, d 3,5m, dybde 0,5m. Helle i dagen i kraterets V-kant. D 8m, h 0,75m.
25m S for 8: 9. Rundrøys. Uklart markert. Består av bruddstein og rundkamp. Delvis overgrodd av lyng og einer. Den er noe utkastet. D 7m, h 0,6m.
50m S for 9: 10.Rundrøys. Klart markert. Bygd av rundkamp. Noe mosekledd i N. Ved et lite krater i toppen vokser 6 små furutrær. Kraterets d 2m, dybde 0,2m. Midt i krateret 1 reist helle med h 1m, l 0,45m, br 0,12m. D 10,5m, h 1,5m.
Røysa er restaurert v/ Idrettslaget "Express" under ledelse av Oscar Bjørklund, Vik.
Utstrekning
Felt med fornminner NNV-SSØ 200m, Ø-V 50m.
Arkeologiske underskelser
Se "Beskrivelse" og "Funn".
Funn:
Fra nr 2: N Nicolaysen Ab 1877 s 250-251 nr 34. C8253 Spinnehjul av brent leire. Kull, brente bein. Fra nr 3: N Nicolaysen Ab 1877 s 251 nr 35. Kull, brente bein.Fra nr 6: N Nicolaysen Ab 1877 s 250 nr 33. C8252 Skår av 2 leirkar. Eja. Fra nr 8: N Nicolaysen Ab 1877 s 251 nr 36. Funntom. Fra nr 9: N Nicolaysen Ab 1877 s 251 nr 37. Skiferstykke, muligens brukt som bryne. Fra nr 10: N Nicolaysen Ab 1877 s 251 nr 28. Kull, brente bein.
Litteraturhenvisninger:
Ab 1877 s 250-251. UO top ark: S Grieg: Innb 1929. UO top ark: E Skjelsvik: Innb 1950 med skisse II. UO top ark: E Skjelsvik: Top ark reg 1957 u 37/16,17 og 38/49,50. Ad bautasteinen nr 4: NF 245. Ab 1875 s 229 u Grebstad Ad bautasteinen nr 5: Ab 1877 s 250 fotnote Grebstad. Ad steinsetningen nr 6: Ab 1875 s 229. Ab 1877 s 250 nr 33 u Grebstad. Ad flatmarksgraven funnet i 1929: UO top ark: Brev av 12.06.1929 fra R Lofthus.
Foto
UO fotoarkiv: L 80 nr 19, L 2521 nr 30: Steinsetningen, nr 6, fra SØ. UO fotoarkiv (ØK): Farvedias I 21: Steinsetningen, nr 6, fra SØ. UO fotoarkiv: L 181 nr 2,3, L 2521 nr 29: Steinsetningen, nr 6, fra S. UO fotoarkiv: L 181 nr 4: Steinsetningen, nr 6, fra SV. UO fotoarkiv: L 80 nr 20: Bautasteinene, nr 4,5, fra SSØ. UO fotoarkiv (ØK): Farvedias I 22: Bautasteinene, nr 4,5 fra SSØ. UO fotoarkiv: L 2521 nr 28: Bautastein, nr 4, fra S.UO fotoarkiv: 181 nr 4: Bolighuset. I hjørnet til v f flatmarksgrav nr 7. UO fotoarkiv: 80 nr 18: Røys 10, fra N. UO fotoarkiv (ØK): Farvedias I 23: Røys 10, fra N. UO fotoarkiv: L 2521 nr 22: Røys 10 fra ØNØ. UO fotoarkiv: L 2521 nr 23: Røys 10 fra NØ.
Terrengbeskrivelse
I N: Slakt S-hellende slette. Spredte, høye bartrær. I bunnsjiktetgress, lyng. I S: S-hellende knauset lende. Furuskog, lyng i bunnsjiktet. Berg i dagen flere steder. Utsikt mot Grevstadvika i SV, havet i S.
Orientering
Feltets N-ende: 60m N for NV-hjørnet av det eldste sommerhuset på eiendommen. Feltets SSØ-ende: 150m SSØ for samme hjørne på samme hus.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnets art
Bautastein
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnets art
Grav
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Tomter, 13,  2 i Ski,  Akershus
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Samlingen består av 3 rundhauger og 1 rund steinsetning. Ca 1m S for Glenneveien: 1. Rundhaug, klart markert. Bygd av stein og jord. Helt utgravd i midten. Bevokst med gran og bjørk. D 10m, h 0,75m 5m SØ for 1: 2. Rund steinsetning, består av 8 stein. I midten forsenkning. D 18m, dybde 0,25m. Steinens h 0,2-0,4m. Br 0,2-0,4m. Avstanden mellom steinene 1,6 - 2,4m. 4m SØ for 2: 3. Rundhaug, toppet klart markert, tildels med fotkjede 1,5m fra haugens kant (synlig i N) Utrotet fra midten mot NØ. Bevokst med gran. SØ-kanten ligger på 13/6, skilt med gjerde. D 22m, h 1,5m. 3m SØ for 3: 4. Rundhaug, uklart markert. Avflatet, men tydelig i terrenget. Bygd av jord og stein. Et lite hus er bygd på toppen. Bevokst med gress og rogn. D 17m, h 1m. Denne haugen ligger på 13/6.
Utstrekning
Samling fornminner N-S 50m, Ø-V ca 25m.
Litteraturhenvisninger:
Kråkstad bygdebok s 106. UO top ark: E. Skjelsvik. Top ark reg 1958, u 13/2 nr 2-4,og 13/6.
Terrengbeskrivelse
Morenerygg. Granskog.Ingen utsikt.
Orientering
150m ØNØ for våningshuset på gården og 275m VSV for våningshuset på Bjastad 12/1.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Hausland øvre, 49,  2 i Grimstad,  Aust-Agder
Hausland nedre, 48,  17 i Grimstad,  Aust-Agder
Består av:
Gravhaug Steinsetning Bautastein

Antall
7
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
49/2. I skogkanten 30m SSØ for SØ-hjørnet av villaen på Soltun, 49/114: 1. Rundhaug. Noe toppet og klart markert. Bygd av grus og rundkamp. I toppen krater, d 3m, dybde 0,4m. Midt i dette helleformet bruddstein, orientert NV-SØ, skutt i to, stykkenes mål 1x0,6m og 0,5x0,6m. Haugen er bevokst med furuer, løvkratt og lyng. D 9m, h 1,2m.
6m SSV for 1, men opprinnelig kant i kant med og V for 1: 2. Den N-ligste av 3 reiste stein, som opprinnelig har tilhørt en rund steinsetning. Steinen - 1 - er helleformet, smalsidene orientert N-S, falt overende. Mål: 1,4x0,6x0,5m. 3,5m SV for 1, stein 2, orientert NNØ-SSV, falt overende. Mål: 0,7x0,6x0,5m. 4m SØ for 2, stein 3, orientert ØNØ-VSV, heller svakt mot S. H 0,6m, br 0,7m, t 0,2m.
Ved kontrollen i 1985 ble stein 2 og 3 ikke gjenfunnet. Sannsynligvis helt nedgrodd.
10m S for 1: 3. Rundhaug. Toppet, klart markert med en 1m br fotgrøft. Bygd av grus og rundkamp. I toppen krater, d 2,5m, dybde 0,5m. I dette et par store rundkamp i dagen. Haugen er bevokst med bjørk, einer og lyng. D 10m, h 1,3m.
25m Ø for 1: 4. Rundhaug. Nokså klart markert. Bygd av grus. Svært ødelagt av en vannledning. Bare S- og V-kanten gjenstår. Tilgrodd med løvkratt, noe gress. D 8m, h 1m.
15m NV for 4 og 10m SØ for SØ-hjørnet av villaen på 49/120:5. Bunnlaget av rundhaug, i 1985 representert ved 2 store rundkamp som stikker i dagen. Haugen var i 1965 ganske uklart markert, hadde i midten et vidt, ubestemmelig krater, hvori store rundkamp. Den var meget tilgrodd med løvkratt. Mål 1965: D 8m, h 0,5m.
48/17. 8-10m N for haug 4 på 49/2 og på S-siden av hagen til 48/17 står to portstein på hver side av gårdsveien gjennom Strandleet. Disse er muligens bautasteiner, som har stått på eller ved tidligere fjernede gravhauher i samme hage. Begge steinene er helleformede bruddstein, den N-ligste hvis topp er rett avskåret, heller noe N-over. Steinens mål: 1,5x0,6x0,2m.
I 1985 var den ene steinen falt ned og lå parallelt med gårdsveien.
Utstrekning
Felt med fornminner NNØ-SSV 60m, VNV-ØSØ 40m.
Funn:
48/17. Ca 1880 ble det i hagen under flat mark funnet flere graver som inneholdt oldsaker. Intet tilvaretatt.
49/2. C24086 a-l bla spyd, øks, 5 pilespisser, kniv, alt av jern, sammensmeltede glassperler. Gravfunn mer.t - vik.t. Funnet under flat mark 4m V for gravhaugen - 1 - og sannsynligvis kant i kant med steinsetningen - 4 -.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: E Skjelsvik: Top ark reg. Fjære 1957. 1 = Skjelsvik: nr 3 u 49/2. 2 = Skjelsvik: steinsetning u 49/2. 3 = Skjelsvik: nr 4 u 49/2. 4 = Skjelsvik: nr 3 u 49/2. 5 = Skjelsvik: nr 2 u 49/2. Portsteinene = Skjelsvik anf arb u 48/17.
Terrengbeskrivelse
Slakt SØ-hellende, småknauset lende. Noe blokkrik grusjord. Barskog med islett av løvtrær, i bunnsjiktet en del løvkratt, lyng. Utsikten for det meste stengt av vegetasjon.
Orientering
Feltets N-hjørne: 15m VSV for S-hjørnet av våningshuset på 48/17.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Bautastein
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
4
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Hausland nedre, 48,  24 i Grimstad,  Aust-Agder
Består av:
Bautastein Gravhaug Steinsetning

Antall
6
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Lengst i N og på ryggen av morenen: 1. Stående bautastein, helleformet bruddstein. Orientert Ø-V. Delvis skjult av eik. Omkranset av lyng. H 0,7m, br 0,8m, t ved toppen 0,2m.
3,5m S for 1: 2. Rundhaug. Temmelig klart markert. Steinblandet. To svære helleformede bruddstein ligger i midten, begge orientert NNØ-SSV, l 1,15-1,55m, br 0,4m. Steinene ligger i et krater orientert NNØ-SSV, l 5m, br 2m, dybden midt i krateret 0,35m,på hver av sidene henholdsvis 0,55 og 0,75m. Disse fordypningene i krateret er muligens groper etter steinene. Gress, lyng, noe kratt. D 8,5m, h 1m.
2m V for 2: 3. Bautastein, helleformet bruddstein. Veltet. Ligger i retning ØNØ-VSV, noe mosegrodd og omkranset med lyng. L 2,1m, br 0,7m, t 0,3m.
2,8m VNV for 3: 4. Veltet bautastein, helleformet bruddstein. Ligger i retning ØSØ-VNV. Noe mosegrodd. L 1,15m, synlig br 0,9m, synlig t 0,4m.
8,3m SSV for 3: 5. Stående bautastein, helleformet bruddstein, orientert retning ØNØ-VSV. Står rett ØNØ for stor grop hvori søppel. H 1m, br 0,45m, t 0,35m.
30m SV for 5 og i kanten av sandtak: 6. Rund steinsetning. Bestående av 7 rundkamp, opprinnelig 8. Den 8. har rast utfor sandtaket. 4 av steinene ser ut til å ha veltet, resten står mer eller mindre. Steinene kan vanskelig sees, er godt tilgrodd med lyng og kratt. De har h 0,3-1,5m, br 0,4-0,9m, t 0,3-0,6m. Steinavstanden varierer fra 5 til 7m. Steinsetningen synes steinlagt i midten, her kan sees en samling av 3-4 mindre rundkamp. Området innenfor kantsteinene, er ellers lyng- og krattbevokst. D 14.7m.
Utstrekning
Felt med fornminner NØ-SV 60m, NV-SØ 20m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: E Skjelsvik: Top ark reg 1957 u 48/24 nr 1-2 og a-c. Bautaen - 4 - nyoppdaget. Sml også S Grieg innb 1929.
Terrengbeskrivelse
Flat NØ-SV-gående morene. Spredte gran- og furutrær, løvkratt og lyng. Utsikt i VSV til bygdeborgen på Børråsen I-59 46-1206 R07 på 39/1, 39/14.
Orientering
Feltets SV-kant: 35m NØ for NØ-hjørnet av Express Indrettslags hus på 48/117, 70m NNØ for NØ-hjørnet av Moy Moner idressplass,39/6,33,43,45. Dets NØ-kant: 8m SV for Kleppekjærveien. Dets Vhjørne: grenser i V til massetak.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Bautastein
Antall
4
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Tjore, 71,  1 i Grimstad,  Aust-Agder
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
I krysset mellom NNV-SSØ-gående og ØNØ-VSV-gående skogsvei og i Ø-kanten av førstnevnte, 43m SSØ for kryss mellom veien fra Flødvika og Prestveien, i en lysning i skogen: Rund steinsetning, idag står 3 meget nedsunkne stein igjen,alle heller utover. Samtlige stein ser ut til å være bruddstein.
Stein 1: l 0,6m, t 0,15m, h 0,2m.
1,8m NNV for 1: Stein 2: l 0,6m, t 0,2m, h 0,3m.
1,8m V for 2: Stein 3: l 0,45m, t 0,15m, h 0,25m.
En fjerde stein, rektangelformet, ligger løst på bakken 11m SSV for stein 3. Den er mosegrodd. Mål: 0,9 x 0,6 x 0,2m.
Steinsetningens indre er trolig brolagt, da Bjørlykke, som påviste stedet, har støtt på stein under torven ved å stikke med en spiss stang.
Området med de bevarte steinene er bevokst med gamle graner furuer. Bunnen dekket med barnåler.
1996: Grunneier Kåre Bjørklykke har (siden første registrering) reist tre "nye" steiner. Fornminnet fremstår idag som en sirkulær steinsetting, ca 6 m i diameter og består av seks reiste steiner. Skjelsviks stein nr 1 er den østligste av disse. Terrenget var oergrodd da hun gjorde sine oppmålingersom derfor er blitt noe unøyaktige. I tillegg til Skjelsviks orienteringsoppgave kan nevnes at fornminnet ligger ca 9 m ØNØ for en 8-10 m høy fjellknaus.
Stein 1-3 er nokså rektangulære i formen. Den midterste, en kvartsblokk, er særlig oppsprukket. Det var disse 3 steinene som sto oppreist når Skjelsvik registrerte fornminnet.
Stein 4 skiller seg fra de øvrige ved sin avrundede form. Steinen har vært veltet, men står sannsynligvis på sitt opprinnelige sted.
Litteraturhenvisninger:
Aust-Agder fylke. Utbygningsavdelingen. Kommuneregistrering 1973-74. Grimstad nr 11 u Hessmonen. UO top ark: J. H. Larsen: Beretning om fornminner i Landvik --- 16.01.1974 pkt. Tjore. Steinsetning. UO ØK top ark: Brev av 10.02.1988 - Jnr 429/88 - fra Kåre Bjørnlykke u Hessmonen. Korreksjon til: E. Skjelsvik: Liv i Landvik s 215 u Hessmonen og fik 1.2. Her feil sted registrert.
Foto
UO fotoarkiv (ØK). Farvedias: I. 380: Steinsetningen restaurert fra SV. UO fotoarkiv: Pl. 22126 nr 1,2: Steinsetningen restaurert fra SV.
Terrengbeskrivelse
Flat sandmo. Plantefelt, noe gress, lyng i bunnsjiktet. Skogen stenger for utsikten, men toppen av bygdeborgen 6660 D14 R1 på Tjoresteinen, på 71/3 : 71/5,18 skimtes i NØ.
Orientering
180m Ø for ØSØ-foten av Tjoresteinen, 350m SSØ for tunet på Flødvika, 71/2,28.
Lokalitet
Hessmonen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Eldre jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Hamre, 98,   i Kristiansand,  Vest-Agder
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
På et område ca 25 x 10m, i slettas Ø-lige del lå tidligere: En rund steinsetning som skal ha vært ca 12m i tverrmål bestående av 12 steiner med en oppreist kuppelstein i midten. Steinene er nå flyttet og noen av dem ligger samlet rett V for den nye riksveien. Disse er flyttet i forbindelse med veianlegg. Se skisse.
Stedet der steinene ligger er avmerker med X06. Steinenes mål: Ca 0,5m i tvm.
Opplyst november 1981 v/fylkeskonservator i Vest-Agder: Hamre gård 98/13,14: Steinsetningen ble fjernet ved anlegg av en busslomme for ca 15 år siden. Lå i kryss rv 39 og veg til Fugløyna.
Litteraturhenvisninger:
AB 1890 s 143
Terrengbeskrivelse
Flat NØ-SV-orientert elveterasse som i S-V faller bratt av ned mot den flate bredden henholdsvis til Hamresandbukta og Topdalselvas munning. Oppdyrket. utsikt til Kjevik flyplass i N. Topdalsfjorden i V.
Orientering
Kant i kant og S for kryss rv 39 / vei til Hamresanden campingplass

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Buen, 104,  8 i Kristiansand,  Vest-Agder
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Steinsetning, rund, skal ha ligget her. Den skal ha bestått av i alt 7 store steiner.
Litteraturhenvisninger:
Kraft 1838 NF 265. UO top ark: Sigurd Grieg: Innberetning oktober 1931 ("På et åpent jorde") E. Skjelsvik. Befaring 06.08.1961 ("På et jorde ca 100m S for skolehuset")
Terrengbeskrivelse
Flate som grunner til den bratte Buheia i Ø. Dyrket mark. Vid utsikt mot N, V og S.
Orientering
Ca 15m Ø for Veveien, ca 160m N for NV-hjørnet av driftsbygningen på gården.
Lokalitet
Hovane

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Hafstad, 89,  3 i Grimstad,  Aust-Agder
Består av:
Gravrøys Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
På høyeste punkt av en knaus med bratt fall mot S-V, kloss i og V-VSV for delet mot 89/6,7: Rundrøys, klart markert, men lite synlig. Nok jordblandet. En ogannen stein stikker i dagen i siden. I midtpartiet noe uregelmessig grop, tvm 4m, dybde 0,4m. I SØ-kant av denne nærmest trekantet bruddstein med flat overside, mål 0,9 x 0,6 x 0,35m.0,6m V for denne nok en bruddstein som står på kant. Uregelmessig firkantet, en side flat, mål 0,7 x 0,6 x 0,1-0,15m. Disse steinene tyder på at røysen har inneholdt en gravkiste. Røysen har et frodig gressdekke, er bevokst med litt lyng, et par klynger med eikebusker og frodige, ganske høye einerklynger. D 9m, h 0,6m.
På denne del av Launes fantes inntil ihvertfall 1957: Rester av en rund steinsetning som opprinnelig besto av 12 steiner. Inntil 1957 fantes enda 8-9 steiner igjen, og sporene etter dem som var fjernet kunne da fremdeles sees. Ved registreringen såes ingen spor av ringen. På denne delen av Launes finnes nesten ingen flater, og den eneste noe større, er der den nevnte hytten ligger. Steinsetningen lå her, opplyste grunneieren, Andreas Hafstad.
Litteraturhenvisninger:
Ad røysen: Ingen. Ad steinsetningen: Landvik I. Gård og grend (1961) s 167. Etter opplysning 1957 v/ Aslak H. Havstad.
Terrengbeskrivelse
Sterkt knauset nes med bratt fall mot Landvikvannet i SØ-S-SV. Løv- og bartrær, mest eik og furu. I bunnsjiktet frodige, til dels ganske høye einer, en del løvkratt, gress, lyng. Berg i dagen overalt. Vakkert utsyn over vannet mot Ø-S-SSV. I SØ sees Tjoresteinenmed bygdeborgen 6660 D14 R01 på 71/25,26. I N-NV sees Hafstadgårdene.
Orientering
20m NØ for N-hjørnet av hytte på eiendommen, 210m SØ for S-hjørnet av driftsbygningen på gården.
Lokalitet
Launes

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
bronsealder - jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Havnevåg, 170,  1 i Grimstad,  Aust-Agder
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Rund steinsetning. Består i dag av 4 reiste steinblokker som alle står. En 5. stein ligger i et steingjerde, som deler mot dyrket mark på 169/3, og ligger S-SV for steinsetningen, samtlige stående stein vender flatsiden inn. Stein 1 i Ø, firkantet tverrsnitt, spiss topp. Mål: 0,7x0,9x1,3m. Stein 2 i NØ, firkantet tverrsnitt, nokså flat topp. Mål: 0,8x 0,7x1,1m. Stein 3 i N, uregelmessig rektangelformet tverrsnitt, orientert Ø-V. Jevn topp som skråner mot Ø. Mål: 1x0,5x0,95m. Stein 4 i NV, tverrsnitt tilnærmet firkantet med avrundede hjørner. Mål: 0,8x0,7x0,8m. Avstand mellom stein 1 og steingjerdet i SV: 5m. Avstand mellom stein 1 og 2: 4m. Avstand mellom stein 2 og 3: 3m. Avstand mellom stein 3 og 4: 3,6m. Avstand mellom stein 4 og steingjerdet i S: 8m. Steinsetningens indre er flatt og bevokst med gress, eiketrær og litt eikekjerr. Nuværende st tvm: 10m.
Tradisjon
Der steinene står skulle kirken i Eide har stått, men de underjordiske flyttet materialet til der Eide kirke står i dag. Før i tiden spøkte det mye på stedet.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: Brev av 30.03.1952 m/ kartskisse fra Martin Helle. UO top ark: E Skjelsvik: Befaring 1954 u 20/1,2,4,8 nr 1.
Terrengbeskrivelse
Mindre slette begrenset av bergknauser på alle kanter unntatt mot V-VSV. Store eiketrær og furuer, en del mindre eiker og løvkratt, gressbakke. Høllebukta skimtes i VSV.
Orientering
25m VSV for SV-hjørnet av campinghytte nr 3, 100m SV for SVhjørnet av villaen på eiendommen.
Lokalitet
Kjerkesteina

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Eldre jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Somdalen, 275,  2 i Ringerike,  Buskerud
Somdalen, 275,  3 i Ringerike,  Buskerud
Består av:
Steinsetning Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
På 275/2: 1. Rund steinsetning. Bestående av 11 tildels store rundkamp. Ringen har antagelig bestått av 15 steiner. 2 av steinene ligger i dag utenfor ringen. Steinene er alle veltet og for det meste dekket av mose. I ringens midte, spredte bartrær.0,5-2m NV for ringen 3 store steiner, 2m VSV for ringen avdekket steinhelle, 1x1m. Synlig l på steinene 0,5-1m, avstand mellom steinene 2-2,5m. D 12m.
15m S for 1: 2. Rundhaug. Går i S i ett med terrenget. Klarere markert i Øog V. Over N-lig kant av haugen fører en NV-SØ-gående skogssti. Urørt. Store grantrær, mose. Kan være usikker som fornminne. D 7m, h 0,75-1m.
Ved kontrollen: Kan være usikker som fornminne.
7m SØ for 2: 3. Ditto rundhaug. Tydelig i terrenget. Særlig klart markert mot SØ-N-V, noe avflatet på toppen. D 6m, h 0,75m.

2 og 3 i SV-del av gjerdet som skiller mellom 275/2 N for gjerdet og 275/3 S for gjerdet. 5m SV for 2 og 3 fører gårdsvei i NØ-SV-retning.

Påvist av herredsagronom Nils Gundhus, Somdalen midtre, Rute 2012, 3500 Hønefoss.
Ved kontrollen: 1. ligger på 275/2.
Utstrekning
Samling fornminner N-S 35m, Ø-V 17m.
Litteraturhenvisninger:
Ab 1893 s 175. J. Vibe: Buskeruds Amt, s 175. UO top ark: J Vibe 1893. UO top ark: Brev av 30.09.1937 fra O Islandsmoen, Brandbu.
Terrengbeskrivelse
Skogsterreng, barskog svakt hellende mot SSV, på et NV-SØ-gående høydedrag. 2 og 3 på brinken av høydedraget. S-V utsikt over Somdalen.
Ved kontrollen: NV-SØ-gående høydedrag som heller slakt mot SSV. Barskog. Utsikt i S-V over Somdalen.
Orientering
600m NØ for Somdalen, 175/1, 450m ØSØ-SØ for 275/3, 230m VNV for Somma.
Ved kontrollen: Samlingens S-ende: 125 m NNV for tunet på Verket, 275/34, 525 m NNØ for tunet på 275/2.
Lokalitet
Kjemperingen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Bergsund vestre med Lien, 277,  1 i Ringerike,  Buskerud
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Rund steinsetning som opprinnelig skal ha bestått av 13 steiner.Ved anlegg av bygdevei omkring 1900 ble ringens SV-lige del gjennomskåret, og 2 steiner ble flyttet over på veiens V-kant, hvor de fortsatt ligger i veikanten. De øvrige 11 steiner er til stede på veiens Ø-side, men er nokblitt flyttet på, da ringen er litt uregelmessig. Steinens gjennomsnittlige størrelse: 0,6x0,5x0,3m. Dette gjelder steinens synlige del. Steinavstand: 1,6 - 2,1 m. I ringens NNV-lige del en stor grop, d 3m, dybde 1,3 m. Området er tett bevokst med furu og grantrær, lyng og mose. Ringens d 10m.
Ved kontrollen i 1998 var de to steinene på veiens V-side borte. Men umiddelbart N for steinsetningen ligger to stokker løst oppå bakken.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: Tor Ile: Brev av 04.11.1951.
Terrengbeskrivelse
Lavtliggende furumo, svakt hellende NØ-over mot Begna. Tett furuskog. Frodig bunnvegetasjon. Utsikt i VNV mot Amundstukollen.
Orientering
Kloss inntil bygdeveiens N-side, 475m ØSØ for driftsbyningen på Amundstua, 301/1, 100m NNØ for hus på 277/4,9.
Lokalitet
Kjemperingen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Busterud, 281,  1 i Ringerike,  Buskerud
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i VNV: 1. Rund steinsetning. Består av 7 større kampesteiner, som er lette å se i terrenget. Bare 2 av steinene står, resten er falt overende. Ringen kan muligens ha hatt et par steiner til,men disse finnes ikke i området, en grop i ringens N-kant markerer nok plassen til en manglende stein. Den SØ-lige del av ringen ligger kloss inntil den gamle - og første - kjøreveien gjennom Ådal, som passerer ringen i retning N-S. To av steinene har rast ned i veien, en tredje står på kanten av denne. Midt i ringen en grop, d 2,5m, dybde 1m. Steinavstand 3-4m, steinenes største tvm 1m, steinh gjennomgående 0,4-0,5m, inntil 0,8m. Det indre bevokst med mose, lyng og spredte furutrær. Rundt gropa 2-3 store grantrær. Steinene noe mosegrodde. Steinsetningens d 12m.
45m ØSØ for 1: 2. Rund steinsetning. Den er vanskelig å få øye på, da steinene er overgrodd med mose og til dels torv. Den ser ut til å bestå av22 steiner - opprinnelig 23-24 - av disse både rundkamp og helleformede bruddstein, hvorav flere er avslått eller frostsprengt. Iringens NV-side er det i hvertfall en grop i bakken etter en manglende stein. De fleste steinene er falt over ende, eller står på hell. Noen ser ut til å ha en skoning av mindre rundkamp. I midten en stein, som stikker 0,1m opp over bakken. Den har sannsynligvis stått oppreist. Er i ferd med å gro ned. Steinavstand 1,5-2m. Steinenes største tvm 1m, steinh inntil 0,5m. Det indre urørt. Bevokst med noen store grantrær, mose og lyng. Steinringens d 18m.
Utstrekning
Samling steinsetninger VNV-ØSØ 70m, NNØ-SSV 20m.
Funn:
Antakelig fra nr 1: Jernsaker, menneskeben. Tapt. Funnet i 1840årene.
Litteraturhenvisninger:
Antakelig Ab 1893 s 175, her omtalt som 2 ruvende steinrøyser.UO top ark: Melding 1893 fra J Vibe. Gropen i nr 1 kalt "Kjempehullet". UO top ark: Brev av 04.11.1951 fra Thor Ihle. UO top ark: Brev av 08.12.1951 fra Petter A Midthaug, Ringen i Ådal. I sistnevnte melding blir nr 2 beskrevet som bestående av 27 0,5-0,8m h stein med avstand 2m, d 33m.
Terrengbeskrivelse
S-brinken av lavtliggende elveterasse, orientert NV-SØ. Glissen blandingsskog, frodig bunnvegetasjon av lyng og gress.
Orientering
50m Ø for den gamle traseèn for Sperillbanen, 630m ØNØ for våningshuset på gården, 190m NØ for våningshuset på 281/4.
Lokalitet
Helvikhaugen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2


Fornminnefelt     

Sted:
Fjøsviken, 282,  1 i Ringerike,  Buskerud
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Rund steinsetning. Meget klart markert. Bestående av 13 kampesteiner eller blokker. De 5 steinene nærmest veien er falt overende, resten står, de fleste vender flatsiden inn. Steinavstand 2-3m, steinenes største tvm 2m, h 0,5-0,9m. Ringen synes ikke å ha hatt midtstein. Urørt. Det indre som er ryddet for skog, er bevokst med lyng, gress, en del bregner og enkelte løvbusker. Ringens d 15m.
Rundt ringen vokser tett barskog i N, Ø og S.
Tradisjon
Steinsetningen kalles en kjempering, og sagnet sier at en kjempe er gravlagt her.
Litteraturhenvisninger:
Ab 1893 s 175. J Vibe: Buskeruds Amt, s 175. UO top ark: 1936. UO top ark: O Islandmoen: Brev av 30.09.1937. UO top ark: A Vilgjurein: Brev av 26.07.1950. UO top ark: Tor Ihle: Brev av 04.11.1951. UO top ark: A Skjølsvold: Innb 1952.
Terrengbeskrivelse
Flat, lavtliggende furumo mellom Fjøsvikfjellet i ØNØ og Ådalselva i V.
Orientering
1m VSV for E68, 275m SSV for driftsbygningen på gården.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Eldre jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Fjøsviken, 282,  1 i Ringerike,  Buskerud
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
På området finnes 18 større rundkamp. En sti som går til den nedlagte plassen Solli, går tvers gjennom området, og det er trolig at flere av steinene er flyttet på. Det ser også ut til å være fjernet stein her. Slik steinene nå ligger, ser de ut til å danne èn noenlunde fullstendig og èn noe ufullstendig rund steinsetning. De ligger så å si kant i kant.
13m Ø for stien til Solli: 1. Den fullstendige steinsetningen. Består av 11 kampesteiner i en litt uregelmessig oval, Ø-V-orientert ring. Det indre virker urørt. St tvm 10m.
Kant i kant og Ø for 1: 2. Den ufullstendige steinsetningen. Av denne er bare den S-lige halvdel bevart og består nå av 7 kampesteiner. Det indre virker urørt. Den ser ut til å ha vært 13m. Et par av steinene i ringen står, resten er falt overende. Innbyrdes steinavstand 2-4m, steinenes største tvm 1m, de stående steiners h inntil 0,35m. Det er tett skog på området som hemmer oversikten sterkt.
Se kartskisse.
Ved kontrollen 1998 var skogen blitt tynnet ut og overskiten betraktelig bedre. Vi kunne derfor bl.a. konstatere at steinsetning 2 er fullstendig; i tillegg tok vi en del mål som manglet.
Utstrekning
Samling steinsetninger Ø-V 20m.
Litteraturhenvisninger:
UO ØK arkiv: P.O. Nybruget: Kopi av innberetning av 17.01.1989 u "Muligbygdeborg på Ringåsen."
Terrengbeskrivelse
Ø-S brinken av NV-SØ-gående høytliggende sandterrasse. Tett barskog og sparsom bunnvegetasjon. Det må ha vært flott utsikt over Sperillen i S og V før skogen vokste til.
Ved kontrollen i 1998 var skogen blitt tynnet ut og oversikten betraktelig bedre.
Orientering
125m N-NNØ for kryss E68/mindre driftsvei, 160m NNV for villaen Ringen, 282/3.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
Eldre jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Fjøsviken, 282,  55 i Ringerike,  Buskerud
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Steinsetningen var ikke komplett, besto bare av noen få kampesteiner. Disse ble fjernet ved tomtearbeid i 1956. Det er nå bygget lærerbolig på stedet.
Litteraturhenvisninger:
J Vibe: Buskeruds Amt, s 175.
Terrengbeskrivelse
Flat sandmo med spredt blandingsskog. Utsikt mot Flaskerudkollen i SV.
Orientering
800m NNV for driftsbygningen på 281/1, 100m NØ for E68.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Klauvstad, 127,  8 i Gran,  Oppland
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
På gården Ø for det V-ligste huset: En ring av 6 synlige stein. Flate. Liten rest av steinring i østredel. S og V del fjernet. V-kanten dekkes av huset. Synlige steinbiter, d 10cm, 0,5-1m mellom steinene. D 3,75m, ingen høyde, ligger i plenen.
Vannledning til huset går sannsynligvis gjennom SØ-kant av ringen. Grøften ble gravet med håndkraft. Forhøyningen mellom steinene sannsynligvis fjernet da, ca 1950.
Tradisjon
Der hvor steinringene har vært i "hesteringen" er det fortalt at det er begravd en gullring på størrelse av "2 hestebiter", dvs så stor plass som det tar å snu 2 hester. Ringen skulle ikke røresfor at hell og lykke skulle følge gården (det er da snakk om hovedgården), men gullringen ble gravd opp og gården måtte deles. Opplyst av grunneieren, Guttorm Klauvstad.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: S Grieg: Reg 1919. UO top ark: Korrespondanse 1919-20.
Terrengbeskrivelse
På toppen av V-skråningen mot Randsfjorden og på toppen av N-Sgående bakkekam.
Orientering
30m V for driftsbygningen på eiendommen og 135m S for kommuneveien mellom rv 35 og Klauvstad.
Lokalitet
Hesteringen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Tuv, 159,  15 i Gran,  Oppland
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
15m N for villaens NØ-hjørne: 1. Rest av rundhaug. Haugen er utkjørt slik at bare N-del står igjen som en halvmåneformet voll. Muligens er bunnen av S-re del urørt, da denne hever seg noe over markoverflaten utenforhaugen. Haugenden er bratt avrundet (brattsidet). Klart markert og tydelig i terrenget. Vesentlig bygget av jord med enkelte stein i dagen. St tvm 0,5m. Bevokst med grantrær på haugfoten i NV, spredte busker og gras/urter. L Ø-V 15m (haugens opprinnelige diameter), br 6m, h fra N 1,75m.
4m ØSØ for 1:2. Gravhaug. Svakt ovalt grunnplan. Uregelmessig rund med avflatet profil. Klart markert og tydelig i terrenget. Vesentlig bygget av jord. Enkelte stein i dagen. Mindre forsenkning fra sentrum og ut mot ØSØ, l 4m, br 1-1,5m, dybde 0,1-0,3m. Et massetak inn fra SV, tvm 2m, dybde 0,4m. Her ligger nå 3-4 større steinblokker, den største 1x0,4m i tvm med beplanting innimellom. Bevokst med gras og urter, enkelte nypetorn. Gran i NØ-kant. L Ø-V 12m, l N-S 10m, h 1,5m fra Ø.
6m Ø-ØNØ for 2 (og 5m Ø-ØNØ for N-S-enden av gjerde mot villaeiendommen) ute i hamnehagen: 3. Forhøyning, mulig rundhaug. Dårlig (svakt) markert, ikke særlig tydelig i terrenget. Avflatet profil. Enkelte stein i dagen. Bevokst med gras, urter, nypetorn i SØ. D 5m, h 0,3m.
16m ØNØ for 3 (målt i NV-hjørnet) og på Ø-siden av jordvei: 4. Kvadratisk steinsetning, orientert N-S, Ø-V. Med steinblandet fylning. Steinene langs V-side ligger i dagen, forøvrig er deresterende sidene overgrodd. Ikke tydelig i terrenget. Rundkamp både i kantmarkeringene og i fylningen, tvm 0,4-0,6m. Bevokst med nypetorn, gras og urter. Tvm 8x8m, h 0,1m.
Se skisse.
Utstrekning
Samling gravhauger og steinsetning Ø-V 75m, N-S 25m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: S Grieg: Reg 1919. UO top ark: A Helmen: Innb 1957
Terrengbeskrivelse
Ø-V-gående høydedrag på Tingelstad-Gran-platået. Terrenget skråner nedover i N og S. Området er delvis oppdyrket, delvis hamnehage. S for bergryggen er dyrket åker.
Orientering
150m NØ for Jorstadkrysset. 75m NNV for N-enden av driftsbygningen på Jorstad nordre.
Lokalitet
Tuffsmoen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Haga, 85,  1 i Ringerike,  Buskerud
Består av:
Steinsetning Steinlegning


Fornminnebeskrivelse:
1. Rund steinsetning bestående av 15 til dels store rundkamp, alle steiner ligger veltet. Avstand mellom steinene 1,5m-2,5m. Steinens l 0,7-1,25m, br 0,6-1m, h inntil 0,4m. Den største steinen i V-kant har hull etter minebor. Ringens indre del flat. Bevokst med gress og løvkratt. D ca 18m.
1m S for 1: 2. Rund steinlegning, noe uklart markert, særlig i SSØ. Steinene er av ujevn størrelse, mest små rundkamp. I SØ-kant en større stein, l 0,8m, h ca 0,4m. En del mindre rundkamp ligger spredt i SØ-ytterkant. Steinlegningens midt er sterkt steinblandet. I midten en grop, sannsynligvis etter et tre, d 1m, dypde 0,5m. Gressbevokst. D 7m.
Nr 1 påvist av Sigrid Dokken, Hønefoss.
Utstrekning
Samling fornminner NNØ-SSV 30m, VNV-ØSØ 20m.
Litteraturhenvisninger:
Ab 1886 s 136. UO top ark: S. Grieg 1929. UO top ark: G. Gjessing 1930.
Terrengbeskrivelse
Ø-hellingen og NØ-brinken av NNØ-SSV-gående høydedrag (elvebakke, leirjord), langs ryggen løper en gammel skogsvei, nå bare en sti. Jevn skogsbunn, hugstfelt i granskog. Utsikt Ø-S mot Tyrifjorden og Røyse.
Orientering
Ca 175m VNV for husene på Rønnerud, 85/3, 50m Ø for skogsvei.
Lokalitet
Kjemperingen eller Tinghaugen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Steinlegning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Berg prestegård, 1,  1 i Halden,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
1. Rund steinsetning som besto i 1964 av 7 rundkamp. Steinene i NØ og V står, de andre ligger. Steinenes h 0,75m, br 0,5-0,7m i Ø-V-retning. 0,2-0,4m i N-S-retning. Avstanden mellom steinene er ca 2m. 2-3 stein mangler på Ø-siden forat sirkelen skal være fullstendig. D 8m.
Kant i kant og N for 1: 2. Rundhaug, klart markert, gress- og buskbevokst. Urørt. D 7m, h 0,6m.
Ca 32m NV for 2: 3. Ditto rundhaug, sterkt bevokst med bregner. Helleformet bruddstein stikker frem i haugens SV-kant. H 0,10m, br 0,5m. Haugens d 8m, h 0,5m.
Utstrekning
NV-SØ 53m.
Litteraturhenvisninger:
Ab 1868 s 55. ØO s 139f nr 7 under Boberg. Nr 1? E. Skjelsvik 1951. Innberetning nr 3. Nr 1. Nr 2 og 3: Ikke i ØO.
Terrengbeskrivelse
Glissen gran-, furu- og bjerkeskog. Gressmark. Morene. Utsikt SØ-over.
Orientering
Ca 280m SSØ for 1269 G2 R01; ca 110m NNØ for våningshuset på Lund (4/1).

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Bølgen, 106,  17 i Ringerike,  Buskerud
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
På høyeste punkt og ut mot S-brinken av dragets toppflate. Steinsetning, trolig opprinnelig rund. Består i dag av 4 rundkamp, 2-3 synes å mangle på V-siden hvor det er gressplen. Samtlige stein ligger. Fru Kihle opplyste at et par stein av samme dimensjoner som dem som ligger på plass, finnes i Ø-hellingen av toppflaten. 1. I N 2 stein kant i kant. Den S-ligste ligger oppå bakken. Den N-ligste som stikker ned i bakken synes avslått. Mål: N-stein: ca 0,5x0,5x0,25m Mål: S-stein: ca 0,65x0,55x0,2m.
2. Stein i NØ. Mål: ca 1x0,5x0,15m.
3. Stein i SØ. Mål: ca 0,7x0,5x0,25m.
4. Stein i S: Mål: ca 0,75x0,5x0,15m.
Avstanden mellom stein 1 og 2: ca 1,8m. " " " 2 og 3: ca 0,4m. " " " 3 og 4: " 3m.
Mellom 3 og 4 ligger en vedhaug. Steinene er noe mosegrodd. Steinsetningen bevokst med gress, løv- og bartrær. Tvm: N-S ca 5,5m.
Steinsetningen kan være tvilsom som fornminne. Det er ikke mulig å avgjøre om steinene opprinnelig har stått reist. Hvordan det så ut på stedet før villaen ble bygget, dvs før 1967, vites heller ikke. Plasseringen taler imidlertid for at anlegget kan være fornminner.
Litteraturhenvisninger:
Muntlig opplysninger v/Bjørn M. Kihle. Sammenlign UOs 26.09.1980 og Kihles svar 27.09 1980 - Jnr 2634/80.
Terrengbeskrivelse
NNØ-SSV-gående høydedrag med bratt fall NØ-Ø-SØ. Sandjord. Berg i dagen på toppen av draget. Villahage med gressplen, løv- og bartrær i utkanten. Utsikt NV-V-over, ellers er utsikten stengt av trær.
Orientering
16,5m SØ for villaens SV-hjørne.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Berg prestegård, 1,  1 i Halden,  Østfold
Boberg, 2,  1 i Halden,  Østfold
Lundestad, 4,  1 i Halden,  Østfold
Fornminnets art
Bautastein
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Berg prestegård, 1,  1 i Halden,  Østfold
Boberg, 2,  1 i Halden,  Østfold
Lundestad, 4,  1 i Halden,  Østfold
Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Berg prestegård, 1,  1 i Halden,  Østfold
Boberg, 2,  1 i Halden,  Østfold
Lundestad, 4,  1 i Halden,  Østfold
Fornminnets art
Gravhaug
Antall
7
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Berg prestegård, 1,  1 i Halden,  Østfold
Boberg, 2,  1 i Halden,  Østfold
Lundestad, 4,  1 i Halden,  Østfold
Består av:
Bautastein Steinsetning Steinsetning Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av 2 bautasteiner, minst 7 rundhauger og 1 rund steinsetning. Bautasteinene befinner seg i feltets NV-del. Den største som er en gneishelle, står med bredsidene mot VNV og ØSØ, h 3,5m, br ved roten: 1,35m, ved toppen ca 0,5m, tykkelse 0,42m. Den mindre står ca 45m SV for foregående og ca 7m V for NNV-SSØ-gående skogsvei. Den er en helleformet lavgrodd bruddstein, muligens avslått, NNV-SSØ-orientert. H 0,65m, br 0,65m, t 0,2m. Steinen som står dypt i bakken kan være en gammel delestein (nmot Boberg).
Rundhaugene ligger hovedsaklig i SØ-lig retning fra den store bautasteinen. De er alle steinblandede, gressbevokste og mer eller mindre tilgrodde med ungskog. Toppene er avflatet og bærer spor etter gravning. D 6-12m, h 0,3-1m. En haug ligger inntil veidelet mellom veien til Lund og den tidligere nevnte skogsvei.
Den runde steinsetningen finnes i feltets SØ-del. Den består av 6, opprinnelig 7 rundkamp. Særlig i SV er den sterkt tilgrodd med småtrær, noe som vanskeliggjør oversikten. Avstand mellom steinene 4-5m, steinh 0,5-0,8m, ringens d ca 11m.
En haug og den minste bautasteinen i feltets NV-kant i krysset mellom den tidligere nevnte skogsvei og veien til Lund ligger på Lundestad (4/1). Den mindre bautasteinen ligger på lokaliteten "Fangestykket". Den store bautasteinen står på delet mellom Lundestad/Boberg/Berg prestegård. De øvrige hauger og steinsetningen befinner seg på Prestegårdens grunn. På SV-siden av veien til Lund - på Lundestads eiendom- en mengde gamle grusgroper som har ødelagt de tidligere fredede kulturminner på området. Følgende fredede kulturminner, alle på Lundestad, er forsvunnet pga grusgropene: 2 konsentriske kretser omgitt med reiste stein. (NF 2 f og 714). En "ved kunst" dannet dam. Rund steinsetning. (ØO s 140 nr 6).
Utstrekning
NV-SØ 90m, ØNØ-VSV 50m.
Litteraturhenvisninger:
Den store bautasteinen: ØO s 139 nr 1 under Boberg. ØO s 139 nr 1 under Berg prestegård. NF 2 nr 1 og 714. Ab 1868 s 55. UO top ark: E. Skjelsvik 1951: Innberetning nr 1 under Lund. Steinsetningen: ØO s 139 nr 2 og 4 under Boberg. ØO s 139 nr 2 under Berg prestegård. NF 2 nr 3 og 717. UO top ark: E. Skjelsvik 1951: Innberetning nr 2 under Lund. En del av haugene: ØO s 139 nr 2 og 4 under Boberg. NF nr 3 og 714. Ab 1868 s 55. UO top ark: E. Skjelsvik 1951: Innberetning om befaring av fortidsminner på Lund (gnr 4, brnr 1), eier: Bjørn Mustorp, Berg s og pgd, Østfold 16.08.1951.
Terrengbeskrivelse
NNV-SSØ-gående høytliggende morene. Blandingsskog, hovedsaklig ungskog av furu og gran.
Orientering
Ca 100m SV for våningshuset på "Bautastein" (Plass u Boberg 2/1); NØ-siden av NV-SØ-gående vei Lund (u 4/1).
Lokalitet
Bautastein

Fornminnefelt     

Sted:
Berg prestegård, 1,  1 i Halden,  Østfold
Boberg, 2,  1 i Halden,  Østfold
Lundestad, 4,  1 i Halden,  Østfold
Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Torpum, 15,  1 i Halden,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Steinsetning, rund. Består av 5 rundkamp og bruddstein, hvorav den nærmest veien står oppreist, resten står på hell eller er falt over ende. Alle steinene er mer eller mindre mose- og lavgrodde. Steinavstand er 2,5-3m; den stående steinen måler: h 0,75m, br 0,65m, tykkelse 0,5m. Steinsetningens diameter: 6m.
Området er temmelig tett tilgrodd av barskog. Påvist av gårdbruker Johan Unneberg, Berg.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 156, feilaktig oppført under Oredal.
Terrengbeskrivelse
Passpunktet, høyeste punkt på N-S-gående grusavleiring, begrenset av bergknaus i Ø og Alsrø (Vete)-kollens Ø-fot i V. Barskog. Hugstfelt i V og N.
Orientering
3m Ø for den gamle veien fra Sandhøla (forhenværende grusgrop) som ligger inntil V-siden av den gamle Sponvikveien, til den forlengst nedlagte plassen Oredalen (u Fosby), ca 470m NV for husene på Bjørndalen (12/4).

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Gjellestad vestre første, 27,  1 i Halden,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinlegning Steinsetning Gravrøys Vei


Fornminnebeskrivelse:
1. Rundhaug, klart markert, steinblandet. 2 store rundkamp i toppen; her en fordypning, tvm ca 2m, dybde 0,5-0,6m. På S-siden er det smågran og furu. D ca 7m, h 0,5m.
Kant i kant og SØ for 1: 2. Steinlegning, rund og med steinpakning i det indre. Middels stor rundkamp markerer kanten. Urørt. D ca 6m, h 0,2m.
18m Ø for 2: 3. Rund røys, klart markert og bygd av svær rundkamp. Et par jordfaste blokker i midten. Ytterkanten synes å være av et "brett" som består av ett lag, br ca 2m. Avlang grop i midten. Et par mindre grantrær på S-siden. D 9m, h 0,5m.
10m SSV for 2 og 30m SV for 3 og kant i kant og Ø for Kongeveien: 4. Steinlegning, rund og med ytterkantene som er markert med ca 27 tettstilte rundkamp, h inntil 0,5m. Det indre er flatt og steinlagt. Urørt. Mose- og lynggrodd. Enkelte småfuruer rundt kanten. D 6,5m.
10m SSØ for 4: 5. Steinsetning, rund. Består av 11 rundkamp, h 0,5-1m, br ca 0,6m, steinavstand ca 2m. Samtlige stein står oppreist, men to i Ø er nokså nedgrodd. Mellom de reiste steinene er det en rekke mindre rullestein. Det indre er dekket med en steinpakning. Urørt. D ca 8,5m.
Mellom nr 4 og nr 5 er : 6. Gammelt veispor, orientert N-S. L ca 25m. Tegner seg som hulvei (Oldtidsvei?).
Påvist av Jens Ekås, Nygårdsmoen.
Utstrekning
N-S 60m, Ø-V 40m.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 156 f nr 1-2, feilaktig oppført under Smedkasa?
Terrengbeskrivelse
S-hellingen av blokkrik morene. Hugstfelt. Ungskog av gran og furu.
Orientering
1,3km NNØ for husene på gården; på Ø-siden av Kongeveien eller Mostenveien.
Lokalitet
Tingstedet

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
bronsealder - jernalder

Fornminnets art
Vei
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Steinlegning
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Gjellestad vestre første, 27,  1 i Halden,  Østfold
Består av:
Steinsetning Vei


Fornminnebeskrivelse:
Steinsetning, rund. Består av 13 større rundkamp der 7 står oppreist, de øvrige er veltet over ende. Avstandmellom steinene er ca 2m. Stenstørrelsen er 0,9x0,7x0,40,65x0,6x0,4m; det første tallet angir høyden. Stenkretsen har steinpakning i midten. Urørt. D ca 9m. Bevokst med einstampe og enkelte mindre løv- og bartrær. Påvist av Jens Ekås Nygårdsmoen.
Kongeveien har gått fra Skjeberg over Stenklop, forbi Ekås, Nygårdsmoen, Huseby, Vik og ved Flingtorp. Den kom fram til Berg kirke på Bobergskauen og har så fulgt den nåværende vei til Halden. Veien kalles også Mostenveien. ( Se egen innb).
Litteraturhenvisninger:
ØO s 156 f nr 3 feilaktig oppført under Smedkasa?
Terrengbeskrivelse
Småkupert skogsterreng. Hugstfelt. S-skråningen av blokkrik morene.
Orientering
Ca 990m NNØ for husene på gården og ca 90m NNV for Nygårdsmoen, 29/1, leier Jens Ekås. 30m Ø for gammel ferdselsvei Kongeveien som går i NV-SØ-lig retning gjennom området.
Lokalitet
Tingstedet - Kongeveien

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Vei
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Gjerpen prestegård, 59,  1 i Skien,  Telemark
Består av:
Steinsetning Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i N: 1. Defekt steinsetning som nå består av 3 rundkamp (over mannsløft) som ligger i den NV-re del av sirkelen med 4,5m og 5m avstand. Mellom de to vestligste er plassert en bronseskulptur, og tvers overfor denne en steinblokk med navn på falne i krigen. I S, SØ og NØ er det, tydeligvis i senere tid, plassert mindre rundkamp, 2 og 2, med ca 1m avstand. Disse følger ikke steinsetningens sannsynlige omkrets. Ifølge L. Bjerkvågs innberetning i UO top ark skal steinsetningen opprinnelig ha bestått av 9 stein.
50m SSØ for den S-ligste stein i steinsetningen, rett S for bronseskulpturen: 2. Rundhaug, uklart markert, tydelig i terrenget. Enkelte stein i dagen. På toppen mindre nedgravning, d 0,6m, dybde 0,15m. Bevokst med gress og store løvtrær, vesentlig ask. D 12m, h 1,7m.
3. Ditto rundhaug. På toppen mindre nedgravning, d ca 2m, dybde ca 0,3m. Bevokst som foregående. D 9m, h 1m.
4m S for 3: 4. Ditto rundhaug, mulige rester av fotkjede i SSØ, to nedgravninger på toppen. Den N-ligste har d ca 3m, dybdeca 0,3m. Den S-ligste har d 0,8m, dybde 0,4m. Ved NVkanten av denne nedgravningen sees toppen av en flat stein, muligens del av reist helle. S for denne stein i dagen. Bevokst som foregående. D 20m, h i V 1,5m.
18m SSØ for 4: 5. Rundhaug, uklart markert, utydelig i terrenget. Enkelte stein i dagen. Utrotet i toppen. D 5m, h 0,3-0,5m (i V). Haugen er svært uklar i konturene, og noe tvilsom. Har muligens vært overpløyd.
En N-S-gående sti fører over V-lige fotende av haug 2, 3 og 4 og midt over haug 5.
Utstrekning
Samling fornminne, NNV-SSØ 145m, VSV-ØNØ 50m.
Litteraturhenvisninger:
Nr 1: Særrapport om Hestehaugen i L. Bjerkvågs reg. 1951 u Gjerpen prestegård 59/1. Nr 2-4: UO top ark: L. Bjerkvåg. reg 1951 u Gjerpen prestegård 59/1. Nr 5: Ingen.
Terrengbeskrivelse
Høyeste punkt på NNV-SSØ-gående høydedrag, bevokst med løvskog, vesentlig ask. Utsikt i N mot Gjerpen kirke, i V og S mot Skien.
Orientering
130m SSV for Gjerpen kirke, 130m SV for prestegårdens driftsbygning.
Lokalitet
Hestehaugen Minneparken

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
4
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Huseby vestre, 32,  1 i Halden,  Østfold
Huseby mellem, 31,  3 i Halden,  Østfold
Huseby vestre, 32,  3 i Halden,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av minst 7 rundhauger og 1 meget tvilsom rund steinsetning. Haugene er gjennomgående klart markerte, steinblandede og gressbevokste; flere med spor av fotkjede. Alle haugene har spor av roting i toppen og/eller i sidene. I to av haugene lengst i SSØ er det bygd potetkjellere. Den største haugen ligger midt i feltet, men er helt utgravd i midten, så bare bunnlaget er igjen. I midten stor rundkamp. Haugenes mål: D 12-21m, h 0,5-2m.
4m V for den største haugen ligger den tvilsomme runde steinsetningen, som består av omkring 10 steiner og 1 (rundkamp?) i midten som er veltet og meget nedsunket i bakken. Steinavstand ca 4m, d ca 13m.
I feltets S-lige del ligger en mengde større stein (rydningsstein?) S-for og oppe på en av haugene; denne er bevokst med furu.
Utstrekning
NNV-SSØ 140m, ØNØ-VSV 50m.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 143 nr 1-7, men nr 4 kunne ikke identifiseres.
Terrengbeskrivelse
Åpent beite som heller S-over. Berget er synlig enkelte steder. Vidt utsyn S- og Ø-over.
Orientering
50m SV for våningshuset på gården.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
7
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Borgestad, 74,  1 i Skien,  Telemark
Består av:
Steinsetning Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
På gressbevokst gårdsplass: 1. Rund steinsetning bestående av 7 rundkamp, muligens opprinnelig 9 (se J. Storm Munch Reg 1952) h 0,2-0,3m, br 0,5-1,2m. Steinavstand 1,5-5,5m. Ringens indre er plant og gressbevokst. Tvers gjennom ringen ser en sporene av en tidligere NØ-SV-gående kjerrevei. D 9m.
10m SSV for 1, på kanten av skråningen mot Skienselva: 2. Langhaug, VNV-ØSØ-orientert, uklart markert. Ser ut til å være urørt. Bevokst med gress og kratt og en tørrfuru står på toppen. D 8m, br 5m, h 0,5m. Haugen er noe usikker.
Utstrekning
Samling fornminne, NNØ-SSV 25m, VNV-ØSØ 9m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: L. Bjerkvåg: Innberetning 1951. UO top ark: J. Storm Munch: Innberetning 1952. UO top ark: Brev fra H. Landsverk til Gjerpen Bygningsråd.
Terrengbeskrivelse
I ytterkant av terrasse i V-siden av NNV-SSØ-gående høydedrag, 2-300m Ø for Skienselva. Utsikt i S mot Porsgrunn og i S og V mot Skien og Skienselva.
Orientering
1m N for Bedehuset og 1m S for Losjen, 340m NNV for hovedbygningen på gården.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Tveit, 248,  5 i Skien,  Telemark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
En "klynge" store steiner som stod fast ned i jorden. De ble sprengt og fjernet for lenge siden. Etter beskrivelsen kan det muligens ha vært en steinsetning. Eieren, Martinius Veberg, mener ellers at navnet Veberg, som er navnet på naboeiendommen, kan tyde på en hellig plass i gamle dager.
Litteraturhenvisninger:
Ingen
Terrengbeskrivelse
N-S-gående rygg i dyrka mark. Utsikt til Veberg i NNV.
Orientering
45m NNV for våningshuset på Moen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Herrebrøden, 103,  1 i Halden,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i NV: 1. Rundhaug, temmelig klart markert, steinblandet. Vid grop i toppen. N-siden er tatt av veien. Bevokst med gress, 2 store furuer og et par mindre grantrær. D 6m, h ca 1m.
6m SØ for 1: 2. Steinsetning, rund. Består av 8 svære rundkamp, som venderden flateste siden inn. De tre steinene inntil veien er oppreiststående, resten er falt over ende eller står på hell. Steinene er mer eller mindre mose- og lavgrodde. Et par mindre bartrær i ringens N-kant. Gressbevokst. Traktorvei gjennom S-siden. Steinenes h inntil 1,10m, br inntil 1m, tykkelse: samme. Steinavstand er: 3-4m. Steinsetningens d (ytre mål) 12m, (indre mål) 11m. Ifølge Ab 1869 s 104 fantes midtsteiner som nå er borte.
Ca 9m SØ for 2: 3. Rund(?)haug, steinblandet og meget ødelagt, til dels uklart markert. Bare en rest er igjen. I toppen er det et vidt krater. I SØ-kant er det bringebærkjerr. D ca 6m, h 0,5m.
Eieren på Radet opplyste at han i strøket S for steinsetningen hadde sett flere runde forhøyninger da terrenget var mer åpent. Den tette granskogen i 1964 gjorde en skikkelig oversikt umulig.
Utstrekning
NV-SØ ca 40m.
Litteraturhenvisninger:
Steinsetningen: Ab 1869 s 104. ØO s 148 nr 1-2, feilaktig oppført under Helgerød.
Terrengbeskrivelse
Kronen av raet. Lysning i barskog, i S er det tett granskog. Gressmark.
Orientering
Inntil S-siden av Rokkeveien; ca 200m VNV for husene på Radet (103/9,10,11), ca 100m VNV for gårdsveien til Herre-Brøden.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Heldal, 23,  19 i Drangedal,  Telemark
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
På høydedragets krone og N og Ø helling: Gravfelt bestående av minst 10 rundhauger, 2 langhauger og 2 steinsetninger. De sistnevnte ligger V i feltet på en liten bergkam. Den V-ligste består av 7 liggende store rundkamp i tilnærmet sirkel. Den Ø-ligste, av samme materiale, danner en halvsirkel. N for disse ligger langhaugene orientert NV-SØ. Alle haugene er klart markert, noen også med fotgrøft. Oppbygd av steinblandet jord. De fleste har forsenkning i midtpartiet. På den SV-ligste haugen står en lekestue. Bevokst med lyng og langleggede furuer. Steinsetning d ca 4m. Rundhauger d 5-12m, h 0,5-1m. Langhauger l 10-12m, br 3-4m, h 0,6m.
Utstrekning
Gravfelt, N-S 110m, Ø-V 60m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: Brev fra Eivind Heldal,1918. Brev fra J. A. Samuelsen 1931.
Terrengbeskrivelse
N-S-gående høydedrag på N-gående nes ut i Neslandsvatn. Høydedraget grenser til dyrket mark i V og hogstfelt i Ø. Ellers lyng og skogbevokst, mest furu. Skog hindrer en ellers vid utsikt fra SV-NØ.
Orientering
Feltets S-del: 45m S for våningshuset på gården.
Lokalitet
Haugen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
10
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Bamble prestegård, 41,  1 i Bamble,  Telemark
Består av:
Gravhaug Steinsetning

Antall
5
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Lengst NV i feltet: 1. Rundhaug. Godt synlig i terrenget og klart markert med 2m bred fotgrøft. Bygget av steinblandet jord. I sentrum et dypt krater, d 3m, dybde 1,5m. I bunnen flere store flatebruddstein. Mindre plyndringsgroper, d 1m, dybde 0,5m, i utkant av haugen i NV, Ø og S. Store og middels bruddstein synes flere steder i dagen. Bevokst med gran, furu og bjerk, bregner og gress. D 16m, h 1,5-2m.
10m lenger SØ: 2. Rundhaug. Godt synlig i terrenget og klart markert. Bygget av steinblandet jord. I sentrum en plyndringsgrop, d 2m, dybde 0,5m. Bevokst med bjerk, gran og lønn. Bruddstein i dagen flere steder. D 7m, h 1m.
1m lenger V:3. Rundhaug. Godt synlig i terrenget og klart markert, med fotgrøft i V og N. Bygget av steinblandet jord. Bruddstein i dagen flere steder. I sentrum et krater, d 1,5m, dybde 0,5m. Bevokst med bjerk, alm, gran og gras. D 9m, h 0,75-1m.
1m lenger SV: 4. Liten rundhaug. Lite synlig i terrenget, men relativt godt markert. Bygget av jord. I sentrum et dypt krater, d 2m, dybde 0,75m. Bevokst med bjerk og og gran. D 4m, h 0,3m. Haugens nåværende volum er bare en krans rundt krateret, og kan bare være masse herfra.
Umiddelbart SØ for 1:5. Kvadratisk steinsetning. Bygget av middels rundkamp og bruddstein. Mål: 2x2m, h 0,2m.
NV i feltet er gravet noen grøfter, muligens er materialet til haugene hentet her.
Utstrekning
Gravfelt Ø-V 40m, N-S 50m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: K Kristiansen: Innb 1951.
Terrengbeskrivelse
NØ-SV-orientert terrasse i SØ-helling av åsside. Bevokst medtett granskog, furu og bjerk, bregner, kløver og gras i bunnsjiktet.
Orientering
300m NV for E18, 700m VSV for Bamble kirke.
Lokalitet
Klåkkekåna

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
4
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Horgen nordre, 192,  6 i Sel,  Oppland
Består av:
Steinsetning Tradisjon


Fornminnebeskrivelse:
Ved riving av uthus ble det funnet kullrester i jorda. Brev fra Anna Sandbu viser til steinsetting på samme sted. Ikke gjenfunnet ved registreringen da informanten var bortreist.
Tradisjon
Det er sterk tradisjon om offersted på skoletomta som tidligere tilhørte Horgen (Horgvin).
Terrengbeskrivelse
Brinken av elveterrasse. SSV-hellende gårdsplass ned mot rv 257 og Sjoa. Vid utsikt.
Orientering
10m NV for skolehuset, 15m NØ for hovedveien.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Tradisjon
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Agnes, 4046,  4 i Larvik,  Vestfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
I hagen under to store eiketrær: Skipsformet steinsetning, orientert Ø-V. Består av i alt 14 reiste stein, alle bruddstein, 6 på hver langside og 1 i hver stevn. Den høyeste i Ø, h ca 1.9m, V-steinens h ca 1m. høyde 0,2-0,5m og med innbyrdes avstand 1,5 - 3m. Skipssetningens l 22m, største br 4,5m.
Arkeologiske underskelser
Utgravd og restaurert av Nicolaysen i 1870.
Litteraturhenvisninger:
VO s 565 u. gnr 46. Ab 1869 s 131: "Den ved Agnes...."
Terrengbeskrivelse
Hage med plen. Utsikt stenges av hekk og fabrikkanlegg.
Orientering
7m ØSØ for disponentboligen på eiendommen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Ek, 20,  3 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Rund steinsetning med 11 reiste steiner (rundkamp) hvorav 2 i V står, steinavstand ca 3m. D 11m
Påvist 16.05.1971 av Ole Skauen som oppdaget den tilfeldig i ca 1956.
Skisse.
Orientering
Ca 400m N for husene på Skauen (22/1). Ca 110m NV for dyrket mark på 20/3, 20/4.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Skollerød, 86,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Skollerød, 86,  2 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Rund steinsetning av lave stein, såvidt over bakken. Midtstein.
Kan påvises av Alf Johan Skallerød, gårdens eier 1971.
Meldt 16.05.1971 av fru Anker Skallerød.
Litteraturhenvisninger:
Ingen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Stene vestre, 114,  14 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Røys Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Litteraturen oppgir: N for husene på berget: 1. Liten røys.
Ca 350m S for 1: 2. Stensetning av 9 litt i uorden stående steiner med en lav forhøyning i midten bestående av kampesten og jord. D 6m.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 237 under Lundheim av Stene vestre.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Røys
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Fylken, 43,  3 i Vestre Slidre,  Oppland
Består av:
Steinsetning Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
1922 (Jan. P): På Fylken viste Berge meg et sted hvor der skulle ha vært en stenring, stener sat omkring. Rimeligvis har dette været en lav haug med fotkjede. Per Berge opfattet det som en tingplass. Stenene var nu kastet bort i en røis.
1938: Borttatt gravhaug nordvest for gården.
Vest for gården er det en stor slette hvor det tidligere skal ha vært en rund stensetning.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: Innb om befaring 1922 v/Jan Pettersen. UO top ark: Innb v/Sørlle.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Svartskog, 44,   i Alta,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetning, 7,5 m Ø-V, 1,5 m N-S. Skisse i ØK- registreringen for Alta 1985.
Terrengbeskrivelse
Gammel strandterrasse, slak hellning mot sjøen i NNV. Lyngvegetasjon.
Orientering
30 m N for Skogkant ca. 30 m o.h.
Lokalitet
Svartskog

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Greipstad, 163,  1 i Tromsø,  Troms
Består av:
Hustuft Gravrøys Steinsetning Bautastein Haug

Antall
9
Datering
jernalder - nyere tid
Fornminnebeskrivelse:
Lengst i N, på en liten kanus ute i slåttenga: 1) Temmelig uklart markert rund røys, bygget av bruddstein i varierende størrelse. Fotkjeden kan sees i NØ. I toppen ser det ut til å ligge en sirkel av liten bruddstein med mosedekket midtparti. Røysa er sterkt redusert. Gress og mosebevokst. Diam. ca. 6 m, høyde ca. 0,5 m.
Ca. 9 m ØSØ for 1): 2) Bautastein (?) av helleformet bruddstein, orientert Ø-V. Den står på fast fjell og er støttet opp med endel stein (ikke mosegrodd). Bautasteinen ser ut til å være av en slags gulaktig granitt. Steinen er bred øverst og smalner av nedover. Høyde ca. 1,2 m, øvre bredde 0,7 m, nedre bredde 0,4 m. Tykkelse: 0,2-0,35 cm.
(Steinen er reist av eieren til minne om utgravn. 1960-61)
Ca. 12 m NØ for 1): 3) Tuft (jernalder) med avrunded hjørner, orientert NV-SØ. Veggene er sammenhengende og består av mellomstor bruddstein og torv. NØ-veggen er helt gressbevokst. I tverrveggen i SØ ser det ut til å være en åpning, lengde ca.3 m, veggens bredde 1,2-2 m, høyde oppt.0,3 m. I det indre av tuften ligger endel stein som alle er dekket med gress. Tuftens lengde ca. 10 m, bredde ca.7 m. Tuftens SV-side fortsetter videre i NV-retn. som en "geil" (?) langs fjellsiden ned mot bekken i en lengde av minst 20 m, bredde 1-1,5 m.
Ca. 7 m NNV for 3): 3 b) ligger en lav sirkelrund forhøyning bygget opp av grunnfjell som stikker opp i dagen. I midten en liten forsenkning, diam.ca. 0,4 m, dybde ca.0,15 m, forhøyningens diam. ca.3 m, høyde ca. 0,2 m.
kant i kant og SØ for 3): 4) Uklart markert men likevel ganske tydelig i terrenget, rektangulær tuft, orientert NV-SØ. Det kan se ut til at tuften er delt i to (eller flere) rom, med det største i SØ-enden. Murene består av bruddstein og torv og har bredde ca.1,5-2 m, høyde opptil 0,3 m. I det indre av tuften ligger en del stein dekket av torv, og noen spredte flyttblokker. Tuften er så og si helt overgrodd med gress, oa har lengde ca. 36 m, bredde ca.8 m. Tuften er litt bredere på midten enn på sidene.
Ca. 8 m Ø for 2): 5) rester av tuft, der veggene mot SV og NV fremdeles er synlige. Orientert SØ-NV. Murens bredde ca. 0,5 m, høyde ca. 0,1 m. Gressgrodd. Tuftens lengde ca. 15 m, anslått bredde ca. 3 m.
Ca. 8 m SØ for 5): 6) Temmelig klart markert, oval tuft (?) orientert NV-SØ. Murene består av ganske liten rundkamp foruten torv, og har en bredde på ca. 1,5 m, høyde ca. 0,2 m. Midt over tuften i dens lengderetning går et gjerde, og dens Sørvestre halvdel kan ikke sees på grunn av høyt gress.
(5 og 6 noe usikre)
Ca. 13 m S for 4): 7) Klart markert oval tuft, orientert SV-NØ. Murene av ganske stor bruddstein, ellers torv. Bredde ca.1,5 m, høyde opptil 0,4 m. Over tuften går et kutråkk. Et gjerde går på tvers av tuften, lengde ca. 17 m, bredde ca. 10 m.
Ca. 40 m SØ for 7): 8) to parallelle rektangulære tufter, klart markert med murer. Bestående av bruddstein og torv. Bredde ca. 1-2 m. I det indre av tuften ligger endel stein, de er orientert NØ-SV. Målene er henholdsvis lengde 13 m, bredde 8 m, og 13 x 6 m. Avstanden mellom tuftene ca. 5 m.
Ca. 10 m SSØ for 7): 9) Klart markert rund steinsettning. Bygget av mellomstor bruddstein, og det indre av ringen er gressbevokst. Steinene danner en jevn sammenhengende kjede. Diam. ca. 3 m, ingen høyde.
1997: Nr 1 Ikke gjenfunnet. Nr 2 Uendret - reist av eier. Nr 3 Uendret - noe vanskelig å finne pga gressvekst. Nr 3 b Uendret Nr 4 Uendret - noe uklar, men godt mulig å finne. Nr 5 Uendret - vanskelig å identifisere. Antakelig en svært utydelig lav voll som delvis løper parallelt med 4). Grei å finne hvis man tar utgangspunkt i kart i Ottar Nr 46 (1965 nr 4), side 16-17. Nr 6 Uendret - klart markert med noen store stein i bakkant. Snarere rektangulær enn oval. Vanskelig å identifisere på den andre siden av gjerdet, men dog synlig. Nr 7 Ikke gjenfunnet. Nr 8 Uendret - Ca 40 m SØ for tuft 6) (se kart i Ottar nr 46 (1965 nr 4) for en nøyaktig plassering som stemmer meget godt). Nr 9 Uendret - ca 10-15 meter SSØ for 6). Klart markert og godt synlig. Ca 2 meter NV for denne en liten rund steinsetting, ca 1 m i diameter. Muligens av nyere dato.
Utstrekning
Gårdsanlegg ca. 160 m retn. SØ-NV, Ca. 30 m SV-NØ.
Litteraturhenvisninger:
Ottar nr. 46 , 1965. J.S. Munch og G.S. Munch: Greipstad. J.S Munch og G.S. Munch: Utgravningsrapport fra undersøkelser på Greipstad 1960-61. Utgravingsrapp. 1974. Top.ark., 741/74/57231
Terrengbeskrivelse
På NV/SØ-gående beitemark og slåtteng med NØ-siden inntil steil NV/SØ-gående bergvegg som stikker fram i feltets midtparti og deler området i to. Engmarka faller av ned mot bekkefar i SV. Utsyn over sjøen i SV og S.
1997: Delt i to av gjerde. NØ for gjerdet beitemark-utmark. SV for gjerdet innmark, antakelig også til beiteformål, ihvertfall uegnet for forhøsting, dog muligens brukt til slått for hånd eller med annet utstyr.
Orientering
Kant i kant og rett NØ for sommerfjøset som tilhører gården, Ca. 300 m NØ for husene til Halvdan Berg (163:5)

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Hustuft
Antall
7
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Bautastein
Antall
1
Datering
etterreformatorisk

Fornminnets art
Haug
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Manvik, 4126,  12 i Larvik,  Vestfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
20m SØ for N-NØ-gående skogsvei fra Manvik, 4126/10, i en lysning i skogen: Rund steinsetning. Består av 7 stående stein, 3 blokker og 4 bruddstein.Alle de sistnevnte vender flatsiden inn. Det indre som synes brolagt med rundkamp, er flatt. I midtpartiet svak forsenkning, d 2,2m. Her mye stein. Det indre er bevokst med mose og gress. Steinavstand 4m. Blokkene 0,5x0,5x0,6-0,7x0,7x0,85m. Bruddsteinene 0,6x0,25x0,4-0,95x0,15x0,85m. Steinsetningens d 11m.
2-3 stein var opprinnelig seget overende. Disse ble reist opp og steinsetningen ryddet for vegetasjon etter initiativ av Ivar Sølyst og Gunnar CH. Wasberg, Helgeroa.
Disse tok også trolig initiativ til oppsetting av skilt på Ø-siden av skogsveien: "Manvik tingsted." Skiltet er for lengst falt ned.
Maria Kristiansen opplyste at skogsveien var en gammel vei over Aske i retning Tanum kirke.
Steinsetningen påvist av Per Nyhus, Østlands-Posten og Gunnar Gulvik, Larvik.
Litteraturhenvisninger:
Ab 1886 s 136: "En lignende som nysnævnte kreds paa Aske skal findes i skoven paa Manvik." VO s 604 u Manvik siterer Ab. Melding 01.11.1988 v/P.O.Nybruget, UO. Utsnitt ØK.
Terrengbeskrivelse
Flatt lende med enkelte bergknauser og koller. Ryggen av raet. Granskog med enkelte løvtrær. Lyng, einstape, mose. Ingen utsikt.
Orientering
500m NNØ for tunet på Manvik, 4126/10, 325m SSV for tunet på Aske vestre, 4018/10.
Lokalitet
Manvikskogen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Makkaur, 12,   i Båtsfjord,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Kvadratiske/rektangulære steinsetninger. Fornminne 1) Steinsetning, lengst i \. Rektangulær 2,5 x 2 m. Orientert \-V. Fornminne 2) 110 m VSV for fornminne 1). Steinsetning, rektangulær 2,5 x 2 m. Orientert NV-S\. Stein mangler mot SV. Fornminne 3) 17 m V for fornminne 2). Steinsetning, noe uregelmessig ligner litt en røys. Rektangulær 2 x 1,5 m. Orientert N-S. Fornminne 4) 20 m VNV for Fornminne 3). Steinsetning, rektangulær 2,5 x 2 m. Orientert NNV-SS\. Stein mangler mot N\.
Utstrekning
Ca. 220 m \-V Ca. 100 m N-S
Terrengbeskrivelse
Strandterrasse, delvis vegetasjonsfri, men med noe lyng.
Orientering
Ca. 100 m N for skråning i bakkant \ i Molvik.
Lokalitet
Molvik

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
4
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Makkaur, 12,   i Båtsfjord,  Finnmark
Består av:
Røys Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1) Lengst i \. Grav. Lav oval røys. Orientert S\-NV, 1,5 x 1 m, høyde ca. 20 cm.
Fornminne 2) 10 m V for fornminne 1). Steinsetning, oval, orientert VNV-\S\, 2 x 1,5 m.
Utstrekning
15 m \-V 5 m N-S
Terrengbeskrivelse
Lyngbevokst, gammel havstrand
Orientering
Ca. 50 m SV for steingjerdets S-lige hjørne.
Lokalitet
Molvik

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Røys
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Indre Syltevik, 18,   i Båtsfjord,  Finnmark
Består av:
Steinsetning Hustuft


Fornminnebeskrivelse:
Struktur 1) Halvmåneformet steinsetning, muligens skytestilling. Åpen mot V. Diam. 2,5 m. Synlig i terrenget, men vanskelig å finne p.g.a. at hele området består av stein.
27 m V for struktur 1) Struktur 2) Hustuft, markerer seg som en svak forsenkning i terrenget. Noe lyngvegetasjon inne i tufta. Sirkulær, diam. 4 m, dybde 0,1-0,2 m.
Utstrekning
32 m \-V 5 m N-S
Terrengbeskrivelse
Rullesteins strandvoll. Nesten uten vegetasjon. Svakt hellende ned mot sandfjordelva i S.
Orientering
Ca. 150 m N for Sandfjordelva og ca. 50 m \ for liten elv som løper ut i Sandfjordelva.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Hustuft
Antall
1
Datering
uviss?

Fornminnefelt     

Sted:
Indre Syltevik, 18,   i Båtsfjord,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i \: Steinsetning som danner 1 eller 2 strukturer. Struktur 1) Steinsetning, Subrektangulær 8 x 4 m, orientert N-S
Like V for struktur 1): Struktur 2) Noe usikker steinsetning, subrektangulær, 5 x 3 m, orientert \-V.
Muligens er de to strukturene deler av en og samme strukturer. Svakt markert i terrenget.
Utstrekning
8 x 12 m.
Terrengbeskrivelse
Rullesteins strandvoll med noe lyngvegetasjon. Svakt hellende ned mot Sandfjordelva i S.
Orientering
125 m NN\ for bakre del av fundament til tyskerbrygge, på N-siden av Sandfjordelva.
Lokalitet
Sandfjord

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Indre Syltevik, 18,   i Båtsfjord,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Steinsetting, godt markert i terrenget, tilnærmet oval, lyngbevokst lavest ved bakken. Steinene er sablet i ring i en høyde av 20-50 cm, og ca. 1 m bredt. Diam. 8 m. Døråpning, 2 m bred mot V. Muren er delvis rast ned. Enkelte steiner ligger inni ringen. Litt gravd i midten, 30 x 30 cm, og 10 cm dypt. I V-veggen er det en liten muring inn mot midten, ca. 80 cm fra veggen.
Utstrekning
Steinsettingen ses på god avstand.
Tradisjon
Iflg. informant Edvald Svendsen, Vadsø, tild. Honningsvåg. Har vært kjent i lang tid.
Terrengbeskrivelse
Mose og lyngbevokst morene på vannskillet, vannerodert i midten av dalen. Steinur i fjellsidene, morenene er vinderoderte. ca. 30 m.o.h.
Orientering
På en tørr høyde N i Syltevikmoen ca. 500 m S\ for Syltevikvatnet, på østsiden av bekken som renner N-over til Syltevikvatnet. Steinsettingen ligger på siste høyde mot N før sletta ved vannet, ca. 8 m lavere. Utsikt mot vannet i N og sletta i Sytevikmoan i S.
Lokalitet
Syltevikmoan

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Taskeby Store, 52,  5 i Skjervøy,  Troms
Består av:
Røys Steinsetting

Antall
3
Datering
uviss
Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1) Grav, usikker, rund. Diam. 3 m. Tydelig, dårlig markert. Gress og lyngbevokst med bruse på. Bygd av stein, jord. Krater i midten, diam. 1 m, dybde 0,4 m.
16 m NV for FM 1): Fornminne 2) Gravrøys, usikker, rund og flat. Diam. 1,5 m, høyde 0,2 m. Dårlig markert, utydelig. Gress og bruse, med noe lyng på. Bygd av store jevne blokker og rullestein, opptil 0,5 m i diam.
12 m V for FM 2): Fornminne 3) Grav, usikker, rund stensetting. Diam. 1,5 m. Dårlig markert, ses som en sirkel av flate blokker. Mose, lyng og gressbevokst. Skadet i V-enden.
Utstrekning
10 m NØ-SV 25 m SØ-NV
Terrengbeskrivelse
Gress- og lyngbevokst strandflate/utmark. Noe bruse(?) og småbjørk. Kågtind i SV.
Orientering
Ca. 420 m Ø for hovedvei og bru over til Kågen.
Lokalitet
Kobb-sletta

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Røys
Antall
2
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Taskeby Store, 52,  8,2 i Skjervøy,  Troms
Består av:
Hustuft Gjerde Steinsetning Nausttuft Rydningsrøys

Antall
10
Datering
uviss
Fornminnebeskrivelse:
Lengst i N: Fornminne 1) Hustuft, rektangulær, lengde 13 m, bredde 4-5 m. Gressbevokst, godt markert med tydelige voller, spesielt i Ø. Orientert Ø-V/V-Ø. I Ø-enden muligens en nyere tuft oppå en eldre. Denne har kraftig oppmurte veggvoller av stein og jord. Vollens høyde ca. 0,7 m, dybde 0,20 m. Lengde på nyere tuft 3 m Ø-V, 3,5 m N-S. I tuftas V-ende er vollen dårlig markert.
Ca. 1 m Ø for FM 1): Fornminne 2) Hustuft, rektangulær, lengde 5 m Ø-V, 4 m N-S, høyde 0,1-0,2 m. Dårlig markert ses som en lav forhøyning i terrenget. Gressbevokst. Ingen markerte voller.
20 m SV for FM 2): Fornminne 3) Hustuft, usikker, kvadratisk, lengde 5 m, bredde 5 m. Uklart markert. Gressbevokst. Steinvoller. Kraftige voller mot N, Ø, V, ikke mot S. (voll synes å mangle). Inngang i Ø-enden av Ø-veggen. Vollene 1,5 m brede, max 50 cm høye.
45 m V for FM 1): Fornminne 4) Rydningsrøys, rund, diam. 4 m, høyde maks 50 cm. Ganske godt markert. Overgrodd med gress, noen steiner ubevokst.
2 m S for FM 4): Fornminne 5) Steinsirkel, diam. 5 m. Godt markert. 0,5 m lange steiner delvis overgrodd av gress. Flat.
10 m.o.h. og 6 m S for FM 5): Fornminne 6) Hustuft, rektangulær, lengde 13 m, bredde 6 m. Godt markert. Gressbevokst. Voller av stein mot S, Ø, V, skåret inn i bakken mot N (langside). Inngang i Ø-delen. 2 m bred på langsiden mot sjøen. Ø-del bare markert av voll. V-del også ujevn steinfylling innvendig. Voll ytre høyde max 1 m, indre max 40 cm. Mulig sjøsamisk.
2 m S for FM 6): Fornminne 7) Nausttuft, lengde 9 m, bredde 5 m, indre 3 m. Ganske godt markert. Overgrodd med gress. Steinvoller. Åpning mot vannet. Voller 1,5-2 m brede. Vollhøyde 40 cm.
1 m fra \stsiden av FM 6): Fornminner 8-9) 2 paralelle steingjerder med retning ned mot sjøen. Stanser 6 m ovenfor strandvollen. Ganske godt markert. Overgrodd med gress. 2 m mellom. Max 1 m bredde, 30 cm høyde.
7 m V for FM 6): Fornminne 10) Hustuft, rektangulær, lengde 6 m, bredde 3 m. Uklart markert. Overgrodd med gress. Ø-enden best markert. Steinvoll. 2 rom a 3 x 3 m. 3 x 2 m utstikkende stenrampe fra Ø-enden mot sjøen.
Datering jernalder - middelalder?
Utstrekning
180 m NNØ-SSV 50 m SSØ-NNV
Terrengbeskrivelse
Gressbevokst skråning.
Orientering
290 grader og 400 m V for hytte til Sandberg, Skjervøy.
Lokalitet
Gammelgården

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Rydningsrøys
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnets art
Hustuft
Antall
5
Datering
uviss

Fornminnets art
Nausttuft
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnets art
Gjerde
Antall
2
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Taskeby Lille, 53,  3 i Skjervøy,  Troms
Består av:
Hustuft Steinsetning Hustuft

Antall
2
Datering
steinalder - uviss tid
Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1) Steinaldertuft, rund, diam. 4 m, dybde 0,2 m. Bra markert, gress- og mosebevokst med ei lita bjørk i tuftas V-ende. Uklare voller, ses som en fordypning.
8 m VSV for FM 1):
Fornminne 2) Stensetting, muligens grav, avlang. Lengde 4-5 m, bredde 3-4 m. Bra markert med stein synlig i dagen. Den er flat, har bjørkekratt i NV-enden. Ligger i fjellskråning. Den er mose- og gressbevokst som terrenget ellers.
I potetlandet 11 m S for FM 1 fant vi små avslag av kvarts og flint som lå oppe i dagen. Dessuten fikk vi av T. Reiersen et avlangt lite stykke stein.
Trolig flere bortpløyde hustufter i området ved potetlandet.
Utstrekning
15 m Ø-V 20 m N-S
Arkeologiske underskelser
Prøvestikk: Negetive.
Funn:
Ts. 5693 a-c Jnr. 179/69, Skiferkniv Ts. 4820 a-e Ts. 5641. Ts. 8187.
Litteraturhenvisninger:
Jnr. 179/69, Brev til T. Reiersen, 23/6-69 fra P.Simonsen, Tromsø Museum. Jnr. 278/65: Notat om funnene, P.Simonsen, Tromsø Museum. Jnr. 178/58: Brev til Tromsø Museum 25/8-58 fra Henrik Reiersen, Skjervøy. Jnr. 178/58: Brev til Henrik Reiersen 13/10-58 fra Tromsø Museum Jnr. 210/56: Brev til Henrik Reiersen, Skjervøy 27/8-56 fra Tromsø Museum. Brev til Tromsø Museum 26/9-56 fra Henrik Reiersen, Skjervøy. Jnr. 203/52: Notat P.Simonsen Tromsø Museum 29/8-53 Brev til Henrik Reiersen, 17/11-52 fra Tromsø Museum. Brev til Tromsø Museum fra Henrik Reiersen 21/7-58.
Terrengbeskrivelse
Gress-, mose- og lyngbevokst utmark med bjørketrær og en del smågran.
Orientering
Ca. 50 m N for låven til Reiersen 53:3, ved potetland.
Lokalitet
Sandvågen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Hustuft
Antall
1
Datering
steinalder

Fornminnets art
Hustuft
Datering
steinalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Nordreisa,  Troms
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Firkantet steinsettning med åpning mot \. Ca. 1,5 m. Relativt ny konstruksjon. Ikke lyng og mosebevokst.
Orientering
15 m NN\ for BM 118.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning


Fornminnefelt     

Sted:
Hamneidet, 9,   i Nordreisa,  Troms
Består av:
Steinsetning Grav Gravrøys


Fornminnebeskrivelse:
Lokalitet 9. Lokaliteten Vikahaugen I er noe usikker, da den ligger i et område med mange levninger fra krigens dager. Begge de registrerte gravrøysene (F 3 og 4) er svært usikre, mens hellekistegravene (F 2) synes mer plausibel.
Terrengbeskrivelse
N-S gående bergknaus med ei utsprengt, N-S gående avlang grop, med store steinblokker i N og S, og en smal passasje i midten. Levninger etter krigen (vaktpost, kanonstilling ?).
Orientering
5 m SS\ for polygonpkt. ved høyde 5 V.
Lokalitet
Vikahaugen I

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder - middelalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Grav
Antall
1
Datering
jernalder - middelalder

Fornminnets art
Gravrøys
Antall
2
Datering
jernalder - middelalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Kvænangen,  Troms
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
En steinsetning, tilnærmet sirkelrund med en diam. på 3-3,5 m. Ser ut til å opprinnelig ha hatt 3-4 lag av 4-6 cm tykke steinheller. De nederste hellene ligger rett på sandbakken, torvlaget er ellers 10 cm tykk. Ringen er ca. 30 cm høy i N. I S er det en åpning, ca. 40 cm bred. Prøvesjakt viste ikke tegn til ildsted el. kulturlag. Steinsetningen ligger på en tørr haug med sand og jorddekke.
Litteraturhenvisninger:
J.Quigstad: Lappische Opfersteine und heilige Berge in Norwegen.1926 s. 346-347Sam.etnogr.avd.: undersøkelser om samisk bosetn. og ressursutnyttingi Kvænangen. 1978 ( P.Storm)
Terrengbeskrivelse
På \-siden av vannet består terrenget av sletter og skråninger med steinur. Vegetasjonen er for det meste mose. V-siden er brattere ned mot vannet.
Orientering
10 m V for Mållesjokkas utløp S i vannet, og ca. 10 m fra vannkanten. Vannet ligger 786 m.o.h.
Lokalitet
Stuora Mållesjavri

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Nordkjos, 13,  63 i Kvænangen,  Troms
Består av:
Steinsetning

Antall
1
Datering
uviss
Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1) Steinsetning, trolig grav. Steinsettningen, 2,2 x 1 m. Orientert NØ-SV. Steinsettningen fremtrer tydelig p.g.a. at jordlaget er slitt bort av tråkke til bedehuset. Kantsteinen er gjennomsnittlig 20 x 10 cm store. Antydning til en del mindre stein innenfor kantsteinene i midten av grava. Graven virker uskadd, men jordlaget er en del slitt av tråkk/vei til bedehuset som går over grava. I terrenget rundt bedehuset ( i furuskogen) er det en del steder som kan minne om lignende graver, uten at dette sikkert er påviselig. Dette gjelder området fra 10-70 m SV for bedehuset. Trær og røtter gjør bestemmelsen svært komplisert.
1990: Steinsetningen er etter all sannsynlighet ildsted, og det finnes også flere slike i området.
14 m SSV for steinsetningen lå en annen rektangulær ramme av stein (1,5 x 0,5 m), og 7 m S for dette igjen: en mindre steinsetning, 0,5 m i diameter Prøvestikk i den tidligere registrerte steinsetningen viste enkelte små trekullfragmenter samt et skiferavslag (som ble lagt tilbake på plass). Dette sannsynliggjør en datering til yngre steinalder. Høyden over havet er ca 20 m.
Terrengbeskrivelse
NØ-SV gående terrasse, skråner bratt nedover mot NV til nedneforliggende terrasse og sjøen. Slettelandskap mot Burfjorddalen i SØ-Ø- Gress og lyngbevokst furumo. Veien går igjenom området slik at en del skog er hugget, en del stein og grus i dagen. Fritt utsyn over Burfjorden til Øksfjordjøkelen i NNV. Ellers endel begrenset av furuskog.
Orientering
Ca. 12 m VSV for trappa til bedehuset, ca. 6 m SØ for veien. Avkjørsel til bedehuset går rett over graven.
Lokalitet
Fredheim

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Burfjordvatnet, 14,  3 i Kvænangen,  Troms
Består av:
Steinsetning

Antall
2
Datering
uviss
Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1-2) Rektangulære steinsetninger med heller lagt over. Mål: 1,2-1,5 m x 0,5 m. Mosegrodd inne i steinsetningene. Begge ble ifølge H.H. Kaasen overpløyd og er derfor ikke synlige i dag. Det ble ikke funnet noe under pløyingen. Elven skal ha gravd ut endel av grunnen gravene lå på.
Terrengbeskrivelse
Elvebredd, dyrket slette. Faller svakt mot elveløpet i NNØ, stiger en del mot våningshuset i SSV. Utsikt over Burfjorddalen, men meget begrenset av skog.
Orientering
20 m NNØ for huset på 14/3, like SSV for elveløpet.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2


Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Bardu,  Troms
Består av:
Grav Steinsetning

Datering
uviss
Fornminnebeskrivelse:
Gravplass. En hodeskalle og noen bein ble funnet under bygging av fiskerioppsynets hytte. Alt ble gravd ned igjen på samme sted. Graven er markert med store stein (20 cm og større) og det er også en god del stein i terrenget omkring. Det er derfor vanskelig å fastesette antall graver. Ca. 2-4 stk.
Gæv'dnjajav'ri II, er en steinsetting ca. 100 m Ø for gravplassen. Den består av stein 20-50 cm i diam. plassert i en delvis sirkulær form samt en mindre rektangulær steinsetting på V-siden. De ligger i en liten skråning bevokst med bjørk.
Tradisjon
På Andersholmen rett NØ for utløpet av As? i Altevatn skal det ha værten offerplass. Holmen ligger under vann .På SV-siden av Stuora Gamnasvarri er der en gammel samisk boplass medforfalne jordgammer og reingjerder. Ligge rØ for Altevatn og Gamnasjokka.På V-siden av Gamasluobal har det vært samisk boplass fram til 1945.Rester etter gammer og reingjerder skal finnes. Ligger rett S forStuora Gamnasvarri.På N-siden av Dar'faljavri og på Ø-siden av Askegabejar skal det væreboplasser.Cuol'gnaæduo, to graver skal være registrert på V-siden av buktningen ielva. Der er et kors merket 1883 og et 1682 (?) skal være laget av einerog ligger lenger opp langs kulpene enn det som er merket 1863.(Nikolai og Kristina Svonni fra Vuoskojavri).
Terrengbeskrivelse
En liten flat lyngbevokst topp.
Orientering
Kartref. 430946. På N-siden av Strømmen, ca. 50-60 m over skogkanten.Fiskeroppsynet har tidligere hatt hytte der og det er en tydelig stiopptil området.
Lokalitet
Gæv'dnjajav'ri

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Grav
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Bardu,  Troms
Består av:
Steinsetning Funnsted


Fornminnebeskrivelse:
1) Flere oval steinsettinger med stor avstand mellom steinene. I en av steinsetningene ble det foretatt prøvestikk. Man fant trekull og en liten flintsak. Fant 7 liknende steinsetninger/ildstedet på strekningen Grytevatn-Æstebæl.
Funn:
1) Flere ovale steinsetninger 29 En "flintsak" funn 1981/42
Terrengbeskrivelse
Fjell
Orientering
På fjellryggen mellom Gævdnajav'ri og Altevann \ for Gaiselakko

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Funnsted
Antall
1
Datering
uviss?

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Bardu,  Troms
Fornminnets art
Jordvoll
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Bardu,  Troms
Fornminnets art
Boplass
Antall
1
Datering
etterreformatorisk

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Bardu,  Troms
Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Bardu,  Troms
Fornminnets art
Funnsted
Antall
1
Datering
steinalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Bardu,  Troms
Består av:
Jordvoll Steinsetning Boplass Steinsetning Funnsted


Fornminnebeskrivelse:
1) Jordvoll ca. 30 cm høy i en ring ca. 3,5 m i diam. (Ref. 586008)
2) To steinsettninger som de en finner ved Suddesgaldojåkka. Målene på den ene er ca. 150 x 80-90 cm. Den andre ca. 110-120 x 80-90 cm. (Ref. 612007)
3) Ca. 100-200 m i VNV retning ligger en samisk boplass av nyere dato, anslagsvis 40-70 år gammel.
4) En lignende steinsetting funnet ved Leinavatn (Ref. 608984)
5) Div. kvartsavslag funnet ved Autoædno.
Litteraturhenvisninger:
Top.ark. Brev 10.12.80 Jnr. 1147/80/57221
Orientering
1-3) Kart 1632 III, Julusvarre 4) Kart 1631 IV, Leinavatn

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Bardu,  Troms
Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, 21,   i Karasjok,  Finnmark
Består av:
Steinsetning Ildsted Assebaktegrav Hustuft


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av 1 ildsted, 1 steinsetting, 1 mulig tuft og 10 graver.
Lengst i NØ:
Fornminne 1: Ildsted. Rund steinsetting av kamp. Største 0,3 x 0,15 m. Klart markert og tydelig i terrenget. Mose og lyng i ringen som i terrenget omkring. Urørt. Mål: diameter 0,8 m, høyde 0,1 m.
13 m SV for fornminne 1:
Fornminne 2: Steinsetting (Avmerket med tall 3 på skissen). Ovalt. Orientert NNV-SSØ. Klart markert. Helning (svak) mot SSØ. Mindre kamp, største 0,3 x 0,2 m. Enkelte mindre kamp omgitt av mose inni. Uskadd. Mål: diameter 1,3 x 1,0 m, høyde 0,15 m.
40 m SV for fornminne 2:
Fornminne 3: Mulig tuft. (Avmerket med tall 12 på skissen). Halvsirkelformet. NØ-SV gående rett side i SØ. Uklart markert, men tydelig i terrenget. Trestubber i S og NNØ. Enkelte mindre kampestein. Lyng og mosebevokst. Små furutrær i vollen og i tufta. Vollens bredde 0-1 m, høyde 0 - 0,3 m. Tuftas lengde 5 m, bredde 4 m, orientert NØ-SV.
Fornminne 4-10: 10 graver. For plassering i forhold til 1, 2 og 3, se skisse. Alle gravene er rektangulære med avmrundede sider, bortsett fra den lengst mot NØ som er klart rektangulær (avmerket med 2 på skissen). Denne er klart markert i SØ, de andre uklarere markert. Denne har 1 oppreist flat stein på hver langside. Alle gravene tegner seg tydelig i terrenget som en samling av stein overgrodd med lyng og mose. De ligger på linje fra NØ til SV. Alle er orientert NV-SØ. Skader: skissenummer 6 er skadet i NV. Ellers synes de andre uskadd. Mål: De to gravene lengst mot NØ: 1,5 x 1 m, de øvrige: 2 x 1 m.
Muligheter for flere tufter spesielt i feltets NNØ-del. Bør besees av Tromsø Museum.
Befaring i forbindelse med FOK-prosjektet "Nordnorge" August 1990 v/Kjersti Schanche:
Ved Baddjenjarg er det tidligere registrert et felt med 10 "Assebaktegraver" samt to andre steinsetninger (Ildsted?) (4548 D 12 R1). Det er ikke tidligere foretatt undersøkelser på dette feltet, men undersøkelser av tilsvarende felt i Karasjok og Kautokeino kommuner har gitt dateringer til tidlig middelalder/sen vikingetid (Simonsen 1979). "Assebaktegravene" består av lave steinrøyser (steinrammer fylt med stein), ovale til rektangulære med mål på ca 1 - 1,5 x 1,5 - 3 m. En nylig framsatt hypotese (Inger Storli) går ut på at "gravene" egentlig ikke er gravr (det er bl.a. ingen funnet identifiserte menneskebein i dem), men derimot gjenlagte ildsteder som har ligget inne i huskonstruksjoner. Vi ønsker å undersøke dette nærmere ved å foreta begrensede prøvegravininger i området.
Beskrivelse av feltet:
Feltet ligger på en SV-NØ orientert morenerygg. Vegetasjonen består av spredt furuskog med reinmose og lyng i skogbunnen. Vi kunne identifisere i alt 9 "Assebaktegraver", 1 steinsatt ildsted samt en mulig tuft (S1). Alle disse strukturene lå på rekke (med samme orientering som høydedraget) med en avstand på 4 - 8 m. 30 - 40 m NØ for feltet, på en liten kolle i terrenget, lå ytterligere et steinsatt ildsed. Den lave vegetasjonen gjorde at strukturene var forholdsvis markerte (bl.a. var steinene i røysene til dels synlige), men det er sannsynlig at det finnes flere, uregistrerte strukturer i området. Bl.a. var det mot NV flere vage, mulige "Assebaktegraver".
Noen av steinlegningene var delvis overvokste med bl.a. trerøtter slik at avgrensningen/formen var noe uklar, men de mest markerte steinlegninger hadde en tydelig rektangulær form. De var orientert NØ-SV, dvs. vinkelrett på den rekken de lå i.
Undersøkelsesstrategi:
Siden en rekke slike strukturer tidligere er utgravd, og siden vi arbeidet ut fra I. Storli's hypotese om at steinrøysene ikke var graver, men ildsted, ble undersøkelsene i denne omgang konsentrert om områdene utenfor steinsetningene.
Etter at feltet (overflata) var plantegnet ble det åpnet flere sjakter i områdene mellom og ut fra steinsetningene (se plantegninger). Med dette ønsket vi å finne ut om det var mulig å identifisere gulv eller spor etter veggkonstruksjoner. En av sjaktene ble gravd gjennom den mulige tufta. Det ble også åpnet 1 kvadratmeter i tufta (for om mulig å finne ildstedet). Totalt utgjorde det utgravde arealet 9,25 kvadratmeter.
Etter avtorvingen ble det gravd ned til steril grunn i et lag. Da det var svært lite å tegne ble dokumentasjonen begrenset til fotografering (+ skriftlig beskrivelse). En rekke trekullprøver ble tatt.
Til slutt ble sjaktene lagt igjen på best mulig måte.
Beskrivelse av utgravningsresultater:
Like under torva, i overgangen mellom bleikjordslag og gul, leirholdig sand, ble det flere steder funnet konsentrerte flekker med trekull. Det ble også funnen noen skjørbrente stein, men foruten dette ble det ikke gjort noen funn. Sjaktene ut fra steinstrukturene ga ingen indikasjoner på gulvavgrensninger eller spor etter veggkonstruksjoner. Imidlertid synes det som på overflata var tolket som en voll rundt tufta å framkomme som en voll også under utgravningen (se profiltegningen). Et ildsted inne i tufta lot seg ikke identifisere.
Konklusjonen må være at denne utgravningen var forholdsvis resultatløs. Det er ingen grunn til å verken bekrefte eller avkrefte hypotesen om at "Assebaktegravene" er ildsted inne i boliger.
I SV-enden av gravrekken ligger:
Fornminne 14: Tuft. Tufta er ca 5 m i diameter og stein er synlig i vollene. Mulig åpning i NØ. Et prøvestikk inne i tufta viste skjørbrente stein samt trekull i og under bleikjordslag. Trekullprøve ble tatt.
Utstrekning
80 m NØ-SV, 10 m SØ-NV.
Terrengbeskrivelse
Lav NØ-SV gående morenerygg. Spredt furuskog. Reinmose og lyng. Mindre kampestein i dagen. Myr i SØ. Bekk i Ø. Bakkelvarre i S. Karasjok sentrum og elva i NNØ. Fritt utsyn.
Orientering
Feltets NØ-ende er 20 m SV for høyspentstolpe nr 35, 63 m NØ for høyspentstolpe nr 36, 630 m SV for våningshusset på: ??
Lokalitet
Ved Baddjenjarg (Øvernes)

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Ildsted
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnets art
Hustuft
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnets art
Assebaktegrav
Antall
10
Datering
samisk jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Værbukt, 13,  7 i Måsøy,  Finnmark
Består av:
Gammetuft Nausttuft Gravrøys Steinsetning Steinkonstruksjon Grop Hellekistegrav Urgrav

Datering
metalltid, tidlig - nyere tid
Fornminnebeskrivelse:
Fornminneområde I: Mellom fjellfoten og flomål er det på S-sida ca. 30 m. Området avgrenset av store steiner i NØ. I den NØ-lige delen av området 2 små gammetufter.
Tuft 1: Rund tuft, stein i dagen i vollen. Lita forsenkning i midten, ca. 3,5 m i diameter. Mulig åpning i N.
Ca. 1/2 m S for tuft 1:
Tuft 2: Kvadratisk tuft. Markert voll med stein i dagen. Åpen i NØ. Ca. 4 mx4 m. Vollens høyde inntil 1/2 m.
1 m NØ for tuft 2:
Gravrøys: Rektangulær røys av stein og torv. Orientert NØ-SV: ca. 2 m, 1 m bred. Høyde ca. 1/2 m.
5 m SV for tuft 2:
2 Kvadratiske steinsettinger med oppreist stein i den N-ligste. Steinvoll mellom de to fordypningene i midten. Mulig gravrøyser med krater. 6 m Ø-V. Vollen i mellom ca. 1 m bred. Diameter inne i det steinfrie rommet ca. 1 m. Det SV-lige hjørnet avrundet. Ytre høyde ca. 1 m. Fordypningen ca. 70 cm dyp.
7 m SV for mulige gravrøyser:
Murte Steinsetninger med torv på toppen og felles voll rundt steinsetting. Totalt 4 rom, hvorav de to S-ligste rommene er runde groper. Det Ø-lige rommet har en klar mur uten inngang, ca. 1,5 m i indre dybde. 3 m x 3 m. En liten vinkel V-for rommet mulig utgang. Det V-lige rommet med klar steinvoll, bred åpning mot flomål. 7 m SØ-NV. 3 m bredt. De øvrige forsenkninger ca. 3 m i diameter. Dybde ca. 1/2 m. Steinmuren ca. 2 m bred.
Ca. 20 m V for steinsettingene:
Rektangulær forsenkning: mulig grav ca. 3 m x 2 m orientert NV-SØ. Inntil 70 cm dyp.
6 m V for mulig grav:
Båtforma tuft: Kraftige torvvegger. Markert åpning i N, 1 m bred. 7 m Ø-V, ca. 3 m bred. Høyden på vollene inntil 80 cm.
Ca. 60 m V for båtforma tuft:
Grav: Rektangulær fordypning. Kantstilte heller i dagen. 2,5 m, orientert SV-NØ, ca. 1 m bred. Inntil 30 cm dyp.
I bunnen av vika på strandterrasse ca. 50 m N for elva:
Grav 1: Rektangulær grav med voll. Orientert N-S: Ca. 4 m, ca. 2 m bred. Inntil 1 m dyp.
6 m N for Grav 1:
Grav 2: Rektangulær forsenkning. Orientert NØ-SV: ca. 2 m. Ca. 1 m bred. Inntil 1/2 m dyp.
Fornminneområde 2:
Grav 1: Samisk urgrav: Inntil fjellfoten. Stor steinblokk foran steinhammeren, danner naturlig gravkammer. 2 dekkheller på skrå fra steinblokken mot fjellhammeren. Orientert NNØ-SSV. I SSØ, svak oppmuring mellom blokk og hammer. Ingen skjelettrester.
Ca. 20 m N for samisk urgrav:
Grav 2: Rektangulær forsenkning. Orientert SØ-NV: ca. 1,5 m x 1 m.
På NØ-sida av vika.
Gammetuftkompleks. Tuft 1 med 3 rom + bislag. Tydelig i terrenget, godt markert med kraftige voller. Stein i dagen i vollene. Gras- og lyngbevokst. Kvadratisk med diverse vinkler. Klar åpning i det S-lige hjørnet. 7 m orientert N-S. 7,5 m orientert Ø-V. Noe utflytende i SV-lige voll. Vollen oppbygd av stein og torv. Vollen ca. 1 m bred. Dypeste forsenkning ca. 1 m. Vollens ytre høyde ca. 1/2 m.
20 m SV for Tuft 1:
Nausttuft 2: Rektangulær forsenkning med kraftige voller. Store stein i det indre av tufta. Ca. 2 m.0.h. Ca. 15 m fra flomål. 10 m orientert SV-NØ, ca. 9 m bred. Vollens bredde ca. 3 m. Tuftas indre bredde ca. 3 m. Dybde inne i tufta inntil 1,5 m. Vollens høyde inntil 1/2 m.
Ca. 10 m NV for nausttuft:
Tuft 3: Rektangulær forsenkning. Godt markert med voll. Noe utflytende i formen. Vollen ytydelig enkelte plasser. Spesielt i NNV-lige vegg. Fordypning i midten. Store stein i dagen i vollen. Gras- og lyngbevokst. Orientert NNV-SSØ: ca. 7 m x 4 m. Opptil tufta er det antydning til flere voller, så tufta kan være et rom i et større kompleks.
Ca. 9 m NØ for tuft 3:
Kraftig haug, godt markert i terrenget med tufter på toppen. Tuftene har kraftige voller bygd av stein og torv, består av 5 rom med felles voll. Orientert Ø-V. Åpninga i S. På den Ø-lige delen av haugen: Rund tuft med åpning i S. Haugen er rund og klart avgrenset fra det øvrige terrenget. Grasbevokst med ildtuer. Ca. 3 m høy. Ca. 20 m i diameter. NØ for haugen liten bekk og myr. I SV naturlig båtstø mellom haugen og utstikkende nes. Vollens høyde på tuftene er inntil 1 m. Rommene har forskjellig størrelse og form: rektangulære og runde.
Utstrekning
2 avgrensede fornminner i munninga av vika på begge sider. Fornminneområde I på S-sida og fornminneområde II på N-sida.
Foto
Film nr. 4 1981/7 bilde 6-11
Terrengbeskrivelse
Vik med skarpt markert strandterrasse innerst i vika, gjennomskåret av elv. Utstikkende nes på NV-sida. Innerste del av vika lyngbevokste strandvoller. Den ytterste delen, kupert steinet terreng. Gjesværstoppan i NNØ.
Orientering
På V-sida av Ryggefjorden, ytterst ute.
Lokalitet
Værebukta

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnets art
Urgrav
Antall
1
Datering
samisk jernalder

Fornminnets art
Nausttuft
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnets art
Steinkonstruksjon
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnets art
Gammetuft
Datering
uviss

Fornminnets art
Hellegrop
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnets art
Grop
Antall
2
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Umatrikulert statsgrunn, v/Jergul., 14,   i Karasjok,  Finnmark
Består av:
Fangstgrop Grop Hustuft Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Rapport om befaring av Ravnastuaområdet, Stiipanavzi, Karasjok kommune, Finnmark. Området Ravnastua-Ravdujavra vart registrert i juli 1980. Storleiken på området er omlag 4 km x 500 m (sjå vedlagte kartplansje), og er orientert langs elvefar og småvatn i retning NNØ-SSV. Det registrerte området har relativ tett bjørkevegetasjon på grusryggene der dei fleste fornminna også er lokalisert.
På graskledd slette ca 30 m S for bekken som krysser stien til Ravdujavre, og ca 80 m V for stien, ligg:
Fornminne 1: Ei rektanguler tuft. Tufta er ca 9,7 mytre mål og ligg i tett kratt/skogholt, og er difor vanskeleg å få auge på. Den består av ein rektanguler kaldmur ca 0,7 m brei og 0,4 m høg. Ein del av steinen i Ø-lige side er innrasa, men kaldmuren er likevel tydeleg. Tufta er av nyare dato, og sannsynlegvis har kaldmuren vore fundament til eit tømmerhus.Etter oppsitjaren på Ravnastua skal dette vere restane etter den gamle Ravnastua.
Ca 15 m ØSØ for fornminne 1:
Fornminne 2-3-4: Små steinsetninger med diameter 1 - 1,5 m. Steinane ligg i jord og mose og er delvis overgrodde ut mot periferien av steinsetningane. Steinane er uregelmessig samankasta, men omkretsen er tilnærma sirkulær, høgda omlag 10-15 cm i sentrum. Steinsetningane kan vere graver av assebaktetype.
Ca 40 m ØSØ for fornminne 2-3-4:
Fornminne 5: Sirkuler grop ca 6 m i diameter omkrinsa av ein voll omlag 1 m brei og 20 cm høg. Gropa er omlag 1 m djup og har heile botnen dekt av stein. Dette er ulikt de andre fallgropene i området som er steinfrie og delvis tilgrodd i botnen.
Ca 5 m SØ for fornminne 5:
Fornminne 6: Sirkulær fallgrop med diameter ca 5 m. Dybde ca 1 m. Vollen av utkasta grusmasser fra gropa er ca 1 m brei og 0,1 m høg.
50 m ØSØ for punktet der bekken krysser stein frå Ravdujavre:
Fornminne 7: Ei fall- grop. Gropa har diameter ca 5 m og er ca 1 m djup. Rundt fallgropa ein voll 0,2 m høg og ca 1 m brei.
Ca 20 m VSV for fornminne 7:
Fornminne 8: Fallgrop med diameter 5,5 m og ca 1,3 m djup. Gropa som er noko gjengrodd, er nedskoren i ein grusrygg. Rundt gropa ein voll ca 0,2 m høg og 1 m brei.
Ca 30 m SV for Fornminne 8, og 5 m V for stein:
Fornminne 9: Fallgrop ca 5 m i diameter, 1 m djup, noko gjengrodd. Neste gruppe fallgroper ligg omlag 150 m S for den N-ligste gruppa som er fyrst omtala.
100 m NNV for tjærn nr 3:
Fornminne 10: Fallgrop 4 m i diameter og 1 m djup, nedskoren i grusrygg, noko gjengrodd.
Ca 40 m SSØ for fornminne 10:
Fornminne 11: Fallgrop 6 m i diameter, ca 1,3 m djup. Svak voll rundt ca 1 m brei og 0,2 m høg.
Ca 20 m S for fornminne 11:
Fornminne 12: Fallgrop. Som fornminne 11.
Ca 20 m S for fornminne 12:
Fornminne 13: Fallgrop. Som fornminne 12.
Ca 20 m S for fornminne 13:
Fornminne 14: Fallgrop. Som fornminne 11.
Mellom tjærn 2 og 3 (sjå kartskisse) er to fallgroper.
Ca 30 m S for tjærn 3:
Fornminne 15: Fallgrop ca 6 m i diameter 1,2 m djup, nedskoren i grusrygg og noko gjengrodd.
Ca 15 m S for fornminne 15:
Fornminne 16: Fallgrop, som fornminne 15.
Mellom tjærn 1 og NØ-lige del av Gukkesjavres N-lige ende, ligg på rekke i NNØ-SSV retning tre fallgroper 17, 18 og 19.
15 m SØ for det SØ-ligste punkt av tjærn 1 (sjå kartskisse):
Fornminne 17: Fallgrop. Gropa er 6 m i diameter og 1,2 m djup, nedskoren i grusrygg og er noko tilgrodd.
Ca 20 m SSV for fornminne 17:
Fornminne 18: Fallgrop ca 6 m i diameter og 1,2 m djup, nedskoren i grusrygg og noko gjengrodd.
Ca 20 m SSV for fornminne 18:
Fornminne 19: Fallgrop. Som fornminne 18.
Grupper av fallgroper sør for Gukkesjavre. Gruppene ligg som rekker på grusryggene og danner "spærrelinjer". (Sjå kartskisse).
15 m V for SV-lige del av sørspissen til Gukkesjavre:
Fornminne 20: Fallgrop ca 6 m i diameter, 1,5 m djup, tjegleforma og nedskoren i grusrygg, noko gjengrodd.
Ca 15 m SØ for fornminne 20:
Fornminne 21: Fallgrop. Som fornminne 20.
Ca 15 m SØ for fornminne 21:
Fornminne 22: Fallgrop. Som fornminne 20.
Ca 15 m SØ for fornminne 22:
Fornminne 23: Fallgrop. Som fornminne 20.
Ca 20 m SØ for fornminne 23:
Fornminne 24: Fallgrop 6,5 m i diameter, ca 1,2 m djup, nedskoren i høgdedraget, (grusrygg).
Fallgropene 25-29 ligg i NØ-SV retning, og første grop (25) ligg 20 m fra SØ-lige del av S-enden av Gukkesjavre:
Ca 25 m Ø for SØ-lige ende av Gukkesjavre:
Fornminne 25: Fallgrop ca 6 m i diameter og 1,5 m djup, nedskoren i grusrygg. Voll av utkasta grusmasser rundt gropa med bredde ca 1 m og høgde ca 0,2 m.
Ca 15 m SV for fornminne 25:
Fornminne 26: Fallgrop. Som fornminne 25.
Ca 15 m VSV for fornminne 26:
Fornminne 27: Fallgrop ca 4 m i diameter, 1 m djup.
Ca 10 m SØ for fornminne 27:
Fornminne 28: Fallgrop ca 6 m i diameter, 1,5 m djup.
Ca 15 m SV for fornminne 28:
Fornminne 29: Fallgrop. Som fornminne 28.
Ca 40 m ØNØ for fornminne 29:
Fornminne 30-31. Dobbeltgrop med delvis bortgravd midtrygg. Begge gropene har diameter ca 6 m og dybde ca 1,5 m, og er nedskoren i grusrygg. Voll av utkasta grusmasser rundt gropa ca 1 m brei, 0,2 m høg.
Ca 100 m Ø for 24 ligg N-lige del av fallgroprekke 32-38. Denne rekka går i N-S-lig retning langs grusryggane. I sør er siste grop i rekka ca 50 m NØ for våningshuset på Ravnastua fjellstue.
Ca 100 m Ø for fornminne 24:
Fornminne 32: Fallgrop, 6 m i diameter, 1,2 m djup og nedskoren i grusrygg, voll av utkasta grusrygg 1 m brei, 0,2 m høg og en del buskvegetasjon rundt gropa. Fallgropa er noko gjengrodd.
Ca 10 m S for fornminne 32:
Fornminne 33: Fallgrop 4 m i diameter, 1,5 m djup, nedskoren i grusrygg. Voll av utkasta grusmasser 1 m brei og 0,1 m høg.
Ca 10 m S for fornminne 33:
Fornminne 34: Fallgrop 6 m i diameter, 1,5 m djup, nedskoren i grusrygg. Voll av utkasta grusmasser. En del buskvegetasjon utfor og i gropa.
Ca 10 m S for fornminne 34:
Fornminne 35: Fallgrop. Som fornminne 32.
Ca 10 m S for fornminne 35:
Fornminne 36: Fallgrop. Som fornminne 32.
Ca 10 m S for fornminne 36:
Fornminne 37: Fallgrop. Som fornminne 32.
Ca 10 m S for fornminne 37:
Fornminne 38: Fallgrop.
Rekkene av fallgroper ser innbyrdes ut til å vere samtidige da dei danner effektive "spærrelinjer" og graden av bevaring og tilgroing er temmelig einsarta.
Tom Moltu.
Utstrekning
4 km x 50 m NNØ-SSV
Litteraturhenvisninger:
Jnr. 189/69, Top.ark. Tromsø Museum
Terrengbeskrivelse
Grusrygger med tett bjørkevegetasjon
Lokalitet
Ravnastua

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
3
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Fangstgrop
Antall
33
Datering
uviss

Fornminnets art
Grop
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnets art
Hustuft
Antall
1
Datering
etterreformatorisk

Fornminnefelt     

Sted:
Rangsund, 5,   i Rødøy,  Nordland
Består av:
Gravrøys Steinsetning

Antall
7
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Nær telegraflinjen på bergkam, skrånende mot nord:
Fornminne 1: En rullestensrøys. Uregelmessig. 6 m tverrmål.
LengerS og Ø for øyens høyeste punkt:
Fornminne 2: Lignene rullesteinsrøys. 5 m i tverrmmål. Delvis ombygget til varde.
Lengst S på øya på en Ø skrånende bergflate:
Fornminne 3: 4 små steinsamlinger. Mulige steinrøyser.
35 m N for fornminne 3:
Fornminne 4: Rullesteinsrøys.
35 m videre N:
Fornminne 5: Ringformet steinsetting ca. 2 m i tverrmål.
Litteraturhenvisninger:
Top. ark. E.J.Havnø, "Fortidsminner i Rødøy" 1936.
Orientering
Nordlig på en øy i sundet.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder?

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
7
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Sundøy, 3,   i Rødøy,  Nordland
Består av:
Steinsetning

Antall
1
Datering
uviss
Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Fotkjede eller stensetting. Kan ha vært gravhaug av løs sand som vinden har tatt, eller teltring, eller nedskåret grav m/ stensetting. Lignende er sett f.eks. på Abrahamsplassen på Rødøy hvor de viste seg å være branngraver.
Litteraturhenvisninger:
E.J. Havnø, "Fortidsminner i Rødøy" 1936, Top.ark.
Orientering
På lyngmoen S for Båtstøvika.
Lokalitet
Båtstøvika

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Holte øvre, 100,  3 i Sauherad,  Telemark
Holte, 100,  21 i Sauherad,  Telemark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Rund steinsetning av 9 store stein. Størrelse på steinene ca 0,75-1m, d på selve steinringen N-S ca 15m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: Innberetning om befaring på Holte gård gnr 100/1 07.08.1975 av Harald Rød og Knut W. Jorfald.
Terrengbeskrivelse
Småkupert, svært grunnledt skogsmark som faller mot S og Ø. Bolighus stenger for utsikt mot Norsjø i Ø. Uysikt mot Sannes i SØ.
Orientering
Ca 30m SSV for kraftmast og ca 45m N for der hvor veien til Holte 100/21 tar av fra veien til Lunde kirke.
Lokalitet
Kåsin (Holteberg)

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Tana,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Tilleggsopplysning til registreringen i 1972, v/H. Heggland.
Johan Kolstrøm, Masjok, fortalte: V for Sommervann, S for elva fra Bjørnhulvannene, finnes 4-5 steinsettinger, orientert N-S. De var ovale, men bredere i S-enden enn i N-enden, og lå ved siden av hverandre. En stor helle lå tvers over i den bredeste delen, mål ca 0,7 x 0,3 x 0,3 m. Steinene i steinsettingen var ca 0,3 x 0,3 m. Inne i steinringen var bakken noe høyere enn terrenget rundt, høyde ca 0,1 m. Gressbevokst som naturen omkring. Steinen mosegrodd. Mål: lengde vel 2 m, bredde inntil ca 0,7 m.
Feltet utenfor flybildedekningen.
Utenfor registreringsområdet i 1975.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, 40 ?,   i Tana,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Steinsetting av flate steiner som minner om gravene i Assebakte i Karasjok. Grav ? Steinsettingen er avlang ca 1,60 x 60 (80) og består av flate stein. Bålsted usannsynlig, da beliggenhet ikke tilsier lagerplass. Dessverre fører det bilvei over, så det ene sporet av veien har lagt fri hele steinsettingen.
Vurdering: Jeg har prøvd å verne over med trær og stokker, men det ser ikke ut å hjelpe, det blir kjørt over stedet likevel.
Lett tilgjengelig med bil. Bør undersøkes snarest . Utsatt beliggenhet. Kartskisse i registreringsboken.
Orientering
Polmakskog. Øverst på en sandbakke av flyvesand. Bjørkeskog og lyng.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, 8,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Hustuft Steinsetning Røys Grop


Litteraturhenvisninger:
Jnr. 343/88/57337, Tromsø Museums top.ark. Rapport ved K. Schanche og H. Birkely.
Terrengbeskrivelse
Lyngbevokst, skrånende ned mot havet i S.
Orientering
V for vegsletta, Ø for Tomaselv, S for riksvegen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Røys
Antall
3
Datering
uviss

Fornminnets art
Grop
Antall
3
Datering
uviss

Fornminnets art
Hustuft
Antall
16
Datering
Yngre steinalder

Fornminnefelt     

Sted:
, 1,   i Nesseby,  Finnmark
Består av:
Hustuft Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1: Hustuft. Tuftas Ø-kant ligger 4 m V for fotena v bergrygg, 16-17 m Ø for flomålet. Rektangulær, 4,5 x 3,5 m (indre mål), orientert SV-NØ. Voller inntil 2,2 m brede og 0,5 m høye.
22 m SSV for fornminne 1:
Fornminne 2: Hustuft. Lignende beskrivelse som fornminne 1.
25 m SSV for fornminne 2:
Fornminne 3: Hustuft, av samme type som fornminne 1 og 2.
6-7 m SV for fornminne 3:
Fornminne 4: Steinsetning, uvisst fornminne.
Litteraturhenvisninger:
Jnr. 606/84/57334, Tromsø Museums Top.ark. Rapport v/B. Olsen.
Terrengbeskrivelse
Skrånende ned mot sjøen. Lyng og vidjekratt.
Orientering
På vestsiden av Gandvik, mellom Steinnes (Raggusnjar'ga) og Cak'kajåkka.
Lokalitet
Gandvik

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Hustuft
Antall
3
Datering
jernalder - nyere tid

Fornminnefelt     

Sted:
, 3-4,   i Nesseby,  Finnmark
Består av:
Fangstgrop Steinsetning Grop Røys Gammetuft


Litteraturhenvisninger:
Befaringsrapport i Tromsø Museum's top.ark.
Orientering
På østsiden av Nyelva, mellom 25-75 m o.h. samt på Oag'gonnjar'ga (Fiskenes)
Lokalitet
Nyelv/Fiskenes

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Fangstgrop
Antall
2
Datering
uviss

Fornminnets art
Grop
Antall
5
Datering
uviss

Fornminnets art
Røys
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnets art
Gammetuft
Antall
14
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Narvik,  Nordland
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Sirkelrundt ildsted med diameter 1 m. "Gang" av 7 større steiner 1 x 0,4 m ut fra ildstedet mot ØSØ. Brolegning mot N og Ø. Brolegningen fører til R2, 4 m mot NNØ.
Utstrekning
5 x 1 m.
Arkeologiske underskelser
Avdekning av 5x3x0,3 m, profil Ø-V til steril 10-15 cm.Inne i ildstedet:1. Ca. 5 cm tykt kullag.2. Feit brunhvit beinrik jord, ca. 10 cm.3. Grus.Trekullprøve fra under torv og på bunnen av ildstedet (20 cm dybde).
Funn:
Stein 17x15x8 cm (vedl.) Kvartsittfragment (vedl.)
Foto
A. 1691, 27-30.
Terrengbeskrivelse
Dalside, svaberg, myr, grusterrasser, elv. På flat grusterrasse i dalsiden. Lav, mose og krekling.
Orientering
V for Hundelvens første større sving og utvidelse, og V for skaret over til Sildvikvann. 40 m over elva. Koordinater 228 847.
Lokalitet
Sørdalen, Rombakken, Sildvikvassdraget.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Narvik,  Nordland
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Sirkelrund steinpakning m/kullag og lag av brent beinmasse (som R1) i midten. Brolegning utenfor.
Utstrekning
Diameter 90 cm.
Arkeologiske underskelser
Avdekking profil N-S 10-15 cm. Morenegrus. Trekullprøve fra 10 cm dybde.
Foto
A. 1692, 28,30,33.
Terrengbeskrivelse
Dalside, snaufjell (svaberg), grusterrasser, myr, elv. På grusterrasse i dalside. Mose, lav og vidjekratt.
Orientering
40 m over elva. Koordinater 285 857.
Lokalitet
Sørdalen, Rombakken, Sildvikvassdraget.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Narvik,  Nordland
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Steinring bestående av minst 7 stein, og med en diameter på ca. 3,5 m. Flere av steinene var tildels godt overgrodd med lyng og mose. Ildstedet midt i steinringen var omgitt av en del mindre, tildels skjørbrent stein og omga en kullflate på 0,3 x 0,3 m. (ikke samisk?)
Utstrekning
Ca. 4 x 4 m.
Arkeologiske underskelser
Avdekking og snitt av ildstedet.2 prøvestikk i steinringen.1 prøvestikk innenfor steinringen.V. ildstedet:1. Tynt lag med torv og mose.2. Ca. 5 cm mørk, brun moldjord.3. Ca. 2 cm tykt kullag med spredte trekullbiter.4. Gråhvit, steril grus.
Foto
A. 1692, 31-32.
Terrengbeskrivelse
Dalside med grusterrasser, myr, fjellknauser på Hunddalselvas Ø-side. Ut mot S-kanten av flat grusterrasse som skråner bratt ned mot Hundelva i V og grenser mot knauset, blokkrik skrent i Ø. Lyng, mose og lav.
Orientering
Ca. 40 m over elva. Koordinater 228 856. R3 ligger ca. 10 m SSV for R1.
Lokalitet
Sørdalen, Rombakken, Sildvikvassdraget.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Haugsten, 603,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Steinsetning Skålgrop


Fornminnebeskrivelse:
Dobbel sirkulær steinring som består av stein i størrelse ca 30-40cm lagt i dobbel sirkel, avstand mellom sirklene 1-1,2m. Avstand mellom steinene i begge sirkler er ca 2m. Den ytre ringen består av 9 steiner, d ca 6,5-7m. Den indre ringen består av 6 steiner, d ca 4m. En kantete og uregelmessig steinblokk har ligget i sentrum, største mål ca 1m. Lorens Tønnseth, eier 1991, har veltet steinen ut av ringene og han har også smågravd litt i sentrum, men ikke dypt. Tønnseth vil få den store steinen tilbake til sin opprinnelige plass.
Det opplyses at det på samme gnr/brnr finnes uregistrerte skålgroper rett N for Haugsten gård.
Litteraturhenvisninger:
Ingen.
Terrengbeskrivelse
Boligområde V for Haldenveien (Rv 110). Naturlig gressbevokst (hage, men ikke plen) med stort furutre. Svak S og SØ-helling.
Orientering
Kant i kant (ca 0,5m avstand) og S for søndre vegg av bolighuset Sølvstien 21. Ca 5m V for Sølvstien, rett N for krysset ved Solveien.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Skålgrop

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
KORSVOLDEN, 13,  12 i Smøla,  Møre og Romsdal
Består av:
Steinsetning

Antall
1
Datering
Eldre jernalder
Utstrekning
X m
Litteraturhenvisninger:
HENVISNING:Topark. UNIT VMDATO:05.11.47

Skisse
ikke.pcx
Terrengbeskrivelse
På engmark, god utsikt i N mot Kulisvaet, ellers småkupert, knausete terreng - lyng og krattbevokst.
Orientering
1 m S for steinpotetkjeller med torvtak, gnr 13/12,13, ca 40 m NNV for våningshuset på gnr 13/12,13.
Lokalitet
Dambukta

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning

Fornminnebeskrivelse:
I følge O. Yderstad, (1947) :
To rader flate stein satt ned i sandgrunnen på høykant. En ca 1 m lang steinhelle (veltet ?), nær radene. Steinsetningen avdekket og fjernet av Jon Dambukta i begynnelsen av dette århundre.
Stedet påvist for O. Yderstad i 1947,(se skisse i innberetningen).

Fornminnefelt     

Sted:
Edøy, 13,  4 i Smøla,  Møre og Romsdal
Edøy, 13 ,  12 i Smøla,  Møre og Romsdal
Består av:
Steinsetning

Datering
Eldre jernalder
Utstrekning
X m
Litteraturhenvisninger:
HENVISNING:Topark. UNIT VMDATO:05.11.1947

Skisse
ikke.pcx
Terrengbeskrivelse
Engmark, god utsikt i N mot Kulisvaet, ellers småkupert, knausete terreng - lyng og krattbevokst.
Orientering
Ca 60 m SØ for X03,8966 M 10, fornm.nr 9284), rett utenfor våningshusets på gnr 13/12,13 SØ -hjørne.
Lokalitet
Dambukta

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning

Fornminnebeskrivelse:
I følge O. Yderstads innberetning (1947) :
Rektangulær firkant av kuppelstein lå i lite søkk i fjellgrunnen.
Steinsetningen ble for mange år siden avdekket av Jon Dambukta. Alt ble fjernet.

Fornminnefelt     

Sted:
KORSVOLDEN, 13,  13 i Smøla,  Møre og Romsdal
KORSVOLDEN, 13,  12 i Smøla,  Møre og Romsdal
Består av:
Steinsetning

Antall
1
Datering
Vikingtid
Fornminnebeskrivelse:
Bruddstk. av kleberkar, tveegget pilespiss av kvarts
Utstrekning
X m
Litteraturhenvisninger:
HENVISNING:Topark. UNIT VMDATO:20.06.1948
HENVISNING:DKNVS MuseetDATO:1947, 1948
HENVISNING:Topark. UNIT VMDATO:25.10.1947
HENVISNING:Topark. UNIT VMDATO:02.11.1947

Skisse
ikke.pcx
Terrengbeskrivelse
Myr, i knausete, lynggrodd terreng.
Orientering
Ca 200 m SV for X04,8966 (fornminnenr 9285), ca 250 m S for flomål.
Lokalitet
Dambukta

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning

Fornminnebeskrivelse:
Funnet under torvgravning, dybde ca 0,9 m :
- T 16547 to bruddstk. av et kar av kleberstein, funnet av Andr. Tyrhaug (tilv. 1947).
- T 16630 tre brudd av samme kleberkar som T 16547, funnet under ettergravnig av O. Yderstad (tilv. 1948).
- T 16631 tveegget pilespiss av klar kvarts. Funnet ikke langt unna T 16547 og T 16630 av Olaus Tyrhaug.


Fornminnefelt     

Sted:
Edøy, 13,  14 i Smøla,  Møre og Romsdal
Består av:
Steinsetning

Antall
1
Datering
Eldre jernalder
Utstrekning
X m
Skisse
ikke.pcx
Terrengbeskrivelse
Småkupert kystlandskap, lyng og småkjerr, myrer innimellom. Utsikt mot Edøyfjorden.
Orientering
195 m SSØ for SØ -hjørne på fjøset på gnr 13/14, ca 120 m N for spissen på markert utstikkende nes, ca 25 m NØ for eiendomsgrensen til gnr 13/1.
Lokalitet
Norddal

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning

Fornminnebeskrivelse:
På toppen av knausen :
2 - 3 små forhøyninger, helt lynggrodd, Tykt torvlag, som tilsynelatende bare dekker fast fjell, men det kan være en lav steinsetning under vegetasjonen. Høyst sansynlig er dette en ørnetue.
Mål : D 2 - 3 m, h 0,3 m.

Fornminnefelt     

Sted:
ARNSTAD, 40,  1 i Stjørdal,  Nord-Trøndelag
Består av:
Steinlegning

Datering
Etterreformatorisk tid
Utstrekning
X m
Litteraturhenvisninger:
HENVISNING:26
TITTEL:Iflg. melding fra kjøpmann Buch.PUBLIKASJON:Aarsberetning

Skisse
ikke.pcx
Terrengbeskrivelse
Lita gresskledd flate i S-vendt berglende bevokst med høy granskog som i S-SV heller ned mot flat dyrkamark. Utsikt til gården Oppauran i SSV og i V sees såvidt Trondheimsfjorden.
Orientering
90 m N for kryss mellom Åsvegen og bru over bekk. Ca 410 m ØNØ for husene på 40/10.
Lokalitet
Nordmarka

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning

Fornminnebeskrivelse:
I en liten lysning i skogen ligger en tilnærmet sirkulær steinsetning av jordfaste kampestein og mindre blokker. Lengst N 3 nedgrodde steiner på rekke, orientert NV-SØ. Innenfor "sirkelen", men i S-lige del en stor kvartsholdig, hvit stein.
Mål: L 8 m, br 7 m, steinhøyde over bakken inntil 0,7 m.

Anlegget ligger 5 m VNV for den SV-NØ-gående gamle seterveien gjennom bygda. Anlegget er trolig fra nyere tid. 15 m N for steinsettingen i V-kant av den gamle veien; en stein med innhogde bumerker.

Fornminnefelt     

Sted:
Gård ikke funnet i GAB, 17,  47 i Frei,  Møre og Romsdal
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Steinsetning med bauta
Utstrekning
X m
Arkeologiske underskelser
Y
Litteraturhenvisninger:
HENVISNING:side 93-94, og 1877 - side 183

Skisse
ikke.pcx
Terrengbeskrivelse
Mindre, løvskogbevokst bergrabb som i SSØ faller bratt ned mot sjøkanten. Knatten er avgrensa i NV av lavere tange som går over i S-vendt dyrkamark. Noe utsikt til villabebygd åsdrag i N-NØ.
Orientering
25 m VNV (322 grader) for NV-hjørnet av hytte.
Lokalitet
Skottneset

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning

Fornminnebeskrivelse:
Inne på lita, rund gresslette kant i kant N for bergrabben:
Rund steinring av tettstilte små rundkamp med største mål 0,10-0,15 m. Steinene meget klart markert og anlegget er tydelig. I sentrum av steinringen står oppreist en bauta. Synlig h 0,71 m, br 0,33 m, tykkelse 0,27 m. I ØNØ-kanten av steinringen en "tilkomst" i form av en helle og noen steiner som danner en trm. Gress vokser langs kanten.
Mål: Diam 2,5 m.

Stedet ble faglig utgravd i 1938. Man fant et tynt kollag under steinene.
Steinringen er restaurert og man har innhegnet den med et kraftig metallgjerde. Steiene i ringen er uorginale, men bautaen ble funnet nedfalt på stedet.
I utskriftene nevnes en gravrøys på Skottneset. Grundig befaring har ikke brakt denne for dagen - trolig fjernet ved hyttebygging.

Foto: K. 23/68 og K. 23/69.

Fornminnefelt     

Sted:
LUNDRING, 15,  11 i Nærøy,  Nord-Trøndelag
LUNDRING, 15,  10 i Nærøy,  Nord-Trøndelag
Består av:
Gravfelt


Fornminnebeskrivelse:
Består av 10 røyser
Utstrekning
42 X 120 m
Skisse
ikke.pcx
Terrengbeskrivelse
Lyng- og mosegrodd knaus med endel løvtrær. Mot S nydyrkningsfelt, mot N en fjordbit. Godt utsyn til alle sider.
Orientering
På en Ø-V-gående fjellknaus, ca 45 m Ø for Djuvika.
Lokalitet
Vandholmen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning

Fornminnebeskrivelse:
nr. 6-9:
Ca 30 m S for røys 2, ca 3 m S for kantgrøft, ute på nydyrka område. Myrlendt:
Her skal det være 2 eller 3 steinpakninger like under jordoverflata. Før oppdyrking stakk disse litt opp over gresstorva rundt. Opplyst ved Vemund Knotten.

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Datering
bronsealder - jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Lengst i V:
Rundrøys, ikke så lett synlig i terrenget og noe uklar kantmarkering. Bygd av mellomstor og mindre rundkamp, lagt rett på fjellet. Røysa er sterkt utkastet og ligger nærmest som en lav steinring rundt et delvis steinfylt krater. Mot SØ ligger to store heller - mulige rester av et gravkammer? Helt i NØ en stor flat stein, trolig sekundært plassert. Overgrodd med mose og lyng.
Mål: Diam 9 m, h 0,5 m.

Fornminnets art
Gravrøys
Datering
bronsealder - jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Ca 75 m Ø for 6-9, i utkanten av jordet, rett S for sandhaug som er lagt opp i nyere tid:
Langrøys, delvis fjernet. Skal ha hatt oval form. Oppå røysa lå en avlang stein (bautastein?), den ligger nå N for haugen.
Mål: L ca 3-4 m, br ca 2 m.
Opplyst ved Vemund Knotten.

Fornminnets art
Røys

Fornminnebeskrivelse:
Ca 30 m NNØ for dette hovedfeltet:
Mulige rester av ei røys, bygd av forholdsvis stor stein.
Mål: Diam ca 3 m.

Fornminnets art
Gravrøys
Datering
bronsealder - jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Ca 1 m Ø for 3:
Mulig rundrøys. Ikke så godt synlig. Bygd av mellomstor og liten stein. Helt overgrodd av mose og lyng.
Mål: Diam 2 m.

Fornminnets art
Gravrøys
Datering
bronsealder - jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Kant i kant og Ø for 2:
Rundrøys, bygd av rundkamp og lagt rett på berget. Krater midt i, diam ca 3 m, ca 0,3 m dypt. Nesten helt overgrodd av mose og lyng. I krateret vokser noen rognebusker.
Mål: Diam ca 4 m, h ca 0,5 m.

Fornminnets art
Gravrøys
Datering
bronsealder - jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Ca 17 m Ø for 1:
Rundrøys. Noe bedre synlig, bygd av mellomstor og mindre rundkamp og lagt rett på berget. Krater i midten (diam 2 m) trolig er et slags gravkammer avdekket midt i røysa. Overgrodd med mose og lyng.
Mål: Diam ca 6 m, h 0,5-1,0 m.

Fornminnefelt     

Sted:
OTTERSØEN, 2,  20 i Nærøy,  Nord-Trøndelag
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fjernet steinsetning
Utstrekning
X m
Skisse
ikke.pcx
Terrengbeskrivelse
I småknauset skogsterreng i N-skråningen ned mot eidet mellom Holandslien og Ottersøya.
Orientering
Under nåværende våningshus ca 120 m VNV for flomålet (Ø-vendt bukt).

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning

Fornminnebeskrivelse:
Fjernet steinsetning. Den skal ha bestått av 12 steiner lagt i ring. Midt i ringen en større rund stein (tv.m. ca 0,6-0,7 m). Ringens diam ca 7-8 m. Steinringen ble fjernet i 1962 p.g.a. husbygging.

Fornminnefelt     

Sted:
STORBORG ØVRE, 267,  1 i Levanger,  Nord-Trøndelag
STORBORG ØVRE, 267,  13 i Levanger,  Nord-Trøndelag
Består av:
Steinsetning


Utstrekning
X m
Skisse
ikke.pcx
Terrengbeskrivelse
SSV-hellende dyrkamark i S kant av Borgsåsen. Skrår i SV ned mot langfjære. Flott utsikt utover fjorden, Frolog lengre i V - S - Ø, med Ytterøya i V og gården Gute i S.
Orientering
Ca 90 m VNV for V-ligste hus på gården, og ca 225 m VSV for avkjørsel fra bygdeveg ved foten av Borgsåsen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning

Fornminnebeskrivelse:
3 lags mur av rundkamp. Lokalisert ved grøftingsarbeid i 1985:
Muren/steinsettingen strakte seg ca 10 - 15 m i NS retning, og lå ca 0,5 m under markoverflata. I hjørnet av muren/steinsettingen, ble det funnet en kløvd stokk (L. ca 1 m, D. ca 10 - 15 cm.). Det var ikke spor av kulturlag i området.
Opplysninger og omtrentlig stedsangivelse ved grunneier Oddgeir Bye, 7600 Levanger.


Fornminnefelt     

Sted:
LYNUM SØNDRE, 70,  1 i Levanger,  Nord-Trøndelag
Består av:
Samling fornminner

Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Gravhauger(3), muligens bunnkake av blesterovn(1), steinsetting (1)
Utstrekning
20 X 15 m
Litteraturhenvisninger:
HENVISNING:Topark. UNIT VM
HENVISNING:Topark. UNIT VMDATO:31.01.1927

Skisse
ikke.pcx
Terrengbeskrivelse
NNØ-SSV orientert, oppdyrka høydedrag som i Ø ligger ned til et lite tjern (Lynvatnet), og i NV heller ned til flat vid dyrkamark. Vidt utsyn i alle retninger med Trondheimsfjorden og Hestøya i N.
Orientering
10 m SØ for SØ-hjørnet av driftsbygningen på gården.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning

Fornminnebeskrivelse:
Kant i kant NV for 1 og i gårdsveien er det sett en steinsetting med kull.

Kant i i kant SØ for 1 og 2 ble det ved graving funnet slagg og muligens bunnkaka av en blesterovn.


Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Kant i kant SØ for innkjørsel til gårdstunet:
1) Rundhaug av moldjord og stein. Tydelig avgrensning i NNØ. Ytterkanten mot NV er avskåret langs gårdsveien. Meget lett synlig. Brattsida. Ø-siden er noe avskåret mot låvebrua. Overflaten noe ujevn, enkelte store stein sees gjennom gresstorva. Gressdekke.
Mål: Diam. 10-12 m, h. 1,7 m.
I toppen av haugen er plassert en flaggstang i betongfundament.


Fornminnets art
Gravhaug
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Kant i kant NNØ for 1, mellom gårdsveien og veien til en låvebru:
2) Rundhaug med materiale som 1. Noe beskåret ytterkant i NV og NØ. Lett synlig. Brattsidet. Avrundet profil. Midtparti er flatt og synes planert slik at dette går jevnt over mot 1.
Mål: Diam. 9 m, h. 1,5 m.

Kant i kant NV for 1 og i gårdsveien er det sett en steinsetting med kull.



Fornminnets art
Gravhaug
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Kant i kant SSV for 1 inn mot gårdsplass dannes en tange i forlengelse av nr 1. Rundhaug, Denne er nå oval, SSV-ØNØ orientert og svært deformert. Gressdekke. Ved graving ble det funnet et steinkammer.
En del av dekkhelle til gravkamret ligger nå mellom kjøkkentrappa og buret, største lengde 0,75 m, br 0,5 m
Opplysning og påvisning ved grunneieren.



Fornminnets art
Mulig bunnkake av blesterovn

Fornminnebeskrivelse:
Kant i i kant SØ for 1 og 2 ble det ved graving funnet slagg og muligens bunnkaka av en blesterovn.

Fornminnefelt     

Sted:
Gård ikke funnet i GAB, 45,  1 i Molde,  Møre og Romsdal
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
steiner som kan synes å utgjøre en rest av en steinring
Utstrekning
X m
Skisse
ikke.pcx
Terrengbeskrivelse
Krattskog brukes til beite. Utsikten i S mot Fannefjorden hemmet av vegetasjonen.
Orientering
Ca 150 m NNV for V-enden av driftsbygningen på Skjersaa 45/1. Ca 65 m VSV for Vestbys hus på Skjersaa 45/1.
Landskapstype
krattskog brukes som beite

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning

Fornminnebeskrivelse:
Steinsetting. Utydelig i terrenget, uklart markert. I SV-delen av området ligger steiner som kan synes å utgjøre en rest av en steinring. I sentrum et par større steiner, ellers mindre steiner som ligger glissent. Anlegget ble påvist av Reidar Vestby som mente å ha funnet kull i det, da han flekte av torv. Steinsettingen er imidlertid en naturdannelse

Fornminnefelt     

Sted:
STORFOSEN, 60,  1 i Ørland,  Sør-Trøndelag
Består av:
Steinsetning

Datering
middelalder
Fornminnebeskrivelse:
Steinbrolegging langs kjellervegg. Brannlag under brolegningen.
Utstrekning
X m
Litteraturhenvisninger:
TITTEL:2. StorfosenPUBLIKASJON:AdresseavisenDATO:702032

Skisse
ikke.pcx
Orientering
2 m V for "nykjellerens" - (kirkas) - V-vegg
Landskapstype
Tun
Lokalitet
Storfosen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning

Fornminnebeskrivelse:
Etter brev av Frederik Prytz, Storfosna gods av 19.10.1936: Gammel gatebrolegning med rennestein i N-S-retning, og med fall mot S. Funnet på V-siden av "nykjelleren" (den gml. steinkirka.) vel 2 m V for kirkas V-vegg. Prytz mener at det av dette fremgår at dengang brolegningen ble nyttet som vei, har porten i kirka vært stengt. Prytz skriver videre at det ikke er usannsynlig at denne brolegningen stammer fra Nils Lykkes tid, og at kirka da må være eldre enn 400 år. (Tradisjonen tilsier at dette er Håkon Håkonssøns kirke/gods)

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Kullforekomst

Fornminnebeskrivelse:
Etter Prytz brev : Halvannen meter under brolegningen under pkt. 1. rett ur for trappen i kirkas V-port er det et sort horisontalt lag av ca 25 m tykkelse etter en gammel branntomt. I Adresseavisen for 17.02.1923 kan en i en artikkel om Storfosen lese at kirken på gården ble innviet i 1238 av Håkon Håkonssøn, og "Hertug Skule lot den senere ødelegge sammen med gården". Det er ikke usannsynlig at dette brannlaget kan ha noe med denne historien å gjøre. Kirka er etter dette bygget opp igjen da den er nevnt i dokumenter fra 1354.

Fornminnefelt     

Sted:
TOGSTAD, 124,  2 i Orkdal,  Sør-Trøndelag
Består av:
Steinsetning


Utstrekning
X m
Skisse
ikke.pcx
Terrengbeskrivelse
Slakk SSØ-vendt dalside, dyrket mark, delvis moldjord, noe morenegrus. Utsikt mot Holte i SØ og Hongslogårdene.
Orientering
210 m SSV for husene på gården.
Landskapstype
Myr
Terrengtype
Dalside
Lokalitet
Myran av Tokstad

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning

Fornminnebeskrivelse:
Flere lag med større steinheller funnet av gårdeieren ved grøftegraving i en dybde av ca 30 cm. Rund og rektangulær form. Utstrekning : 7 - 9 meter.

Fornminnefelt     

Sted:
GJESSET ØSTRE, 51,  2 i Fosnes,  Nord-Trøndelag
GJESSET ØSTRE, 51,  1 i Fosnes,  Nord-Trøndelag
Består av:
Samling fornminner


Fornminnebeskrivelse:
Steinsetninger
Utstrekning
X m
Skisse
ikke.pcx
Terrengbeskrivelse
Dyrket mark, svakt hellende mot SSV. Gården i NNØ, bygdeveien i S, gårdsveien iØ. Relativt vid utsikt bl a mot "Våttåfjellet" i N.
Orientering
Ca 150 m SSV for nytt bolighus på Gjeset (51/1).

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning

Fornminnebeskrivelse:
På SØ-NV-orientert, lav sandterrasse i overgangen mellom denne og myrområde i SV:
3-5 steinsetninger, (diam ca 1 m), avdekket under pløying/planering.
Steinsamlingene besto av ett lag kuppel iblandet og under lå et tykt kullag.
Oppdaget ca 1950. Steinsetningene lå ca 30 cm under torvlaget. Ved tilfeldig
jordborstikke i området kom det opp trekullbiter fra ca 3 cm's dybde.
Opplysninger ved grunneier.

Det synes å være muligheter for at det fremdeles kan ligge rester etter steinlegninger
under overflaten.


Fornminnefelt     

Sted:
DRAGLAND, 87,  3 i Nærøy,  Nord-Trøndelag
DRAGLAND, 87,  2 i Nærøy,  Nord-Trøndelag
DRAGLAND, 87,  1 i Nærøy,  Nord-Trøndelag
Består av:
Steinsetning


Utstrekning
X m
Skisse
ikke.pcx
Terrengbeskrivelse
S-pekende nes ut mot innløpet av Årsethfjorden. Stedvis tett løvskog. Fin utsikt i Ø-S-V utover fjorden med Kalvika i SV.
Orientering
Ca 600 m SV for driftsbygningen på gården, ca 160 m Ø for ytterste pynt på Draglandsodden.
Lokalitet
Draglandsodden.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning

Fornminnebeskrivelse:
Inne på flatt, S-vendt bergutspring:
Rund steinsetning, bestående av store, tettstilte rundkamp, tilnærmet lagt i sirkel. Nedgrodd, men tydelig. Seks steiner ligger inntil hverandre og danner rundbue mot SV, ca 0,4 m N for den V-ligste, tre steiner på rekke (L 3 m Ø-V). Avstanden fra den S-ligste av disse til den Ø-ligste i buen er 1,8 m. Lyngdekke.
Mål: Diam 3,5 - 4 m, h 0,3 - 0,4 m.
Usikker som fornminne, mulig naturdannelse.

Fornminnefelt     

Sted:
VAL, 3,  12 i Bjugn,  Sør-Trøndelag
VAL, 3,  8 i Bjugn,  Sør-Trøndelag
VAL, 3,  9 i Bjugn,  Sør-Trøndelag
Består av:
Gravfelt

Antall
18
Datering
Eldre jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Gravfelt som inneholder 8 store runde røyser, minst 3 mindre runde røyser, 7 runde steinlegninger, 1 steinsetning og spor av gamle stifar. Gravfeltet strekker seg langs eidets krone og i skråningen mot SSØ og SV.
De 8 store røysene er klart markert, tildels med kantmarkering av rettstilte steiner. Alle, med ett unntak, er godt og tildels meget godt synlige i terrenget. Skiller seg spesielt ut på grunn av den manglende vegetasjon. Profilen varierer fra toppet til avrundet og flat, vid. Byggemateriale vesentlig stor og middels rundkamp. En del bærer spor etter graving. Omtrent midt i feltet, på Ø-siden av bygdevegen, meget stor, toppet rundrøys av stor og middels rundkamp. Klart markert med omhyggelig lagte kantstein. Ruver godt i terrenget. Ø-V-orientert, oval sentrumsforsenkning, l 10 m, br 4 m, dy 1,6 m. Ingen vegetasjon.
På V-siden av vegen på Oksvold 4/1, meget stor rundrøys av stor og middels rundkamp, flat vid profil. Markert med omhyggelig tillagte kantstein, noe overgrodd i kantene. Av de 3 mindre røysene, ligger en på V-siden av veien, og to på Ø-siden, bygget av små og middels rundkamp, flat vid form. En av de SØ-ligste delvis markert med stor kantstein i Ø-del. De andre dårlig markert. Ingen særlig godt synlig i terrenget. En har forsenkning i midten, diam 3 m, d 0,7 m. En annen har mistet mye masse og er delvis utjevnet. Lyng - og mosegrodde, unntatt den V-ligste som er uten getasjonsdekke.

Minst 7 steinlegninger i to adskilte grupper N for og Ø-SØ for den største røysa. Bygget av middels og små rundkamp, meget lave, flatt midtparti. Virker urørte. I N-kant, en steinlegning omkring større, ØSØ-VNV-orientert steinblokk, L 2 m, br 1,5 m. Overgrodd med mose, gress og lyng. NØ for Ø-ligste røys går en buet rekke med tettstilte rundkamp, lengde 18 m. Ca 6 m fra røysfoten, mellom steinrekken og røysa, ligger et par mindre kvadratiske steinlegninger, med sidelengder på 4,5 m. Kan være spor av sammenhengende, kompakt, flat steinbrolegning rundt røysa. Meget overgrodd.
På V-siden av vegen på Val 3/8-12, tangerer et steingjerde som markerer dele mot Oksvold 4/1. En steinsetning med 7 reiste stein, 1-1,3 m h, markerer en lav, svakt buet forhøyning. Et par stein er trolig veltet og senere gjenoppreist. Forhøyningen har dessuten en klart markert fotgrøft, godt synlig i terrenget. Trolig urørt, bortsett fra veltet steinblokk og liknende blokk bygd inne i steingjerdet. Forhøyningen innenfor steinene er gresstorvdekket. Den er brolagt eller består av meget steinblandet sandjord.
Under anlegg av nåværende vei er et "gravkammer" ødelagt lengst S i feltet, Ø for Eidtun (g/brnr 3/?).
Noen av røysene er undersøkt, og de viste seg å inneholde branngraver. Av gravutstyret ble det blant annet funnet ringer av gull og sølv, nåler og beslag av bronse, deler av våpen, mm. Gjennom feltet fra NNØ mot SSV går et grundt stifar, synlig og delvis markert i en lengde av omlag 90 m.
Mål:
Større gravrøyser på Christiansens kartskisse:
D 10-33 m, h 0,7 - 2,5 m

Større gravrøyser på Christiansens kartskisse:
D 9-11 m, h 0,7-2,5 m

Mindre røyser, ikke Christiansens kartskisse:
D 2,5 -7 m, h 0,2-0,4 m.

Steinsetning på Christiansens kartskisse:
D 12 m, h 0,3 m, steinens lengde 1-1,3 m, br 0,6-1,25 m, t 0,3-0,6 m.

S-ligste røys på V-siden av bygdeveien, samt S-snippen av mindre røys ligger på Oksvold 4/1.
De øvrige fornminne på V-siden av veien N for steingjerdet ligger på Val 3/8-12.
Alle fornminner på Ø-siden av veien ligger på Haugen 3/9.

Se skisse. x) Eiendomsforholdet noe uklart. V.O. Trondheim, har betalt erstatning for tap av bruk av området. Grunnen der gravfeltet ligger er vissnok fremdeles grunneiernes eiendom. Det foreligger uklar bruksrett for strandområdet V for bygdeveien, dvs grunn oppført under g/brnr 3/8-12.
Utstrekning
200 X 100 m, orientert N-S.
Arkeologiske underskelser
Evt. top ark, VM,NTNU.
Funn:
T 1023-1024, T 1025-1029, T 1030, T 1031, T 5460.
Litteraturhenvisninger:
Christiansens kartskisse. Top ark VM, NTNU. Torunn Herje 1986: Valseidet i Bjugn ... et høvdingesete i eldre jernalder. Spor, 1986/2.
Skisse
foreligger
Terrengbeskrivelse
Smalt, N-S orientert eid mellom fastland og Valsgrenda.Skiller Valsfjorden fra fjordarmen "Koet". Selve eidet er en meget blokkrik grus - og steinrygg. SØ mot "Koet" tildels ganske bratt skråning. Nokså slak helling V-over mot Valsfjord. På det smaleste ca 165 m. Vegetasjon nokså karrig, vesentlig mose, lyng, einerkratt. Fin utsikt Ø-over "Koet" og V -over Valsfjorden.
Orientering
S-ligste røys: 18 m V for V-ligste hjørne på bruket Eidstun 3/?NØ-ligste røys: Ca 185 m SØ for SV-hjørne av Val gamle skole.
Landskapstype
eid
Terrengtype
smalt
Lokalitet
Valeidet også kalt Eidet

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Eldre jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Steinsetning omgitt av fotgrøft og 7 reiste stein. Se samlebeskrivelse.

Andre enkeltminner på feltet:





Fornminnets art
Gravrøys
Antall
8
Datering
Eldre jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Se samlebeskrivelse.

Fornminnets art
Gravrøys
Antall
3
Datering
Eldre jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Minst tre mindre runde røyser. se samlebeskrivelse.

Fornminnets art
Steinrekke
Antall
1
Datering
Eldre jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Buet steinrekke, lengde 18 m. Se samlebeskrivelse.

Fornminnets art
Sti
Antall
1
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Se samlebeskrivelse.

Fornminnefelt     

Sted:
BUSTAD, 121,  7 i Rissa,  Sør-Trøndelag
BUSTAD, 121,  1 i Rissa,  Sør-Trøndelag
Består av:
Samling fornminner


Fornminnebeskrivelse:
1 rektangulære steinsetning, 1 trekantet steinsetning 1 gravrøys, 1 gammel ferdselsveg
Utstrekning
50 X m
Litteraturhenvisninger:
HENVISNING:s.167

Skisse
ikke.pcx
Terrengbeskrivelse
Flat, S -hellende slette. Utmark som grenser mot jevnt S -hellende, delvis overvokst beiteland, av morenesand, grus og islett av leire, ned mot "Botnen". Tildels tett blandingsskog omgitt av åkerland. Berg stikker opp i dagen enkelte steder. Vidt utsyn over Botnen og bygda S for bukten.
Orientering
Ca 100 m ØSØ for husene på gården (127/7), ca 165 m opp fra sjøen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning

Fornminnebeskrivelse:
Liten trekantetet steinsetning, med steinpakning trolig av mindre rundkamp. I hvert hjørne en større steinblokk som stikker opp av gress, lav og mosevegetasjon. Siden mot S markeres særskilt ved en større steinblokk mellom hjørneblokkene. Spissen peker mot N.
Mål : Sidene like lange, ca 3 m. Kantsteinenes h 0,2 - 0,3 m. Steinpakningens h 0,1 - 0,2 m.
Noe tvilsom.
Iflg K. Alterskjær og A. Stalsvik april 1975, er denne steinsetningen fjernet ved nydyrkning.

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Ferdselsvei

Fornminnebeskrivelse:
En gammel ferdselsveg fra Rein har passert like S for fornminnene og har fortsatt videre Ø og NØ over langs Botnen.
Slakter Nils Johansen har beskrevet denne gamle ferdselsvegen i en artikkel i Adresseavisa (ukjent årgang og nr.)
Iflg. K. Alterskjær og A. Stalsberg april 1975 er ferdselsvegen fjernet ved nydyrkning.

Fornminnets art
Steinlegning

Fornminnebeskrivelse:
Lengst N på NV kant av liten, avlang N - S gående bergrabb som stikker opp av sletten ved kanten av en liten bekk :
Rektangulær steinlegning, meget godt markert i terrenget. Bygget av meget store, grovt tillagte rundkampblokker, som står rett på berget. Broleggning av mindre rundkamp, iblandet enkelte større blokker, nokså rotete arrangert. I sentrum et par større, avlange steinblokker. Enkelte større rundkamp kan mer tilfeldig være flyttet på, ellers synes anlegget å være urørt. Meget overvokst av småkratt, busker og mindre løvtrær.
Mål : Kantblokkens l 3 - 4 m, h 0,3 - 0,4 m.

Fornminnets art
Gravrøys
Datering
bronsealder - jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Ca 23 m SSV for 1, på kanten av en liten bekk, på grensen mellom beitemark og utmark :
Temmelig dårlig markert, nærmest oval (opprinnelig rund) gravrøys. Dårlig synlig i terrenget pga tett vegetasjon. Oppbygd av stor og middels stor rundkamp. På et par steder stikker noen større bruddstein frem i dagen. Vidt grunt krater i sentrum (diam 2 -3 m, dybde 0,3 m).
tynt gress og moselag dekker en del av overflaten. En del mindre løvskog, kratt og busker samt flere bartrær vokser på røysa, som også ellers er omgitt av tett vegetasjon.
Mål : NØ - SV 10 m, NV - SØ ca 13 m, største h 1 m.

Fornminnefelt     

Sted:
VASSÅS STATSSKOG, 59,  1 i Bindal,  Nordland
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
2 steinsettinger - usikre som fornminner.
Utstrekning
X m
Skisse
ikke.pcx
Terrengbeskrivelse
SvabergVed kontroll, ingen synlig svaberg, alt er overgrodd.
Orientering
På toppen av St. Hanshaugen
Lokalitet
St.Hanshaugen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning

Fornminnebeskrivelse:
2 usikre steinsettinger, ca 2 - 3 m i diam, består av ett lag med stein.

Ikke gjenfunnet ved kontroll på St. Hans haugen. Dersom roysene skal ligge her er de feil avmerket på flybildet. Der er de plassert omkring 90 m lenger mot ONO, nede på en flate.

Fornminnefelt     

Sted:
VÆRNES ØSTRE, 19,  3 i Agdenes,  Sør-Trøndelag
Består av:
Gravrøys


Fornminnebeskrivelse:
Felt med fornminner.
Utstrekning
120 X 30 m
Litteraturhenvisninger:
HENVISNING:s. 156.

Skisse
ikke.pcx
Terrengbeskrivelse
Grus- og sandflate med delvis myrdekke hvor bart berg stikker opp her og der på flaten, særlig på NV-del av denne. Mot NØ og SV avtrenset av bergdrag, mot NV og SØ av sjøkanten. Bergdragene mot NØ og SV har grunne utløpere som fører ut mot slettens sentrum.Utsikt over Trondheimsleden med Storfosen i N-NV. innover Værrafjorden, utløpet av denne mot S-SØ.
Orientering
N-punkt: Ca. 730 m VSV for kirken på Værnes, ca. 75 m NV for sjøkanten, ca. 75 m SSV for røysene (Værnes 19/3, 1967 R2 R1).
Lokalitet
Værnestangen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning

Fornminnebeskrivelse:
Lengst mot NØ, på svaberg:

Nærmest kvadratisk steinsetning - 1 større steinblokk i hvert hjørne, h. 0,3-0,4 m. Et par mindre rundkamp stikker opp inne i kvadratet. Sentrumspartiet tet dekekt med lyng, mose, lav.
Mål: ca. 2x2 m.

Noe usikker.

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Steinlegning

Fornminnebeskrivelse:
Noen m lenger V fra 1, på samme svaberg:

Rund steinlegning - ring av middels rundkamp med indre pakning av liten og mindre stein. Kantene vegetasjonsdekket, ellers bar. Godt markert , lite tydelig i terrenget.
Mål: d. 2,5 m, h. 0,1-0,15 m.

Fornminnets art
Gravrøys
Datering
bronsealder - jernalder
Fornminnebeskrivelse:
12 m V for 2:

Rund gravrøys av middels rundkamp. Godt markert, tydelig i terrenget. Ikke vegetasjonsdekket. Kraterformet fordypning i sentrum.
Mål: c. 7 m, h. 0,6-0,7 m.

Fornminnets art
Gravrøys
Datering
bronsealder - jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Svær rund gravrøys av middels og stor rundkamp, tydelig i terrenget, godr markert. Ikke vegetasjonsdekket. Hele sentrumspartiet rasert og utgravd. En bred sjakt (l. 15 m, br. 8 m, orientert N-S) er lagt gjennom fornminnet, fra N. Røysa synes å være bygd i to avdelinger: Først et flatt, sirkelrundt fundament, mål d. 25 m, h. 1 m. På dette fundament en kjegle av rundkamp, mål d. 20 m, h. 1-1,5 m.

Fornminnets art
Gravrøys
Datering
bronsealder - jernalder
Fornminnebeskrivelse:
20 m V for 4, på et utvasket rullestenslag, utsrekning ca. 30 m, orientert N-S:

Rund gravrøys, toppet form, ikke kledd med vegetasjon. Godt markert, tydelig i terrenget. Små og middels rundkamp. Betydelig kraterformet fordypning i sentrumspartiet.
Mål: d. 6 m, h. 0,9-1 m.

Fornminnets art
Steinlegning

Fornminnebeskrivelse:
I en rekke langsetter rullesteinsansamlingen mot N, betrenset av 5:

Minst 4 runde og ovalformede (muligens firkantede) steinlegninger, delvis med synlig steinpakning, delvis uten. De S-ligste, tett overgrodd med vegetasjon og formen derfor vanskelig å fastslå. Det er mulig flere lignende konstruksjoner er dekket av mose og lav videre mot S. Ikke tydelig i terrenget. Kantmarkering av små og middels rundkamp. De to som ligger avdekket og åpent i dagen er delvis rasert.
Mål: d. 2 m, h. 0,1 m.

Usikre fornminner.


Fornminnets art
Røys

Fornminnebeskrivelse:
På liten, lav bergknatt lengst S på feltet:

Rund røys av middels rundkamp, uklart markert, ikke særlig tydelig i terrenget. Helt overgrodd av tett småvegetasjon. Mindre kraterformet fordypning i sentrum.
Mål: d. 10 m, h. 0,6 m.

Fornminnefelt     

Sted:
Opstad nordre, 2072,  2 i Sarpsborg,  Østfold
Opstad nordre, 2072,  1 i Sarpsborg,  Østfold
Opstad søndre, 2073,  2 i Sarpsborg,  Østfold
Opstad nordre, 2072,  3 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Gravhaug Gravhaug Tuft Bautastein Bautastein Steinsetning Vei Grop Haug


Fornminnebeskrivelse:
Feltets naturlige avgrensning: Mot Ø: N-S-gående bergdrag,i V et dalsøkk med bratte sider. Dette skjærer seg vinkelformet inn i det høyereliggende lende og har skjæringspunktet i NØ. Foruten disse naturlige avgrensinger begrensesfeltet i dag av dyrket mark i S på begge sider av fylkesveien, på Ø-siden på 2072/2, på V-siden på 2072/1. I den N-ligste delen ligger et stort grustak. Midt i feltets S-lige del på 2072/2 ligger en minkfarm (anlagt ca 1957). Fylkesveien gjennomskjærer, som nevnt, feltet. I den NV-lige del har det form av en trekant, begrenset av den N-S-gående vei bl.a. til Viste i N og NV-SØ-gående vei fra fylkesveien til Visteveien. Denne trekanten deles igjen i retning NNV-SSØ av en vei som er eldre enn sistnevnte.
I dag består feltet av ialt minst 170 fornminner, herav ca 130 rundhauger, ca 10 langhauger, 1 trekantet haug, ca 8 høye bautasteiner og 3 steinsetninger. Samtlige av disse er avmerket på kartet 1:1000. I tillegg kommer 2 mulige steinsetninger, 4 rundhauger,ca 5 hulveispor, 10-15 runde groper og rad med lave bautasteiner, (uten sammenheng med gravhauger og andre fornminner). Ved kontrollen ble omkring 9 slike observert. Tidligere hadde et par av haugene ornerte "klotstein" på toppen. Det er sikkert at feltet hadde enda større utstrekning S-over, men også N-over innover i grustaket. Vedrørende utstrekningen S-over kunne gårdbruker Olav Opstad (2072/2) opplyse: På 2072/1 (fylkesveiens V-side) på dyrket mark inntil S-kanten av feltet kunne man på flyfoto se flere haugspor. Dette bekreftes ved at to hauger ble undersøkt her i 1869, merket X06 på 1378 F16. Husene på 2072/2 ble bygget ca 1850-1860, og en rekke hauger ble da fjernet, bl.a. en stor haug, for å gi plass for bua. Merket X07 på F16. For avmerkning se 018720. Siden Nicolaysen grov på Opstad, er haugene Ab 1898 s 62 ff nr 1-5 (mellom husene og kart 1:1000 nr 89) fjernet. Videre mente Opstad at en del kampestein som dels stikker i dagen, dels ligger under torven på beite i S-enden av det N-S-gående bergdraget som ellers danner feltets begrensning mot Ø, kan markere eller avgrense fornminne. Stedet ligger ca 225m SØ for husene. Merket X08 på F16. For avmerkning se 018721.
Av litteraturen fremgår det også at fornminnene på Opstadfeltet opprinnelig må ha vært tallrikere enn i dag. Dette gjelder både hauger og reiste stein på og uavhengig av slike. Fornminnene fordeler seg i dag som følger på de forskjelligebruk. Nr henviser til kart 1:1000. 2072/1. V-siden av fylkesveien fra S mot N.
Rundhauger: nr 148, 149, 146, 147, 145, 144, 143, 141, 140, 139, 138, 133, 135, 136, 128, 134.
Langhauger: nr 137, 142, orientert henholdsvis N-S og NNØ-SSV.
I "trekanten": Rundhauger: nr 22, 23, 21, 24, 20, 26, 29, 18, 10, 9, 11, 30, 14, 6, 13, 7, 8, 4, 155.
Langhauger: nr 19, 28, 32, 15, 16, 5, orientert henholdsvis NNØ-SSV, N-S, NNØ-SSV, NØ-SV, Ø-V. Mot S-enden av 32, mindre bauta.
Høye bautasteiner: nr 1, 2, 3, 12, 17, 31, sistnevnte avslått i bakkenivå. Alle er orientert med bredsidene motN og S og er helleformede bruddstein med tilnærmet rektangulært tverrsnitt.
Ikke på kartet: Mellom 2 og 3; grop i bakken, nok etter fjerning av bauta.
Inntil ca 5m Ø for nr 4 ca 3; helleformede bruddstein, som rager 0,2-0,3m over bakken, nok små bautasteiner.
5m Ø for nr 3; rektangulær helle avslått i bakkenivå, nok opprinnelig av samme type som 3.
Mellom haug nr 155 og haug nr 8, 8m SØ for nr 3; rest av rund steinsetning. Består av 3 rundkamp. Den i S står. Godt synlig og litt mosegrodd. Mål 0,5 x 0,5 x 0,4m. I VSV nedsunket rundkamp. Synlige mål 0,6 x 0,3 x 0,2m, i N toppen såvidt synlig, synlige mål 0,25 x 0,25 x 0,1m. Steinavstand opprinnelig trolig ca 3m. Ringens tvm ca 7m.
S for steinsetningen, inntil den NV-SØ-gående veien som utgjør "trekantens" SV-side og inntil V-siden av eldre NNV-SSØ-gående vei (ikke på kartet); rundhaug, d ca 5m. Denne synes ikke å være avmerket på kartet.
S for nr 17; liten bauta. N for nr 17 og 31; 2-3 små bautaer, h som steinene i rest av steinsetning. Kan være nok en rund steinsetning.
Inntil SØ-siden av nr 15; liten bauta.
72/2. Fylkesveiens Ø-side. Fra S mot N: På åpent lende, beite. Rundhauger: nr 95, 94, 93 (muligens tegnet noe for langt mot Ø, da det V-forliggende hus står på en haug) 96, 97,92, 98, 158, 103, 102, 100. På kronen av N-S-gående bergknaus nr 89, i S-kant av haugen i bakkenivå, helleformetbruddstein med tilnærmet rektangulært tverrsnitt. Dekkhelle til gravkammer eller omfallen bauta. (Steinen ikke på kartet). Videre N-over nr 90, 105, 106, 104, 107, 108.
Langhaug: nr 101 orientert NNV-SSØ. Ifølge Opstad visstnok ikke gravhaug, men en haug hvor man gravet ned kål.
I barskog: mellom fylkesveien og minkfarm. Rundhauger: nr 132, 131, 130, 129, 114 (overskåret av Ø-V-gående vei til minkfarmen), 113, 110, 111, sistnevnte S for farmen. Ø for farmen: nr 117, 119.
På delet 2072/2 : 2072/3 N for farmen nr 116 og lengst mot Ø nr 124.
Ikke på kartet: På tunet lengst i S mellom våningshuset og låven: bu på stor haug - slettet ca 1860.
På N-S-gående bergknaus ca 75m NNØ for våningshuset: lite hus på rundhaug - spor av denne, særlig på husets S-Ø-side.På knausens Ø-helling, inntil Ø-kant av N-S-gående steingjerde, ca 25m SØ for forannevnte hus: del av nesten slettet rund?haug.
2073/3. Fylkesveiens Ø-side. Fra delet mot 2072/2 og N-over. Barskog. Delvis planteskog.
Rundhauger: nr 75, S-kanten overskåret av veien til minkfarmen, nr 72, 71, 88, 87, 115, 122, 125 - sistnevnte lengst i Ø - nr 123, 121, 120, 86, 70, 74, 73, 76, 84, 83, 82, 87, 96, 160, 159, 85, 127, 126 - sistnevnte lengst i Ø - nr 59, 60, 64, 58, 57, 56, 55, 54, - sistnevnte lengst iØ - nr 62, 68, 79, 80, 156, 27, 67, 66, 63, 64, 54a, 53, sistnevnte lengst i Ø - nr 52, 50, 49, 65, 48. Nr 54a, 50,49, på N-siden av vei, fremkommet antagelig ved tømmerkjøring til fylkesveien, nr 65, 48 på S-siden av samme vei. Nr 44, 45, 46. Lengst i N på fylkesveiens S-side: nr 37, 38. Trekantet haug med svakt innbuede sider og bautastein på toppen. Kun sistnevnte avmerket på kartet. Nr 51. Spissene peker mot NNØ, SØ og V. Toppflaten plan, bratte sider ogmarkert kant. Noe S for midten stående, helleformet bruddstein med tilnærmet rektangulært tverrsnitt, vender flatsidene mot NNØ og SSV. Mål: 1,70 x 1,40 x 1,1m. Trekanten er godt synlig vår og høst, om sommeren tilgrodd med gress og einstape. Sidenes l 11m, h 0,5m. Steinsetninger: Nr 47: rund. Består nå av 6 helleformede bruddstein, noe tilspisset mot toppen og med tilnærmetrektangulært tverrsnitt. Alle vender flatsiden inn mot midtpartiet. V-steinen luter noe innover. En syvende stein i N er avslått i bakkenivå. På hver side av denne, grop i bakken etter 2 fjernede steiner. Steinenes mål: h 1,34-2m, br 0,7-1,15m, t 0,35-0,5m. Steinavstand: 2,5-3m. Steinsetningens d 9,5m.
Nr 39: Uregelmessig trekantet - opprinnelig rund? Består nå av 3 stein som står, av samme type og form som i nr 47, i N, S og SV. Steinenes mål er gjennomgående: h 1,15m, br 0,7m, t 0,2m. Steinavstand 7-10m. Nr 40: Uregelmessig firkant, opprinnelig rund? Består nå av av 4 steiner av samme type som i nr 47, men mer ujevne av form og størrelse. 1 stein av samme type som i nr 47, står og har h 1,1m, br 0,75m, t 0,3m. En er avslått i bakkenivå de to minste falt overende. Bautastein: nr 91. Flyttblokk, noe tilspisset mot toppen, flatsiden mot Ø. H 0,6m, br 0,5m, t 0,3m. Ikke på kartet: Trekanten (se foran). Inntil V-siden av nr 49; grop omgitt av voll, d 4m. Rundhaug? Et par m S for nr 47; rund grop etter fjerning av bauta? Inntil Ø-siden av nr 47; rundhaug, d 4-5m. I N-kanten av denne liten bauta.
De dypeste og mest markerte hulveispor går i hovedretning N-S bl.a. gjennom denne del av feltets NØ-del.
2073/2. Rundhaug: nr 41. Fotkjeden som er avdekket, består av 0,3 x 0,2m - 0,85 x 0,55m store rundkamp. På toppen ligger en mindre flyttblokk.
Rundhaugene nr 34, 33, 36 er fjernet for utvidelse av grustaket etter forutgående undersøkelse v/Universitetets Oldsaksamling.
Generelle kommentarer til de ulike fornminnene på hele feltet.
Rundhaugene: De fleste er klart markert, toppede og har større og mindre plyndringsgroper i toppen, enkelte er det bare rester igjen av, f.eks. lengst i S på beitet på 2072/2 og den største haugen, nr 30, d 24m, lengst i N på 2072/1. De største har større blokker eller omfalne bautaer på toppen. D 5-20m, h 0,4-2,5m.
Langhaugene: Hovedsakelig konsentrert på veiens V-side på 2072/1. De fleste urørte. Orientering se foran. L 6-15m, br 3,5-9m, h 0,6-2m.
Trekantet haug: Se foran. Steinsetningene: Se foran.
Høye bautasteiner: Alle enkeltstående på flat mark, alle unnatt nr 91 (se foran) helleformede bruddstein med tilnærmet rektangulær tverrsnitt, orientert med bredsidene N-S. Alle finnes i trekanten. Med eksisterende stein, grop eller fjernet stein og avslått stein er det 8 ialt, som står omtrent på rekke Ø-V. Mål: H 1,52-2,5m, br 0,8-1,38m, t 0,2-0,3m. Det sies forøvrig at det skal ha stått slike bautasteiner på rekke helt ned til Visterflo. At det kan forholde seg slik, tyder bautasteinen på Viste østre (2071/1 1378 F16 R18) på.
Lave bautasteiner: Spredt over hele feltet, enten på flat mark eller nær eller inntil hauger. Som oftest helleformede bruddstein, ragende 0,1-0,3m over bakken. Ca 9 er konstatert, men antallet er uten tvil større.
Runde groper: Spredt over hele feltet. Enkelte er sikkert merker etter fjernede stein, andre ikke. Bestemmelse uviss. Konstatert særlig på større gravfelt i de ytre Østfoldbygdene, f.eks. på Hunn i Borge. D 2,5-6m, dybde 0,3-0,5m.
Hulveispor: Flere steder på feltet, orientert enten Ø-V eller NNØ-SSV. De viktigste synes å være: 1) i NØ langs rekken av bautasteiner 2) ved trekanten (nr 51) i feltets Ø-kant. Hulveien er her orientert NNØ-SSV og kan følges i en l av ca 40m, br 1,5-2m, dybde 0,3-0,4m 3) ca 10m Ø for og omtrent parallelt med fylkesveien, retning som 2). Her i hvert fall 2 parallelle spor, mål som 2). Sporene er vanskelige å følge p.g.a. tett vegetasjon.
Tillegg 1985: I forbindelse med omlegging av fylkesveien gjennom feltetble det i tiden 1974-1976 undersøkt 16 hauger eller haugrester og en frittstående bautastein under ledelse av Trond Løken. Under markoverflaten ble det funnet graver, husrester og andre bosetningsspor. I det følgende skal summarisk gjennomgås resultatene av utgravningen.
Haug 37: D 15m, h 0,6-0,7m. Ytterkanten markert med regelmessigfotkjede av flate stein. Innenfor denne fantes en steinpakning med d 13m under en 0,1-0,2m tykk jordkappe.Primærgraven hadde form av et uregelmessig ovalt brannflak, N-S 1,7m, Ø-V 1,1m, t 0,05m. Det inneholdt kull, brente bein, tettningskitt (harpiks) og 4 stykker av benkam som daterer graven til 2.-4. årh. e.Kr.
Haug 38: D 14m, h 0,5m. Sentralt i haugen, dekket av 0,1-0,2m grov sandjord, lå en rund, noe uregelmessig steinlegning med d 12m. Ved midten av haugen en røys, 2,5 x 0,9m, som delvis dekket en nedgravning, 3,2 x 1m, hvor haugens primærgrav lå. Her fantes spor etter trekiste eller treramme. Midt i graven lå en krumkniv og en nål eller syl (aks.nr. 75/104). Løken daterer graven til eldre romertid.
Haug 156: Jevnt kuplet haug med d 11m, h 1,1m. I toppen hadde det vært plassert bautastein, h 1m, som var veltet og knapt synlig. V for midten var det en NNØ-SSV-orientert nedskåret, ubrent grav, l 2,4m, br 1m, d 0,55m. Her fantes et knust leirkar (aks.nr. 75/105) som daterer graven til 4. årh. e.Kr.
Haug 79: Lå 5m Ø for haug 156 og var 12m i d og 1m h. Ø for midten på gammel markoverflate fantes et brannflak, 1,5 x 1m, som inneholdt grove, uornerte leirkarskår. Lignende skår fantes flere steder i haugen. I en gammel sjakt fra S i haugen framkom skår av hankekar og et høyere buket kar. Løken mener at de gir inntrykk av å være fra 4.-5. årh. e.Kr. Noe V for midten fantes en nedgravd grop med kulljord. Her lå det et barkkar (d 20cm) med kull, brente bein, skår avleirkar, spinnehjul av brent leire og 5-6 forbrente glassperler. På toppen sto et lite, skarpvinklet, buket kar som kan dateres til 4. eller begynnelsen av 5. årh.
Haug 80: Lå inntil den gamle veien like SV for haug 79 og var 9,5-10m i d og 0,8 m h. Det var tidligere gravet i den med en sjakt fra N. På bunnen av midten fantes en liten rektangulær kiste av flate stein. Ingen oldsaker framkom i dette.
Like N for haug 80 lå en lav, rund haugdannelse, d 2m, h 0,15m. Man oppfattet den som utkast fra haug 80, menundersøkte den likevel. Under et 0,2m tykt lag med sandjord kom det fram en pakning av småstein, tvm 1,2m, som dekket et noe større brannflak. På dette lå harpiksringen til et barkkar tvm 22cm, hvor de fleste beinene hadde ligget. I brannflaket fantes en bøylespenne, stkr av bronsenål samt et knust leirkar. På toppen av steinpakningen lå en rund morenestein, en såkalt klotstein eller kulestein. Graven er datert til annen halvdel av 4. årh.
Haug 82: Lå 2m S for haug 80 og var oval med mål 7,6 x 5,6m, h 0,75m. Den var bygget av sandjord. Ved midten like under overflaten lå en kulestein. På bunnen fantes et 0,2m tykt brannflak med kull og brente bein. Flaket var omgitt av en steinramme med d 1,4m. Kulesteinen tyder på at graven er fra eja.
Haug 83: Var sterkt utgravd i midten og var 6,2m i d. Tydelig fotgrøft, br 0,6-0,8m, dybde 0,2m, unntatt i S og SØ. På haugbunnen fantes rester av et tynt brannflak som inneholdt noen få brente bein og leirskår. Graven kan ikke dateres nærmere enn til eja.
Haug 84: Viste seg å skjule en rektangulær steinlegning med fotkjede hvor 2 av hjørnene var markert med bautasteiner. Haug 83 var bygget litt over steinlegningens N-ende, noe som viser at steinlegningen må ha vært anlagt før haugen. Ved midten av og V for anlegget fantes en uregelmessig grop, l ØNØ-VSV 3m, br 1m. I denne lå kull, brente bein og uornerte leirskår.
Videre undersøkte man haugene 134, 128, 129, 130, 132, 147 og 148, men disse ga få funn. Under 4 av haugene fremkom 12 graver som var eldre enn haugene og opprinnelig hadde vært anlagt under markoverflaten uten haug over. I tillegg fantes 4 graver ved bautasteiner som nå var dekket av haugene. Med unntak av 1 var de groper gravet ned i undergrunnen, d 0,25-0,6m, dybde inntil 0,4m. 5 graver var dekket av heller. C-14 prøver fra gravene ga dateringer fra bronsealder og eldre jernalder, særlig f. Kr. f. I tillegg ble den frittstående bautasteinen 81 undersøkt. Her fremkom ingen grav. Her må også trekkes fram at det under haugene 79 og 80 ble funnet rester etter et langhus samt ardfurer fra åkeren. Restene av huset besto av ildsteder, leirgulv og stolpehull.Det har vært minst 20m langt. Huset er C-14 datert til førromersk jernalder.
Utstrekning
Felt med fornminner, N-S 450m, Ø-V 300m.
Tradisjon
Ad de høye bautasteinene: Hellig Olav skal ha latt steinene reise en gang han dro forbi.
Litteraturhenvisninger:
Trond Løken 1978: Nye funn fra et gammelt gravfelt. Viking bind XLI. Oslo 1978.
Terrengbeskrivelse
Toppen og S-hellingen av raet: retning NV-SØ. Hellingen for det meste slak; i N-lige del blokkrik. Gjennomskåret bl.a. av NNØ-SSV-gående fylkesvei Grålum - Greåker. På N-siden av veien hovedsakelig furuskog, som i N og Vgrenser til sandtak. på S- og Ø-siden av veien plantefelt med tett ungskog av bartrær, løvkratt, einstape og gress. Lenger S også på veiens Ø-side tett, eldre barskog, hovedsakelig gran. Lengst i S beite med enkelte furutrær. På veiens V-side tett eldre granskog. Fra S-enden av området vid utsikt til Opstadgårdene og Visterflo.
Orientering
Inntil og S for grustak og Ø-V-gående vei bl.a. til Visteøstre (2071/1), på Ø-, V- og N-siden av fylkesvei Grålum Greåker. Feltets S-ende: 70m N for husene på 2072/2.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
5
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
16
Datering
jernalder

Fornminnets art
Tuft
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Bautastein
Antall
16
Datering
jernalder

Fornminnets art
Vei
Antall
5
Datering
jernalder

Fornminnets art
Grop
Datering
jernalder

Fornminnets art
Bautastein
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Haug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
128
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Hunn søndre, 657,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Hunn søndre, 657,  2 i Fredrikstad,  Østfold
Hunn søndre, 657,  6 i Fredrikstad,  Østfold
Hunn østre, 658,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Hunn østre, 658,  5 i Fredrikstad,  Østfold
Hunn østre, 658,  6 i Fredrikstad,  Østfold
Skiviken, 660,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Gravhaug Bautastein Steinsetning Steinlegning Gravrøys Skålgrop Grav Innhegning Vei Grop


Fornminnebeskrivelse:
Feltet besto i 1950-52 av minst 49 fornminner (nr 104-143 på kartet). Av disse er pr 1966 minst 4, alle hauger fjernet ved villabebyggelse og 1, rund steinsetning, sterkt ødelagt i forbindelse med vei til villaer. (Kartet, nr 137, 138, 139, 140, 130). Minnesmerkene omfatter: 7 enkeltstående lave bautasteiner og en gruppe på 3 bautaer som står i en tilnærmet trekant. Alle de enkeltstående bautaene er bruddstein, unntatt en, (nr 112g) som nærmest har form som en rundkamp. Alle står eller de heller ubetydelig SØ-over. Overveiende orientering NØ-SV. Steinene måler: 0,18x0,27-0,3-0,6m, h gjennomgående 0,10-0,25m, den høyeste (112a) 0,56m. De tre bautaene som står i tilnærmet trekant (nr 128) er alle bruddstein, den ene er falt over ende, en annen står og den tredje er seget utover. H 0,45m. (nr 112a-g, 128).
11 runde steinsetninger. Alle består av reiste rundkamp som stort sett vender flatsiden inn. Steinantall er: Nr 130: 5, har vel opprinnelig vært 7. Nr 122 og 129: 11 stein. Nr 113 og 118: 12 stein. Nr 112, 114, 115, 116, 121: 13 stein. Nr 121: 13 stein. Nr 123: 15 stein. Steinavstand er gjennomgående 1,5-1,6m. For nr 129 og 130 er steinavstand ca 5m. H 0,5-1,6m, for nr 129 og 130: h 0,3-0,5m. De ringene som ble utgravd, nr 113, 114, 115, 116 og nr 118 der det ble tatt en prøvesjakt, viste at kantene er markert med en steinpakning, br 1,2-1,7m som de reiste steinene er plassert i. Det er temmelig sikkert at de øvrige ringene, unntatt nr 129 og 130 er markert på samme måte. De reiste steinene i nr 129 og 130 er forbundet med en rad mindre rundkamp i bakkehøyde. I midten av nr 129 ligger en rundhaug med fotkjede, d 8,5-9m, h ca 0,8m. I de øvrige steinsetningene er midtpartiet flatt og virker urørt. Ringenes d gjennomgående 9-13m; D nr 129 og 130: ca 12 og 18m.
Det er ihvertfall 2 runde steinlegninger, nr 115a og 119. Ytterkanten er markert med en 0,4-1,5m bred steinpakning. D 7 og 8m. En uregelmessig, tvilsom steinlegning. En helle omtrent midt i denne dekket en flatmarksgrav, nr 116a.
13 røyser finnes, alle er runde, bygget av større og mindre, men også grov rundkamp. Mesteparten er lave og flate, tydelige i terrenget, men ikke alltid klart markerte. Nr 125 og 126 er nærmest jordblandede; de øvrige er mer eller mindre overtorvet. Nr 125 har en kraftig fotkjede av svære blokker, l 1,5m, h 0,5-1m. 6-7 er bygget om en større eller mindre jordfast blokk som enten rager over eller går i ett med røysenes overflate: Nr 105, 106, 108? 109, 110, 111, 117. I 11 er det 2 blokker. På en løs, mindre stein på toppen av nr 120 ble det under iakttatt 2 skålgroper. 3 av røysene, nr 104, 111, 124, 126 har større eller mindre fordypninger i toppen, resten er urørte. D 3-10m, h 0,2-1m.
Haugenes antall er 11; 4 til er fjernet ved villabebyggelse. (Nr 137, 138, 139, 140) Av nr 137 er en snipp igjen på riksveiens S-side. Hertil kommer 3 eller 4 som ble fjernet før 1950, (På kartet avmerket med x og uten nr). Blant steinene i haugresten merket med x fantes en stein med 7 tydelige skålgroper. Alle haugene er runde, alle trolig steinblandede, nokså klart markerte, et par N for den vestre villabebyggelsen er meget utydelige. 3 har groper eller søkk i toppen eller siden (nr 133, 134, 136), resten er urørte. D 5-10m, h 0,3-1,5m.
Foruten flatmarksgraven 116a, er det funnet en rekke flatmarksgraver i forbindelse med villabebyggelsen på riksveiens N-side, både Ø- og V-for den N-S-gående skogsveien her.
Rektangulær innhegning med avrundede hjørner, hustuft? nr 127 finnes lengst Ø og S i feltet på riksveiens N-side inntil en liten bergknaus. Ytre mål: L NØ-SV ca 30m, br ca 18m. (Se også særskilt beskrivelse).
Hulveispor, N-S-gående i feltets N-ligste del og do hulveispor, Ø-V-gående i feltets S-del og på N-siden av riksveien; dette siste var antagelig fjernet av villabebyggelse allerede ved reg 1965. Videre V-over på begge sider av Tverrbekken finnes 2-3 særdeles tydelige og dype veispor.
En mengde tydelige runde groper i bakken finnes i feltets midtre del Ø for nr 124 og 126. D 2-2,5m, dybde 0,2-0,3m. Under utgravningen i 1951 fantes 2 steinfylte fordypninger ved nr 112 og nr 117, d 1 og 1,3m.
2 mindre sumper ligger i feltets S-del, den ene på skogsveiens Ø-side mellom nr 126 og 129, den andre på veiens V-side mellom nr 129 og nr 132-133. Begge finnes på riksveiens N-side.
Fornminnene grupperer seg som følger: På Ø-siden av den N-S-gående skogsvei og regnet fra N mot S til riksveiens N-side: nr 104-108, hulveisporet, nr 112, 112a-g, nr 113-128, gropene, og den ene sumpen og og det ene felt med flatmarksgraver. Lengst N mellom skogsveien i Ø og grustaket: nr 109-111. Lengst S på skogsveiens V-side og delvis i denne: nr 129-131. V for disse på riksveiens N-side, dels i, dels N for villabebyggelsen her: nr 132-135, 136, den andre sumpen og det andre flatmarksfeltet. På riksveiens S-side og delvis på "Kveldsol"s grunn: nr 141-43 samt snipp av haug uten nr eller del av nr 137, som ellers er fjernet.
Fornminne nr 105-110, 112, 112a-g, 113-123, hulveisporet tilhører 58/5,6.
Nr 104, 11, 124-135, gropene, sumpene og flatmarksfeltene ligger på 58/1.
Nr 136 ligger på leietomt under 58/1, eier 1965 Harald Juliussen, Skiviken.
De fjernede nr 137-138 lå på leietomter under 58/1.
Nr 141-143 ligger på 57/1 og 57/6,8.
De fjernede nr 139-140 lå på leietomter under 57/1 og 2.
Haugene som man vet var fjernet før 1950 lå alle på riksveiens S-side. Det er de følgende (uten nr på kartet): Rundhaug. Inntil butikken i Skiviken, 58/1. D ca 10m. Ditto haug ved Bensinstasjonen på Solhøyden av Hunn søndre, 57/3. D ca 11m. Ditto haug (merket x på kartet) hvori funnet skålgropstein. Lå på 57/1,2. Ditto haug, lå ca 30m V for Tverrbekken, antagelig på 56/1. D ca 11m.
I Tverrbekken var det ørretoppdrett i 1860-70-årene. For å lette oversikten følger nedenfor en liste over de enkelte fornminne med kommentarer. Nr er ifølge kart 1951-52 v/A. Liestøl. De laveste nr er i N, de høyeste i S. Nr 104. Rund røys, overtorvet, tett tilvokst med smågran. Grop i toppen. Blir tillatt fjernet etter utgravning v/Universitetets Oldsaksamling. Nr 105. Flat rund røys, delvis overtorvet. Bygd av jordfast blokk, l NV-SØ 2m, br 1m, h 0,5m. Nr 106. Rund røys som 105, blokken måler 3x1,5m, h 1-1,5m. Noe av røysens S-side er fjernet. Nr 107. Rund røys som 105. Helt overtorvet. Avgrensning uklar. Nr 108. Rund røys som 107. Bygd om blokk? Noe klarere. Nr 109. Flat, rund røys bygd om blokk 1x1m, h 0,5m. Blir tillatt fjernet etter utgraving v/Universitetets Oldsaksamling. Nr 112. Rund steinsetning med 13 rundkamp. 11,5m SV for 112 liten fordypning med stein, delvis dekket av torv. D ca 1m. Nr 112a. Bautastein, bruddstein, 18x0,27m, h 0,56m, orientert VSV-ØNØ. Nr 112b. Bautastein, tilnærmet rektangulær bruddstein, 0,25x0,32m, h 0,15m. Orientert N-S. Nr 112c. Bauta, bruddstein. 0,16x0,32m, h 0,10m. Orientert NØ-SV. Nr 112d. Bauta som 112c, 0,20x0,56, h 0,25m, orientert NØ-SV. Nr 112e. Bauta som 112c, 0,30x0,60m, h 0,13m. Orientert NØ-SV. Nr 112f. Bauta som 112c, seget SØ-over. 0,18x0,35m, h 0,15m. Orientert NV-SØ. Nr 112g. Bauta, nærmest rundkamp. 0,30x0,55m, h 0,15m. Orientert NV-SØ. Nr 113. Rund steinsetning. 12 rundkamp. Utgravd 1951. I E. Skjelsviks gravningsberetning 1951 s 9 omtales "enda en steinring?" 40m N for nr 113 og 40m NØ for 112. Dette er kun tilfeldig liggende rundkamp. Neppe fornminne. Nr 114. Rund steinsetning. 13 rundkamp. Utgravd 1950-51. Nr 115. Rund steinsetning. 13 rundkamp. Utgravd 1951. Nr 115a. Rund steinlegning markert med steinpakning. Nr 116. Rund steinsetning. 12, opprinnelig 13 rundkamp. I midten tilnærmet rund steinpakning i ett lag, d ca 1m. Utgravd 1951. Nr 116a. Flatmarksgrav dekket av helle, uregelmessig steinlegning rundt. Utgravd 1951. Nr 117. Flat rund røys, bygd om blokk i ett med røysas toppflate. Utgravd 1951. 5m VSV for 117: Liten fordypning med stein, delvis dekket av torv. D ca 1,3m. Nr 118. Rund steinsetning. 12 rundkamp. Prøvesjakt gravd i 1951. Nr 119. Rund steinlegning markert med steinpakning. Utgravet 1951. Nr 120. Flat, rund røys. Overtorvet tilgrodd. På løs stein på toppen iakttatt i 1951 løs mindre stein med 2 skålgroper. Nr 121. Rund steinsetning. 13 rundkamp. Nr 122. Rund steinsetning. 11 rundkamp. Nr 123. Rund steinsetning. 15 rundkamp. Nr 124. Sterkt overtorvet rund røys eller jordblandet røys, uklart markert, men tydelig i terrenget. Grop i toppen. 4m Ø for 124: Stor flyttblokk. I området her er det groper i bakken, d 2-2,5m, dybde 0,2-0,3m. Nr 125. Jordblandet rund røys, noe overtorvet. Kanten markert med svære flyttblokker, l 1,5m, h 0,5-1m. Ø-V-gående skogssti passerer røysas S-side. Nr 126. Jordblandet rund røys, klart markert. Grop i toppen. Groper som foran overalt i bakken. Nr 127. Tilnærmet rektangulær innhegning, hustuft? med nærmest avrundede hjørner, orientert NØ-SV. SV-siden ligger inn til en fjellknaus. Den NV-lige langside er noe buet. Markert med en mur av rundkamp, br 3-5m, h 0,5m. Tydelig inngang inntil NV-hjørnet, åpning også i NØ-hjørnet, kanskje sekundær. Gammelt steinbrudd inntil her i NØ. I det indre området er det spredte, store stein, ellers sandholdig skogbunn. Ytre mål: L ca 30m, br ca 18m. Nr 128. 3 bautaer i trekant. N-ligste er stående. Tilspisset topp. 0,45x0,25m, h 0,5m. S-ligste er falt om, retning Ø-V, 1,3x0,55m. VNV-lige er seget S-over, har tilspisset topp, 0,45x0,25m, h 0,45m. Steinavstand er 0,7, 1 og 1m. Nr 129. Rund steinsetning. 11 rundkamp forbundet med mindre stein. Midthaug. 1 stein på skogveiens V-side er flyttet. Tett tilvokst med bjørk og småfuru. Utgravd 1950. Nr 130. Rund steinsetning. Nå 5, vel opprinnelig 7 rundkamp forbundet med mindre stein. Nr 131. Steinblandet rundhaug. H 1,5m. Mellom 126 og 129-131 er det sump og felt med flatmarksgraver. Nr 132. Lav, flat, meget utydelig rundhaug. N-siden er overskåret av ØNØ-VSV-gående sti. I lysgate: Nr 133. Klart markert, steinblandet rundhaug. Søkk i toppen. H 1m. I Ø-kant av lysgate: Nr 134. Ditto rundhaug. Stor grop i S-siden, hvor søppel. Midten er urørt. H 1,3m. På lysgatens V-side 10-15m NØ for villa: Nr 135. Utydelig og uklart markert rundhaug. Tett tilvokst med større og mindre grantrær. Maurtue i ØNØ-kant. H 0,2-0,3m. Nr 136. Rundhaug, markert med fotkjede. Ubetydelig grop i toppen. Steinbed langs kanten. Noen hagevekster, noen småtrær og ellers skogbunn. Mellom 129-131 og 132-36 sump, flatmarksgravfelt, Ø-V-gående hulveispor, som har 2-3 far i skråningen av Tverrbekken. Nr 137. Snipp av denne rundhaugen på riksveiens S-side. Nr 141. Noe utydelig, steinblandet rundhaug. Gressbevokst. Stor gran i V-kant. H 0,3m. Nr 142. Steinblandet rundhaug, tett bevokst med einer, furu og bringebærkratt. H 0,5m. Nr 143. Klart markert, sterkt steinblandet rundhaug. H 0,75m.
Hvor ikke annet er nevnt, er fornminnene urørt.
Arkeologiske underskelser
Universitetets Oldsaksamling 1951-52.Nr 113,114,115,116,116a,118: E. Skjelsvik 22.05-04.07.1951.Nr 110: Jens Storm Munch, mai-juni 1950.Nr 117,Bjørnhaugen: Jens Storm Munch, mai-juni 1950.Nr 119: Joan Jenning, 18.06-02.07.1951.Nr 129,Ringhaug: Jens Storm Munch, juni 1950.Nr 111. K. Vibe-Muller, august 1972.Nr 112a,b,c: Feltkurs 26.08-05.09.1975.
Funn:
Kullsamling. Fra nr 110, den lille steinrøysa. Svart jord. Fra nr 113, ring IX. C28996a. 2 flintstykker. Brente bein. Fra nr 114, ring VII. Funntom. Fra nr 115, ring VI. C28995a-b. Trekull, brente trestykker, brente bein. Fra nr 116, ring V. Brente bein. Fra nr 116a. Flatmarksgrav under steinhelle. C28984a-b. Eldre jernalder. Fra nr 117. "Bjørnehaugen". Funntom. Fra nr 118. Prøvesjakt. C28997a. Trekull. Fra nr 119. "Joans ring". Nr 120 Svensrøys. Opprenset. På toppen stein med 2 skålgroper. C28970a-o. Eldre jernalder. Fra nr 129. "Ringhaug".
Fra flatmarkgravfeltet NØ og Ø for 129: C28990a-c. Branngrop, eldre jernalder. C29316a-b. Branngrav dekket av steinhelle, eldre jernalder. 0,3m under overflaten er det et brannlag mellom gravene, t 0,1m. På dette området har det ligget og ligger det kanskje enda tett med flatmarksgraver. De to forannevnte er de eneste som er tilvaretatt.
Fra flatmarksgravfeltet V for 129-131 og Ø for 136: C29794a-b. Eldre jernalder. Branngrop. På dette området ligger nok flere flatmarksgraver.
Borgarsyssel Museum: Stein med 7 skålgroper funnet i veigrøften 50m NØ for "Kveldsol", 57/6,8.
Litteraturhenvisninger:
Ad de runde steinsetningene og noen av røysene, (nr 112, 113, 114, 115, 116, 118, 121, 122, 123): Ø.O. s 202 u Hunn østre nr 1-9. UO top ark: Innberetning 1950-51. Utgravning og beskrivelse av røyser, steinsetninger og steinlegninger, flatmarksgrav 116a Ad: Lave bautasteiner: UO top ark: Innberetning 1953: Bauta 2=112b, bauta 3=112d, bauta 4=112e. Viking 1951 s 115. A. Hagen: Østfoldarv 1951-53 s 9ff. Ad rektangulær innhegning (nr 127): Ø.O. s 202 u Skiviken nr 1. UO top ark: E. Johansen: Innberetning 1948. Ad skålgropsteinen, funnet på "Kveldsol": UO top ark: S. Marstrander: Innberetning 1938. Resi, Heid Gjøstein 1986: Gravplassen Hunn i Østfold. (Norske Oldfunn XII).
Foto
UO fotoarkiv: 6114, 7680, 9606-9709, 9771-9775, 14413-36, 14437-40, 14441-43, 14444-54. L 215-221, L 363-65, L 652-54. Farve: 14512-16.
Terrengbeskrivelse
NØ-SV-gående morene som heller mot S. I N og Ø begrenset av berg. Barskog. Villastrøk i S. Grustak lengst i N.
Orientering
N- og S-siden av riksvei 110. N-ligste røys (nr 104) ligger ca 460m NØ for "Kveldssol", 0657/6, 8. Ø-ligste fornminne (nr 127) ligger ca 325m Ø for samme; V-ligste ca 90m NV for samme.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
11
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Bautastein
Antall
10
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravrøys
Antall
13
Datering
jernalder

Fornminnets art
Vei
Datering
jernalder

Fornminnets art
Grav
Datering
jernalder

Fornminnets art
Skålgrop
Antall
9
Datering
bronsealder - jernalder

Fornminnets art
Steinlegning
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnets art
Innhegning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
11
Datering
jernalder

Fornminnets art
Grop
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Lunde, 6,  22 i Farsund,  Vest-Agder
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Litteraturen anfører: "Paa Nordsiden af det afsidesliggende Rørkjern staar paa en liten Slettefire reiste Stene i Firkant. Stenene er lave og Firkanten ikke regelmæssig; de 2 modsatte Sider 3m l., den tredje 2,30 og den fjerde 2,5m."
Ikke gjenfunnet ved registreringen 1964-65.
Litteraturhenvisninger:
A. Lorange: Ab 1877 s 98-99 u Rørkjern. S. Grieg: Listas jernalder. UO skrifter BI, s 199 u ved Rørtjern. Oslo 1938.
Terrengbeskrivelse
Slette i S-helling.
Lokalitet
Røyrtjønn

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Lunde, 6,  22 i Farsund,  Vest-Agder
Består av:
Steinsetning

Antall
1
Datering
uviss
Fornminnebeskrivelse:
Inntil og S for en steinmur og på en flate mellom svære flyttblokker står 7 steiner i en oval krets, orientert Ø-V. Midt i, en veltet stein. Samtlige stein i periferien står løst uten steinforing. De er muligens tilhugget og har bredde 0,1-0,3m, h 0,6-1,3m. Kretsens mål: 5x2,3m.
I følge Hjalmar Hansen er steinene reist av bygdefolk som han kjente, men Anders Torihaug, eier av 6/2, mener at de var reist før hans tid.
Litteraturhenvisninger:
Ingen.
Terrengbeskrivelse
NØ-SV-gående smal dalsenkning med store flyttblokker. Løvskog.
Orientering
100m V for trig.punkt C40.48 på Skjoldnesveten, 600m VNV for tunet på Eikvåg, 2/18, på NV-siden av fv 665.
Lokalitet
Helvetsdalen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Helvik, 106,  6 i Farsund,  Vest-Agder
Høyland, 20,  3 i Farsund,  Vest-Agder
Består av:
Steinsetning Grop Funnsted


Fornminnebeskrivelse:
1. 20m NØ for tunet på 20/3 i brinken av den dyrkede marken har eieren Ladulf Larsen størr på 0,5m br heller. Det tyder hult når man banker på dem.
2. Midtveis mellom våningshuset på garasjen på 20/3, dvs en 15m NØ for førstnevnte, er funnet groper med trekull.
3. I den dyrkede marken og i en omkrets av maksimum 100m rundt våningshuset på 20/3 er funnet spinnehjul, bryner, redskaper av flint, en "kultøks"(?) samt C 27967 a-b Buttnakket trinnøks av bergart, meisel av bergart.
4. 200m SØ for tunet på 20/3, men trolig på 106/6.
Steinsetning, orientert NNØ-SSV. Består i dag av 6 steiner, br 1m, mens 4-5 steiner er fjenet. Avstanden mellom de gjenværende, regnet fra N mot S: mellom stein 1 og 2: 0,7m, mellom 2 og 3: 0,3m mellom 3 og 4: 0,2, mellom 4 og 5: 1,5m, mellom 5 og 6: 2,5, mellom 6 og 1 : 1m. Steinsetningen ligger på brinken av Rossåsen ut mot er NØ-SV-gående dalføre.
5. På 106/6, på N-siden av Rossåsen Husebyåsen og på S-siden av et skar finnes noen voller med groper. D 3,5m, dybde 0,3m.
Skaret fortsetter Ø-over og ender ved et lite, navnløst tjern.
Ladulf Larsen, eier av 20/3, mener at gropen har vært jaktstilinger, hvor jegerne har ligget når dyra trakk ned til tjernet for å drikke. Gropen er imidlertid sannsynligvis naturens verk.
Utstrekning
Område med fornminner NV-SØ 370m, NØ-SV 240m.
Litteraturhenvisninger:
Steinsetningen kan være an av steinsetningene nevnt i S. Grieg: Listas jernalder. UO skrifter B I (Oslo 1938) s 184 u Høiland, gnr 20.
Terrengbeskrivelse
NØ-SV-gående morene, begrenset av Rossåsen i Ø og en kolle i NV. Dyrket mark vekselende med løvskog og myrlende.
Orientering
Områdets NØ-hjørne: 150m NØ for tunet på 20/3, SØ-hjørnet: 60m V for bunnen av Røssevika.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Grop
Datering
jernalder?

Fornminnets art
Funnsted
Datering
steinalder

Fornminnefelt     

Sted:
Grimsby, 15,  10 i Farsund,  Vest-Agder
, 15,  15 i Farsund,  Vest-Agder
Består av:
Tuft Steinsetning Kilde


Fornminnebeskrivelse:
På et fjellplatå: Hustuft, orientert Ø-V. Markert med steinblandete voller, br 2,5m, h 0,7m.På S-langside, 11m fra Ø-siden, er en 1m bred åpning. Tufta er delt i to rom, ett i Ø og ett i V med en N-S-gående, 2m bred voll. Ø-rommet er 1,7m langt. Inngangen til dette er fra S. Tufta er bevokst med lyng og gress. Tuftas mål: 30x7m.
På tuftas S-SV-side er det to oppkommer, 3 og 19m fra denne.
Fra tuftas V-side og mot åsen i SV er det en rekke med store stein, mellomrommet mellom dem er ujevnt. L 30m. Kan være gardfar. Registrert som steinsetning av Listaprosjektet.
Utstrekning
Samling fornminner NØ-SV 75m.
Litteraturhenvisninger:
S. Grieg: Listas jernalder. UO skrifter BI, s 184. Oslo 1938. Vest-Agder fylkeskommune: Listaprosjektet Del-2, 1991. F.nr: 314:15, 3:15.
Terrengbeskrivelse
NV-SØ-gående dalføre. Beitemark. I SV fjellknauser, i SØ og NV myr. S i dalen er det utsikt over Hanangervannet.
Orientering
70m SØ for liten øy i det NV-ligste tjernet. 175m V for bekkeos i N-enden av Duetjønn som ligger kloss i rv 43.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Tuft
Antall
1


Fornminnets art
Kilde
Antall
2


Fornminnefelt     

Sted:
Straumsland, 107,  1 i Farsund,  Vest-Agder
Består av:
Steinsetning

Antall
1
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Gravfelt med bl a rund steinsetning med 7 reiste stein. D 9-10m.
Utstrekning
Gravfelt VNV-ØSØ 75m, N-S 50m.
Terrengbeskrivelse
S-helling. Barskog.
Orientering
Feltets VNV-ende: 75m ØNØ for tunet på gården.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Tingvatn, 43,  1 i Hægebostad,  Vest-Agder
Består av:
Steinsetning Steinlegning Gravrøys Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i S, inntil og V for den gamle NV-SØ-gående dalevegen: 1. Rund steinsetning. Opprinnelig 9 reiste, nå 8 steiner som danner en tilnærmet sirkel, men S-kanten er nærmest rett. Den SØ-ligste av disse vender to tilnærmet flate sider mot NØ og SØ. Steinene er store rundkamp, tvm 0,7-1m, synlig h 0,7-0,8m.De øvrige steinene er avlange og klart reiste. Tvm 0,50,9m, h 0,6-0,9m. Steinene er runde på toppen og uten markert "for-" eller "bakside", men de to N-ligste vender den flateste siden utover, mot N. Steinene er bevokst med lav og mose. I SV-kanten av steinsetningen går et grustak noe inn i den, her er et søkk med noen løse stein i, samt en mosegrodd rundkamp, tvm 1m, synlig h 0,5m, trolig fra steinsetningen. Terrenget innenfor den er flatt, men tuete. De S-ligstesteinene ligger 0,5m lavere i terrenget enn de øvrige. Avstanden mellom steiene er fra 2 til 4m. Gress, lyng, furuer. D 12.
30m NV for 1, NV for og inntil den gamle NV-SØ-gående dalevegen: 2. Rektangelformet steinsetning. Består av to tilnærmet rette, parallelle rekker reiste steiner. Den NØ-ligste rekken dannes av fem, den SV-ligste av seks steiner. De tre NV-ligste steinene i denne rekken er avlange, spisskantede steiner med tilnærmet rektangulære tverrsnitt. Den NV-ligste står litt på skrå innover, de to nærmeste SV for denne står vertikalt og vender flatsiden innover, i steinsetningens lengderetning. Disse tre steinene er 0,4-0,6x0,6-1m i tverrsnitt, synlig h 1,1-1,3m.De øvrige tre steinene i rekken er mindre, tilnærmet rektangulære av tverrsnitt, 0,2-0,4x0,5-0,7m, synlig h 0,50,8m. Den midterste av disse steinene er brukket i to, toppen ligger inntil og NV for den.Den NØ-ligste steinrekken består av stein av variert størrelse. Den N-ligste steinen er størst, tilnærmet rektangulær av tverrsnitt, avsmalnende mot toppen, og vender den flateste siden utover, mot NØ. Br NØ-SV 0,65m, t 0,3m, synlig h 1,3m. Denne steinen står 4m ØSØ for NV-ligste stein i førstnevnte rekke, så NØ-rekken er rundaktig i tverrsnitt, og i toppen og noe avsmalnende nedover mot bakken. Tverrsnitt 0,5m, h 0,6m. Øvrige steiner: tverrsnitt 0,3-0,6m, h 0,6-0,8m. Steinenes avstand varierer i begge rekker, fra 3m til 8m. Mose og lav på steinene. Området mellom er flatt, med noen tuer. Lyng, gress. Mindre furuer. L NV-SØ 30m, br 3,5m.
Det skal ha vært flere reiste steiner, men de er fjernet og brukt til husmurer.
2m NØ for NØ-enden av 2, inntil og NØ for daleveien: 3. Rund steinlegning med en reist stein. Kan være fotkjede i nå fjernet gravhaug. Består av rundkamp, synlig tvm 0,1-0,3m, som for det mestesynes å være lagt inntil hverandre. SV-ligste del, mot daleveien, trolig overtorvet eller fjernet, forøvrig er steinenegodt synlige. En del torv er nylig ryddet vekk fra de N-ligste steinene.Mellom steinene, i SSØ-kanten, står en reist stein med tilnærmet kvadratisk tverrsnitt. Avsmalnende mot toppen. Bevokst med lav og noe mose. Br i bunnen NNV-SSØ 0,3m, h 0,9m. Området innenfor steinlegningen er flatt, men trerøtter hever terrenget noe. En mindre rundkamp synes i overflaten litt SV for midten. Furuer, noen bjørker. Mose og lyng i bunnsjiktet.D 11m, h på steinlegningen 0-0,5m, h for området innenfor 0,10,3m.
23m NNV for 3: 4. Rund steinsetning, kalt "Skjelvarspranget". Består av sju langaktige, avrundete, reiste flyttblokker. Den SV-ligste er minst, tvm 0,7m, h 0,7m. De øvrige steinene har tvm 0,8-1,3m, h 1-1,4m. Den N-ligste steinen har tilnærmetrektangulært tverrsnitt med avrundete hjørner, l i bunnen VNVØSØ 1,2m, t 0,5m. Avsmalnende til 0,7x0,15m i toppen, som har rundet profil. Den flateste siden vender mot N. Mose og lav på steinene. Avstanden mellom de reiste steinene er fra 4 til 6m. Steinsetningens d 16m.
Midt inne i det området som avgrenses av steinsetningen: 5. Gravrøys, trolig rund. Overtorvet i kantene. Krater i toppen, d 3m, dybde 0,5m. Her ligger en god del mosegrodd rundkamp i dagen, tvm 0,2-0,3m. Mose og lyng. En furu i N-kant. En ØSØ-VNV-gående skogsbilveiskjærer gjennom steinsetningen, inntil og S for de to N-ligste steinene. Veien har ødelagt noe av N-ligste del av røysa. S-ligste del er også noe ødelagt, her er en NNØ-SSV-gående grop, trolig etter grustaking. Røysa er bevokst med furuer, noen mindre bjørker. Lyng og mose i bunnsjiktet. D 7m, h 0,5m.
Området mellom røysa og steinene er flatt, men i SV hever terrenget seg noe på begge sider av ovennevnte grop, og i en l ØSØ-VNV av 12m, br 3m, er det avflatet og senket avskogsbilveien. I ØSØ- og VNV-enden av området sees overflaten på noen større steiner som synes å ligge på sirkellinjen mellom de reiste steinene.
30m N for 4, på en naturlig N-S-gående forhøynings høyeste parti: 6. Rundrøys. Noe uklart markert, men tydelig i terrenget. I toppen, søkk, d 1,5m, dybde 0,5m. Steiene kjennes under mosen. Lyng og mose. Noen trerøtter. Røysa har ujevn overflate, særlig på Ø-siden, der det ligger en del mosegrodd og overtorvet stein. Noen rundkamp i dagen i N. En del furuer. Mose og lyng. D 6m, h 0,5-0,75m.
50m SØ for 6, lavere i terrenget, 5m SØ for skogsbilveien som her går NØ-SV: 7. Rundhaug.Noe uklart markert. Ligger på en naturlig forhøyning og utnytter denne. Jevnt rundet overflate, men terrenget heves noerundt trærne. Noe avflatet i NØ, virker ellers urørt. NØ-ligste del går nesten i ett med terrenget. D trolig 8m, h 0,75m.
Kan være naturlig, men har karakteristisk beliggenhet.
I terrenget mellom røysa 6 og haugen 7, er det flere lave forhøyninger, men disse er mest trolig naturlige.
30m SV for 2, på S-enden av en naturlig N-S-gående forhøyning: 8. Rundhaug.Noe uklart markert, men svært godt synlig. Jevnt rundet profil, tuete overflate. Noen trestubber hever terrenget. Trolig noe avflatet på toppen, virker ellers urørt. Bevokst med lyng og noen bjørker og et grantre. D trolig 10m, h 1m,
Folk på Tingvatn har alltid ment dette er en gravhaug.
12m NNV for 8: 9. Haug, trolig rund. Uklart markert. En del stein i overflaten, særlig i Ø. I overflaten av toppen synes tre rundkamp, byttesteiner som gjelder grensen mellom delt bruksrett til skog og grunn. All grunnen tilhører 43/1. Langs N-kanten skimtes noen stein liggende i en bue. Ujevn overflate, trærne og gamle trerøtter hever terrenget. Trolig urørt. Furuer, lyng. Mål vanskelig å angi, trolig: D 6m, h 0,5m.
Kan være naturlig, men har logisk beliggenhet.
NØ for og inntil 8 og 9, finnes en forsenkning. Trolig naturlig.
Fornminnene påvist av Olav Øydne, 4595 Tingvatn.
Øydne meddeler at han i september og desember 1986 hadde inne artikler med bilder i avisen Fædrelandsvennen.
Man har bestemte oppfatninger om steinsetningens funksjon: Øydne opplyser at man i den S-ligste ringen med 9 (8) steiner ble dømt, den var en dommerring. Dommerne satt på steinene og forbryteren ble så ført gjennom den avlange steinsetningen NNV for 9-steinsringen. Her løp han spissrot. I den runde steinlegningen ofret man, og Skjelvarspranget, steinsetningen lengst i N, var en holmgangsring. Den som vant, ofret til gudene i offerringen. Øydne mener at steinsetningene og steinlegningen representerer det hedenske tinget. I middelalderen ble det flyttet til Tinghaugen lengre N. Forøvrig vises til litteraturen der andre forklaringer finnes.
H Blich Holst (se u Litteratur) skriver at det ca 1900 ble funnet "aske og et lerkar som nu er forsvundet."
Å Lauen (se u Litteratur) oppgir at noen gutter grov ut engravhaug i Skjelvarspranget ca 1900, men fant bare noe jernskrammel.
I "Fortidslevninger i Hægebostad", nevnes samme haug "som det skal ha vært gravet litt i omkring 1880-årene".
Utstrekning
Fornminnefelt NNV-SSØ 155m, ØNØ-VSV 85m.
Litteraturhenvisninger:
Trolig ad nr 4: NF 277 u Tingvatn. Ad nr 4,2 og 1: H Bloch Holst: Oldtiden II s 106 f. Ad nr 1-4: UO top ark: Kart M 1:500 udatert. UO top ark: Fortidslevninger i Hægebostad. Udatert, usignert u "....på Tingvatnmoen....". Brev av 08.07.1938 fra Søren Haugland, Mandal. Brev av 24.08.1962 fra UO til Fædrelandsvennen. Norsk Kulturråd: Innstilling fra utvalget for sikring av høyt prioriterte fornminner (Oslo 1966) s 38 nr 64. UO top ark: Brev av 10.04.1967 fra Anders Tingvatn, Tingvatn. Å Lauen: Hægebostad. Ei bygdebok. Gards- og ættesog (Mandal 1975) s 370 f u Tingvatn. UO top ark: Brev av 10.06.1977 fra Anna Øydne Neset, Ryttergangen3, 4630 Kristiandsand S, vedr oldtidsminner i Hægebostad u Tingvatn. Utbygn avd i Vest-Agder: Registrering av områder .... Hægebostad nr 206.
Terrengbeskrivelse
Småkupert furumo. Store flyttblokker i dagen enkelte steder. Noen steder er terrenget senket ved grustaking. Høystammete furuer i NV til S rundt et område med ungfuruer. Gress, lyng, einer og bjørker i bunnsjiktet. Utsikten stenges av trærne, men i NV sees Flateknuten.
Orientering
110m ØNØ for rv 43, 290m ØSØ for våningshuset, 15m SØ for Hægesbostad bygdemuseum.
Lokalitet
Monen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
3
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnets art
Steinlegning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Vrålsli, 16,  42 i Kviteseid,  Telemark
Består av:
Tuft Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Hustuft 1) ligger på et flatt gressbevokst område, rett over et grustak. Tufta er markert i terrenget ved en samling av stein som antas å være et sammenrastildsted. Ildstedet, med 10-30cm store, delvis skjørbrente stein, ligger i SØlige hjørnet. Tydelige hjørner lar seg ikke påvise, men størrelsen på tufta er tilnærmet 4m (NØ-SV) og 3,5m (bredde). Prøvestikk midt i tufta viser: a) 4cm tykt torvlag, under dette b) 2cm tykt rødt anrikningslag. Dette laget antas å tilhøre et innrast torvtak. Under b) finnes et 2cm tykt brungrått lag (jordgulv) og derunder et 8cm tykt bleikjordslag. I bunnen av stikket er det igjen et anrikningslag. 2,5m fra det NØ-lige hjørnet finnes en steinsetning bestående av 10-12 steiner som ligger i en halvsirkel. 12m 144 grader SØ for det NØ-lige hjørnet av tuft 1) ligger hustuft 2). Den er tilnærmet rektangulær med en del spredt stein innen- og utenfor veggene. Den er 3,5m lang (SSØ-NNV) og 2,3m bred (ØNØ-VSV).
Foto
Dias. 32: 4,5,6. Sv/h 34: 27. Retning NV 346 grader (hustuft 1).
Terrengbeskrivelse
Lengst i Ø i Ø-V-gående dal. I N og S bratte dalsider. I V utsikt mot Honlivatnet. Gammel beitemark med spredt gran, einer og bjørk. En del synlig fjell og noen store blokker i N,S og Ø.
Orientering
I terrenget: På kanten av en terrasse, over et grustak. Grustaket er N for veien til Honli og ca.60m fra veiskillet.
Lokalitet
Vrålsli

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Tuft
Antall
2


Fornminnefelt     

Sted:
Bråstad, 443,  25 i Arendal,  Aust-Agder
Består av:
Steinsetning Steinlegning


Fornminnebeskrivelse:
På en liten flate som i N ligger ned til dyrka mark og i S inntil foten av slakt N-hellende bergrabb 5 ca 0,5m h steiner som iflg litteraturen har utgjort en "steinkrets". De S-ligste ligger på rekke orientert NV-SØ med innbyrdes avstand 2-4,5m.
9,5m NØ for den NV-ligste i denne rekka, og ut mot åkerkant står 2 blokker med innbyrdes avstand på 2,5m.
15m SV for den SV-ligste steinen, på en liten NØ-vendt flate under bergrabbens høyeste punkt: Rundaktig steinlegning av små bruddstein. Ytterkanten i NV-N-Ø synlig, ellers overgrodd av et tynt torvdekke. Utydelig. Flat. Ospekratt, gras og mose. D 4m, h 0,3m. Kan være steinlegning eller bunnlaget av gravrøys.
Slik de registrerte objektene fremtrer i dag er de tvilsomme som fornminner.
Utstrekning
Samling fornminner N-S 40m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: Morgenbladet 1907. UO top ark: Brev av 15.11.1915 fra J.W. Oftedal, Arendal. UO top ark: A.E. Christensen. Notat av 07.08.1969.
Terrengbeskrivelse
Liten rundaktig bergknaus som heller mot dyrka mark i N og S. Avgrensa i Ø av smalt N-S-gående skar hvor veien mellom Bråstad og Bjørbekk går. Utsikt i N og S til de nærmeste bergknatter.
Orientering
Samlingens Ø-kant: 5m V for ovennevnte vei, den gamle kirkeveien. Samlingens S-ende: 200m NNØ for tunet på 441/1.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Steinlegning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Horgen, 97,  43 i Tønsberg,  Vestfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Steinsetningen består av 8 store, synlige, stein som er ca.0,45m høye. Steinstørrelsen er forskjellig, dessuten er det 4 mindre stein i sirkelen.
Utstrekning
8,4m i diam.
Terrengbeskrivelse
Ligger i flatt terreng, 75m mot V faller terrenget kraftig. Bebyggelse S og V for steinsetningen.
Orientering
Røråsveien 534. N for trasèen mellom hus tilhørende Arthur Borge og avkjørsel til Slagen Skytebane. Mot Ø 97/43. En sti går tvers igjennom steinsetningen NØ-SV. Vegetasjon; små lønnetrær og enkelte større grantrær.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Opdal, 69,  12 i Skånland,  Troms
Består av:
Steinsetning

Antall
1
Datering
uviss
Fornminnebeskrivelse:
Oppmurt stein i sirkel. Ganske store stein, noen flate. En del stein i midten, trolig nedrst. Ca 2 meter i diameter. Dybde (inkl. stein) 20-35 cm. 2 bjørketrær/-busker; den ene vokste inn i sirkelen, den andre rett utenfor. Ett par flate sein/heller ved siden av; trolig sitte plasser. Usikkert hva slags kulturminne dette er. Hvis det er et ildsted/bålplass, har det vært et stort et. (Dessuten fant vi kun ett lite funn av trekull). Muligens en lagrings-/oppbevaringsplass? Kommer ikke i direkte konflikt med skogsvegen. Kulturlandskapstype: Bofast (Markasamisk), eventuelt reinomadisme.
Arkeologiske underskelser
Prøvestikk ga kun ett lite funn av trekull, i sanden under jorda; på ca 5 cm dybde. Vanskelig å stikke pga mye sein nedrast.
Tradisjon
Reinsamene skal ha hatt leirplass i området. Dessuten brukte "tømmer-frakterne" å raste der. Kulturminnet ble påvist av informant, som mente det var en rasteplass - brukt før hans ti. (Han var ca 75 år).
Foto
Dias, filmnr 1, fotonummer 8,9, fotograf: Lina Gaski
Terrengbeskrivelse
Flat gress-/myrslette, inntil dalsiden, vest for foten av ei ur (V-siden av dalen), spredte bjørketrær.
Orientering
Ca 50 m, 320 grader VNV for der stien krysser elva sør-vest for "Tømmersteinen". Kraftlinja krysser dalen rett over kulturminnet
Kulturmilj
Kulturlandskapstype: Bofast (Markasamisk), eventuelt reinomadisme.
Lokalitet
Kovan

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Storstraumfjord, 132,  1 i Steigen,  Nordland
Består av:
Steinsetning

Antall
1

Fornminnebeskrivelse:
Rektangulær steinsetting, orientert med lengderetning øst-vest. Steinsettingen består av hodestore eller større flate steinheller. Bevokst med mose, med mye stein i dagen. Godt synlig fra langt hold, tydelig markert. Mål: lengde ca 4,5 m, bredde ca 1,5 m, høyde ca 80 cm. Kulturlandskapstype: Sjøsamisk.
Terrengbeskrivelse
Lett skrånende ned mot Nerhavet i vest. Bevokst med lauvskog, gammel bjørk og rognekratt. I øverkant av R1 er det plantet en del gran. Marka er bløt og myrlendt i lia ned mot Nerhavet.
Orientering
25-30 m fra havet, ca 7-8 m over havet. Ca 80 m N for steingjerde, grensegjerde til Nygård gnr 132/4, 12-13 m N for stor flat berghelle. Ca 600 m SSV for husene på132/1.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
etterreformatorisk

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Hemsedal,  Buskerud
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Beliggende ca 150 m sør-øst for ID M41. Steinsetting i en fordypning i terrenget. Mål N-S 180 cm, Ø-V 200 cm. Dybde 60 cm. Rektangulært. Store seiner. Flere store steiner også rundt omkring.
Orientering
Nord for Bjørnebergstølen. Beliggende ca 150 m sør-øst for M41.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Orerød, 26,  2 i Sandefjord,  Vestfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Ca.5m i diam. 3 synlige stein, men tydelig forhøyning som er sirkulær. Ved hjelp av jordbor ble ytterligere 5 steiner lokalisert i den sirkulære forhøyningen.
Terrengbeskrivelse
Hage.
Orientering
I hagen til gården Orerød.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Fossnes, 13,  1 i Kongsberg,  Buskerud
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Ca 1953-54 ble det kjørt vekk 3 gravhauger, en stor, to mindre og en steinsetning.
Funn:
I haugene fjernet 1953-54: Kull, brente bein. Ca 1840 fantes følgende gjenstander i 4 ulike hauger. 1. C 959. Kar av bronse, brente bein, hodeskalle av menneske. Romertid. 2. C 960. Kar av bronse. Kule av bly. Sistnevnte tapt. Romertids seneste del. 3. C 961. Kar av bronse med jernhank, brente bein. Roertid. 4. Leirkar. 5. Leirkar. 4,5: Sen romertid-tidlig folkevandringstid. Funnene 1-3 sto i små, hellebygde gravkister.
Litteraturhenvisninger:
Ifølge Nicolaysen: NF. 170, skal det i 1859 ha vært "flere gravhauger" på gården. B. Hougen: trekk av østnorsk romertid. UO skrifter B. II (Oslo 1929) s 98-99.
Orientering
Ca 200-250m Ø for husene på gården.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Roberg S., 101,  8 i Tønsberg,  Vestfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Ødelagt steinsetning. På en liten fjellknaus ligger i dag 34 steiner, de fleste er flyttet på. Opplysninger fra Ljona Jackowitz tyder på at det har vært en steinsetning, han mente at han lekte der som barn og at steinene dengang stod i sirkel. Hvor mange steiner sirkelen bestod av vites ikke, L.Jackowitz var ikke hjemme da vi kom tilbake for å undersøke nærmere. Steinetningen er tidligere registrert, da den er markert som R på ØK-kart. Registreringsrapporten er imidlertid ikke funnet. Steinsetningen er ødelagt av bulldoser og det er påført store mengder fyllmasse rett ved siden av. Under fyllmassene skal det også være en tuft av uviss alder. Like ved er det en gammel brønn.
Utstrekning
Ca.7-8m i diam.
Terrengbeskrivelse
N-S-gående høydedrag/fjellknaus med utsikt mot Robergrønningen og Oseberg. Dyrket mark i dalen på hver side av høydedraget.
Orientering
I svingen ved veien opp til Ljona Jackowitz's hus, ca.100m V for Robergveien.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Hauge, i matr Haga søndre, 1036,  5 i Sarpsborg,  Østfold
Hauge, i matr Haga mellem, 1037,  4 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Steinsetning Grop


Fornminnebeskrivelse:
To steinsetninger 1) 4 firkantede steiner, ca. 1m lange i en rekke. 2) 10-12 firkantede stein langs V-kant av grop 3). 3) Grop, ca. 10-15m i diameter og 3-4m dyp.
Terrengbeskrivelse
Blandingsskog ved åkerkant.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
?

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Grop
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Hemsedal,  Buskerud
Består av:
Slaggforekomst, steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
1: Slaggforekomst, flere slaggklumper på størrelse opp til 50 cm i diameter. Klumpene ligger i bekken og videre 40 m østover i et gammelt bekkefar. Ikke funn av groper i nærheten. 27 m 300 g fra krysset sti/bekk er det: 2: Steinsetning, like ved et gammelt stifar. 6 steiner i ring, diameter 65 cm (innvendig mål) ellers sees 3 steiner som kan være hjørner i en hustuft, høyte 5,0 m, bredde 3,5 m.
Arkeologiske underskelser
Innsamlet en slaggklump 17 kg, fra øverst i kanten V for bekken like ved stien. 08 g 25' 60 g 51' I samløpet mellom to bekkefar, hvorav det en er tørt, ligger 1. som hauger i skråning nedenfor et mindre bratt område der overflateformene kan være etter tuft eller anlegg. Kull: påfallende lite. Slagg: Lite porøs størknet slagg, renneslagg ikke iakttatt. Kullprøven vedartsbestemt av Aud Simonsen (89/654) 31.10.1989 til furu. (Vekt 2 g, alle fragment) Ua - 3750 1415 +-55 BP.
Terrengbeskrivelse
Bjørkeskog, grasbevokst. Myr ovenfor og en del vannsig herfra.
Orientering
60 g 51' 08 g 25' V-vendt dalside mot Lauvdøla. I krysset bekk/sti.
Lokalitet
Lio v/Lauvdøla

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Lokalitet
Lio v/Lauvdøla

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Slaggforekomst
Antall
1

Lokalitet
Lio v/Lauvdøla

Fornminnefelt     

Sted:
Valleheien, 30,  1 i Lindesnes,  Vest-Agder
Består av:
Steinsetning

Antall
1
Datering
uviss
Fornminnebeskrivelse:
På høyeste del av den småknausete ryggen: "Steinsetning", bestående av 10 steiner, l 1-1,5m, noen mindre, i tilnærmet sirkel. "Midtsteinen" er nærmest terningformet, side 0,75m. Den ligger noe høyere i terrenget enn de andre steinene. Avstanden mellom steinene, gjennomgående ca 5m. Steinsetningens tvm ca 16m.
Naturdannelse.
Tradisjon
Inntil "midtsteinen" er det funnet en grålig stein, forvitret over hele overflaten. Antagelig naturdannelse, men oppfattet som mulig redskap. Oppbevares av finneren Sigurd Olsen, Nylund. Se skisse.
Litteraturhenvisninger:
Ingen.
Terrengbeskrivelse
Liten NØ-SV-gående åsrygg, bevokst med lyng og store furutrær. Berget i dgen flere steder. Store flyttblokker spredt omkring.
Orientering
Ca 240m NV for våningshuset på gården. Åsryggen i N-kanten av myr.
Lokalitet
Skrubbebakken

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Råstad søndre, 5,  2 i Stokke,  Vestfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Steinsetning orientert NNØ-SSV, ellipseformet. Består av 8 blokker som alle har trekantet eller rektangelformet tverrsnitt, alle står med største flatside vendt inn mot ringen. De 2 største steinene finnes i den SSV-lig del. NNØ-enden av ringen er minst avrunda. Alle steinene unntatt én står. Den NNØ-ligste er brukket, men den gjenværende del stikker i dagen. Steinenes mål: H 0,2-0,45m, br 0,3-0,5m, t 0,1-0,2m. Avstanden mellom steinene varierer mellom 4-9 fot. Steinsetningens mål: L 5,7m, br 4,7m.
Ca 25m Ø for steinsetningen går den gamle veien fra Råstad til Sem.
Litteraturhenvisninger:
Ingen.
Terrengbeskrivelse
Flatt lende som i NV faller bratt ned mot Akersvannet, i Ø begrenses det av Storåsen. Bøkeskog. Utsikt mot Akersvannet og raet i NV.
Orientering
Ca 175m VNV for trig.pkt G37.21 på Storåsen, ca 200m NØ for NØ-hjørnet av pumpestasjonen ved Akersvannet.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Kile vestre, 61,  20 i Stokke,  Vestfold
Rusletvet, 62,  1 i Stokke,  Vestfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
2 gravhauger og 1 steinsetning er fjernet for anlegg av veien til Torp flyplass. Utgravningen ble foretatt ved L. Smedstad i 1953. Stedet ble påvist av Hans A. Jacobsen.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: E. Skjelsvik. Innberetning 1949 u 62/1 (Beliggenheten er oppgitt med feilaktig himmelretning). UO top ark: L. Smedstad. Innberetning 1953 u 62/1.
Terrengbeskrivelse
Ø-kanten av dyrket V-helling, inntil Ås i Ø.
Orientering
Midt i veien til Råstad V for Kilåsen, 80m V-VSV for trig.pkt Rusletvet, 70m V for stor, rund, flat stein eller bolt 20m S for trig.pkt i S-lige del av Kilåsen. 300m SØ for husene på gården.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Steinsholt, 68,  15 i Stokke,  Vestfold
Består av:
Steinsetning Gravrøys


Fornminnebeskrivelse:
Lengst N inntil grenseskille: 1. Steinsetning av stor rundkamp og jordfaste blokker. Danner nå en nesten ubrutt halvsirkel av tettstilte steiner fra NV-N-S. Innenfor sirkelen noen store rundkamp på rekke langs N-lige kant og en del innover mot sentrumspartiet. D 14m. Steinens h 0,4-0,5m.
Lite bolighus ligger inntil halvsirkelen fra SØ-NV. Ifølge Alvin Kvisle var sirkelen hel før huset ble bygd.
17m SSV for 1.: 2. Rundrøys, markert med 2 lags mur av små rundkamp. Toppen er flat med rett side. Bygd av middels rundkamp, dekt av jordlag. Ei bjørk i SV-lige side ellers tilplanta med hagebusker langs sidekanten. D 11m, h 1,5m.
Røysa ble restaurert av Alvin Kvisle.
Utstrekning
Samling fornminne, N-NNØ-S-SSV 25m, V-VNV og Ø-ØSØ 15m.
Funn:
Omlag 20m N for 2., i potetåkeren, ble det i 1973 funnet stykke av skafthulløks av stein. Funnet ble gjort i plogdybde under jordarbeide av Alvin Kvisle, 3160 Stokke. Gave til UO.
Litteraturhenvisninger:
Ab 1873 s 90 nr 1. V.O. s 272-273. UO top ark: E. Skjelsvik 1949.
Terrengbeskrivelse
På raets høyeste rygg, der terrenget faller av i granskoglende mot SØ. Begrensa utsikt.
Orientering
S-ligste fornminne, 15m N for NV-hjørnet av våningshuset på gården.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, 13,  1 i Stokke,  Vestfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Kant i kant SV for veg til nedlagt søppelplass: Rund steinsetning bestående av 9 oppreiste blokker som stikker ca 0,4-0,7m over bakken i en avstand av 2-2,5m. Innenfor steinringen er området flatt med tykk grasmatte. D 9m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: E. Skjelsvik. Top ark reg 1949. UO top ark: E. Skjelsvik. Top ark reg 1956. UO top ark: A.E. Christensen. Top ark reg 1968.
Terrengbeskrivelse
Flat skogsmark som er en del av en større N-S-gående bergrygg. Ingen utsikt p.g.a. skogen.
Orientering
85m SØ for vegskille mellom veg til søppelplass og veg til gården Korsane, 22/87,96.
Lokalitet
Melsomskogen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, 13,  1 i Stokke,  Vestfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Inne i plantefelt: Rund steinsetning som består av 8 heller og delvis skarpkantede blokker reist i en avstand av ca 2m. Den N-ligste er nedramlet og ligger littutenfor ringens omkrets. Steinene rager ca 0,8m over bakken. En i SVsida nesten helt nedgrodd, de andre svært tydelige. Flat helle eller berg stikker opp i sentrum. Tynt grasdekke, trær langs kanten. D 5m.
Steinsetningen gjennomskjæres av en NNØ-SSV-gående gangsti.
Steinsetningen er restaurert ca 1970 av Historielaget i Stokke. Dette synes på steinene da de virker nyoppsatte.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: G. Mandt, B. Myhre: Top.ark.reg Sandsvær 1960-1962feilaktige u 53/17.
Terrengbeskrivelse
Flate med gran- og løvskog som er en del av en større N-S-gående bergrygg. Ingen utsikt p.g.a. skogen.
Orientering
160m ØSØ for kryss mellom vei til gården Korsane, 22/87,96, og vei til søppelplass, 85m NNØ for knekkpunktet i delet mot Stokke prestegård, 22/1.
Lokalitet
Melsomskogen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Eldre jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Aker, 46,  1 i Tønsberg,  Vestfold
Består av:
Steinsetning Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av 1 steinsetning og minst 8 gravhauger, hvorav 2 er noe usikre som fornminner. Lengst N: 1. Rund steinsetning bestående av 8 reiste stein, den 9ende i S ligger noe utenfor sirkelen. Steinenes innbyrdes avstand 2,5-3m. Steinene er fra 0,3-0,6m h og ca 0,5m br. Det indre av steinsetningen er forholdsvis plant, i N-del er gravet en grop, d ca 2m, dybde 0,3m. Løvkratt- og gressbevokst. D ca 8m.
S og Ø for steinsetningen ligger de 8 gravhaugene.Bortsett fra en noe tvilsom langaktig haug Ø i feltet er alle steinblandete rundhauger. Enkelte ser ut til å være overtorvede rundrøyser. En av haugene N i feltet er gjennomskåret av en N-S-gående grøft. De fleste har grunne forsenkninger i toppen og er forholdsvis klart markerte men den tildels tette vegetasjonen gjør feltet noe uoversiktlig. Den innbyrdes avstand mellom haugene er fra 0-10m, de fleste ligger på en rekke N-S. Alle er bevokst med løvkratt og gress, den S-ligste ligger i tett granskog. D 6-10m, h 0,4-0,7m.
Utstrekning
Gravfelt, N-S ca 65m, Ø-V ca 25m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: Ch. Blindheim. Innberetning 1964.
Terrengbeskrivelse
Høytliggende, flatt lende. Barskog med endel løvtrær. Frodig bunnvegetasjon av gress og løvkratt. Utsynet stengt av skogen.
Orientering
Feltets S-ende: Ca 900m NNV for hovedbygningen på gården, ca 100m S for ØNØ-VSV-gående kraftledning og lysløype.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
8
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Ås nordre, 13,  12 i Tønsberg,  Vestfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Firkantet steinsetning bestående av 4 reiste steiner, ca 1x0,7x0,5m. De to S-ligste og den NØ-lige steinen har alltid stått oppreist, disse er også sterkt mosegrodde på alle sider. Den fjerde steinene lå tidligere overende halvt nedgravet og ble satt opp i forbindelse med hageanlegget. Det indre av steinsetningen er ganske plant og plenlagt. Steinsetningens mål: N-S ca 6m, Ø-V ca 5m.
Litteraturhenvisninger:
UO top.ark: G. Mandt, B. Myhre, E. Skjelsvik: Top.ark.reg.Sandsvær 1960-1962 u 119/1.
Terrengbeskrivelse
Svakt V-hellende lende. Villahage, gress og frukttrær. Vid utsikt V-over til Fadum og Låne-gårdene.
Orientering
Ca 7m Ø for E18, ca 10m SV for SV-hjørnet av villaen på eiendommen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Undeberg, 87,  6 i Tønsberg,  Vestfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Noe N for bergryggens høyeste punkt:Rund steinsetting. Den ble fjernet i forbindelse med nødsarbeid i 1930-årene. Den besto av 7 reiste blokker med innbyrdes avstand 1-1,5m. Den sto i en grunn grop i terrenget. Det indre var nesten plant. Sirkelen var liten, d 3-4m. Stedet er nå bevokst med gress og løvtrær.
Litteraturhenvisninger:
Ingen.
Terrengbeskrivelse
N-S-gående bergrygg som heller slakt mot dyrket mark i V. Barskog. Ingen utsikt.
Orientering
60m VSV for SV-hjørnet av bolighuset på eiendommen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Oseberg store, 106,  3 i Tønsberg,  Vestfold
Består av:
Steinsetning Gravrøys


Fornminnebeskrivelse:
Lengst Ø og 5m V for den N-gående skogsveien: 1. Rund steinsetting som består av 7 blokker, 1x0,5x0,5m, med innbyrdes avstand 2-3m. Alle ser ut til å være veltet. De er nå tildels sterkt overgrodd av mose, lyng og kratt. Det indre virker flatt. Flere store grantrær i og rundt steinsettingen. D 11m.
3m V for 1: 2. Rundrøys. Uklart markert og lite tydelig i terrenget da den er lav og utrotet. Bygd av små og mellomstore rundkamp og bruddstein. Lyng, mose og kratt. D 5m, h i S 0,5m.
I følge A. Horgens skisse skal det her være tre hauger eller røyser i tillegg til de registrerte. Disse kunne ikke gjenfinnes. Like N for steinsettingen er det i de senere år tatt ut masse i et stort sandtak. Røysene kan ha blitt fjernet av dette.
Utstrekning
Samling fornminner Ø-V 25m, N-S 15m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: Brev av 1950 fra A. Horgen. Skisse 13. Lengst N i feltet. VO s 325 f ?
Terrengbeskrivelse
Flatt lende. Barskog, kratt. Ingen utsikt.
Orientering
Steinsettingen: 20m V for kryss mellom skogsvei som går V-over og skogsvei som fortsetter N-over og så Ø-over i retning Rørås, 125/1. 475m Ø for NØ-hjørnet av våningshuset på Li, 107/1.
Lokalitet
Osebergskogen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Horgen, 97,  3 i Tønsberg,  Vestfold
Horgen, 97,  8 i Tønsberg,  Vestfold
Horgen, 97,  9 i Tønsberg,  Vestfold
Består av:
Gravrøys Steinsetning Bautastein


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av minst 20 jordblandete røyser, 2 steinsettinger, 1 stor oppreist blokk, og 1 større liggende stein med plan overflate med et par groper, mulig skålgroper.
Alle røysene er klart markerte, men enkelte er sammensunkne og går nesten i ett med terrenget. De flateste røysene finnes S i feltet, i beitemark. En røys N i feltet har et tydelig oppmurt gravkammer. 8 flate stein med flatsiden inn danner et rektangulært rom, l 1,2m br 0,8m. De fleste virker urørte, men noen har grop i midtpartiet. Et par av røysene N i feltet bærer preg av at mye stein er fjernet langs kantene. Gjennomsnittlig d 8m, h 0,3-1m.
Den reiste steinen befinner seg litt N for midten av feltet. Den er 1,2x0,6x0,7m. Sideflatene vender N-S. 2 mindre steiner er kilt fast under den mot Ø og V.
Steinsettingene ligger midt i feltet. Den NV-ligste består av 7-8 små blokker og store rundkamp i sirkel, samt midtstein. Alle er veltet. Flere av sirkelens steiner er fjernet, og andre ligger i NV-kant. Steinene er bevokst med mose. Avstand mellom steinene er ca 5m. D 8m.
Den andre består av 5 blokker, 1x0,6x0,6m, hvorav 1 midtstein. I Vkant må det ha vært minst en blokk til. Det kan være den som ligger N for steinsettingen. Samtlige er veltet. Avstand mellom steinene er 5m. D 8m.
Den store flate steinen ligger i V-kant av feltets S-del. På den noe ru overflaten finnes 2 runde groper på knyttnevestørrelse. Slipt innside. Skålgroper? Blokkens mål: 0,8x0,7x0,3m.
På feltets N-del, 97/8 : 97/9, finnes 10 røyser, 2 steinsettinger, samt den reiste steinen. De resterende på 97/3.
Utstrekning
Gravfelt N-S 220m, Ø-V 30-50m.
Litteraturhenvisninger:
Ab 1908 s 323 f. VO s 323 f. Gustavson: Norges Oldtid, fig 592.
Terrengbeskrivelse
N-S-gående bergrygg som faller bratt av i V mot dyrket mark. Barskog. Utsikt til Tønsberg i S-SV.
Orientering
Feltets S-kant: 65m N for N-veggen av driftsbygningen på 97/3.
Lokalitet
Hørjeskauen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
20
Datering
jernalder

Fornminnets art
Bautastein
Antall
2


Fornminnefelt     

Sted:
Oseberg Lille, 105,  1 i Tønsberg,  Vestfold
Består av:
Gravrøys Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
NV-ligst i feltet og nærmest veikrysset: 1. Steinsetting som består av 7 store blokker. De 2 V-ligste står oppreist mens de andre er veltet. Innbyrdes avstand er 2-3m. Den største av de oppreiste steinene måler, 1x0,5x0,4m, de andre er mindre. Det indre området er nesten rett og en del små rundkamp stikker opp. Et stort grantre ligger over steinsettingen. 1 eller 2 steiner ser ut til å mangle i sirkelen. En del store blokker ligger rundt i terrenget og de manglende kan finnes blant disse. D 15m.
25m SØ for 1: 2. Steinsetting som består av 9 store stein, 1,2x0,7x0,5m, med 2m's innbyrdes avstand. 1 stein lengst V står oppreist, mens de andre er veltet. 3 er forvitret og brukket i to. Det indre er plant men slakt Ø-hellende. 4 grantrær vokser inni og i kanten av steinsettingen. Gress og mose. D 12m.
Tett inntil og S for 2: 3. Rest av røys. Uregelmessig form og uklart markert. Bygd av stor rundkamp omkring en stor jordfast blokk eller fjellknaus. Utrotet. Målene vanskelig å anslå. Kratt og gress. D 8m.
Denne røysa kan være en av de to haugene A. Horgen nevner. Den andre ble ikke gjenfunnet. Kan være fjernet da det like inntil veien, V for steinsetting nr 1, er tatt ut en del grus.
Utstrekning
Samling fornminner Ø-V 35m, N-S 25m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: Brev av 1950 fra A. Horgen. Skisse 11.
Terrengbeskrivelse
Flatt lende. Barskog, gress. Ingen utsikt.
Orientering
Steinsetting nr 1: 30m NØ for kryss mellom skogsvei som går V-over og skogsvei som fortsetter N-over og så Ø-over i retning Rørås, 125/1, 50m NØ for NØ-hjørnet av våningshuset på Li, 107/1.
Lokalitet
Osebergskogen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, 81,  1 i Tønsberg,  Vestfold
Består av:
Steinsetning Gravrøys Steinlegning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst NV og 10m S for fylkesveien: 1. Rund steinsetning med jordblandet røys i midten. Omkretsen er markert med 6 stein. 2 stein står oppreist, en i NNØ og en i NV, de andre er veltet. Steinene er forbundet med steinlegning av mindre stein i markhøyde. De oppreiste steinenes h 1 og 1,4m, avstanden mellom disse er 5m. NØ i steinsetningen ligger det en helle, l 2m, som det er festet en bardun fra telefonstolpe til. Steinsettingens d 14m. Røysas d 9m, h 0,4m.
5m Ø for 1: 2-5: 4 jordblandete røyser. De ligger kant i kant på rekke N-S. Samtlige ligger på fjell og er mer eller mindre utgravd. Den N-ligste ligger inntil veien, og er noe avskåret av denne. En forstøtningsmur er støpt inntil. Den har et stort krater i toppen der berget stikker frem. D 10-12m, h 0,5-1m.
Kant i kant og SØ for 1: 6: Jordblandet røys. Lav, men virker urørt. D 4m, h 0,4m.
40m S for 1: 7. Rest av rund steinsetning. Består av 7 stein. D 20m, h 0,5m.
Kant i kant og V for 7: 8. Rund steinlegning med tydelig kantmarkering av større stein. D 6m.
Der 7 og 8 ligger, er det gammel dyrket mark. Hele området er nå gressbevokst.
Utstrekning
Felt med fornminner N-S 50m, Ø-V 30m.
Litteraturhenvisninger:
NF 181.V. O. s 295 u Gulli "Noen 100m syd for Barkåker st ... to ... grav-hauger."T. Løken: Rapport om utgravning av to gravhauger på Gulli, 8/13, 12.05-20.06.1969.
Terrengbeskrivelse
Flat havnehage avgrenset i Ø av lav N-S-gående bergrygg som faller bratt av mot Ø. Gress, grantrær. Utsikt mot S til Lofs-Eik, 82/1.
Orientering
Steinsetning 1: Kant i kant og S for fv z 465, Eik-Klokkeråsen, 170m VSV for presteboligens SV-hjørne.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
5
Datering
jernalder

Fornminnets art
Steinlegning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Rørås nordre, 123,  2 i Tønsberg,  Vestfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Ved foten av ryggen, tett inntil hovedvegen: Steinsetning av minst 7 store bruddstein. Godt markert og lett synlig i terrenget. Alle steinene, unntatt 2, er veltet (h 0,6m, l 0,5m, br 0,5m). Mellom de store steinene ligger en kjede av middels store, tettstilte bruddstein. Skogsbunn med 3 store grantrær. D 7m.
Både innenfor og utenfor steinsetningen mye løs bruddstein. Muligens kan noen av steinene ha hørt til denne.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark 1950: A. Horgen.
Terrengbeskrivelse
Kupert, NV-SØ-gående skogbevokst bergrygg, omgitt av dyrket mark på alle kanter unntatt i N, hvor det delvis er skogbevokst. Ingen utsikt.
Orientering
110m SSØ for SØ-hjørnet på Rom skole.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Rom søndre, 108,  2 i Tønsberg,  Vestfold
Li, 107,  1 i Tønsberg,  Vestfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
I bergdragets N-lige del ligger et gravfelt gruppert i NØ-SV-lig retning bestående av minst 26 fornminner, hvorav 19 sikre rundhauger, 4 langhauger, 1 steinsetning og 2 usikre rundhauger.
Rundhaugene: Alle er bygget av steinblandet muldjord, de fleste er klart markert og 4 har tydelig fotgrøft. Alle hadde jevnt avrundet form. 10 av haugene har sentrumsforsenkning mens resten virker urørt. På Ø-siden av veien ligger to usikre rundhauger, svært dårlig markert men lett synlige. D 6-10m, de fleste rundt 8m, h 0,4-1,7m, de fleste rundt 0,5m.
Langhaugene: Omtrent midt i feltet ligger 4 langhauger, alle N-S-orienterte, 3 er spissovale, 1 er rundoval. De spissovale var klart markert med fåskader, den rundovale er svært utflytende med vesentlig grop i midtpartiet. L 12-15m, br 4-7m, h 0,3-0,7m.
Steinsetningen: I feltets V-lige del, rund steinsetning med fire store kampestein bevart. Avstanden mellom disse ca 2 1/2-3m, steinenes høyde 0,5-0,6m, br 0,7-0,8m. To tydelige groper i NV og SV etter fjernet stein. Midten av steinsetningen flat med overgrodd rundkamp. D 10m.
Vegetasjonen varierer fra tynt gressdekke til tett granskog.
Se skisse.
I en av haugene fant Horgen en ringnål av bronse.
Utstrekning
Gravfelt, NØ-SV 150m, NV-SØ 80m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: Brøgger 1918. V.O. s 326 og 327. U.O top ark: Horgen 1950.
Terrengbeskrivelse
N-S-gående bergdrag omgitt av dyrket mark som i V heller svakt ned mot N-S-gående bekkefar. Utsikt i SV-N-Ø med Roberggårdene i SV.
Orientering
N-ligste haug 30m S for SØ-hjørnet av våningshuset på 108/2.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
25
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Ilebrekke nordre, 94,  1 i Tønsberg,  Vestfold
Haug-Basberg, 89,  1 i Tønsberg,  Vestfold
Består av:
Gravrøys Steinsetning Røys


Fornminnebeskrivelse:
1. Rundrøys. Bygd av stor rundkamp og bruddstein. Den grenser mot den dyrkede marken og da N-halvdelen er fjernet, kan dette ha blitt gjort i forbindelse med dyrking. Mot V støter røysa til fjell. Steinene er sterkt mosegrodde. Kan være rydningsrøys. D 5m, h 1,2m.
8m S for 1: 2. Rundrøys. Tydelig i terrenget. Bygd av rundkamp og bruddstein. Røysa er noe utrotet da overflaten er ujevn og ytterkantene er ikke klart markert. I N-kant, enkelte blokker. D 7m, h 0,5m.
4m SV for 2: 3. Steinsetting som består av 7 store blokker med innbyrdes avstand 1m. 6 av disse ligger mens en i NØ-hjørnet står på kant. Steinene ligger midt på bergryggen. Det indre er plant og dekket med løv. Stort eiketre i Ø-kant. Indre d 3,5m.
5m S for 3:4. Rundrøys som går nesten i ett med terrenget. Bygd av små rundkamp. Røysa er tydelig rotet i og omrisset er meget utflytende. Bevokst med gress og kratt. D 6m, h 0,3m.
15m SSV for 4: 5. Steinansamling av store blokker og rundkamp. Kan være rest av gravrøys, eller forvitringsstein. Det indre er utkastet. Løvtrær i Ø-kant. D 7m, h 0,5m.
Blokker og stein ligger spredt i området. Kan stamme fra røysene.
Feltets S-snipp ligger på 89/1, det øvrige på 94/1.
Utstrekning
Felt med fornminner N-S 70m, Ø-V 25m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: Brev av 03.05.1950 fra A. Horgen. Skisse 5.
Terrengbeskrivelse
N-S-gående bergrygg. Knausete åkerholme. Gress. Kraftige eiketrær. Utsikt til Ilebrekke i N, Oseberg og Slagen kirke i NV.
Orientering
Røys 1: 270m SV for SV-hjørnet av driftsbygningen på Ilebrekke, 94/2.
Lokalitet
Tingstedet

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnets art
Røys
Antall
1


Fornminnefelt     Gårdsnavn og/eller -nummer også registrert i Førhistoriske minne på Vestlandet

Sted:
Raudøy, 064,  003 i Ørsta,  Møre og Romsdal
Består av:
Tre gravrøyser og ei steinsetjing


Fornminnebeskrivelse:
Samlinga som inneheld tre røyser og ei steinsetjing, ligg innan eit område som måler kring 35 m NNO-SSV og er opptil 16-17 m breitt. Røysene fk. nr. 2/1, 2 og 4 ligg om lag på line, medan steinsetjinga fk.nr. 2/3 ligg like NV for fk.nr. 2/4.Røysa fk. nr. 2/1 er kring 15 m i tverrmål. Sett frå S er røysa opptil 2 m høg, medan høgda i N er knapt 1 m. Røysa er bygd av 0,1-0,6 m store steinar/blokker som for det meste ligg i dagen. Langs kantane er røysa dekt av mosetorv og tilvaksen med lyng og ein del sprakebusker. I sørlege del av røysa veks nokre lauvtre. Røysa er noko utkaste i midten. Avgrensinga av røysa er heller klår og ho er svært godt synleg i lendet.Røysa fk. nr. 2/2 ligg 3 m SSV for fk. nr. 2/1. Ho måler 9 x 6 m, orientert VNV-OSO, og er kring 0,5 m høg. Ho er for det meste tilvaksen med mosetorv, lyng og einer, men 0,1-0,4 m store steinar/blokker ligg i dagen i sørlege og vestlege del av røysa. I sørlege del av røysa ligg også ein del større blokker, den største av desse er ikring 0,8 x 0,8 m. Røysa er noko uklårt markert og ikkje så godt synleg i lendet.Steinsetjinga fk.nr. 2/3 ligg 3 m VSV for fk. nr. 2/2. Ho er klårt avgrensa i V der det ligg ei 7,5 m lang rad med tett lagde blokker, orientert N-S. Blokkene måler 0,4-0,6 m. Mot dei 3 andre himmelretningane er avgrensinga noko uklår. Breidda O-V kan vera 5-6 m. Austre avgrensing kan ha samanheng med ei 1,5 x 1,5 m stor steinblokk. Innan vestlege halvdel av stensetjinga er det eit grunt søkk med spreidde 0,4-0,5 m store blokker, medan det mot O ligg heller tett med 0,1-0,4 m store steinar/blokker. Elles er steinsetjinga for ein stor del tilvaksen med mose, lyng og einer. Steinsetjinga kan vera botn av ei gravrøys eller ei hustuft.Røysa fk. nr. 2/4 ligg kring 2 m SO for fk. nr. 2/3. Ho er 6-7 m i tverrmål og heilt låg. Røysa er tilvaksen med mose og gras, men ein kan merka steinane under torva. Markeringa av røysa er særs uklår.
Litteraturhenvisninger:
Per Fett 1950: Førhistoriske minne på Sunnmøre, Ørsta prestegjeld.
Terrengbeskrivelse
Samlinga ligg på berg i lyngmark på sørvestre del av Raudøy. Røysa fk.nr. 2/1 ligg kring 45 m OSO for søraustre hjørnet av ei kve, og om lag 35 m N frå sjøen.Frå staden er det vidt utsyn over Rovdefjorden mot VSV, over utlaupa av Voldaforden i SV og Ørstafjorden i OSO og nordover Vartdalsfjorden.
Lokalitet
Fetts fk.nr. 2/1-4

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Gren nordre, 8,  2 i Sigdal,  Buskerud
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Steinsetningen består av 11 rundkamp i en uregelmessig oval ring, orientert NNV-SSØ. Steinene er til dels falt over ende og er tildels overgrodd med lyng og mose. Tydelige likevel. Den gamle bygdeveien går gjennom steinsetningen i retning NNV-SSØ. Det kan derfor ha vært nok en stein i N-enden. Denne er imidlertid ikke å se. Steinenes mål: l 0,5-0,9m, br 0,3-0,6m, h 0,4-0,6m. Ringens tvm: 8-16m. Steinavstand 3-4m.
Tradisjon
Den første kirken i Sigdal skulle oppføres på dette stedet. Tømmeret var allerede tilkjørt. Men en natt ble tømmeret flyttet ca 1 mil lengre opp i dalen til Holmen. Kirken ble oppført der. De trodde det var nissen som hadde flyttet tømmeret. Folk har siden trodd at steinringen var tuftesteinene til kirken, derfor navnet Kjerkemoen eller Kjerketufta.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: Brev av 09.11.1926 fra agronom Kr. O. Thorrud. G. Gjessing. Innberetning 1946.
Terrengbeskrivelse
NV-SØ-gående høydedrag på lett kupert sandmo. Hogstfelt, ellers tett barskog. Utsikt mot Glasåsane i NØ.
Orientering
400m VNV for husene på Ødegården, 8/7, 500m NV for uthuset på 8/2.
Lokalitet
Kjerkemoen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Nordrum, 131,  1 i Ringebu,  Oppland
Består av:
Tuft Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Både på NØ- og SV-siden av bygdeveien har det ligget fornminner, som ble registrert i 1947. Alt ble fjernet i 1950-årene.
I følge Morits Nordrums opplysninger og skisse fra 1947 lå det på NØ-siden av veien en hustuft og en en gravhaug som var dekket av "en steinrøys", formodentlig rydningsstein. Fra tuften stammer en del funn.
På SV-siden av bygdeveien lå en rund steinsetning og 4 gravhauger, hvorav 2 var fjernet før 1947. Steinsetningen som lå på en liten flate, besto av 8 stein i omkretsen og var 20-23m i tvm. I 1947 var den nokså ødelagt. Forøvrig vises det til kartskisse fra 1947.
Utstrekning
Fjernede fornminner: 200m NNØ-SSV, 45m VNV-ØSØ.
Funn:
I eller ved hustuften er funnet: brynestein, rester av brynje av jern, klebergryter med hank. Dessuten er det under jordarbeid funnet to 12-15m lange rekker med brente påler. Man mener at det først bølet har stått her.
Litteraturhenvisninger:
UO top. ark: G. Gjetmundsen. Top ark reg: 1947 u 131/1 m/kartskisse.
Terrengbeskrivelse
V-hellende dyrket mark. Utsikt til Lågen og V-siden av Gudbrandsdalen i V.
Orientering
30-225m S for driftsbygningen på gården.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Tuft
Antall
1


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
5
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Nylund, 60,  2 i Lindesnes,  Vest-Agder
Består av:
Steinsetning

Antall
1
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Rund steinsetning. Alle steinene er nå falt ned, men er godt synlige i terrenget. Består av 15 store rundkamp, l 1-1,5m, br 0,5-1m. De største rager ca 0,5m over bakken. Avstand fra sentrum til steinene 8-8,5m. Steinenes innbyrdes avstand 3-4m. En stein i NV er sprukket i to deler. I sentrum en rundkamp, ca 0,75m i tvm, synlig h 0,3m. N for og inntil midtsteinen, spor av sjakt, orientert N-S, l ca 2m, br 0,5m. Dybde inntil 0,5m. I N-enden av sjakten en mindre rundkamp, tvm ca 0,4m. I NØ og inntil denne, en rektangulær helle, N-S ca 0,6m, br 0,4m, t 0,25m. Noen av steinene mosegrodde, de fleste lite bevokste. Området ellers er lyng- og mosegrodd. Enkelte løvbusker. Steinsetningens mål: D ca 17,5m.
Dagmar Pedersen, 4520 Sør-Audnedal, fortalte at steinene før har vært mere mosegrodde. Steinene ble markert med plast ved flyfotografering 1968. Godt synlig på flyfoto 3010 K09.
Litteraturhenvisninger:
NF 274, Ab 1870, s 149. NLF X02, s 372. UO top ark. Rapport 30.05.1932 fra Emil birkeli, 4000 Stavanger.
Terrengbeskrivelse
Lysning på furumo. Terrenget heller noe mot NV. Gress og lyng, noen løvbusker.
Orientering
310m Ø for våningshuset på gården, 115m NNV for husene på 60/4.
Lokalitet
Tingplassen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Neset, 68,  1 i Bygland,  Aust-Agder
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
På dette skal det ha ligget en: Rund steinsetning (rimeligvis gravrøys) ifølge Mikkjel Neset. Hans bestefar hadde fortalt at folkeminnesamleren Johannes Skar som bodde her i 13 år,var særlig opptatt av dette stedet og mente at det hadde ligget en offerplass der. Området ble senere brudt opp av noen finner, og det ble da fjernet en del stein. Det er mulig at det på stedet har ligget en lav gravrøys av den typen som ellers er vanlig rundt Byglandsfjorden.
Litteraturhenvisninger:
Ingen.
Terrengbeskrivelse
Lite jorddekket fjell som faller av i alle retninger, bratt i S mot Byglandsfjorden, svakt i NV mot gården. Eng. Tunet på gården i NV, bebyggelse på Byglandsfjord i S.
Orientering
Ca 100m SØ for SØ-hjørnet på våningshuset på gården.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Ekeberg, 151,  5 i Oslo,  Oslo
Ekeberg, 151,  1 i Oslo,  Oslo
Jomfrubråten med Munkehagen søndre, 152,  9 i Oslo,  Oslo
Består av:
Steinsetning Gravhaug Røys


Fornminnebeskrivelse:
1. Gravhaug/steinsetning. Store steiner ligger spredt utover og markerer grensen. I S 3 store jordfaste stein. Disse danner muligens en krets. I NV ligger flere store stein samlet. L 17m, br 8m. 1999: Trolig er dette noe uformelig, sammenkastet rydningsstein.
15m mot VSV: 2. Gravhaug. Krater i midten, d 3m. I bunnen kan sees store kampestein. D 10m, h 0,6m.
3m S for 2.: 3. Røys, jordblandet. Noe utydelig i NØ. Muligens utgravd. D 4m, h 0,3m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: E. Skjelsvik: Innberetning 08.05.1959. UO top ark: P.Rolfsen: Notat 04.06.1971. UO top ark: P.O. Nybruget: Innberetning 20.06.1971.
Terrengbeskrivelse
Ligger på morenerygg som skråner bratt i VSV. Store trær og kratt.
Orientering
1. ligger 80m NNV for kirkegårdmurens NØ-hjørne. N-ligste del av 1. ligger 55m fra krysset hvor den ene veien går gjennom kirkegårdmuren, og den andre opp til kirkegårdmurens NØ-hjørne.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Røys
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Ekeberg, 151,  5 i Oslo,  Oslo
Ekeberg, 151,  1 i Oslo,  Oslo
Jomfrubråten med Munkehagen søndre, 152,  9 i Oslo,  Oslo
Består av:
Gravrøys Gravhaug Skålgrop Steinsetning Rydningsrøys


Fornminnebeskrivelse:
Beskrivelsen er delt i 3 for å lette oversikten: 1. Området V for kirkegårdmuren. 2. Området mellom muren og veien like østenfor. 3. Området Ø for veien.
1. Området V for kirkegårdmuren omfatter 7 jordblandete røyser og 2 samlinger skålgroper. Søndre begrensningslinje er gangveien som går V-over 15m S for skipssetningen. Utstrekning: 225m NNV-SSØ og 16m Ø-V. Beskrivelsen begynner i S, ved veikrysset der kirkegårdmuren støter inntil veien. 2 røyser ca 16m fra kirkegårdmuren og 2 røyser ca 2m fra kirkegårdmuren. D ca 4-6m. Langs kirkegårdmuren og delvis i denne finnes 3 tildels usikre hauger. Den lengst i N ligger 88m fra murens S-ligste ende.
1999: Området V for kirkegårdsmuren omfatter 7 jordblandete røyser og 2 samlinger skålgroper. Seks av disse røysene ble funnet igjen i november 1999. De seks røysene er rydningsrøyser.
35m NV for åpning i kirkegårdmuren, på et svaberg: Mindre antall små skålgroper innenfor et begrenset område på Ø-siden av stien og ca 7m fra kirkegårdmuren. P.g.a. dårlig lysforhold under registreringen var det vanskelig å se gropene.
10m S for kirkegårdmurens N-hjørne,på et svaberg med svak helling ned mot NV, ca 65m NV for skålgropene over: 6 tydelige skålgroper innen et belte på 0,6m lengde. Området mellom muren og veien omfatte 1 skipsformet steinsetning og 14 lave steinlegninger. Utstrekning NNV-SSØ ca 100m, br inntil ca 50m.
2. På det 3-kantete feltet mellom kirkegårdmuren i V, veien i Ø og Ø-Vgående vei gjennom åpning i kirkegårdmuren ligger foruten skipssetning, 11 lave steinlegninger, flere rundt jordfaste stein, d 4-6m. Endel av dem er utkastet i midten og består av en voll. Like N for den Ø-V-gående veien ligger 3 tilsvarende steinlegninger, nr 12 inntil åpningen i kirkegårdmurens S-ende. Nr 13 inntil en jordfast stein ca 7m N for nr 12. Disse to er usikre. Nr 14 ligger ved N-kanten av veien og 5m NØ for 12. Skipssetningen er bygd av kampestein, samlet lengde NV-SØ 19,6m, st br 4,5m. Består av 9 stein. Restaurert 1959 av E. Skjelsvik.
I november 1999 ble det i samme området gjenfunnet 10 røyser, som alle errydningsrøyser, en av dem med tydelig punktbrink, i tillegg til skipssetningen. Det er mulig at en ved en grundig gjennomgang av området kan finne flere rydningsrøyser.
Området Ø for veien omfatter en samling skålgroper, 11 gravhauger og en steinsetning. Største utstrekning NNV-SSØ ca 135m, br inntil ca 60m. Linje fra skålgropsforekomsten 1 og rett Ø-over til den N-ligste haug i feltet. Linjen strekker seg fra veien ca 60m Ø-over og danner områdets N-lige avgrensning. I V danner veien avgrensning og områdets lengde langs veien er ca 135m. Avgrensningslinjen i S går Ø-V, er 40m og parallell med den N-lige avgrensningslinje. Lengst i N 2 skålgropsforekomster: Ca 2m Ø for veien og ca 12m SØ for S-kant av veikrysset hvor gangstien som går NV-over til kirkegårdmuren tar av. a. Ca 40 skålgroper.
16m ØNØ for a.: b. 5 skålgroper i N-enden av ca 2m avlangt åpent berg (derav 1 stor).
Innen feltet finnes 1 steinsetning bestående av 4 store kampestein plassert i en uregelmessig firkant. D 10m. Har sannsynligvis opprinnelig vært en steinring med 7 stein. 2 av steinene ble reist i 1959 ved E. Skjelsvik. Dessuten 11 gravhauger delt i 2 grupper, en langs veien bestående av 7 hauger med d 3-6m, og en annen gruppe lengst i S bestående av 5 gravhauger med d 3-8m. Relativt lave hauger, den ene helt ved veien. Alle haugene er bevokst med gress og ligger delvis i skogsområdet. Dette er noen av de vakreste haugene på Ekeberg.
I september 1999 ble en av skålgropforekomstene gjenfunnet og kalkert. Den inneholdt 44 skålgroper. I november 1999 ble det ellers gjenfunnet åtte røyser som ble klassifisert som rydningsrøyser, ei røys som ble klassifisert som gravrøys og te gravhauger. Fem av rydningsrøysene ligger helt sør i området og er tidligere registrert som gravhauger. To røyser langs turvegen og ei røys lengst i NØ er også rydningsrøyser. Gravrøysa ligger rett NØ for steinsetningen. De tre gravhaugene ligger Ø for vegen og S for steinsetningen.
Utstrekning
Felt med fornminner, NV-SØ ca 225m, SV-NØ 100m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: E. Skjelsvik: Innberetning 08.05.1959. UO top ark: P.Rolfsen: Notat 04.06.1971. UO top ark: P.O. Nybruget: Innberetning 20.06.1971.
Terrengbeskrivelse
1999: Skogkledt del av Ekebergplatået med turveg som går omtrent N-s gjennom fornminneområdet, blandingsskog av gran og lauvtrær, gress som undervegetasjon. Ingen utsikt.
Orientering
1999: Området starter i S ved kryss mellom to turveger.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:



Antall
11
Datering
jernalder


Antall
1
Datering
jernalder


Antall
11


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Skålgrop
Antall
44
Datering
jernalder

Fornminnets art
Rydningsrøys
Antall
24
Datering
jernalder - middelalder


Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Abildsø, 160,  829 i Oslo,  Oslo
Abildsø, 160,  683 i Oslo,  Oslo
Abildsø, 160,  327 i Oslo,  Oslo
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
1. Haug. Liten grop i toppen som neppe går til bunns. D ca 8m, h ca 0,75m.
3m SV for 1.: 2. Haug, lav, steinblandet. Urørt. D 7m, h ca 0,25m.
7m SV for 2.: 3. Rundhaug, tydelig i terrenget, krater i toppen, d ca 2m, dybde ca 0,5m. D 9m, h 1m.
Inntil den i NØ: Steinsamling, uklart markert. Kan være en grav, men kan også være utkast fra haug nr 3.
På avsats nedenfor i VSV ligger en: 4. Halvsirkelformet krets av stein. D ca 5m.
SØ for steinsetningen kan det ligge: 2 ganske lave hauger tett ved hverandre. Den ene måler ca 4m i d, virker urørt. Det står en furu på den.
Like SØ for den, på berg: Lav haug. D ca 7m. Usikker.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: E. Skjelsvik: Innberetning nov 1960. UO top ark: Th. Sjøvold: Innberetning 06.11.1961. UO top ark: W. Slomann: Innberetning 14.05.1968.
Terrengbeskrivelse
Lav åsrygg. Trebevokst. Går bratt ned i V og S.
Orientering
300m N for Abildsø gård. Ø for Treskevei, N og V for Plogveien.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Klinestad, 15,  2 i Sandefjord,  Vestfold
Skjælberg, 14,  2 i Sandefjord,  Vestfold
Klinestad, 15,  4 i Sandefjord,  Vestfold
Klinestad, 15,  16 i Sandefjord,  Vestfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Steinsetning, rund, dannet av 9 rundkamp som er temmelig mosegrodde, særlig i Ø-delen. Innafor den NNV-ligste steinen i ringen står ennå en mosegrodd rundkamp, br 0,4m, h 0,4m. Rett innafor den V-ligste steinen i ringen står en tilsvarende stein. Det er forholdsvis flatt lende inne i steinsetningen og noen mindre stein stikker fram i torvlaget. Steinene i ringen måler, br 0,8-1,2m, h 0,25-0,7m. Steinkretsens tverrmål er NØ-SV 12m og NV-SØ Ø 11m.
Ca 1908-1910 skal det være funnet ei leirurne i denne steinkretsen.
Ved registreringen i 1972 ble det funnet bare denne ene steinsetningen, men ved kontrollen i 1972 ble de 2 andre steinsetningene, nevnt i litteraturen gjenfunnet, nemlig nr 2 med 4 stein og nr 3 opprinnelig med 9 stein. Av nr 5 fantes 2 stein, den ene i S-kant, den andre i N-kant av Ø-V-gående "tange" ut i sandtaket. Disse steinene synes å ligge på 15/ 2, 4,
Utstrekning
NNV-SSØ ca 45m, Ø-V ca 30m.
Tradisjon
16.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark:1903: Notat ved skolebestyrer Sørensen u gnr 14, referert i VO s 362. UO top ark: E. Skjelsvik 1960: Innberetning om registrering, nr 1-3 u 14/ 2. UO top ark: P. Haavaldsen 1964: Innberetning om registrering litra A u 14/ 2. UO top ark: C. Keller 1977: Innberetning om registrering 14.06.1977.
Terrengbeskrivelse
Flat, skogvokst morene avgrensa av dyrka mark i S-SØ og av sandtak i NV-V. Krattskog med forskjellige lauvtrær og plantefelt (gran). Underskog av gress og mose. Noen flyttblokker.
Orientering
45m V for 15/17 og 18, Raveien 334, eier K. Gustavsen. Kant i kant og Ø for det nye sandtaket.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
4
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Hvatåker, 27,  2 i Sandefjord,  Vestfold
Består av:
Gravrøys Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst Ø i samlingen og på ryggen av N-S-gående bergrabb: 1. Rundrøys, klart markert. Røysa består av ett lag middelstor bruddstein. I V er det en del stein utrast og en del stein er fjernet i N-sida. Røysa er nå sterkt overtorvet. Bevokst med røsslyng og et par einerbusker. På S-sida står en middels stor furu. D 10m, h 0,25m.
På sletta og 25m V for 1: 2. Steinsetning, rest. Opprinnelig rund. 5 store, mosegrodde blokker ligger i en uregelmessig formasjon på begge sider av N-S-gående skogsvei, 4 på Ø-sida og 1 på V-sida. I N-enden blir steinsetningen tangert av nygravd grøft. Den S-ligste blokken på Ø-sida, stein nr 1 på skissen, måler: 1,2x0,6x0,3m. Stein nr 2 ligger 3m NØ for denne og måler: 0,9x0,65x0,5m. 1,8m lenger N ligger stein nr 3 som måler: 1,9x0,45x0,45m. Stein nr 4 ligger kant i kant og inntil V-sida av stein nr 3 og måler: 0,8x0,4x0,25m. Steinen V for veien, stein nr 5, måler:0,8x0,6x0,3m. Steinsetningens tverrmål er 7-8m.
S for stein nr 1 ligger noen middelstore, overtorva bruddstein.
Skisse.
Utstrekning
Ø-V 40m, N-S 10m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: P. Haavaldsen 1965, 1966: Innberetning om registrering u 27/2. Flyfoto 1182 E11 R20.
Terrengbeskrivelse
Slette med N-S-gående bergrabb i V. Granskog med islett av enkelte lauvtrær. Bergrabb bevokst med glissen furuskog og einer; mose og røsslyng utgjør bunnvegetasjonen. I Ø utsikt til Torp flyplass (Sandefjord Lufthavn).
Orientering
70m S/SSV for kontrollhjørnet på Torp Flyplass (Sandefjord Lufthavn).

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
bronsealder - jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Brekke, 33,  4 i Sandefjord,  Vestfold
Stange nordre, 57,  3 i Sandefjord,  Vestfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Steinsetning eller steinlegning, rund. S-, Ø- og N-delen er dannet av store mosegrodde steinblokker som ligger nede og kant i kant. De aller fleste er over 1m lange. I V-delen er steinblokkene mindre og færre. Her finnes en del middelsstor bruddstein. Fra et punkt i V-delen av steinsetningen går det ut 3 armer i stjerneform mot steinringen. Se skissen. Arm nr 1 er orientert ØNØ-VSV og stopper 1m fra ytterkanten av steinsetningen, l 2,5m, br 1m, h 0,5m. Arm nr 2 er orientert NNØ-SSV, l 2m, br 1m, h 0,3m. Arm nr 3 er orientert NNV-SSØ. Armene er bygd av små bruddstein. Fornminnet er bevokst med mose og bregner og ligger skyggefullt under høy bøk og bjørk. D 8,5m, høyeste stein 0,8m.
Det er mulig at denne steinsetningen er identisk med en steinlegning nevnt i UO top ark: Innberetning 1917 under gnr 33, men denne litteraturen nevner ikke armene og ringen skal ha vært mindre. Lokaliteten er desverre ikke angitt i litteraturen. Som det fremgår av skissen er rommet mellom arm 1 og 3 oppfylt av mindre stein i en bue slik at det dannes en grop. Den indre oppbygningen kan minne noe om en hustuft. Steiner i det indre, som i dag former en slags armer eller eiker, kan også være restene av en ødelagt gravrøys som har vært asymetrisk plassert inne i steinringen.
Litteraturhenvisninger:
Ingen.
Terrengbeskrivelse
Steinsprengt slette med moldjord. Bevokst med bøk og granskog.
Orientering
375m ØSØ for husene på gården. 40m SV for det punkt der det NNV-SSØ-gående grensegjerdet mot 30/2,3 gjør en knekk mot NV.
Lokalitet
Brekkestua

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Bilden vestre, 112,  1 i Gran,  Oppland
Består av:
Steinsetning, steinsetning - fjernet

Antall
1
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Rund steinsetning. Består av 8 blokker og 1 midtstein. Steinene i periferien står nøyaktig etter kompasset 8 hovedstreker, og de fleste vender flatsiden inn. Alle er lavgrodd. Steinenens høyde: 1,0, 1,25, 1,15, 1,50, 1,30, 0,85, 1,30 m. Midtsteinens høyde 1,10 m. Kalles Kongssteinen. Steinavstand: 4,1, 3,8, 3,9, 4,2, 4,0, 4,1,4,5, 4,9 m. Ringen ytre tvm.: 14,7 x 14,5 m. Noe i S for steinsetningen, skal det inntil 1858 tett ved østre side av veien ha vært en rund haug som ble planert ut og dyrket opp. På denne skulle det ha vært en steinsetning med 8 stein i omkretsen og 1 stein i midten.
Tradisjon
Mellem den sydvestre, vestre, nordvestre og nordre sten, paa den ene siden og den søndre, midtstenen og den nordøstre paa den andre siden laa engang "gutuen" (gaardsveien), hovraf spor endnu viser sig, men det gik i den tid altid uheldigt med kreaturene og der var "altid saa uroligt paa gaarden". Veien blev derfor efter tilskyndelse af den i N.F. 124 omtalte Möllerop, som klogeligen derved benyttede overtroen for at redde minnesmerket fra ödelæggelse, for over 40 aar siden lagt vestenfor kredsen, som den nu ligger, og siden har man ikke mærket noget til uroligheden. I 1867 kastede to af gaardens unggutter midtstenen overende og grov der en Thorsdagsnat, uden at finde noget, men da de gik hjemover til gaarden, ble den ene af dem, som den andre fortalte mig "taget i ørene av noeget, sa han stupte". De reiste derfor stenen op igjen paa dens plads".
Litteraturhenvisninger:
NF 130. Ab. 1868 s. 142 UO top.ark.: S. Grieg: Innb. 1919 s. 11-13. UO top.ark.: S. Marstrander: Notat 1943.
Foto
Tilføyes senere
Terrengbeskrivelse
N-S-gående høyderygg. Gressbakke. Eng. Vidt utsyn i alle himmelretninger unntatt mot N og Ø. I NV skimtes Bildentjernet, i V Randsfjorden og åser på den andre siden; i S sees takene på Bilden Vestre og Sølvberget, i SSØ tårnet på nye Tingstad kirke.
Orientering
Ca 250 m N for tunet på gården. Skjønnsmessig mål ette 1815 T, da fornminnet ikke ble registrert i 1981-1983. Ifølge Grieg 1919: 50 m fra gården N for skigarden.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Rund steinsetning. Består av 8 blokker og 1 midtstein. Steinene i periferien står nøyaktig etter kompasset 8 hovedstreker, og de fleste vender flatsiden inn. Alle er lavgrodd. Steinenens høyde: 1,0, 1,25, 1,15, 1,50, 1,30, 0,85, 1,30 m. Midtsteinens høyde 1,10 m. Kalles Kongssteinen. Steinavstand: 4,1, 3,8, 3,9, 4,2, 4,0, 4,1,4,5, 4,9 m. Ringen ytre tvm.: 14,7 x 14,5 m. Noe i S for steinsetningen, skal det inntil 1858 tett ved østre side av veien ha vært en rund haug som ble planert ut og dyrket opp. På denne skulle det ha vært en steinsetning med 8 stein i omkretsen og 1 stein i midten.

Fornminnefelt     

Sted:
Nordby østre, 105,  1 i Ås,  Akershus
Består av:
Gravrøys Gravhaug Steinsetning Skålgrop


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av ca 25 rundrøyser, 1 steinsetning, 1 skipssetning og 1 skålgropstein. Av rundrøysene er ca 12 sikre fornminner. De øvrige 13 som alle ligger i feltets N-lige del kan være rydningsrøyser. Av de sikre røysene ligger 4 på den NNØ-SSV-løpende bergryggen. Den N-ligste av disse er utgravd og restaurert. Her har det stått en høyspentmast. Av de øvrige sikre røysene ligger 2 midt i hugstfeltet. 2 rundhauger ligger i skogkanten og på V-siden av skogsveien. Skipssetningen ligger i skogkanten og inntil skogsveiens Ø-side. Den er orientert NØ-SV og en stor jordfast stein ligger i hver av endene. Hver side består av 6 mellomstore bruddstein. L ca 8m, st br 3m I rekke på Ø-siden av skogsveien ligger først to rundrøyser, så steinsetningen og så en 1 rundrøys. Den siste rundrøysa ligger på V-sida av veien og i kanten av skogen ut mot et gammelt, bart hugstfelt. Steinsetningen består av 6 mellomstore rundkamp i ring. Har nok bestått av 7 stein. En er fjernet av skogsveien. En flat stein i midten. D 7m. Avstand mellom steinene er 3,5-4m. Skålgropene ligger på bergknausen helt i S og består av 4 runde groper, d 3,5cm, dybde 5-7,5mm. Røysene måler d 5-9m, h 0,4-1,2m Rydningsrøysene d 3-6m, h 0,2-0,25m.
Skisse.
Ved kontrollen 1998: Feltet består av 12 sikre jordblandede gravrøyser, alle runde, 13 mulige rydningsrøyser og en gruppe skålgroper. De sistenevnte, ialt 4, ligger på SSv-delen av bergryggen, og på ryggen finnes de mest ruvende røysene, alle klart markert; alle bærer preg av roting, og den N-ligste av dem ble dessuten skadet i 1958 ved oppsetning av en høyspentmast.
De øvrige sikre gravrøysene er runde, klart markert og mer eller mindre skadet.
De fordeler seg slik: 3 på Ø-siden av skogsveien, 3 på V-sidenog 2 i hugstfeltet.
De mulige rydningsrøysene 13 i alt, alle rundaktige, ligger alle i feltetsN-lige del; bakken i granskogen synes nemlig å være preget av å være overflateryddet.
Skålgropene har diameter 3,5 cm, dybde 5-7,5 mm. Gravrøysenes diameter 5-9 m, høyde 0,4 - 1,2 m. Rydningsrøysenes diameter 3-6 m, høyde 0,2 - 0,25 m.
I 1979 mente registratorene å iakta:
1. I skogkanten inntil skogsveiens Ø-side: en skipsformet steinsetning,orientert NØ-Sv, bestående av to store steiner, en i hver ende og 6 mellomstore bruddstein på hver side, mål 8 x 3 m.
Ved kontrollen kunne den ikke identifiseres og må sannsynligvis avskrives.
2. På Ø-siden av skogsveien og mellom de 2 S-ligste og den N-ligste gravrøysen her: rund seinsetning, markert med 6 mellomstore rundkamp og en flat stein i midten. Har opprinnelig bestått av en stein til, som er fjernet av skogsveien.
Steinavstand 3,5 - 4 m, diameter 7 m.
I 1998 ble denne identifisert under tvil, men steinavstanden er i tilfelle 0,7 - 2,8 m og diameteren 5,35 - 5,75 m. Steinhøyde 0,1 - 0,25 m.
Dette objektet er usikkert som fornminne og består trolig bare av morenestein som tilfeldigvis stikker i dagen.
Utstrekning
N-S 250m, Ø-V ca 75m.
Arkeologiske underskelser
1958, arkeologisk utgraving. Haug nr 4 (E. Skjelsvik reg.)
Funn:
C29701a-c. 1 leirkarskår, nagle av jern, 280 gr brente bein. Se videre: "Undersøkelser"
Litteraturhenvisninger:
E. Skjelsvik: Top ark reg Ås 1958 under Nordby østre, 105/ 1. UO top ark: E. Skjelsvik 1958: Innberetning om en utgravning av en rundhaug (nr 4).
Foto
Foto 1: Haugen før utgravningen fra NV. Foto 2: Det utgravde området fra SV. Foto E. Skjelsvik.
UO fotoarkiv: L. 131 nr 36a: Haugen (nr 4) før utgraving fa NV L. 131 nr 73a: Det utgravde området fra SV
Terrengbeskrivelse
Toppen av Nordbyraet. Skogsterreng med hugstfelt. Delvis tidligere dyrket mark. NNØ-SSV-løpende lav bergrygg Ø i feltet, inntil og V for skogsbilvei. NØ-SV-løpende skogsvei gjennom feltet. Utsikten hindret av skogen.
Ved kontrollen: toppen av Nordbyraet, blokkrik mark. Høystammet granskog i Ø,i Vehugstflat, tilgrodd i 1998. NNØ-SSV-gående bergrygg lengst S i feltets Ødel. NØ-SV-gående skogsvei skjærer gjennom feltet. Utsikten stengt av skogen.
Orientering
50-350m N for våningshuset på gården.
Ved kontrollen: Feltets S-ende: 175 m NNV for NV-hjørnet av driftsbgningen på gården.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
24
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Skålgrop
Antall
4
Datering
bronsealder - jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, 66,  20 i Tromsø,  Troms
, 66,  21 i Tromsø,  Troms
Består av:
Gammetuft, steinsetting

Antall
4
Datering
Etterreformatorisk tid
Fornminnebeskrivelse:
Lengst i N: K1 - Steinsetting, der kroppsstore stein er lagt i en nesten rettvinklet form, der hver av armene er ca 5-6 m. Samtlige stein ligger godt nede i bakken og er temmelig mosebevokst. Vinkelen i steinsettingen er orientert mot N. Innenfor vinkelen vokser det 6-7 m høge bjørketrær som ellers i terrenget. Her er god utsikt mot Straumsbotn. Ca 110 m SØ for K1: K2 - Gammetuft, er ikke noe særlig synlig på markoverflaten. Det eneste man oppdager er en del stein som stikker så vidt opp i dagen. Plasseringen av steinene er ustrukturert. Boplassen, som er mose og gressbevokst, ligger åpent til i bjørkeskogen. Ved prøvestikk på flere steder i den åpne plassen fremkom tykke lag av feit jord. Denne tufta er trolig en av de ovenfor nevnte gammene som ble ødelagt av lokalbefolkningen etter 1923. Ca 70 m S for K2: K3 - Gammetuft, rund, diameter 5 m, omkranses av en meget svak markert voll. To av ildstedssteinene synes så vidt i dagen. Tufta er nedgrodd av gress, mose og litt lyng. I nordvollen vokser en eineklatt. Her er god utsikt mot NV og V. Ca 100 m S for K3: K4 - Steinansamling, der 9 hode- og kroppstore stein ligger oppsamlet. Trolig har de vært beregnet for emner til et ildsted i en teltboplass.
Natuvitenskapelige underskelser
Ved prøvestikk i tufta R 16 fremkom tykke lag av feit jord.
Tradisjon
Ifølge informanter skal svensksamene ha hatt tilholdsted her. Ifølge en av informantene skal det ha stått en gamme etter svensksamene på det angitte sted for K2. Ifølge samme informant skal noen av lokalbefolkningen ha ødelagt og jevnet med jorden noen av gammene som sto igjen etter at svensksamene sluttet å flytte hit i 1923.
Foto
Dias filmnr 2, fotonr 25-27, SV/HV filmnr 2, fotonr 23-25. Fotograf: Hartvig Birkely
Skisse
.
Terrengbeskrivelse
Høydedrag på høgeste punkt av eidet mellom Håkøybotn og Straumsbukta. Dette er et tørrere parti som omkranses av myrpartier i Ø, S og V. Høydedraget er bevokst med bjørkeskog og med lyng, mose og gress som undervegetasjon. Dessuten vokser det eineklatter her og der. Det må understrekes at hele dette området bærer preg av tidligere reindrift, der det fremdeles er spor etter enger, noe eineklattene er bevis for. De overtar marka etter tidligere intensiv beiting.
Orientering
Området hvor lokaliteten (R12) ligger, er det høgeste partiet av den delen av Rávdnjemuotki (Straumseidet) der stien fra Håkøybotn til Ramfløydalen passerer. Dette er altså den sørvestligste delen av eidet der man begynner nedstigningen til Straumselva når man kommer fra Håkøybotn. K1 ligger 50 m NV for hovedstien fra Håkøybotn, i SV-enden av en SV/NØ-gående rygg, i en høyde av ca 187 meter over havet.
Kulturmilj
Samisk reindrift
Lokalitet
Finnheia

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Etterreformatorisk tid
Fornminnebeskrivelse:
Lengst i N: K1 - Steinsetting, der kroppsstore stein er lagt i en nesten rettvinklet form, der hver av armene er ca 5-6 m. Samtlige stein ligger godt nede i bakken og er temmelig mosebevokst. Vinkelen i steinsettingen er orientert mot N. Innenfor vinkelen vokser det 6-7 m høge bjørketrær som ellers i terrenget. Her er god utsikt mot Straumsbotn.

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gammetuft
Antall
1
Datering
Etterreformatorisk tid
Fornminnebeskrivelse:
Ca 110 m SØ for K1: K2 - Gammetuft, er ikke noe særlig synlig på markoverflaten. Det eneste man oppdager er en del stein som stikker så vidt opp i dagen. Plasseringen av steinene er ustrukturert. Boplassen, som er mose og gressbevokst, ligger åpent til i bjørkeskogen. Ved prøvestikk på flere steder i den åpne plassen fremkom tykke lag av feit jord. Denne tufta er trolig en av de ovenfor nevnte gammene som ble ødelagt av lokalbefolkningen etter 1923.

Fornminnets art
Gammetuft
Antall
1
Datering
Etterreformatorisk tid
Fornminnebeskrivelse:
Ca 70 m S for K2: K3 - Gammetuft, rund, diameter 5 m, omkranses av en meget svak markert voll. To av ildstedssteinene synes så vidt i dagen. Tufta er nedgrodd av gress, mose og litt lyng. I nordvollen vokser en eineklatt. Her er god utsikt mot NV og V.

Fornminnets art
Steinansamling
Antall
1
Datering
Etterreformatorisk tid
Fornminnebeskrivelse:
Ca 100 m S for K3: K4 - Steinansamling, der 9 hode- og kroppstore stein ligger oppsamlet. Trolig har de vært beregnet for emner til et ildsted i en teltboplass.

Fornminnefelt     

Sted:
Slottet, 21,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Steinsetning

Antall
1
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Omgitt av eldre sandtak i NØ-NV og ut mot skogbrynet i SØ: Rund steinsetning som består av 11 blokker, hvorav to i SV står, resten er falt overende. Tett tilgrodd med mindre graner samt bartrær av ulik alder. Mål til de to stående som begge har plane langsider: H 0,65m, l 0,7m, br 0,65m. H 0,77m, l 0,85m, br 0,65m. Målbar steinavstand: 3,5,3,9,3,2,3,3m. D 13m Påvist av grunneierens datter Ellen M. Skauen Ruud, Skauen, Ekveien 12, 1621 Gressvik. I 1999 tilhører området Skauen 22/1.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: E. Skjelsvik: Notat 16.05.1971 feilaktig u Ek gnr 20.
Terrengbeskrivelse
Slakt SSØ-hellende lende. Morene, sandjord. Bartrær av ulik alder, høye bjørker. Lyng i bunnsjiktet. Utsikt mot Ø-SØ, Onsøy kirke sees i SØ.
Orientering
500m N for tunet på Skauen, 22/1.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Smedsvik, 170,  11 i Vindafjord,  Rogaland
Består av:
Steinsetning Gravhaug f


Fornminnebeskrivelse:
Trekantet steinsetning. Lite synlig. Overgrodd av kløver og hatl. I hjørnene står 3 kantreiste heller. Alle orientert Ø-V. N-lige og SØ-lige stein heller ca 30o mot N. Hellenes br. nederst 0,7-0,85 m, br. øverst 0,4-0,5 m, tykkelse 0,08-0,15 m, h. 0,85-1,1 m. Avstanden fra midten til steinene er ca 2,10 m. Utstrekning N-S 4,3 m, Ø-V 3,9 m. I midten syner et søkk og nokre få steiner, vel spor etter den haugen med d. ca 8 m, som Jan Petersen nevner i innb. 29/11-24.
Litteraturhenvisninger:
AmS Top.ark u/Smedsvik: Innb. v/Jakob Odland 6/7-20. AmS Top.ark. u/Smedsvik: Innb. v/Jan Petersen 29/11-24. Notis av Jan Petersen i Stavanger Aftenblad 3/12-24.
Terrengbeskrivelse
N-S gående dalføre som munner ut i Kjyrkjevika i S. Tett lauvskog. Ingen utsikt p.g.a. trær.
Orientering
Ca 300 m SSV for sommerhuset og ca 15 m Ø for bekken.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Falkeid, 51,  2 : 22 i Tysvær,  Rogaland
Består av:
Steinsetning f


Fornminnebeskrivelse:
Iflg. brev fra N.H. Tuastad var det her fleire steinsetninger. Men disse var ødelagt ved kommunal grusgraving. Jon Waage fortalte at det på Gravarbakken var ein haug, avflatet på toppen. Der sto det fleire oppreiste steiner, h. knapt 1 m. Han fortalte at det bare var grus, da den ble fjernet. N-del av området ligger på 51/22, resten på 51/2.
Utstrekning
Ca 50 m N-S, ca 25 m Ø-V.
Litteraturhenvisninger:
AmS Top.ark. u/Falkeid: Brev fra N.H.Tuastas 6/7-49.
Terrengbeskrivelse
Kulturbeite like S for låg bergknaus. Mellom vegen og dyrka mark. God utsikt i alle retninger, unntatt mot NV.
Orientering
Ca 120 m SSØ for våningshuset på 55/22 og ca 5 m V for vegen.
Lokalitet
Gravarbakken

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Erland, 89,  4 i Tysvær,  Rogaland
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminnet består av i alt 7 helleformete bautasteiner.Inntil 1940 var samtlige unntatt to falt ned. Av de nedfalne var en lagt i et gjerde (mot V).I august 1940 ble fornminnet restaurert av Stavanger Museum.De to stående steineine ble avstivet og rettet opp, de øvrige også den som var lagt i hjørnet, ble så godt det lot seg gjøre plassert i de gamle hullene. For to av steinenes vedkommende, den ene i Ø, den andre i V var de gamle hullene så vide, "at det ble muligheter for avvikelser". Disse " kom dessverre ikke på de rette steder, de ble satt noe til høire, mot øst -"Etter restaureringen viste det seg at steinene sto i plogform, orientert NNØ - SSV, 2 stein på Ø-siden, 2 på V-siden og 3 stein på rekke mot NNØ.Ved kontrollen i november 2000 fortonet fornminnet seg mer som retangelformet, hvor det NV-lige hjørnet er forlenget med en uregelmessig rekke med 3 steiner, retning NNØ.Samtlige stein er helleformete med bredsiden orientert Ø-V. De er til dels overgrodd med lav og litt mose. den NV-ligste steinen er frostsprengt, så bare en del av steinen kunne gjenreises i 1940.Steinenes mål: Den NNØ-ligste 2,43 m, de øvriges h. 1,4 - 1,9 m. br. 0,35-0,9 m, tykkelse 0,09-0,23 m.Avstanden mellom steinene regnet fra NNØ: 2,5 og 4,55 m. Fra sistnevnte stein er av standen til NV hjørnet 8 m.Firkantens l. i Ø 7,7 m i V 8,35 m.Hvis fornminnet er å oppfatte som plogformet , er l. 21 m, st. br. 5,65 m.
Litteraturhenvisninger:
Fiska,H.N, Falck Mykland h. (red) (Stavanger 1959): Norges bebyggelse. Herredsbindet for rogaland, nordre del s. 866 f. Møllerop O.: Bautatsein plogen på Eralnd i skjold. Fra haug ok heidni 1963 nr. s. 207 ff. AmS top. ark: H. Egenæs Lund: Innb. med fotos og plan 1:20. Klipp Stavanger Aftenblad 14.08 1940, Tidens tegn 15.08.1940. Øk-reg. T. Norland 29.061970 3451 F14 R 3.
Terrengbeskrivelse
SV-helling. Begrenset i Sø-Ø-N av knauser. Gressbakke med spredte blokker, løvtrær: Bjørk, eik og rogn. Vid utsikt mot S og V, ellers stengt av knauser..
Orientering
Ca 300 m ØNØ for våningshuset på bruket.
Lokalitet
Smalatreet

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Grinde, 104,  5 i Tysvær,  Rogaland
Består av:
Steinsetning Gravrøys f


Fornminnebeskrivelse:
Steinsetning eller bautasteinsrekker.Steinsetning eller bautasteinsrekkene, besto opprinnelig av 7 helleformete bruddstein. Bare en stein sto på plass inntil 1952 de fornminnet le restaurert så nær som mulig til sin opprinnelige form.Steinene står i to rekker vinkelrett på hverandre.Den østligste rekken består av 4 steiner med en innbyrde ab stand 2,4 - 3 m. Den N-ligste rekken består av 3 steiner, innbyrdes avstand 2,5-2,7 m.Kanten av noen av steinene er tilhogget; de fleste har tilnærmet retangulært tverrsnitt, enkelte tverrsnitt er noe mer avrundet. Toppene er mer eller mindre skrått avskåret. H. 1,8 - 4 m, br. nederst 0,55 - 1,55 m, br. øverst 0,3 - 1 m, tykkelse 0,1 - 0,4 m.Steinene kalles Resasteinene eller Sversteinene. Kong Grind skal være begravet på stedet.Like Ø for bautasteinene var det i 1926 en oval røys 11,5x13,5 m. Den er nå fjernet.Ca. 600 m NØ for bautasteineine på NNØ bredden av Nordavatnet finnes et mulitg steinbrudd, hvorfra steinene kan stamme.
Litteraturhenvisninger:
de Fine: Stavanger Amptes udførlige Beskrivelse (Stav. 1952) s. 107, note 2. Notis i Haugesunds Dagblad 31/3-, 2/8-26 og 20/3-29. NF s. 336. AmS Top.ark. u/Grinde: Brev fra Oluf Heggebø 21/2-19. Brev fra N.H. Tuastad 27/7-49. Innb. v/J. Petersen 20/12-50. Øk- reg- t. norland 10.6.1900 3451 F8 R1
Terrengbeskrivelse
Liten gresskledd flate , begrenset av berg i NØ og bekken som renner fra Fuglavatnet i V. Begrenset utsikt pga. trær.
Orientering
Ca 200 m SØ for våningshuset på bruket.
Lokalitet
Dukjen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
steinalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Ås, 42,  1 i Ås,  Akershus
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i N: 1. Klart markert, jord- og steinblandet, rund gravhaug. Utrotet i SØ-kant. Bevokst med kratt. D 10m, h 1-1,1m.
Ca 20m S for 1: 2. Gravhaug med vidt krater i midten, d 8m, dybde 1m. Bevokst med eik, lyng og ormegress. D 12m, h 1m.
Ca 30m S-SØ for 2: 3. Gravhaug. Sjakt går inn til krater i midten av haugen, d 5m, dybde 1,5m. En sti går over haugen. Bevokst med gran og mose. D 15m, h 1,2m.
1953: NF s 40 omtaler en steinring. Ifølge fru Kristiansen på gården Tømt i Vestby sto steinene på plass til ca 1908 da hun flyttet fra Ås til Vestby. Hun fortalte at steinene var alminnelig rullestein, h ca 1,5m, antallet var enten 5 eller 7. Ringens d ca 10m. Stedet for ringen ble påvist av fru Kristiansen. Ringen lå på V-kanten av et morenedrag på den såkalte "Danseplassen", sannsynligvis 2-3m N for haug 2, i felt II (reg E. Skjelsvik) =K10 R07, nr 1. Det var i 1954 bare sørgelige rester av steinringen og uten kjentfolk umulig å få øye på. En av steinene lå veltet på sin opprinnelige(?) plass ca 20m NØ for haug 2 (K10 R07, nr 1). 7m NØ for denne steinen lå enda en stein. Den syntes også å være veltet utfor kanten av plassen. 7m SV for stein 1 lå 2 lignende stein som var veltet fra kanten. Et gammelt, da nedlagt sandtak gikk inn i morenen fra N, så en snipp av denne siden av ringen var følgelig tatt av grustaket. En femte lå i sandtaket ca 10m NV for foregående. Alle var rullestein med mål som nevnt. Aksel Dahl, eier 1953 av Revhaug i Vestby, fortalte at han husket steinringen, men husket ikke det nøyaktige antallet. Ingen hjemmelsmann hadde kjennskap til om ringen hadde midtstein som blir oppgitt i NF.
Utstrekning
NØ-SV 110m, NV-SØ 30m.
Litteraturhenvisninger:
E. Skjelsvik: Top ark reg Ås 1953 under Norges Landbrukshøyskole, gnr 42, brnr 1. NF s 40.
Foto
UO fotoarkiv: L 107 nr 17: Fra "Frydenhaug" mot Østby fra S. L 107 nr 18: Fra "Frydenhaug" mot Norderås fra S. Foto E. Skjelsvik.
Terrengbeskrivelse
Tett granskog. Friluftsområde N for Ås sentrum. Pga tett skog er det ingen utsikt.
Orientering
Nr 3 ligger ca 100m Ø for NLHs vanntårn.
Lokalitet
Danseplassen - Frydenhaug

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Tjøstheim, 24,   i Suldal,  Rogaland
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Inntil SSA-vegkant:1): Reist stein. Helleforma. Flat oppå. Mindre godt synleg i lendet. Orientert ANA-VSV. H. 0,65. Br. ved rota 0,75. Tjukne 0,3 m.Ca. 7 m NØ for 1 på andre sida av vegen og ved vegkant :2): Trapesforma stein orientert A-V .Nedfallen. L 1,1 m, br. i endane 1 og 0,65 m. Tjukne 0,3 m.9 m ANA for 2 og på same side av vegen:3: Stein, nedfallen, orientert VNV-ASA. L. 1,3 m, br. i ASA 0,6 m, avrundnande mot VNV, tjukne ca. 0,3 m.Sannsynligvis trekanta steinsetning med armane peikande mot S. VNV og NA. Sidanes l. ca. 7 m, armanes l. ca. 4 m.Den gamle tømmervegen til Tjøstheim går inntil SSA kant av 1.Grunneigaren Richard Apeland opplyste 10.11.2000:Bakken som går opp til moen NØ-fra kalles Kubrauto.Steinsetningen hadde opprinnelig hesteskoform, og stein 2 er grevet (framsiden)Steinene kalles Skjalmasteinadn (Skjola= more, forlyste I.Aasen Norsk Ordbog)Den gamle bygdevegen fylgde Suladalslågen, og steinane sto da SA for og opp for denne vegen.
Terrengbeskrivelse
UTSIKT: ANA-kant av flat mo. grasbakke. Beite m. småbjørk omkransa av bjørkeskog. Bratt skråning mot Suldalslågen i NNV. Idag avgrensa utsikt. Bygdeveg går ANA-VSV over området. El-linje kryssar NNA-SSV.
Orientering
150 m NA for tunet på garden.
Lokalitet
KALVAMOEN

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Geitaskjær, 1,  1 i Strand,  Rogaland
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Rund steinsetning med 1 stein i midten, omkretsen i dag markert med 6 stein, opprinnelig 7. Steinen i VSV er avslått, bare stumpen igjen i bakken. Steinen i NØ kløvd i 3 deler. midtsteinen veltet S over, N-enden avkløvd.Steinavstand: 3,75, 7,5,4,2, 3,3, 4,3 6,6 m.Steinh: 0,95, 0,75 (veltet opprinnelig 0,9 m, forsøkt kløvd), 0,45 m opprinnelig 0,9 m (kløvd), nåværende h h. 0,55 m, opprinelig h. 1,1 m, står, h. 0,95 m, stump, av stein, mål 0,4 x0,2 m. midsteinens mål, N-S 1,3 m, Ø-V 8 m. Mindre stein under den, rundt kjennes stein under torven. Avstand fra denne til omkretsen 4,9 - 7,4 m.Steinsetningens mål 12 x 10,5 m. .
Litteraturhenvisninger:
De Fine; Stavanger Amtes utførlige beskrivelse. (Stav. 1952).s. 105 NF. s. 321. Skjølsvold, A : Et usedvanlig gravanlegg fra folkevandringstiden SMÅ 1961 s. 10-11. AmS top.ark. u/Geiteskjær: Brev fra Konrad Voster. 12/8-30. Innb. v/O. Møllerop.19/6-48. T. Gausland Øk-reg 16.07.1971 3720 B6 R1.
Terrengbeskrivelse
Flatt fjell som i N heller mot sjøen. Tynt jordlag, gress, mose 4 bjørker. Berg stedvis i dagen.Vid utsikt mot NV og NØ over Årdalsfjorden , Nessalandet, midfjords Helgøy.
Orientering
Ca 45 m NNØ for det gamle våningshuset på bruket.FORNMINNE

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Heng, 64,  4 : 11 i Strand,  Rogaland
Består av:
Gravrøys Gravrøys f Steinsetning f


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i N:1) Rundrøys. Uklart markert og godt synlig. Delvis overgrodd med bregner. grenser i V til et N-S gående steingjerde. Langs gjerdet i V er gravd 2 hull, hvor det er plantet bjørk og hyll. Røysa som er oppbygd av til dels små strandstein er sterkt omrotet og en del masse synes tilkjørt i senere tid. Mye synlig stein. D. ca 6 m, h. ca 0,6 m.Ca 19 m S for 1:2) Rundrøys. Klart markert og godt synlig. Langs kanten en del røsslyng og et par einer. Liten rogn i NNV. Ligger på berg. V-del synes sterkt omrotet og her er en god del masse fjernet. D. ca 6 m, h. ca 0,5 m.Ca 10 m S for 2:3) Langrøys. Orientert NV-SØ. Uklart markert og godt synlig. Ligger på berg. Langs kantene noen einer, bregner og nypekjerr. I V- og S- kant 2 bjørketrær. Mye stein synlig. L. Ca 7 m, br. ca 5 m, h. ca 0,3 m.Ca 5 m SØ for 1 skal det ha vært:4) Rektangulær steinsetning. Orientert NØ-SV. Den en siden manglet. Fjernet.Ca 10 m SØ for 1 skal der ha vært:5) Rundrøys. Bygget omkring en stor jordfast stein. Røysa var sterkt skadet i 1962. Etter en mindre undersøkelse ved O. Møllerop ble den frigitt og fjernet.Røysas d. 6-7 m, h. ca 1 m. Røys 3 ligger på 64/4, resten på 64/11.
Utstrekning
Ca 60 m N-S, ca 30 m Ø-V.FORNMINNE
Arkeologiske underskelser
Etterundersøkelse av ødelagt gravhaug v/O. Møllerop, 1962.Omtrent midt i røysa, V for den store steinen omriss av bunnen av et gravkammer. Ved undersøkelse av bunnlaget ble S 8869 a-b funnet. Gravkammeret har sansynligvis vært noe under 2 m langt. Orientert NØ-SV. Den ene siden dannet av den jordfaste steinen. Lerkarskårene ble funnet i S-del av kammeret.
Funn:
S8869 a) Et randskår og et skår fra bukovergangen til kar antagelig av type R 361, b) En del uornerte leirkarskår. Fra nr. 5.
Litteraturhenvisninger:
AmS Top.ark. u/Heng: Innb. v/Jan Petersen, 16/4-28. AmS Top.ark. u/Heng: Innb. v/O. Møllerop, 23/6-62.
Terrengbeskrivelse
Ø-hellende knausete strandområde. I S et skogholt med lauvtrær, mest osp, noen bjørk. En del einer. Vid utsikt mot NØ, Ø og SØ, ellers begrenset.
Orientering
Ca 250 m N for våningshuset på 64/4 og ca 100 m ØSØ for kaien på Heng.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Sør sunde, 40,   i Stavanger,  Rogaland
Består av:
Steinsetning Nausttuft ant.1fornm. art: gravhaug f


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i V: 1. Nausttuft, delvis utslettet ved plenplanering. Bare S veggvoll viser tydelig. Denne er 2-3 m br. h. opptil 0,6 m. Synes å bestå av torv og mindre stein. Gresskledd. L. på S-veggen 10 m Ø - V 50 m Ø for 1, på S-siden av svær jordfast blokk. 2. Fjernet gravhaug. I følge Tora Hamre,(adr. som D. Hamre) skal haugen før raseringen i 1939 ha vært 7-8 m i d. og nærmere 2 m h. I haugen ble funnet følgende saker i et kvadratisk gravkammer. a) Urne med bålmørje i. b) Minst 10 mellomstore flintknoller. c) 4 andre stein. d) Lang, svær økselignende stein. En del av flintknollene samt c og d er gitt som gave til St.Museum fra Tora Hamre.Urnen ble knust og kastet inntil en stor stein ca. 30 m SV for haug- en. Gravhellen ligger nå som hagebord hos eieren, D. Hamre. Den er tilnærmet kvadratisk ca. 0,9 x 0,9 x 0,03 m. Av en skifrig bergart. I feltets V del: 3. 3 bautasteiner, godt synlige i terrenget. Alle steinene er 1-1,3 m h. Br. ved bakken ca. 0,5m. Smalner svakt mottoppen. Den SV-ligste av steinene heller ganske sterkt mot SV. Av en sterkt skifrig bergart. I området mellom og rundt steinene ligger en del små forhøyninger, naturlige. Ved kontroll var bare bautastein synlige.
Utstrekning
1 nausttuft, 1 fjernet gravhaug, 3 bautasteiner. 75 m Ø-V, 30 m N-S.FORNMINNE
Litteraturhenvisninger:
SMÅ 1900 s 44, Helliesen nr. 36-38 u/Sunde. AMS top ark.O.Hemdorff: Innb. om undersøkelse og restaurering av 3075 D6 R19.
Terrengbeskrivelse
SV vendt hage-område. Til dels god utsikt mot SV.
Orientering
10 m S for våningshuset til Dagfinn Hamre, 15-30 m Ø for sjøen (Hafrsfjord).
Lokalitet
Pallesen-tomta

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Nausttuft
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Eik, 58,  1 i Sokndal,  Rogaland
Består av:
Gravhaug f Steinsetning f


Fornminnebeskrivelse:
Iflg. NF var der på Prestegården i 1842 tre hauger som lå på rekke og en rund forhøyning som tidligere hadde vært omgitt av en stenkrets.
Utstrekning
Samling fjernede fornminner, ca 150x75 m, orientert Ø-V.
Litteraturhenvisninger:
NF s. 289. I. Mehus: Artikkel i Stavanger Aftenblad, 11/2-50.
Terrengbeskrivelse
Lite Ø-V gående høydedrag på N-siden av Sokn- dalselva. Kirkegård med en del bar- og lauvtrær. God utsikt i alle retninger untatt mot N.
Orientering
Ca 150 m V for driftsbygningen på bruket.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Myklabost, 25,  9 ? i Sandnes,  Rogaland
Består av:
Steinsetning Gravkammer

Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
I Ø-skråningen ned fra toppen av berget:Rundaktig steinsetning. består av 7 blokker som omgir en flyttblokk. Den liggeran mot den skråbakken i begge ender. Form tilnærmet kvadratisk.Steinavstand 2-3 m, stein h. 0,6 - 1 m.Flyttblokkens - midtsteinenes mål ca. 3 x 3 m, h. c. 2 m.Under midtsteinen og i en kunstig anlagt grop under steinen gravkiste, orientert Ø-V. Bunnen av kisten brolagt med store, tykke heller, passet godt til hverandre slik at "gulvet
Litteraturhenvisninger:
A.Skjølsvold: Et usedvanlig gravanlegg fra folkevandringstiden SMÅ 1961.
Terrengbeskrivelse
Berg bevokst med blandingsskog. Beite i SØ.
Orientering
525 m SSV for driftsbygningen på gården.FORNMINNE
Lokalitet
Pålsberje

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Rundaktig steinsetning. består av 7 blokker som omgir en flyttblokk. Den liggeran mot den skråbakken i begge ender. Form tilnærmet kvadratisk.Steinavstand 2-3 m, stein h. 0,6 - 1 m.Flyttblokkens - midtsteinenes mål ca. 3 x 3 m, h. c. 2 m

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravkammer
Antall
1
Datering
Eldre jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Under midtsteinen og i en kunstig anlagt grop under steinen gravkiste, orientert Ø-V. Bunnen av kisten brolagt med store, tykke heller, passet godt til hverandre slik at "gulvet

Fornminnefelt     

Sted:
Tjesseim, 27,  1 : 2 : 5 i Sandnes,  Rogaland
Ytre lima, 9,  1 i Gjesdal,  Rogaland
Består av:
Gårdsanlegg Hustuft Gardfar Gravhaug Steinsetning Rydningsrøys

Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
I østre kant av utmarka til Tjessem, ved skiftet med Lima, ligger et uskadd gardsanlegg på en lokalitet som heter Hønaland. Det er en bratt NV-vendt skråning på NØ sida av Flassavatnet, en skråning som når helt ned til strandkanten.To hustufter ligger øverst i skråningen, men på Limas grunn. De er ca. 20 og 10-15 m lange og orientert mot NV. Ut fra den minste tufta fører et gardfar mot øst. Det går opp mot en lav bergrygg i toppen av skråningen og forsvinner etter ca. 50 m . Bergryggen er brukt som naturlig stengsel, og ca. 150 m øst for tuftene går et gardfar ut fra ryggen og fortsetter rett ned skråningen mot NNV, Det krysser skiftesgjerdet og går inn på Tjessems grunn.Gardfaret følger nedre kant av skråningen, langs sida av et våtlendt bekkesig. Det svinger vestover og ca. 50 m fra strandkanten bøyer det mot sør, går parallelt med stranda, krysser skiftesgjerdet og går igjen inn på Limas grunn. Der bøyer det mot øst og går langs foten av en bratt fjellknaus, opp til den minste tufta igjen. Ca. 60 m N for den største tufta og 10 m N for skiftesgjerdet ligger: muligens en gravhaug. Den er 7 m i tverrmål og 0,5 m høg. Den er flat på toppen, og steinene ligger nakne. Trolig er det tatt stein derifra til skiftesgjerdet. En stor flyttblokk ligger i søre kant. Ca. 5 m øst for foregående, i nordre kant av skiftesgjerdet muligens en gravhaug. Også denne er flat i toppen hvor steinene ligger i dagen. Trolig er det fjernet stein fra den. Den er 5-6 m i tverrmål og 0,5 m høg. Ca. 55 m NV for den lengste tufta og 45 m NV for skiftesgjerdet, ligger midt i skråningen en gravhaug som er ca. 7 m i tverrmål og 0,5 m høg. Den er flat oppå, og steinene ligger der nakne.I NV hjørne av anlegget, helt nederst i skråningen og ca. 60 m øst for strandkanten ligger muligens en steinsetning. På en bergflate står tre 0,5 m høge steiner reist i hvert sitt hjørne av en firkant som har ca. 4 m lange sider. Den fjerde steinen kan være skjult i lyngen.Utgarden til gardsanlegget gjerder inn ca. 35-40 mål og skiftesgjerdet går tvers gjennom området, slik at omtrent halvparten av dette ligger på Tjessem. En mengde rydningsrøyser ligger spredt i skråningen, både på Tjessem og Lima
Litteraturhenvisninger:
B. Myhre Funn, fornminner og ødegårder Stavanger museums skrifter 7 fig. 30 s. 65 og s.66. AmS top.ark. Notat fra Å.D.Hauken 29.11.1991.
Lokalitet
Hønaland

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
I NV hjørne av anlegget, helt nederst i skråningen og ca. 60 m øst for strandkanten ligger muligens en steinsetning. På en bergflate står tre 0,5 m høge steiner reist i hvert sitt hjørne av en firkant som har ca. 4 m lange sider. Den fjerde steinen kan være skjult i lyngen.

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Hustuft
Antall
1
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
To hustufter ligger øverst i skråningen, men på Limas grunn. De er ca. 20 og 10-15 m lange og orientert mot NV.

Fornminnets art
Hustuft
Antall
1
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
To hustufter ligger øverst i skråningen, men på Limas grunn. De er ca. 20 og 10-15 m lange og orientert mot NV.




Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Ca. 60 m N for den største tufta og 10 m N for skiftesgjerdet ligger: muligens en gravhaug. Den er 7 m i tverrmål og 0,5 m høg. Den er flat på toppen, og steinene ligger nakne. Trolig er det tatt stein derifra til skiftesgjerdet. En stor flyttblokk ligger i søre kant.

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Ca. 55 m NV for den lengste tufta og 45 m NV for skiftesgjerdet, ligger midt i skråningen en gravhaug som er ca. 7 m i tverrmål og 0,5 m høg. Den er flat oppå, og steinene ligger der nakne.

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Ca. 5 m øst for foregående, i nordre kant av skiftesgjerdet muligens en gravhaug. Også denne er flat i toppen hvor steinene ligger i dagen. Trolig er det fjernet stein fra den. Den er 5-6 m i tverrmål og 0,5 m høg.

Fornminnets art
Rydningsrøys
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
En mengde rydningsrøyser ligger spredt i skråningen, både på Tjessem og Lima

Fornminnets art
Gardfar
Antall
1
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Ut fra den minste tufta fører et gardfar mot øst. Det går opp mot en lav bergrygg i toppen av skråningen og forsvinner etter ca. 50 m . Bergryggen er brukt som naturlig stengsel, og ca. 150 m øst for tuftene går et gardfar ut fra ryggen og fortsetter rett ned skråningen mot NNV, Det krysser skiftesgjerdet og går inn på Tjessems grunn.Gardfaret følger nedre kant av skråningen, langs sida av et våtlendt bekkesig. Det svinger vestover og ca. 50 m fra strandkanten bøyer det mot sør, går parallelt med stranda, krysser skiftesgjerdet og går igjen inn på Limas grunn. Der bøyer det mot øst og går langs foten av en bratt fjellknaus, opp til den minste tufta igjen.

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Kåda, 51,  6 i Rennesøy,  Rogaland
Består av:
Gravfelt: Gravrøys Gravhaug Steinsetning Steinlegning Innhegning


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av 4 gravrøyser, 1 gravhaug, 1 mulig steinsetning og 1 steinlegning.Lengst i NNØ nærmest sjøen:1) Rundrøys. Uklart markert men tydelig i terrenget. Bygd av bruddstein. Utkastet stein på N-, Ø- og S-siden. Ellers også mye omrotet. Noe Ø for midten en reist helle som iflg. eieren har vært høyere, men er blitt slått av. Smalsidene orientert NV-SØ, br. 0,85 m, t. 0,1 m, h. 0,5 m. Røysa er gressbevokst. Det skal ha stått en varde som ble fjernet i 1960 på den. Samtidig ble trolig en del stein fjernet. D. 9-10 m, h. ca 0,75 m.27 m VNV for 1 og noe lavere nede:2) Klart markert rundrøys. Tydelig i terrenget. Bygget av brudd- og kampestein i varierende størrelse. Omlag i midten gravkammer murt av store firkantede blokker. Orientert ØNØ-VSV. Indre mål: l. ca 2,6 m, br. 0,75 m, dybde 0,55 m. I bunnen en del nedrast stein. Røysa er mye utgravd og omrotet. Delvis gresskledd. D. ca 8 m, h. ca 0,7 m.20 m NNV for 1:3) Noe uklart markert rundrøys. Mye masse fjernet. Består av bruddstein. Lyng- og gressbevokst. D. 4,5 m, h. 0,2 m.18 m NNV for 3:4) Rundrøys. Svært uklart markert. 8 store brudd- og kampestein i dagen. Delvis tilgrodd av gress og lyng. Spredt omkring noen brudd- og kampestein. Steinene ligger i et område 4 x 4 m.30 m SV for 2:5) Langhaug. Sterkt ødelagt. Relativt godt markert. I hjørnene fire temmelig store rundkamp. l. 0,5-0,75 m, br. 0,45-0,65 m, h. 0,2-0,4 m. Haugkanten synlig, ellers totalt ødelagt. Noen få stein igjen. Gresskledd. Orientert NNV-SSØ. L. 7 m, br. 4 m, h. 0,25 m.9 m Ø for 5:6) Dårlig markert nokså ødelagt steinsetning. Den har bestått av 6 reiste stein hvorav 5 store kampestein finnes på stedet i dag. En stein i SØ heller noe mot NV, 1,1 x 0,45 x 0,6 m. De øvrige 4 steinene er falt overende. De ligger henholdsvis 1 m NNØ, 2 m N, 4,5 m NV og 2 m V for den hellende steinen. Gressbevokst. Steinsetningen måler NNV-SSØ 6 m, ØNØ-VSV 4,5 m.5 m NNØ for 5:7) Restaurert rektangulær steinlegning. Godt synlig i terrenget. Markert med fotkjede av mindre stein. I hvert hjørne mindre blokker. Det indre steinbelagt og torvdekket. L. 5 m NNØ-SSV, br. 3,5 m, h. 0,3 m.Fornminnene 1,2,3,4 og 6 ligger på bergknauser, 5 og 7 ligger relativt lavt.Utenfor feltet i en skal N-helling 10 m S for strandlinjen og 15 m NV for 4):8) Godt markert og godt synlig rektangulær innhegning (kve). Torv mellom steinene, gressbevokst innenfor steinene. Orientert NNØ- SSV. L.ca 6 m, br. 5 m, h. 0,4 m. Den S-lige langvegg utgjøres av en ca 1,25 m h. mur som tilhører en relativt moderne hustuft. Denne muren mangler 2 m mot V, her har kveet inngang.
Utstrekning
Ca 150 m ØNØ-VSV, ca 75 m N-S.
Terrengbeskrivelse
Beitemark på nes som stikker ut i Mastrafjorden. Småknauset og med en del jordfast stein. Utsikt i alle retninger.
Orientering
Ca 180 m ØNØ for våningshuset på bruket.
Lokalitet
Varaneset

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder - middelalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravfelt
Antall
1
Datering
jernalder - middelalder

Fornminnets art
Gravrøys
Antall
4
Datering
jernalder - middelalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder - middelalder

Fornminnets art
Steinlegning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Innhegning
Antall
1
Datering
jernalder - middelalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
, 30,  1 i Klepp,  Rogaland
Består av:
Steinsetning f


Fornminnebeskrivelse:
Ifølge Helliesen var ringen 19 m i tverrmål.
Litteraturhenvisninger:
SMÅ 1908. Helliesen: Oldtidslevninger. Orre s., s. 18, Erga nr. 7.
Terrengbeskrivelse
ØV-gående morenerygg.
Orientering
Ca 17 m V for husene på gården. Ca 192 m S for Ergavatnet.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Børtinghus, 39,  1 i Åmli,  Aust-Agder
Tveit, 43,  71 i Åmli,  Aust-Agder
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
På NNØ-enden av ryggen på høydedraget: Steinsetning ?. Trolig opprinnelig rund. Den ØSØ-lige delen består av 8 blokker, tvm 0,6-1m, avstand 0,6-2,8m. Den øvrige delen antas fjernet der en sti passerer. 5 furuer vokser i den gjenværende delen. D 9m.
Delet mellom eiendommene går gjennom steinsetningen. Det er markert med en NNØ-SSV-gående røys av blokker i 2 lag. Mål: 2x1m h 0,5m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: E. Nissen Meyer. Innberetning 1931.VO s 138.
Terrengbeskrivelse
NNØ-SSV-gående høydedrag med berg i dagen og åpen skog av furu og bjørk. Delvis tynt torvdekke. Vid utsikt til åsene omkring.
Orientering
475m NNØ for trig punkt E38.56, 750m Ø for tunet på 39/1.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Norheim, 148,   i Karmøy,  Rogaland
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Omlag midt på sletta; trekanta steinsetning. Godt synleg frå sundet. består av 5 reiste heller. Ei i kvart hjørne og to med ei avstand på 1,75m på ei linje N-S omlag midt i trekanten.Ca. 10,3 m 387 g frå midten:I. Helle avsmalande mot toppen som er skrått avslutta, høgast mot S. På V-sida ca. 1,1 m over bakkjen innhogge bumerkje, h. ca. 20 cm, br. ca. 12 cm, strekbr. 1 -1,5 cm. Ikkje serleg godt synleg.Hella er litt bevokst med lav, heller ca 7 g mot V. Orientert 388 g. Neppe hogd. H;ca 2,7 m, største br(ved rota); 0,55 m.Tjukne;0,1- 0,15 m.Ca 8,75 m 113g frå midten:II. Helle, smalnar mykje mot toppen som er nokså spiss. Uregelmes- sig kanat mot ASA. Lav på NNA -sida. Neppe hogd. Orientert 114g. H;2,8 m, br.(ved rota); 0,85 m, tjukne 0,15-0,2 m.Ca 10,5 m, 253 g frå midten :III. Helle , nokså jamnbrei, Naturdanna, skrått avslutta i toppen der den er høgast mot NA. Noko lavvekst. Orientert 260 g H;3,20 m, br;0,57 m, tjukne;0,24 m. Heller 6 g mot NV.Ca. 0,87 m 5 g frå midten:IV Naturdanna helle. Største bred omlag midt på , noko avtakande mot endane . Omlag tverr i toppen, eller spiss mot N, men med ei lita hakje. Litt lavvekst., Orientert 400 g. H; 3,85 m, br;0,7 m, tjukne 0,12 m.Ca 0,87 m, 205 g frå midten:V.Naturdanna helle med nokre uregelmessige kantar. Bredda avtar mot toppen som er smal, men tverr og med ein liten spiss mot N. Her er jernband til feste for 2 isolatorar for telegraflinje. Frå toppen og ca 0,15 m nedover går ei sprekk som fylgjer lagdelinga i hella, dvs paralllell tmed sidene. Litt lavvekst, orientert 391 g. H;4,7 m, br;0,6, tjukne 0,12-0,22 m.IV og V står på ein liten graskledd forhøyning, orientert N-S og ca 4x7 m i utstrekning og ca 0,4 m h. Inntil III og på N-sida av den er ei lita grasgrodd tue med d. ca 2 og h. ca 0,5 m
Funn:
B5759 Hemorkar og tekstilrester. Brente bein og never.
Litteraturhenvisninger:
NF s. 349, BMÅ 1903 nr.3 s.20 G. Gustafson : Norges Oldtid fig 215 og s. 139. H.Shetelig: Vestlandske graver fra jernalderen s. 29-30, fig. 60-63 SMÅ 1954: E. Skjelsvik: To trekantete steinsetninger fra eldre jernalder. AmS top. ark: Div. korrespondanse. frostsprengning.
Terrengbeskrivelse
Slette på toppen av N-S gåande rygg med Karmsundet i V der det er på det smalaste :Dyrka mark.Omgitt av stovehus og hagar i S,NV og N, i A av dyrka mark. Karmsund bru kryssar i S kant av sletta. Opprinneleg god utsikt over sundet, men nå delvis stengd av bygningar og tre.FORNMINNE
Lokalitet
De fem dårlige jomfruer

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Romertid

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Øvre fister, 76,   i Hjelmeland,  Rogaland
Består av:
Gravrøys f Gravhaug f Steinsetning f


Fornminnebeskrivelse:
På toppen av haug:Rundrøys. Torvkledd, men bygd som ei jordfri røys av større og mindre steinar. Iflg. eigaren skal folk på museet ha gravt i midten av røysa utan å finna noko. Det skulle ha hendt for omlag 60 år sidan (i 1967). Seinare hadde ein teke stein her til husgrunnar og anna. Ved steintak i aug. 1967 vart det oppdaga 3 gravkammer. Det eine var uopna, orientert VNV-ASA og låg sentralt plassert ned på auren. Bygd av 4 kantreiste heller med ei dekkhelle over. Ca 14 cm under dekkhella var ei helle til, like stor som kammeret i utstrekning og med eit 5 cm tjukt jordlag over og eit ca 15 cm tjukt kollag under. Kolaget var truleg større enn kammeret i utstrekning. Ingen oldsaker vart funne. L.0,4 m, br. 0,3 m, djupne ca 0,35 m. Eit anna kammer sto nede på auren ca 4 m innafor kanten av røysa. Orientert NNV-SSA. Bygd av 4 kantreiste heller og dekka av 2 heller som var tilhogd langs ein del av kanten. Kammeret hadde vore opna før og var noko øydelagt. Ingen funn. l. ca 0,55 m, br. ca 0,45 m, djupne 0,4 m. Det tredje kammeret sto 6 m innafor kanten og ca 0,25 m over auren. Orientert NV-SA. Bygd av 4 kantreiste heller, den eine med tilhogde kantar. Dekka av ei helle og med ei helle til botn. Oppå botnhella låg skår av eit konisk leirkar med eit øyra på ei side saman med brente bein. ( S9357 a-b). Kammeret var 0,4 x 0,4 m i utstrekning og 0,32 m djupt. Røysa vart heilt fjerna 1974. Den målte ca 25 m i d. og var over 2 m h. Iflg. Bjarne Øvrehus (1977) > skal det NA for røysa ha vore ein rund steinsetning med reiste steinar og N for den ein liten rundhaug der dei skal ha funne somt.
Utstrekning
Usikker. FORNMINNE
Funn:
På staden: S9357 a-d.
Litteraturhenvisninger:
F.h.h. 1967 (B3) s. 84-85 SMÅ 1967 s.75-76 AmS Top.ark. u/Fister: Innb. v/ O. Espedal med bilag v/D. Provan aug. 1967. Brev frå A. Lillehammer 18/4-1974. SMÅ 1895 s. 153. Innb. v/Johannes Hansen omtaler kanskje denne staden.
Terrengbeskrivelse
Dyrka mark på toppen av nokså flat og vid naturleg haug. Høgaste staden i innmarka på Øvrehus. Vid utsikt.
Orientering
Ca 50 m NA for våningshuset på bruket.
Lokalitet
Tingvodl

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Mjølhus, 97,  1,2,3 i Hå,  Rogaland
Består av:
Hustuft Steinsetnimng Rydningsrøys Dyrkingsflate


Fornminnebeskrivelse:
Samling fornminner består av en hustuft, en steinsirkel, to rydningsrøyser og rydningsflater. Omtrent midt på sletta og 2 m S for et lite bergskar med opplødd stein (fra utgravning).1): Hustuft. Rektangulær lengderetning N-S. Klart markert. Veggene bygd av hodestore og store stein. Midt i tuften går en tverrvegg. Den søndre kortvegg mangler, men midt på denne ligger en stor jordfast stein. Veggenes b. 3/4-1 m, h. 0,3-0,4 m. 10 m V for 1:2): Steinsirkel. Bygget av steinblokker, tverrmål 0,5-1,2 m, d. 6 m.5 m NV for 1:3): Rydningsrøys? Utgravd i midtpartiet d. 2 m, h. 0,3 m.6 m fra SV hjørne av 1:4): Rydningsrøys. Uregelmessig, i Ø berg i dagen. Største tverrmål 5 m, største h. 0,4 m.5): Dyrkingsflate. Området mellom 1, 2, 3 og 4 virker ryddet. Det samme gjelder et område V og inntil 4 og et område 10 m SØ for 1. 1, 2 og 3 undersøkt av Arne Skjølsvold.TIDLIGERE FUNN PÅ GÅRDEN: S. 9654 fra tufta.
Utstrekning
Samling fornminner.
Litteraturhenvisninger:
Viking. Arne Skjølsvold. To keltertids hustufter fra Ogna i Rogaland. Tidligere Øk-reg. 1891 D6 R3.
Terrengbeskrivelse
UTSIKT: Gressbevokst slette med nakne bergskar. Utsikt mot Nordrevatnet i S.
Orientering
430 m NV for våningshuset 97/1,2,3.FORNMINNETS ART OG
Lokalitet
TJELMET

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Hustuft
Datering
uviss

Fornminnets art
Rydningsrøys
Antall
2
Datering
uviss

Fornminnets art
Dyrkingsflate
Antall
1
Datering
uviss?

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Eik, 67,  2 i Finnøy,  Rogaland
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Steinsetning bestående av to jordfaste stein, med en avstand på 3,2 m NV-SØ. Lengst i N. 1,2 x 0,7 x 0,55, 0,7 x 0,55 x 1,2, og 0,85 x 0,85 x 1,15. Steinen lengst i N er forholdsvis rett og rett avkuttet oppå. Steinen i S smalner av mot toppen som er forholdsvis spiss. SV for steinen er en dyrket flaste. Det er godt mulig at her har det stått flere stein. Gårdens eier visste ikke når stykket var blitt dyrket. Plasseringen i terrenget og ruten steinen står på synes å tyde på at steinen er reist av mennesker.
Terrengbeskrivelse
Terrasseflate. NØ del av dyrka mark. I NØ kratt av forskjellig slag (bjørketrær, lauvtrær, gress osv.). Utsikt mot NV over sjøen, mot i S, bortover terrasseflaten.
Orientering
Ca 60 m V for bygdeveien, ca 40 m SØ for gårdsvei og ca 40 m VNV for driftsbygningen på bruket.FORNMINNE

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Nesheim, 60,  2 i Finnøy,  Rogaland
Består av:
Gravrøys Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i N:1. Langrøys, orientert N-S. Rektangulær reist hjørnestein. Klart markert og tydelig i terrenget. Forkjede av middels stor rundkamp og bruddstein. Noe utrast på langsida slik at fotkjeden her er skjult. Består mest av stein med en del mellomstor rundkamp og bruddstein. I midten skal være en forsenkning: ca 4 m lang. Denne er nå ifylt. Litt overtorvet helt i kanten. L. 9 m, br. 5 m, h. 0,8 m.22 m S for 1:2. Langrøys. Klart markert unntatt på midten hvor den er en del utrast, særlig mot Ø. Ellers fotkjede av middels stor rundkamp og bruddstein. Både N-og S-del litt overtorvet og gressbevokst. I midten ligger steinene bare. Synes en del omrotet her. Flere større heller ligger oppå eller står på kant i midten. Det kan se ut som om en rundrøys er lagt oppå langrøysa her. Noe kristorn i kant- ene. I S del også vivendel. L 23 m, br. 4 m, h. 0,3-0,5 m, midten br. 6 m, h. 0,7 m.3 m V for 2:3. Uklart markert vid rundrøys. Vid grop i midten. S og V del overtorvet og gressbevokst. I NØ del ligger steinene bare. Synes en del omrotet. Mellomstor og stor bruddstein, noe rundkamp. Overgrodd med bregner og vivendel. D. 8 m, h. 0,5 m. 8 m SV for 3:4. Rund steinsetning. Tydelig i terrenget. Består av 14 store rundkamp og bruddstein i sirkel. I V-kant en stein trolig veltet ut av sirkelen. Ingen stein i det indre som er gressbevokst. D. 4,5 m, h. på steinen 2,0-3,5 m.
Litteraturhenvisninger:
AmS Top.ark. u/Nesheim: Innb. v/J. Petersen 12/2-41 og 21/11-42.
Terrengbeskrivelse
Lavt nes ut mot Gabafjorden. Slak skråning mot ØNØ. Røysen ligger på brinken og innenfor. Beite med spredte kristorn. Gressmark. Utsikt mot S-N.
Orientering
Ca 180 m ØSØ for driftsbygningen på bruket.FORNMINNE
Lokalitet
Gabasbøneset

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Årstad, 13,  18 i Eigersund,  Rogaland
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Omtrent midt i skaret:Rund steinsetning. Består av 16 reiste stein, de fleste blokker, noen helleformete bruddstein. Alle står i dag.Steinavstand: 3,25, 2,7, 2,85, 2,55, 3,65, 2,15, 4,0, 3,5, 3,3, ,3,15, 2,55, 2,35, 3,3, 3,15, 2,95, 3,9 m.Steinh: 0,78, 0,95, 0,98, 1,2, 0,73, 0,66, 0,8, 1,38, 0,79, 0,78, 0,67, 0,81, 0,6, 1,16, 0,73, 0,88 m.Det indre gressbevokst, ubetydelig tuet. D. 20,3 m.Steinsetningen kalles "Stoplesteinadn"/"Stoplesteinane"/ "Stablesteinane"Ifølge"opgift i Egersund kalles de Tingvold, iflg. andre kirkegården" (G. Gustafson dagbøker)Et gammelt veifar kalt ST. Olafs vei" har gått gjennom skaret. Da Gustafson besøkte stedet, tegnet faret seg som en grønnvokst stripe i lyngen.Det skal også ha vært et le der. Fornminnets navn kan kanskje ha en sammenheng med dette (Bekretfet av K.Kruken, Avdeling for navnegransking UiO.)Ved sitt besøk iakttok Gustafson det følgende:Omtrent midt i stenringen fantes en liten temmelig flat helle, som muligens har vært reist.Av steinene i periferien var 9 falt overende, 1 hellet utover og 3 var usikre.På en av de stående steinene - br.0,8 m, t.0,6 m, h. 0,65 m - fantes naturlige furer på flere sider. På den nåværende overflate, som han antok var den opprinnelige "danner 2 dype furer et "torshammermerke", "skaftet
Terrengbeskrivelse
Høytliggende liten slette i et skar på Ø-siden av Årstaddalen. bratt fall mot Ø og V, i Ø mot Skåraåni. Gressbakke ubetydelig tuet, tidligere lyngkledd. Vakker utsikt i Ø mot Skåragårdene, i V mot bebyggelsen på Rundevollen.
Orientering
960 m SSØ for våningshustet på gården.
Lokalitet
Skårabrekkå

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Godderstad vestre, 25,  11 i Tvedestrand,  Aust-Agder
Godderstad vestre, 25,  10 i Tvedestrand,  Aust-Agder
Består av:
Gravrøys Kullgrop Grav Steinlegning Steinring Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
I sandtaket ble av Fredrik Gaustad de forannevnte fornminner utgravd i 1957.
Den trekantede steinlegningen er senere gjenreist ved Holt kirke.
Utstrekning
Gravfelt - fjernet: N-S 100m, Ø-V 100m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: Innberetning v/Fredrik Gaustad 1957 u Dalene u Goddestad 25/10.
Terrengbeskrivelse
N-S gående sandslette i dalbunn, nå sandtak.
Orientering
Områdets N-kant: 190m S for tunet på 25/11.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Eldre jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
Eldre jernalder

Fornminnets art
Grav
Antall
1
Datering
Eldre jernalder

Fornminnets art
Steinring
Antall
1
Datering
Eldre jernalder

Fornminnets art
Steinlegning
Antall
1
Datering
Eldre jernalder

Fornminnets art
Kullgrop
Antall
3
Datering
Eldre jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Vinningland, 2,  1 i Bjerkreim,  Rogaland
Består av:
Gårdsanlegg Hustuft Gravhaug Gardfar Rydningsrøys Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av 1 hustuft, 2 gravhauger, 2 rydningsrøyser (gravhauger) og andre usikrefornminner. Tuften ligger lengst i S. Den er gresskledd inni, lite markert og orientert Ø-V med åpning mot Ø. Bakveggen ligger nær opptil en bergvegg. Veggene er 1,5 m b. L. 8 m, br. 6,5 m.Haugene ligger N for tuften på den slake, grønne moreneryggen. De er bra markert og begge er en del utgravet. I den ene er litt ev et kammer synlig. D. 6 m, h. 0,5-1 m.Ved siden av den høytliggende haugen ligger 2 små lave røyser, d. 2-3,5 m, h. 0,3 m.I skråningen mot V er en steinrekke, orientert N-S, som ser ut til å være ene langveggen av en hustuft. Den er godt markert. L. 21 m, br. 2 m.I bakkeskråningen mot Ø ligger en godt markert halvsirkelformet steinsetning. Br. på steinsetningen er 1 m. D. på halvsirkelen er 8 m. Noen korte bruddstykker av gardfar er synlige.
Utstrekning
150 m NV-SØ, 75 m NØ-SV.FORNMINNE
Terrengbeskrivelse
Høytliggende morenerygg med lite stein. Kulturbeite. Fin utsikt mot V, N og Ø.
Orientering
Ca 1 km SØ for våningshuset, 700 m V for Saglands-vatnet.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gårdsanlegg
Antall
1
Datering
jernalder - middelalder

Fornminnets art
Hustuft
Antall
1
Datering
jernalder - middelalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
2
Datering
jernalder - middelalder

Fornminnets art
Gardfar
Datering
jernalder - middelalder

Fornminnets art
Rydningsrøys
Antall
2
Datering
jernalder - middelalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Tengesdal søre, 1,  3 i Bjerkreim,  Rogaland
Består av:
Gårdsanlegg Hustuft Gravhaug Gravhaug f Gardfar Steinsetning Rydningsrøys


Funn:
S 9653
Litteraturhenvisninger:
AMS Tilveks 1, AmS top. ark innb. J.R. Næss, og O.Olsen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gårdsanlegg
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Hustuft
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
9
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gardfar
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Rydningsrøys
Antall
100
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Idse, 63,  6 i Strand,  Rogaland
Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Idse, 63,  6 i Strand,  Rogaland
Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Idse, 63,  6 i Strand,  Rogaland
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
1. Rund steinsetning Klart markert, men litet ydelig i terrenget. Består av 9 stein, dels av bruddstein, dels blokker. Noen av steinene synes å være forskjøvet i forhold til opprinnelig plasering.S-steinen dekket av kvist. Mellom den og SØ-steinen tettlagt rekke med mindre stein br. 0,3 m. Grenseskille ?Steinavstand: 1,6, 1,4, 2,2 , 1,6, 3,2 0,6, hull, 1,6, 2,8, 3,1 m.Steinh: 0,3, 0,3, 0,35 m, samtlige falt overende, O,4, 0,5, 0,55, 0,8, 0,65, 0,8, 0,6 m.I det indre delvis berg i dagen, mose, lyng, stedvis tuer. Jorddybde 0,1 m. Stein setning er ellers bevokst med 3 lave einer, 1 plantet løvtre. Flaggstang i NV-delen.Ca. 10 m NNØ for 1:2. Bautastein ? ligger i retning NNØ-SSV. L. 3 m br.41-60 cm, tykkelse 42 cm. Neppe fornminne.FOTO: AmS 6402/5-8.
Terrengbeskrivelse
Toppen av skogkledd bergkolle som faller mot Ø. Vid utsikt mot SØ-NV. Høgsfjord i NV, Idsefjorden i SØ. Strandalandet i Ø.
Orientering
10 m SØ for SØ-hjørne av hytta på tomten.
Lokalitet
Molkebakken ( Kongshaug)

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Stava, 21,  6 : 15 i Karmøy,  Rogaland
Fornminnets art
Gravminne
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Stava, 21,  6 : 15 i Karmøy,  Rogaland
Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Stava, 21,  6 : 15 i Karmøy,  Rogaland
Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Stava, 21,  6 : 15 i Karmøy,  Rogaland
Fornminnets art
Steinlegning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Stava, 21,  6 : 15 i Karmøy,  Rogaland
Fornminnets art
Gravhaug
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Stava, 21,  6 : 15 i Karmøy,  Rogaland
Fornminnets art
Bautastein
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Stava, 21,  6 : 15 i Karmøy,  Rogaland
Fornminnets art
Nausttuft
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Stava, 21,  6 : 15 i Karmøy,  Rogaland
Består av:
Gravfelt f Steinsetning Steinsetning f Steinlegning f Gravhaug f Bautastein f Nausttuft


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i NØ:1. Nausttuft. Orientert Ø-V. Vekslende markert, lite synlig. gresskledd med noen få synlige steiner. Ligger flatt i terrenget. S-langvegg er best bevart. I denne ligger også to store steiner ellers består veggene av en jordvoll med en del synlige småstein. NØ-hjørnet er utgravd av bekken. N-langvegg er mye ødelagt. Noe nedsenket langs midten. kjerreveien går forbi åpningen. Veggens br. 1,5 - 2 m, h. opptil 0,7 m. L. ca. 30 m, br. 7-8 m.Ca. 23 m Ø for åpningen over S-langvegg og 4 m inn i tuften:2. Rund forhøyning. Nokså klart markert, lite synlig. Alt på S siden av langveggen er dyrket bort. D. ca. 8 m, h. ca. 0,2 m.Ca. 28 m V for 1:3. Trekantet steinlegning. Mesteparten er fjernet. Uklart markert. Lite synlig. gresskledd. I dag ingen synlige steiner. Armene må ha vært orientert N,SV og SØ. I N og SV hjørnet står bautasteiner med flatsiden vendt mot trekantens sentrum. Den tredje må ha stått inntil kjerreveien. Mål: den i N; h. 1,25 m, br. 0,55 m, tykkelse 0,3-0,3 m, Den i SV; h. 0,9 m, br. 0,55 m, tykkelse 0,15 m. Markavei orientert Ø-V går over S del. Avstand mellom bautasteinene 12 m.3 m N for 1 har det ligget:4. trekanta steinlegning med sider ca. 12 m. I VSV kant stod en spiss stein, ca. 0,3 m h. I NØ en lignende (Neumann nr. 12)S for 1:5.Trekanta steinlegning, sider ca. 11 m. I Ø spiss stod en stein, h. ca. 1,2 m (Neumann nr. 7 og 8)SØ for 2:7-8. Tre rundhauger. I den ene et gravkammer, or. NV-SØ ca- 3,6 x 1,2 m. 3 dekkheller på 1,2 m2.I N kant lå :9. En bauta l. 3,2 m.På den andre lå :10. En bauta, l. 1,8 m, br. 0,6 m D. 9-12 m.Og:11-12. En bauta omgitt av en rund steinlegning, d. ca. 11 m.( Neumann nr. 1,2,3,4)Ø for 1 lå to steiner l. ca. 1,2 m
Litteraturhenvisninger:
Urda 1842 pl. IX, s. 214-218. NF s.339-340 Haugesunds Dagblad 4.8.36. AmS top. ark. innb. J. Petersen 24.4.23, brev fra L. Svendsen 27.6.64 og 30.7.74. Kart konstruert av Vest-karmøy Historielag 0.5.05.2000.Tid. reg 651 B12 R5, 5120 B2 R3.
Terrengbeskrivelse
Kulturbeite med en del bergknauser. Bekk i NØ . Dyrka i SØ. Den gamle kjerreveien over området or. NNØ-SSV. God utsikt mot Ø,S og V.
Orientering
Ca. 500 m NØ for Ferkingstad havn. Ca. 40 m Ø for stranden. Ca. 300 m NV for våningshuset på 21/6.
Lokalitet
Båsvika

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Skadberg, 4,  3, 4 , 6 i Eigersund,  Rogaland
Består av:
Steinsetning Gardfar


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i N:1. Mur eller gardfar, uklart markert og lite synlig. Overgrodd med lyng og einer, nokre steinar syner. Muren er bua, kordelengda ca. 18 m, br. ca 0,8 m, h. opptil 0,45 m.C. 5 m S for 1:2. Rektangulær (?) steinsetning, uklart markert og lite synlig. Tilgrodd med furuskog og dekka av bar. Berre tre steinar står reist, alle høyrer til N rekkje, dei er 0,35 - 0,8 m h, 0,25 -0,65 br. og 0,25 - 0,4 tjukne. Dei to sørligaste steinane er orientert A-V og den nordligaste NNA-SSV. Avstanden mellom steinane er 8,5 og 3,7 m. Ca. 2 m A for sørligst reiste stein, er sin nedstyrta stein, 0,9 m l, 0,4 m br. og 0,35 tjj. Denne antyder muligens steinsetningens br. Orientert NNA-SSV L. 12 m, br. 2 m.
Funn:
S7904
Litteraturhenvisninger:
AmS top. ark: Innb. v. J. Petersen 16/9 1925 u. Hellvik.
Terrengbeskrivelse
Flat sandøyr mellom bergknauser. Kledd med furutrær.
Orientering
Ca. 200m NNV for utløpsosen til bekken som renn ut ved Æsan og ca. 900 m NV for Grunnesundholmen fyrlykt.
Lokalitet
ÆSAN

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
middelalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gardfar
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Siljan,  Telemark
Består av:
Steinsetting

Antall
1
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Steinsetting bestående av seks store steinblokker (over mannsløft) plassert i ring. Diameter 6,10 m N-S og 5,0 m Ø-V. Trær vokser inntil og i steinsettinga, men den er forholdsvis godt synlig i terrenget.
Terrengbeskrivelse
Forholdsvis flatt skogsterreng, ung furuskog (furumo) med noen grantrær og løvoppslag.
Orientering
Ca 200 m N for R8. Terrengets beskaffenhet gjør det vanskelig å oppgi nøyaktig kartfesting jf. for øvrig de oppgitte UTM-koordinatene.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Steinsetting bestående av seks store steinblokker (over mannsløft) plassert i ring. Diameter 6,10 m N-S og 5,0 m Ø-V. Trær vokser inntil og i steinsettinga, men den er forholdsvis godt synlig i terrenget.

Fornminnefelt     

Sted:
, 12,  1 i Berlevåg,  Finnmark
Består av:
Steinsetting

Antall
8
Datering
Etterreformatorisk tid
Fornminnebeskrivelse:
1) Oppmuring av stein mellom to kvartsholdige knauser. Innerste (sørligste) mur ca 1,2 m høy, inntil 1 m bred, ca 2 m lang mellom knausene. I forkant, 2 m N for "bakveggen", en nedrast mur, inntil 0,9 m høy, 0,6 m bred og 1 m lang mellom knauser. Sannsynligvis et le/gapahuk i stein. 14 m V for 1) opp mellom knauser ligger: 2) Oppmuring av stein mellom to kvartsholdige knauser. SØ-ligste mur ca 1 m høy, 0,5 m bred, ca 2 m lang mellom knausene. 2 m NV for bakre vegg, en mer veggfast knaus i S. 1 m lang, 1 m høy, 0,5 mbred. 27 m NV for 2) ligger: 3) Oppmuring av stein i kant med jordfast steinblokk i V. Steinblokka utgjør den vestlige veggen. Den sørlige og den østlige veggen er begge 2 m lang, 1 m høy og 0,4 m bred (mao kvadratisk, 2 x 2 m i.m.). Åpen mot den grunne vika i N. 14 m V for 3) ligger: 4) Oppmuring som forrige, i kant med knausvegg i NØ. Kvadratisk 1,5 x 1,5 m i m., murbredde ca 0,5 m, høyde 1,10 m. Døråpning i S-hjørnet. S-vegg 1 m lang, ikke veggfast med Ø-vegg. Døråpning ca 0,5 m bred. Torvlegging på utsiden av veggene, nå utrast. Oljefat inni strukturen. 12 m SV for 2) ligger: 5) Oppmuring av stein mellom knauser. Ca 1,3 m høy, 0,6 m bred, 1,5 m lang mellom knausene. Den N-lige vegg består av tre lag stein oppå naturlig knaus. Oppmuring ca 0,5 m høy og 1,5 m lang. Ca 50 m S for 5) ligger: 6) Mur av stein under berghylle/knaus med fremstrpig. Ser betydelig eldre ut enn de øvrige. Bevokst med lav, mose og gress. 2 m indre mål N-S, 1,2 m ØV, max høyde inntil 0,3 m. Ca 30 m Ø for 5) ligger: 7) Oppmuring av stein i ei bergkløft orientert Ø-V. Østvegg: 1 m lang, 0,4 m bred, 0,4 m høy. 1,5 m V for denne er vestveggen, svært utrast. Ca 1,5 m bred, 1,5 m lang og 0,5 m høy. På den andre siden av bergkløften, dvs på N-siden mot havet, ligger: 8) Oppmuring av stein inntil klippe. 0,5 m x 0,5 m, 0,4 m høy, delvis "taklagt", dvs heller lagt over som danner tak. Mulig kjøttgjemme. Ovenfor mot V er det sprekk i klippen, som trolig også har blitt brukt.
Terrengbeskrivelse
Lyngkledt slette med mye knauser, mellom havet (grunn vik) i N og fjellfoteni S.
Orientering
Ca 130 m SV for nyreg. 14, og 21 m SSØ for traktorveg i N.
Lokalitet
Mellom Dikkeviken og Mortensneset

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Etterreformatorisk tid
Fornminnebeskrivelse:
1) Oppmuring av stein mellom to kvartsholdige knauser. Innerste (sørligste) mur ca 1,2 m høy, inntil 1 m bred, ca 2 m lang mellom knausene. I forkant, 2 m N for "bakveggen", en nedrast mur, inntil 0,9 m høy, 0,6 m bred og 1 m lang mellom knauser. Sannsynligvis et le/gapahuk i stein.

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Etterreformatorisk tid
Fornminnebeskrivelse:
14 m V for 1) opp mellom knauser ligger: 2) Oppmuring av stein mellom to kvartsholdige knauser. SØ-ligste mur ca 1 m høy, 0,5 m bred, ca 2 m lang mellom knausene. 2 m NV for bakre vegg, en mer veggfast knaus i S. 1 m lang, 1 m høy, 0,5 mbred.

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Etterreformatorisk tid
Fornminnebeskrivelse:
27 m NV for 2) ligger: 3) Oppmuring av stein i kant med jordfast steinblokk i V. Steinblokka utgjør den vestlige veggen. Den sørlige og den østlige veggen er begge 2 m lang, 1 m høy og 0,4 m bred (mao kvadratisk, 2 x 2 m i.m.). Åpen mot den grunne vika i N.

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Etterreformatorisk tid
Fornminnebeskrivelse:
14 m V for 3) ligger: 4) Oppmuring som forrige, i kant med knausvegg i NØ. Kvadratisk 1,5 x 1,5 m i m., murbredde ca 0,5 m, høyde 1,10 m. Døråpning i S-hjørnet. S-vegg 1 m lang, ikke veggfast med Ø-vegg. Døråpning ca 0,5 m bred. Torvlegging på utsiden av veggene, nå utrast. Oljefat inni strukturen.

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Etterreformatorisk tid
Fornminnebeskrivelse:
12 m SV for 2) ligger: 5) Oppmuring av stein mellom knauser. Ca 1,3 m høy, 0,6 m bred, 1,5 m lang mellom knausene. Den N-lige vegg består av tre lag stein oppå naturlig knaus. Oppmuring ca 0,5 m høy og 1,5 m lang.

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Etterreformatorisk tid
Fornminnebeskrivelse:
Ca 50 m S for 5) ligger: 6) Mur av stein under berghylle/knaus med fremstrpig. Ser betydelig eldre ut enn de øvrige. Bevokst med lav, mose og gress. 2 m indre mål N-S, 1,2 m ØV, max høyde inntil 0,3 m.

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Etterreformatorisk tid
Fornminnebeskrivelse:
Ca 30 m Ø for 5) ligger: 7) Oppmuring av stein i ei bergkløft orientert Ø-V. Østvegg: 1 m lang, 0,4 m bred, 0,4 m høy. 1,5 m V for denne er vestveggen, svært utrast. Ca 1,5 m bred, 1,5 m lang og 0,5 m høy.

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i ,  
Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Etterreformatorisk tid
Fornminnebeskrivelse:
På den andre siden av bergkløften, dvs på N-siden mot havet, ligger: 8) Oppmuring av stein inntil klippe. 0,5 m x 0,5 m, 0,4 m høy, delvis "taklagt", dvs heller lagt over som danner tak. Mulig kjøttgjemme. Ovenfor mot V er det sprekk i klippen, som trolig også har blitt brukt.

Fornminnefelt     

Sted:
Friarfjord, 20,   i Lebesby,  Finnmark
Består av:
Hustuft, steinsetting, forsenkning

Antall
7
Datering
steinalder, yngre - uviss tid
Fornminnebeskrivelse:
Lengst VNV: Fornminne 1: Rektangulær steinsetting N-S 3 m, Ø-V 2,5 m. Satt av knyttnevestore rullestein delvis i dagen, mellom mose/lyngvegetasjon. I N del av steinsetting går en Ø-V gående sti. Ca 1 m S for fornminne 1: Fornminne 2: Rektangulær tuft Ø-V 9 m, bredde 7 m, dybde 0,50 m. Vollens bredde ca 3 m, høyde 0,35 m. Klart markert, men utydelig i terrenget pga bjørkekratt inni tufta. Forøvrig lyng/mosebevokst. I Ø del av tufta går en N-S gående grøft ca 1 m bred, dybde ca 0,50 m. Åpning i V. Ca 7 m ØSØ for fornminne 2: Fornminne 3: Rektangulær tuft SØ-NV 10 m, bredde 5,5 m, dybde 0,40 m. Vollens bredde inntil 2,0 m, høyde 0,30 m. Klart markert, men noe utydelig i terrenget. På N voll og V del av tufta bjørkekratt, forøvrig lyng/lav vegetasjon. Forhøyning i midten, åpning i VSV. Ca 2 m SØ for fornminne 3: Fornminne 4: Rektangulær tuft NV-SØ 8 m, bredde 7,5 m, dybde ca 0,50 m. Vollens bredde inntil 3 m, høyde inntil 0,50 m, klart markert og tydelig i terrenget. Spredt bjørkekratt i tufta. Lyng/lav/mose forøvrig. I NØ voll klar åpning i mulig mødding. Åpningens bredde ca 1 m, møddingens høyde ca 0,60 m. Åpning også i NV og SØ. Ca 16 m Ø for 4: Fornminne 5: Kvadratisk tuft NØ-SV 8 m, NV-SØ 8 m, dybde inntil 0,80 m. Vollens bredde ca 2,0 m, høyde 0,40 m. Klart markert og tydelig i terrenget. Bjørkekratt på vollen, ellers lyng/mose vegetasjon. Åpning i SØ hjørnet og NV voll. Ca 26 m SØ for 5 og over gårdsvei til gnr .... fornminne 6: Rund forsenkning, diameter ca 3 m, dybde 0,70 m. Tydelig i terrenget. Bjørketrær i midten, forøvrig lyng/mose. Ca 2,5 m Ø for 6: Fornminne 7: Oval tuft, SØ-NV ca 12 m, bredde ca 6 m, dybde 1 m. Vollens bredde 2 m, høyde 0,20 m. Klart markert, men utydelig i terrenget pga bjørkekratt. Forøvrig lyng/krattskogbevokst. Forsenkning i vollen i N hjørne.
Utstrekning
ØSØ-VNV ca 55 m, bredde ca 25 m.
Terrengbeskrivelse
Ø-V gående lyngbevokst strandvoll med krattskog. Hellende mot søen i N, avgrenset av R5 i S.
Orientering
Ca 30 m NNØ for R6, ca 100 m V for våningshus på gnr, ca 20 m over havet.
Lokalitet
Strand

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss
Fornminnebeskrivelse:
Lengst VNV: Fornminne 1: Rektangulær steinsetting N-S 3 m, Ø-V 2,5 m. Satt av knyttnevestore rullestein delvis i dagen, mellom mose/lyngvegetasjon. I N del av steinsetting går en Ø-V gående sti.

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Hustuft
Antall
1
Datering
Yngre steinalder
Fornminnebeskrivelse:
Ca 1 m S for fornminne 1: Fornminne 2: Rektangulær tuft Ø-V 9 m, bredde 7 m, dybde 0,50 m. Vollens bredde ca 3 m, høyde 0,35 m. Klart markert, men utydelig i terrenget pga bjørkekratt inni tufta. Forøvrig lyng/mosebevokst. I Ø del av tufta går en N-S gående grøft ca 1 m bred, dybde ca 0,50 m. Åpning i V.

Fornminnets art
Hustuft
Antall
1
Datering
Yngre steinalder
Fornminnebeskrivelse:
Ca 7 m ØSØ for fornminne 2: Fornminne 3: Rektangulær tuft SØ-NV 10 m, bredde 5,5 m, dybde 0,40 m. Vollens bredde inntil 2,0 m, høyde 0,30 m. Klart markert, men noe utydelig i terrenget. På N voll og V del av tufta bjørkekratt, forøvrig lyng/lav vegetasjon. Forhøyning i midten, åpning i VSV.

Fornminnets art
Hustuft
Antall
1
Datering
Yngre steinalder
Fornminnebeskrivelse:
Ca 2 m SØ for fornminne 3: Fornminne 4: Rektangulær tuft NV-SØ 8 m, bredde 7,5 m, dybde ca 0,50 m. Vollens bredde inntil 3 m, høyde inntil 0,50 m, klart markert og tydelig i terrenget. Spredt bjørkekratt i tufta. Lyng/lav/mose forøvrig. I NØ voll klar åpning i mulig mødding. Åpningens bredde ca 1 m, møddingens høyde ca 0,60 m. Åpning også i NV og SØ.

Fornminnets art
Hustuft
Antall
1
Datering
Yngre steinalder
Fornminnebeskrivelse:
Ca 16 m Ø for 4: Fornminne 5: Kvadratisk tuft NØ-SV 8 m, NV-SØ 8 m, dybde inntil 0,80 m. Vollens bredde ca 2,0 m, høyde 0,40 m. Klart markert og tydelig i terrenget. Bjørkekratt på vollen, ellers lyng/mose vegetasjon. Åpning i SØ hjørnet og NV voll.

Fornminnets art
Forsenkning
Antall
1
Datering
Yngre steinalder
Fornminnebeskrivelse:
Ca 26 m SØ for 5 og over gårdsvei til gnr .... fornminne 6: Rund forsenkning, diameter ca 3 m, dybde 0,70 m. Tydelig i terrenget. Bjørketrær i midten, forøvrig lyng/mose.

Fornminnets art
Hustuft
Antall
1
Datering
Yngre steinalder
Fornminnebeskrivelse:
Ca 2,5 m Ø for 6: Fornminne 7: Oval tuft, SØ-NV ca 12 m, bredde ca 6 m, dybde 1 m. Vollens bredde 2 m, høyde 0,20 m. Klart markert, men utydelig i terrenget pga bjørkekratt. Forøvrig lyng/krattskogbevokst. Forsenkning i vollen i N hjørne.

Fornminnefelt     

Sted:
Salen, 42,  2 i Kvæfjord,  Troms
Består av:
Hustuft, naust/sjøbu, båtopptrekk, steinsetting

Antall
4
Datering
Etterreformatorisk tid
Fornminnebeskrivelse:
Lengst i NV ligger: K1, båtopprekk - Rydda plass i fjæra for båtopptrekk. Sørlig del har lagt opp stein som et "ledergjerde" mens dette er mer utflytende i N. Trolig 7 m bredt og, på flo sjø, 4 m langt. flere større stein ved overgang fjære - gressmark. S-veggen går opp til en reist merkestein der gressmarka tar ovr for fjære. V-vendt. 10 mØ for K1 ligger: K2: Sjøbu? Naust? - Utydelig tuft med 0,8 - 1,2 m brede voller av større og mindre stein, ca 0,2 - 0,3 m høye. Ø-V-orientert. Bakre del godt markert, mens fremre (vestre del) er mer utydelig. Trolig 5,5 m lang og 4,5 m bred. Avrunda bakre (Ø) del. Steinene i vollen er mose- og lyngbevokst. En del gress inni samt einebusker i V-enden som gjør det vanskelig å definere eksakt lengde. Ei ungbjørk i SV-hjørnet. 3,5 m NØ for K2 ligger: K3: Rektangulær steinsetting - Mulig fylt brønn? Større og mindre stein, virker som om det er et fylt hull av et eller annet slag. Mosegrodde steiner. Gress og sølvbunke (ildtuer) utenom fyllinga. Einebusker i S og Ø. Seljebusk i V. Ca 70 m N for K3 ligger: K4: Hustuft - rektangulær, N-S-gående tuft. 10 x 5,5 m. Steinvoll/grunnmur. Vollen i Ø ca 1 m bred, 0,3 m høy mens vollen i V går mer i ett med innsida av hus og går ned i grøft på nedsiden (i V). Dreneringsgrøft V for huset langs deler av det største rommet. Jordkjeller i N 2 x 2 m, 1,5 m dyp. Indre mål i det største rommet er 6 x 4 m. Senker seg et hakk til det ytre rommet som er 3 x 3 m med voll som er 0,2 m høy og 0,5 m bred. Mulig vindfang, ikke rom. Gress- og mosekledt, mye sølvbunke i hovedrommet. Ser ut til å være rydda rundt. Ligger 10 m fra fjæresonen i V, ca 70 - 75 m S for naust på gnr 42/?. V for en liten bakke som skrår opp veien.
Natuvitenskapelige underskelser
tok prøvestikk med kniv i- og utenfor K2. Funn av trekull inni tufta gjorde at vi kunne være sikre på at dette var ei tuft. Prøvestikkene ble lagt igjen, og det positive ble lagt med torvsida ned som markering. tok dessuten enkelte prøvestikk ellers på
Foto
SV/HV filmnr 1, fotonr 24-25, Dias filmnr 2, fotonr 9-14. Fotograf J.P. Gintal og E. Eriksen
Terrengbeskrivelse
Kulturminnene ble funnet i strandsonen, i fjæra og i overgangen mot gjengrodd mark i et 10 - 20 m bredt belte. For det meste gresskledt med innslag av eine- og seljebusker samt noe småbjørk.
Orientering
Innenfor Saltskjæret med utsikt til Kveæya i området fra Saltskjærets Ø-lige del til gården Salen i V. Avskjært av Øysundet i N og RV 850 i S.
Kulturmilj
Bofast
Lokalitet
Salen med bl.a. Magnusholla

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Etterreformatorisk tid
Fornminnebeskrivelse:
3,5 m NØ for K2 ligger: K3: Rektangulær steinsetting - Mulig fylt brønn? Større og mindre stein, virker som om det er et fylt hull av et eller annet slag. Mosegrodde steiner. Gress og sølvbunke (ildtuer) utenom fyllinga. Einebusker i S og Ø. Seljebusk i V.

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Båtoppsett
Antall
1
Datering
Etterreformatorisk tid
Fornminnebeskrivelse:
Lengst i NV ligger: K1, båtopprekk - Rydda plass i fjæra for båtopptrekk. Sørlig del har lagt opp stein som et "ledergjerde" mens dette er mer utflytende i N. Trolig 7 m bredt og, på flo sjø, 4 m langt. flere større stein ved overgang fjære - gressmark. S-veggen går opp til en reist merkestein der gressmarka tar ovr for fjære. V-vendt.

Fornminnets art
Naust
Antall
1
Datering
Etterreformatorisk tid
Fornminnebeskrivelse:
10 m Ø for K1 ligger: K2: Sjøbu? Naust? - Utydelig tuft med 0,8 - 1,2 m brede voller av større og mindre stein, ca 0,2 - 0,3 m høye. Ø-V-orientert. Bakre del godt markert, mens fremre (vestre del) er mer utydelig. Trolig 5,5 m lang og 4,5 m bred. Avrunda bakre (Ø) del. Steinene i vollen er mose- og lyngbevokst. En del gress inni samt einebusker i V-enden som gjør det vanskelig å definere eksakt lengde. Ei ungbjørk i SV-hjørnet.

Fornminnets art
Hustuft
Antall
1
Datering
Etterreformatorisk tid
Fornminnebeskrivelse:
Ca 70 m N for K3 ligger: K4: Hustuft - rektangulær, N-S-gående tuft. 10 x 5,5 m. Steinvoll/grunnmur. Vollen i Ø ca 1 m bred, 0,3 m høy mens vollen i V går mer i ett med innsida av hus og går ned i grøft på nedsiden (i V). Dreneringsgrøft V for huset langs deler av det største rommet. Jordkjeller i N 2 x 2 m, 1,5 m dyp. Indre mål i det største rommet er 6 x 4 m. Senker seg et hakk til det ytre rommet som er 3 x 3 m med voll som er 0,2 m høy og 0,5 m bred. Mulig vindfang, ikke rom. Gress- og mosekledt, mye sølvbunke i hovedrommet. Ser ut til å være rydda rundt. Ligger 10 m fra fjæresonen i V, ca 70 - 75 m S for naust på gnr 42/?. V for en liten bakke som skrår opp veien.

Fornminnefelt     

Sted:
Sigstad, 133,  10 i Gjøvik,  Oppland
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
2m NV for NØ-SV-gående bygdeveg: Steinring bestående av 8 jordfaste steinblokker på ca 1 x 1m. En stein mangler i sirkelen. Den har ligget i N-kant. Ringen er lett synlig. Noe steiner er noe nedgrodd. En gårdsveg gjennomskjærer sirkelen i NV-SØ-retning. D 20m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: Brev av 27.08.1919 fra ? UO top ark NF 105. ab 1911 s 212. UO top ark: Kv. Lindø 1932. UO top ark: W. Slomann 05.11.1965, 08.11.1965, 20.06.1966. UO top ark: L. Pareli. Top ark reg. Gjøvik 1978 u gnr 133, br 10. E72-1120-K39, R02
Terrengbeskrivelse
Flat grusterrasse. Villabebyggelse som i Ø skråner ned mot Biri sentrum. Mjøsa skimtes i NØ.
Orientering
0,5m SØ for gjerde/innkjørsel til eiendommen Granum.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Holt prestegård, 33,  1 i Tvedestrand,  Aust-Agder
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
På en liten slette omgitt av tett løvskog og enkelte bartrær: Steinsetning, likebenet, trekantet. Den ene spissen peker mot NNV. Steinsetningen har en reist blokk i hvert hjørne og i sentrum. Mellom hjørnesteinene ligger en rekke tettstilte småblokker i bakkenivå. Disse er noe nedgrodd av gras. Trekantens mål: Ø-V og NNV-SSØ-arm 8,5m, NØ-arm 9,5m.
Fornminnet ble flyttet fra Dalene av Godderstad, 25/10, i matr. Godderstad vestre, etter undersøkelsen i 1957 - Se 8836 A12 X01 u 25/10.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: K Alterskjær innb om registreringer i forbindelse med eventuell ilandføring av olje/gass og etabler- ing av petrokjemisk industri i Farsund - Lyngdals- regionen. Juni - juli 1972, s 14, reg nr R8 - 213/-.
Terrengbeskrivelse
Flat grusterrasse som i NV-V ligger inntil foten av den stupbratte Preståsen. I Ø-S gårdstun, kirke med kirkegård. Ingen utsikt.
Orientering
60m V for det NV-ligste hjørne av Holt kirke.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Eldre jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Nøtterøy vestre, 124,   i Nøtterøy,  Vestfold
Består av:
Steinsetning Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
VO s 350 opplyser: Der hvor veien til Hella går ut fra hovedveien, ligger en liten lund V for hovedveien. I denne lå følgende: 1. En stor velformet gravhaug hvis ene side er delvis ødelagt av veien til Hella. D 7-8m.
2. Omtrent midt i lunden er det enn videre rester av en steinsetning. Midtsteinen er bevart og dessuten fire av steinene omkring.
I sin innberetning av 1948 anfører Mürer at det er vanskelig å avgjøre hvilken form steinsetningen har hatt, men at det ser ut til at den har vært rund. De bevarte steinene er ca 3/4 m høye.
Hverken steinsetningen eller gravhaugen kunne gjenfinnes ved registreringen 1967. Antagelig fjernet.
Litteraturhenvisninger:
Se u beskrivelse.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Eikeland ytre, 124,  20 i Kvinesdal,  Vest-Agder
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
På Ø- og V-siden av grusveien: rest av rund steinsetning, som i dag består av 4 blokker. På veiens V-side: 1. Avlang blokk, orientert N-S. H 0,5m.
5m ØNØ for 1, på veiens Ø-side. 2. Reist blokk, flat. L 0,5m. h 0,5m.
1m NØ for 2 og kloss i veikanten: 3. Spiss blokk. H 0,5m.
10m SV for stein 2: 4. Spiss blokk. H 0,5m.
Steinsetningens mål: NØ-SV 11m, ØNØ-VSV 6m.
Påvist av kultursjef Førland, Kvinesdal kommune.
Tradisjon
I følge tradisjonen ble sognets kirke engang påbegynt her, men ble flyttet om natten av de underjordiske til sin nåværende plass.
Litteraturhenvisninger:
Ab. 1885 s 154 u. Nedre Ekeland. I følge Ab. 1885 var det dengang 5 steiner igjen. Av disse hadde kun 2 bibeholt sin opprinnelige høyde: 2 1/2 fot og 3 1/2 fot-0,75m og 1m. Videre vistes mot SV hullet til en 6. stein. Den innbyrdes avstanden mellom steinene var 5 skritt. To steiner var blitt fjernet for å få plass til veien, som går tvers gjennom steinsetningen. Trolig har fornminnet bestått av 8 steiner og muligens en 9. i midten. UO top. ark: Brev av 02.03.1922 fra O. Sørvig, Flekkefjord. UO top.ark: E. Skjelsvik: Innberetning 16.07-17.07.1953 u Eikeland ytre, gnr 124. Her feilaktig oppført som fjernet. 150-års jubileumsbok for Liknes/Kvinesdal kirke.
Terrengbeskrivelse
Elveterrasse. Dyrket mark. Utsikt mot NØ og SV, henholdsvis opp og ned dalen, i Ø mot Austerheia.
Orientering
100m SSØ for tunet på gården, 100m SSV for kryss mellom E18 og grusvei (tidl. E18?).
Lokalitet
Dei sju steinane

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Eldre jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Bråte store, 85,  1 i Hobøl,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Høyt og fritt i en lysning i skogen og på et temmelig flatt, N-hellende berg:
Nærmest firkantet flyttblokk med pyramideformet tverrsnitt. Rundt foten mindre bruddstein, i dagen på S- og V-siden. Blokkens h 2,2m, sidenes l ved bakken 1,5-1,6m, mot toppen 0,5-0,6m.
Blokken skal opprinnelig ha vært omgitt av en steinsetning. 4 av steinene i denne finnes i dag:
4m N for blokken: - Liggende rundkamp. L NNV-SSØ 1m, br 0,5-1m, h 0,45m.
1m NØ for denne: - Ditto rundkamp. L N-S 0,5m, br 0,1-0,4m, h 0,3m.
13m V for blokken: - Ditto rundkamp. L N-S 0,7m, br 0,3-0,5m, h 0,2m.
8m SSØ for denne: - Ditto rundkamp. L 0,4-0,5m, br 0,1-0,4m, h 0,2m.
Fruen på gården, Helene Ringstad, mente at flere av steinene V for flyttblokken er blitt fjernet pga skogsdriften. De gjenværende 4 steienene skal ha stått oppreist for en del år tilbake.
Blokken, slik den står i dag, kan være et minne fra istiden, det er også mulig at steinene rundt den har ligget der fra samme tid, og at de bare tilsynelatende har stått i sirkel.Anlegget må derfor ansees usikkert som menneskeverk og fornminne.
Det minner en del om en såkalt steinsetning - 1515 E08 R02 på "Skimtefjell" på 73/1, Spydeberg k, Østfold.
Gammel ridevei fra Skjelfoss og mot Narvestad nedre går N for Mikkel Kirke.
Tradisjon
Harald Hårfagre skal ha ridd forbi dette sted.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 274 u Bråte store (85/1) nr 1. UO top ark: Brev av 25.03.1988 fra Ingvar Hoff.
Terrengbeskrivelse
NNV-SSØ-løpende lav bergrygg bevokst med furu. Sparsom bunnvegetasjon. Berget i dagen de fleste steder. Utsikt hindret av skog.
Orientering
600m SØ for våningshuset på gården, 3m NØ for skogsvei.
Lokalitet
Tingstedet eller Mikkel Kirke

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Hægebostad, 213,  13 i Lindesnes,  Vest-Agder
Består av:
Steinsetning

Antall
1
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Skipsformet steinsetning, orientert N-S, med en større stein i hver ende. Hvor mange sidesteiner det var, vites ikke lenger. Avstanden mellom endesteinene skal ha vært ca 20m, br ukjent.
Litteraturhenvisninger:
Ingen
Terrengbeskrivelse
Dyrket mark som heller mot elva Audna i V. I V ses Audna, i Ø veien Vigeland - Grindheim (rv 460).
Orientering
Ca 40m V for rv 460, ca 400m N for våningshuset på gården.
Lokalitet
Skiptesmoen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Hornes østre, 1004,  1 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Steinsetning Gravrøys


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i NNØ: 1. Rund steinsetning. Består av 11 - muligens 13 rundkamp. 9 av steinene står på plass, 3 har falt over ende og 1 mangler. Avstanden mellom steinene er 0,5m. Størrelsen på steiene: 0,4x0,3x0,3m - 0,8x0,7x0,7m. Urørt. Et par graner i midten. Furu i Ø- og V-kant. D 4,5m.
På S-siden av skogstien, 4m SSV for 1: 2. Rundrøys. Nokså uklart markert, av rundkamp. Urørt. Mosegrodd. Bevokst med furuer og noen graner. D 9m, h 0,6-0,7m.
Utstrekning
Samling fornminner NNØ-SSV 20m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: Skjølsvold og Hexeberg. Top ark registrering 1955.
Terrengbeskrivelse
Glissen barskog, overveiende furu. SV-hellende åsrygg med morenedekke.
Orientering
360m NØ for husene på gården, 50m N for veien mellom Kapellangården og Kåreheim, 1004/5, der veien går inn i skogen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
bronsealder - jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Hornes østre, 1004,  1 i Sarpsborg,  Østfold
Hornes østre, 1004,  3 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Gravrøys Steinlegning Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av minst:
6 runde røyser, 2 steinlegninger og 1 steinsetning.
Røysene er bygget av tildels grov rundkamp, er gjennomgående 4-10m i d, inntil 1,25m h. En røys i feltets S-del er 17m i d og 2m h, og er markert med et 2m br "brett". Alle røysene viser spor etter gravning med forsenkninger eller groper i midten.
Den ene steinlegningen er rund, den andre firkantet. Sistnevntes mål: N-S 4m, Ø-V 3,5m, begge er fylt med mindre rundkamp og markert med store rundkamp. Urørte.
Mellom en av røysene og den runde steinlegningen, stikker en steinpakning i dagen. Utstrekning usikker. Steinsetningen har antagelig opprinnelig vært rund og består nå av 4 rundkamp, hvorav 1 er veltet. 2 steiner er fjernet. Steinavstand 1,5m, steinh inntil 0,7m, tvm 7m.
Steinsetningen og 2 av de NØ-ligste røysene er delvis ødelagt av hyttebygget.
En røys i feltets V-lige del ligger på 1004/1, resten av feltet på 1004/3.
Utstrekning
Gravfelt ØNØ-VSV 80m, NNV-SSØ 40m.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 158 nr 1-13, men de nå funne fornminner lar seg ikke korrelere med ØO.
Terrengbeskrivelse
Blokkrik morenerygg med barskog.
Orientering
550m SØ for husene på 1004/1, Ø og V for Andrine og Olav Karlsens, Sarpsborg, sommerhytte 1004/3.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Steinlegning
Antall
2


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
6
Datering
bronsealder - jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Hornes vestre, 1006,  3 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
ØO s 158 u Rønningen anfører: I skogen V for nybrottet ved sandgropen:
Ødelagt rund steinsetning. En ca 0,7, lang stein igjen. Ringens d opprinnelig ca 8m.
I 1964 kunne den gjenværende stein ikke påvises med sikkerhet. I sandgropens kant er det to steder steiner som kan være den ovenfornevnte, gjenværende stein.
Statsstipendiat Erling Johansen opplyser i 1966:På dette sted - et dalsøkk - sies det å ha vært gjort gravfunn, og det skal tidligere ha stått ihverfall en bautastein og muligens ha ligget flere gravhauger her. Funnene - hva vites ikke - ble gjort ved grustaking.
Litteraturhenvisninger:
Ø. Mølmen: Den gamle elgfangsten i Mathiesen-Eidsvold Værks skoger (Otta 1989)s 64-65. Grav 3. (Mølmen 11) avb. s 65UO ØK arkiv: Bilag til brev av 11.06.1989 - Jnr. 1787/89 - fra O. Breen,2032 MAURA.
Terrengbeskrivelse
Sandgrop/nybrott.
Orientering
90m NØ for røysen og blokken med runeinnskrift, 1269 D08 R24 på samme g/bnr.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Skinne, 1014,  1 i Sarpsborg,  Østfold
Gunnerstorp, 1015,  1 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Steinsetning Røys Bautastein


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av minst:
16 steinsetninger, 4 røyser, 12 bautasteiner.
1. Steinsetninger.1 avlang steinsetning, resten er mer og mindre sirkelformede, bygget hovedsakelig av bruddstein. Disse har d 2,58m, h på steinene er 0,3-1,5m.Antall steiner i hver ring mellom 2-8, hvorav det gjennomsnittlig er veltet 1-4 steiner. I en del av steinsetningene er 2-3 steiner fjernet. Avstanden mellom steinene er 0,7-3m. Endel av steinene er overgrodde og vanskelige å se. Avstanden steinsetningene i mellom er 3-36m. Området innenfor steinsetningene er gjennomgående plant, og en del tre-, gress- og mosebevokst. Det er minst 3 usikre steinsetninger på feltet.
2. Røysene er runde. To av dem er jordblandet. De finnes hovedsakelig i feltets SØ-del. 2 ligger på grensen mellom skogen og sandtaket. Fra samtlige, liten utsikt. De ligger på en bergrygg med tynt grusdekke.Materialene er rundkamp, de er delvis bevokst med henholdsvis bar- og løvtrær, lyng og mose. En av røysene i feltets Ø-kant har et krater med målene, l 4m, br 2m, dybde 1m. D 3-10m, h 0,3-1,1m.
3. Bautasteiner. Av disse er det 4 enkeltstående, mens de øvrige synes å ståpå rad. Hver rad består av henholdsvis 2-3 steiner. Avstanden mellom dem, 3-5m, h 0,3-0,9m. Materialet som er brukt er hovedsakelig bruddstein.
På dette feltet finnes utvilsomt flere fortidsminner skjultunder torven. Videre finnes det på moreneryggen mye tilfeldig stein spredt utover som også kan markere graver.
Utstrekning
Gravfelt SØ-NV 250m, VSV-ØNØ 72m.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 161 ff u Gunnarstorp søndre (gnr 15) nr 1-28, hvorav muligens nr 1 - ca 10 ligger innenfor grensene av grustaket. Å korrellere ØO med det som finnes i dag, lar seg vanskelig gjøre. UO top ark: S Munch innb 155-63.
Terrengbeskrivelse
Feltets NØ-lige del: I uthugget nåleskog. Mot SØ ganske tett nåleskog. Hele feltet ligger på endemorene. Skråner svakt nedover mot S.
Orientering
Feltets S-spiss: 190m NNV for husene på gården. Hele feltet strekker seg N- og Ø-over fra sandtaket.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
16

Foto
NIKU 1998, ved Arve Kjersheim

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Røys
Antall
4


Fornminnets art
Bautastein
Antall
12


Fornminnefelt     

Sted:
Gunnerstorp, 1015,  1 i Sarpsborg,  Østfold
Skinne, 1014,  2 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Steinsetning Bautastein


Fornminnebeskrivelse:
Samlingen består av:
2 steinsetninger og 2 bautasteiner.
Steinsetningene befinner seg i feltets V- og S-del, begge består av reiste flyttblokker, h 0,45-1,3m. Steinavstand 1-1,5m. 1. Den N-ligste består av 5, hvorav en er ødelagt. En veltet stein i midten. D 3m.
4m SØ for 1: 2. Består av 6, opprinnelig muligens 7 steiner. D 4m.
Bautasteinene står tilsynelatende tilfeldig plassert, begge delvis dekket av mose. 2,5m Ø for 1: I. Denne står oppreist, men er nedsunken. Har h 0,3m over bakken.
6m NØ for I: II.En veltet stein. L 1m, br 0,8m.
Utstrekning
Samling fornminner NV-SØ 11m, NØ-SV 11m.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 163 nr 30, 31 u Gunnarstorp søndre (gnr 15).
Terrengbeskrivelse
Tett granskog, mosedekket skogbunn. Begynnelse på uthugget skogfelt, NØ for feltet. Ingen utsikt.
Orientering
10m S for murkum, 215m SØ for Skinne, 1014/2.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Bautastein
Antall
2


Fornminnefelt     

Sted:
Gunnerstorp, 1015,  1 i Sarpsborg,  Østfold
Skinne, 1014,  2 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Steinsetning Bautastein


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av:
4 runde steinsetninger og 1 bautastein.
Alle steinsetningene består av helleformede bruddstein, h 0,6-2,4m, avstanden mellom steinene 1-2m. 1. Steinsetning lengst mot Ø. Består av 7 steiner, hvorav 4 oppreiste. D 5m.
5m NNV for 1: 2. Steinsetning. Består av 5 steiner, hvorav 1 er veltet. Steinene har h 1,6-2,4m. Området innenfor plant, mose- og gressbevokst. D 9m.
6m VNV for 2: 3. Rester av steinsetning.Har nå 3 stående steiner, opprinnelig steinantall vanskelig å avgjøre. D 5m.
13m N for 3: 4. Ditto steinsetning. Består av 6 steiner, hvorav 1 er veltet. Har opprinnelig hatt ca 9 steiner. D 4m.
2m i S for 4: 5. Bautastein. Bruddstein, delvis mosedekket. H 0,3m.
Fortidsminnene 1 og 2 ligger på 1015/1, resten på 1014/2.
Utstrekning
Gravfelt NNV-SSØ 45m, ØNØ-VSV 20m.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 164 ff nr 32-34 u Gunnarstorp nordre (gnr 15). 4 bautasteiner (tilh nr 2) står nevnt i delingsberetningen for Skinne (14/2) og Gunnarstorp (15/1) fra 1884. ØO s 161 nr 1-2. UO top ark: S Munch innb 1955-63.
Foto
Østf s 6 nr 24-25. Den største steinsetningen (2) fra SSØ.
Terrengbeskrivelse
Tett granskog, mosedekket skogbunn og gressbevokst hugstfelt.
Orientering
75m NNØ for murkum og vannledning, 180m ØSØ for Skinne, 1014/2.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
4

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Bautastein
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Gunnerstorp, 1015,  1 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
1. Rund steinsetning. Bygget av 5 rundkamp i omkretsen. 3 av disse står. 1 er svakt på hell og 1 er veltet. Har opprinnelig bestått av minst 9 steiner. Steinene har h 0,55-0,75m, br 0,3-0,5m. Avstanden mellom dem 1,5-2m. Det synes som en rekke småstein, nå for det meste skjult av torven som er lagt mellom de reiste steinene. Området innenfor steinsetningen er plant, kun bevokst med lyng og mose. D 9m.
5-6m S for 1: 2. Spredte steiner, mulige rester av steinsetning,som etter hva Anders Gunnarstorp sier, skal ha eksistert inntil 2. verdenskrig.Steinsjakting ØSØ for 1 kan være noe av årsaken til ødeleggelsen.
Utstrekning
1 steinsetning, rester av steinsetninger, N-S 20m, Ø-V 10m.
Litteraturhenvisninger:
Neppe i ØO.
Terrengbeskrivelse
NNØ-SSV-gående bergrygg, tynt grusdekke (morenejord) dekketmed lyngmark. Åpen, avgrenset flate omgitt av glissen nåleskog, beite og utmark. Litt utsikt mot N og Ø over beitemark.
Orientering
300m ØSØ for husene på gården, steinsetningens S-ligste stein ligger 11m Ø for nedgangen til en hule laget av tyskerne under krigen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2


Fornminnefelt     

Sted:
Gunnerstorp, 1015,  1 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Gravrøys Gravhaug Bautastein Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
R45:
1. Rund røys.Godt markert, bygget av rundkamp. Mot N og V noe jordblandet. Temmelig sterk konsentrasjon av stein i N, der røysen liggeropptil dyrket mark. Dette kan tyde på at røysen er en rydningsrøys er rimelig å anta også pga mye stein i dyrkningsjorden da dette er morenejord. Lite mosebevokst. D 13m, h 1,2m.
60m SØ for 1, 210m S for riksveien, 480m NV for Hornesvestre på kronen og ut mot S-enden av liten blokkrik morenerygg som faller bratt av mot S: 2. Rundhaug. Uklart markert og uregelmessig avgrenset. Består av jord og rundkamp. Svak forsenkning i midten. Fotkjede kan sees på N-siden.Haugen er bevokst med einer og rogn, gressdekket. Er omkranset av høye bjørker. D 7m, h 0,9m.
Utsikt til Hornneskilen i S.
19m VNV for 2: 3. 4 bautasteiner. Noe tilfeldig plassert. 3 står, 1 er veltet. Største avstand mellom steinene 8m. Minste avstand 5m, h 0,3 -0,5m. Området innenfor steinene plant, gressbevokst.
X03:30m SV for 2, 10m N for dyrket mark med utsikt mot Hornneskilen og riksveien i S: 4. Tvilsom steinsetning. Består av 5 rundkamp, d 4m, h 0,3-0,4m. Avstand mellom steinene 2m. Området innenfor steinene plan, gressbevokst flate.
3 og 4 ikke kontrollert av E Skjelsvik.
Utstrekning
Samling fornminner NV-SØ 90m.
Litteraturhenvisninger:
Neppe i ØO.
Terrengbeskrivelse
Ende av morenerygg. Utmark, gressbevokst med einerbusker og kraftige bjørketrær. Mot N utsikt mot jorder. Hornneskilen i SSØ.
Orientering
70m SSØ for 1269 D08 R44, 240m N for veiskillet rv 13 - bygdevei til Karlsøyene rett S for dyrket mark.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Bautastein
Antall
4
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Lerstang, 35,  1 i Porsgrunn,  Telemark
Lerstang, 35,  9 i Porsgrunn,  Telemark
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i N: 1. Rundhaug. Klart markert med fotgrøft, br 1,5m, dybde 0,4m. Toppen noe avflatet heri krater, d 2m, dybde 0,5m. Haugen er gressbevokst. D 9m, h 0,8m.
8m VSV for 1.: 2. Langhaug. Klart markert. I midten liten forsenkning, likeledes i S-enden. Bevokst med gress. L NNØ-SSV 15m, br 7m, h inntil 1m.
20m SØ for 2.: 3. Rundhaug. Temmelig uklart markert. Noe utflytende i kantene. Krater i midten, d 2m, dybde 0,7m. Bevokst med gress. D 5m, h 0,2m.
8m SSV for 3.: 4. Rundhaug. Uklart markert. I midtpartiet krater, d 2m, dybde 0,3m. D 5m, h ingen.
30m SSV for 1.: 5. Rund steinsetning bestående av 8 bruddstein og med en 9. stein i midten. Steinavstand 2,5-4m. Steinene i periferien vender den flateste siden innover og har tvm 0,5-0,9m, h 0,5-0,9m. Midtsteinen er flat oppå og måler 0,9 x 1,5 x ca 0,5m. Det vokser gress og bregner rundt og i steinsetningen. D 9m.
15m SSV for 5.: 6. Rundhaug. Klart markert. En del stein stikker fram på N-siden av haugen. Haugen er litt flat på toppen, og på V-siden er det en liten grop. Bevokst med gress, bregner og løvtrær. D 7m, h 0,7m.
15m SSØ for 6.: 7. Nesten forsvunnet rundhaug. Uklart markert. Krater i midten. Bevokst med gress, gran- og løvtrær. D 6m, h 0,1-0,2m.
Ca 20m SV for 7. ligger en del stein som neppe er en gravrøys eller et annet fornminne.
Nr 1-4 ligger på 35/9. Nr 5-7 ligger på 35/1.
Utstrekning
Felt med fornminner, N-S 100m, Ø-V 150m.
Arkeologiske underskelser
V/Charlotte Blindheim 1949.
Funn:
Steinsetningen utgravd 1949. V/midtsteinen f litt trekull og brente bein.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: E. Skjelsvik: Innberetning 1948 u 35/1 steinsetningen, a) 1-2; u 35/9 f) 1-4. E. Skjelsvik i Eidanger bygdehistorie B.I. s 71, avb s 70, fig 6 samt s 101 u 35/1 og 35/9.
Terrengbeskrivelse
Glenne i bar- og løvskog og tidligere dyrket mark. I V kan Eidangerfjorden skimtes mellom trærne.
Orientering
Feltets N-del: 315m VNV for våningshuset på 35/1, og 270m NV for våningshuset på 35/9.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
6
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Eidanger prestegård, 43,  1 i Porsgrunn,  Telemark
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i N: 1. Rundhaug. Temmelig utydelig markert. Enkelte stein i dagen. Krater, d 1,5m, i NØ-kanten av haugen, som dessuten er sterkt avflatet på toppen. Gresskledd og med enkelte løv- og bartrær. D 8,5m, h 0,5m.
15m S for 1.: 2. Rund steinsetning, nå bestående av 7, opprinnelig ihvertfall 8, inntil 0,7m l blokker. D 10m.
Kant i kant og SSV for 2. og med 1 stein felles med denne: 3. Rund steinsetning, nå bestående 7, opprinnelig 11, inntil 0,7m l blokker. Steinavstand 3-6m. D 8,7m.
Steinene i 2. og 3. er svært overgrodde. H 0,4-0,8m.
Tett inntil N-kanten av 3.: Forsenkning som buer mot Ø, slik at den har form som en halvsirkel. Markert med en voll, Kolabonn. Forsenkningens utstrekning ca 15m, vollens br ca 0,5m, h 0,2m.
Steinsetningene: Funntomme.
Utstrekning
Samling fornminne, N-S ca 40m, Ø-V ca 15m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: E. Skjelsvik: Innberetning 1948 u 43/1 d) 2 runde steinsetninger + haug nr 4. E. Skjelsvik i Eidanger bygdehistorie B.I. s 71 og s 102 u 43/1.
Terrengbeskrivelse
Svakt skrånende platå ned mot Lillegårdsbekken. "Preståsen" i V. Gresskledd lysning i løvskog.
Orientering
300m NV for N-enden av Eidanger idrettsbane og 5m V for skogsbilvei.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Vik østre, 1023,  1 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Gravrøys Bautastein Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av:
Ca 11 runde gravrøyser, ca 6 bautasteiner, ca 9 steinsetninger, herav 1 trekantet, resten runde.
Steinrøyser. De fleste røysene er klart markerte, bygget av rundkamp. Den største lengst i NV er markert ved et 2-3m "brett". Alle viser spor av tidligere gravning, som oftest med krater i midten eller med søkk i sidene på 1-8m i d og 0,5-1m i dybde. Gjennomgående d 8-20m, h 0,5-2m.
Bautasteiner. Alle unntatt en er veltet. Den stående bautasteinen står med bredeste side mot NV, h 2m, br 0,8m, t 0,3m. Tilsvarer nr 11 i ØO. Denne befinner seg i feltets midtre del. L 1,5-2m.
Steinsetninger.Består av dels rundkamp, dels av bruddstein og er gjennomgående 6-13m i d. Steinh 0,5-2,3m. Steinantall 4-13. Mange av steinene er veltet. Flere av ringene har steinpakning i midten. Av steinsetningene vil de følgende fremheves:
- Rund steinsetning av 4 helleformede bruddstein, 2 står, resten veltet. Steinh 1,65-2,3m. Steinpakning i midten d 1m. Tilsvarer nr 12 i ØO.
- Rund steinsetning av 6 steiner, 2 står, en står på hell, 3 helt veltet, h 1-1,5m.Steinavstand gjennomgående 1m, men i SØ 6m. Her er sannsynligvis noen borte. Steinpakning i midten d 6m. Tilsvarer nr 13 i ØO.
5m NV for foregående:- 1 rundkamp og 2 bruddstein i trekant - trekantet steinsetning? 2 stein står, den 3. er veltet, h 0,35-0,45m. Steinavstand 0,7m. Trekantens sider 1,5m l. Tilsvarer ØO nr 14.
De 3 foregående minnesmerker finnes i feltets midtre del.
I feltets NØ-kant helt gjengrodd dam eller myrhull. Feltets N-lige del gjennomskjæres av den gamle Rakleveien som går i retning NØ-SV.
En rund steinsetning, nå bestående av 4 muligens opprinnelig 7 eller 8 bruddstein samt levninger av 1 eller 2 røyser ligger i uthugget skog i feltets SSØ-del og kant i kant og SØ forstien som deler mellom 1023/1 og 1023/2. Disse minnesmerkene tilhører 1023/1.
Den veltede bautastein - ØO nr 22 - som må ha ligget i denne kant av gravfeltet, kunne ikke gjenfinnes.
De funnede fornminnene finnes jevnt fordelt over hele feltet og ligger ikke i grupper.
Utstrekning
Gravfelt i NNV-SSØ 250m, i ØNØ-VSV 90m.
Litteraturhenvisninger:
Om en stenkrets på Vik Østre, se Ab 1888 s 188. ØO s 167 f m 1-26. UO top ark: S Grieg innb 1936. UO top ark: E Skjelsvik innb 1952.
Terrengbeskrivelse
Barskog på raet, forholdsvis flatt lende, men noe skrånende. I SV-S hugstfelt.
Orientering
450m ØNØ for husene på Vik østre, 1023/2, 15m SV for Rokkeveien.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
9
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
11
Datering
jernalder

Fornminnets art
Bautastein
Antall
6
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Vik østre, 1023,  2 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Gravrøys Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i N: 1. Steinrøys. Opprinnelig rund, men stein er fjernet i Ø og V, dertil etdypt søkk i midten og to mindre i N og S. Bygd av rundkamp. Markert ved et inntil 4m br "brett" av ett steinlag. Fjellrabb i dagen i SØ. I SV ser røysa urørt ut. D 23m, h 2,5m.
3m S for 1: 2. Rund steinsetning. Av 9 rundkamp hvorav 4 står, de andre liggende. Avstanden mellom steinene 1m. Steinenes h 1m. Steinsetningens d 8m.
Tilsvarer nr 28 og 27 i ØO.
NØ for disse fornminnene framtrer raets proximalside som en flere meter høy bratt, markert kant.
Utstrekning
Samling fornminner N-S 40m, Ø-V 23m.
Funn:
Fra røysa?: C6516 og C22077 2 spinnehjul av kleberstein. Yja gravfunn.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 170. Her beskrevet under Vik vestre. De reiste steinenemuligens nr 3.
Terrengbeskrivelse
Kronen av raet. Tett skog av bar- og løvtrær, nesten krattaktig og ufremkommelig. Skogen stenger for utsyn mot S.
Orientering
625m ØNØ for husene på gården, 50m NØ for Rokkeveien.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
bronsealder - jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Vik vestre med Pilefoss, 1026,  3 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i Ø: 1. Steinsetning. Den er lett synlig pga steinenes størrelse og at den står i forholdsvis åpent terreng. Bestående av 9 kampesteiner med avstand 2m. 2 av steinene synes å stå i sin opprinnelige stilling. DenN-ligste av disse, på kanten av et sandtak. Store rundkamp. De stående steinene er 0,8x0,7x0,7m og 0,8x0,6x0,9m. Den lengste av de falne steinene er ved foten 1,5m lang. Ellers synes de å være 1m lange. I midten svak uregelmessig forhøyning som synes å bestå av stein. Steinsetningens d 7-8m.
40m V for 1 og inntil N-siden av Kongeveien: 2. Steinsetning. Bestående av 5 store rundkamp, hvorav minst 2 mangler. Alle steinene er ramlet overende unntatt den SV-ligste, inntil veien som står på hell. Avstand mellom steinene 2m, størrelse på den som står på hell 0,4x0,5x0,9m. De øvrige steiner er helt nedgrodde. Steinsetningens d 8,5m.
7,5m NV for 2: 3. Ditto steinsetning. Består av ca 8 steiner. To står nærmest veien, 2 står på hell og resten ligger og er overgrodd med mose. Avstanden mellom dem 2-2,5m. Steinstørrelser 0,25x0,4x0,45m, 0,4x0,7x0,5m og 0,6x0,6x0,45m. Steinsetningens d 7m.
Midtpartiet i samtlige steinsetninger er urørt. Terrenget hvor 2 og 3 står, hugstfelt med enkelte grantrær.
Stor jordfast flyttblokk som ender i et "nebb" i N, ligger mellom 1 og 2, kan være gammel delingsstein. Bråtenesset, nevnt i ØO under nr 22.
Nr 1 påvist av fru Sanfelt på Bodal søndre.
Tillegg 1985. Kontroll v G Liestøl 02.12.1984. Området bebygd. Kun steinsetning 1 er intakt.
Utstrekning
Samling steinsetninger NV-SØ 75m, NØ-SV 15m.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 171 nr 16, nr 22? Her beskrevet under Vik vestre.
Terrengbeskrivelse
Ryggen av raet, granskog, men også mye kratt og krattskog iblant. Isesjøen skimtes mellom trærne i N.
Orientering
325m ØSØ for Brodal søndre, 1025/8.
Lokalitet
Rahaugen, skal få navnet Værnåsen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
3


Fornminnefelt     

Sted:
Klavestad søndre, 1041,  10 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
ØO s 174 ff. Sydvest for husene mellom disse og den dyrkede mark ligger flere gravhauger inne på jordet.
1. Gravhaug som er 40 skritt i omkrets og 80cm høy. Den liggerpå raets sydvestre skråning. I haugens midtparti er en fordypning etter en skattegravning, forøvrig er den uskadet.
2. Rett i syd for foregående ligger en gravhaug som er 33 skritt i omkrets og ca 80 cm høy. I haugens midtparti eret dypt hull etter en skattegravning, så haugen må betraktes som ødelagt.
3. Vest for nr 1 ser det ut til at det har vært en stensetning. Der har vært 6 stener, som alle er veltet. Stensetningen er 5 skritt i tverrmål.
4. Tvilsom stensetning.
5. Liten oval stensetning som nu er 9 skritt i tverrmål. Stenene er falt overende. Det er 8 stener.
6. I den nordlige del av løkken ligger en haug som antagelig har vært en gravhaug. Den er ca 30 skritt i omkrets og nu ødelagt ved gravning i midten, hvor noen store stener er kommet frem.
Ikke gjenfunnet.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
3
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Navestad nordre, 1044,  2 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Rundaktig steinsetning. Bestående av 6 ujevne rundkamp. 5 av disse ligger i dagen, 1 er dekket av mose. Synlig d på steinene varierer fra 0,5-1m. Alle steiene er jordfaste med innbyrdes avstand 2-2,5m. Enkelte steiner i nærheten kan være glidd ut av sirkelen eller blitt flyttet. D 6m.
Usikker som fornminne.
Litteraturhenvisninger:
Ingen
Terrengbeskrivelse
Fuktig liten flate oppe på en N-S-gående bergknaus. Flaten ligger omgitt av knauer, bartrær, løvtrær og einerkratt. Utsikt fra knausen i alle himmelretninger.
Orientering
410m SØ-SSØ for våningshuset på Berg søndre.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Hafslund, 1047,  3 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Gravhaug Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
ØO s 176 ff:
Straks øst for jernbaneskjæringen sønnenfor veien til Ise og nord for veien til Hafslund nye skole ligger det flere gravhauger på raet:
1. Lav, avflatet gravhaug som er 49 skritt i omkrets. Vedfoten av haugen er enkelte stener, men de kan ikke oppfattes som en fotkjede. I haugens vestside står nu en kraftledningsstolpe.
2. Litt østenfor foregående er en svak antydning etter en gravhaug, som nu er bortkjørt.
3. Ruiner av en gravhaug.
4. Under arbeidet med skolens nye lekeplass ble det fjernet en gravhaug som hadde vært ca 1m høy. Av haugen var det nu kun stener igjen.
5. Ifølge meddelelse fra Eriksen Rønneld skal det øst for skolen ha vært en gravhaug som ble fjernet ved planeringsarbeidet for skolen.
De i Ab 1876 s 140 omtalte stensetninger eller stenringer er muligens identisk med nr 2 og 3 ovenfor.
Top ark (H Johnsen 1916) Stenøks m skafthull sta.
Ifølge meddelelse fra fullmektig Amundsen ved Hafslund bruk av 9. februar 1877 skal man ved gravning etter veifyll på to steder i nærheten av Hafslund i en dybde av 1 alen ha funnet ovale stensetninger eller stenringer, 4-6 alen lange som har lagt av kampesten: "Stenene er sterkt paavirkede av Ild og Jorden innenfor opfylt med Kul". På det ene sted er hittil kun funnet to sådanne stensetningerpå det annet et større antall tett sammen. Notat i Universitetets Oldsaksamlings topografiske arkiv.
På Hestehaugen en plass under Hafslund fantes i 1917 en avflatet gravhaug NV for låven til Hans Lerkerød. - Ved gravning til undermur til sitt nye uthus fant Lerkerød i 1909en lerkrukke fylt med brente ben og aske. Den sto i det nordvestre hjørnet av låven og den sydlige del av gravhaugen. Lerkrukken gikk istykker og er ant tapt. Gravhaugen ble ikke gjenfunnet under reg 1964. Området er nå boligstrøk.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
4
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Rønneld vestre, 1082,  1 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Steinsetning Røys


Fornminnebeskrivelse:
5m S for Rokkeveien, 3m Ø for vei til Rønneld vestre: 1. Rester av en eller flere røyser hvor nå bare bunnlaget er synlig. Består av rundkamp og er spredt over et kvadratisk område, 12x12m. I N-del av området tydelig rester av røys. D 3m, h 0,4m. I den SØ-lige del av området steinblandet rund forhøyning. Ganske klart markert. Den har grop i midten hvor detligger en 0,7m lang og 0,4m bred stein, ellers sterkt krattbevokst.
25m SV for 1: 2. Rund steinsetning. Består av 13 mest jamnstore kampestein, h opptil 1,5m. De største steinene finnes mot S og SØ, rimeligvis fordi terrenget her faller noe av. Alle steinene står, unntagen en på N-siden, som er sprengt i to. Avstanden mellom dem er 2-3m. Indre området består av en mosedekket steinpakning bygget opp i en h av 0,3m. Steinsetningen er for det meste skjult at tett krattskog, men er godt synlig mot Ø. D 10m.
Steinsetningen som vel er den best bevarte i Skjeberg bør bevares for all ettertid.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 180 nr 5-6.
Terrengbeskrivelse
Tett barskog, morene. SV-hellingen av raet.
Orientering
5m S for Rokkeveien ved Gyrifoten, der gårdsveien fører fra Rokkeveien til Rønneld vestre, 1082/2, 270m SV for husene på Gyrifoten.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Røys


Fornminnefelt     

Sted:
Rønneld vestre, 1082,  1 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Gravhaug Bautastein Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av:
Ca 22 gravhauger, herav 1 langhaug og resten rundhauger, 7 bautasteiner, hvorav 2 steiner kan tilhøre steinsetningen, 1 trekant steinsetning.
Gravhaugene. De fleste haugene er klart markert. Bare få viser spor etter tidligere gravning med forsenkning i toppen. Langhaugen har en forsenkning i toppen, l 6m, br 2m, dybde 0,4m. Forannevnte gårdsvei har ødelagt helt eller delvis 9 hauger, noen hauger, i hvertfall 2, må pga veien og uklar markering regnes for noe usikre. Rundhaugene er gjennomgående 5-15m i d, h 0,3-1,5m. En haug er 16m i d, h 2,25m. Langhaugen er 16x8m, h 1,25m, orientert NNØ-SSV.
Inntil V-siden av langhaugen i feltets N-del: 1 bautastein. Den står på hell. H 1,4m, br 0,75m.
I veiens V-kant, omlag midt i feltet: 2 steiner.Muligens tilhørende steinsetning som i tilfelle er blitt ødelagt av veien gjennom feltet. Avstand mellom dem 1,7m. Samtlige reiste steiner er bruddstein, hvorav 2 helleformede, den ene av disse er gneishelle, h 0,3-0,9m. Steinenes h 0,4 og 0,7m.
I feltets NV-del: Trekantet steinsetning. Nokså uklart markert, men enkelte stein i fotkjeden ligger i dagen. Armene peker mot V, SSV og NNØ, sidene er innsvungne. I midten helleformet bruddstein, h 1,2m, br 0,45m, veltet SV-over. Urørt. Sidenes l 10-11m.
Utstrekning
Gravfelt N-S 190m, Ø-V 50m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: S. Grieg: Innberetning 1937.Muren kan kanskje være identisk med gammel mur (dele)? på Mælum,jfr S. Griegs innberetning 1937.
Foto
Østf s 7 nr 3 - 4. De 2 bautasteinene og den store haugen på gårdsvn's V-side fra Ø.Østf s 7 nr 2 og 7. Den ene av bautaen på foto 3-4 fra NØ.
Terrengbeskrivelse
Myk skogbunn, høy nåleskog og delvis åpent terreng. SV-hellingen av raet.
Orientering
100m S for Rokkeveien på hver side av N-S-gående gårdsveisom fører fra denne til Rønneld vestre, 1082/2,75m S for 1269 F10 R06.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
22
Datering
jernalder

Fornminnets art
Bautastein
Antall
7
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Lilleby, 1095,   i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Litteraturen oppgir: I bakken ovenfor den dype senkning av veien vest for Tvetervann som fører til Delås, ligger det på vestsiden en stensetning som er 10 skritt lang og 8 skritt bred. Den ligger inne i skogen i skrående terreng og er særlig markert ved 0,5m høy sten som står på skakke. De øvrigestener er små. Nu var synlig 10 stener. I midten en avlang sten som er veltet. Stensetningens form er nærmest oval.Nær denne har det muligens ligget et par andre stensetninger tidligere, men det kan ikke avgjøres nu.
Ikke gjenfunnet.
Det kan opplyses at Nils Lund-Lilleby som har eiet skogen her, heller ikke har funnet steinsetningen. Nåværende eier Hans Lilleby (bror av førnevnte) har heller ikke sett denne.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 183.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Øyestad søndre, 1108,  2 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Steinlegning Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i V, i skogsveien ned til Strandheim, 1107/12, og 4m Ø for N-S-gående bergknaus: 1. Rund steinlegning. Klart markert med pakning av stein i det indre. Bygget av rullestein. Urørt. D 3,1m.
Fra steinlegningens Ø-kant, 2 rullestein på rekke Ø-V l 1m.
1,75m NØ for 1: 2. Ditto steinlegning. Hvorav V-siden i veien stikker tydelig frem. D 2,5m.
Denne skal ha blitt undersøkt under krigen 1940-45, og noen potteskår skal da ha blitt funnet. Finnerens navn: Aage Nilsen, Industrivn 11, Sarpsborg.
25m Ø for 2: 3. Rundrøys, opprinnelig rund steinsetning. Av 4 rundkamp, hvorav alle kantsteinene står, men en 5. i midten er falt overende. Steinavstand 2,5m. Steinenes mål gjennomgående 0,4x0,5x0,6m. Midtsteinens mål 0,7x0,5m. Denne er ikke på plass. Steinsetningens d 7m.
Mellom 2 og 3, spredte steinansamlinger av større og mindre kampestein.
5m Ø for 1 ligger steinene tettest konsentrert og stedet er blitt kalt "Kongegraven" (nå søppeldynge), denne er muligens den oval steinelegning omtalt ØO s 187 nr 11. Bare V-siden intakt. D N-S 6m, br 2,5m.
Nr 3 ligger på "Solstua", eier H Hansen, "Kongsgraven" på leietomt nr 2.
Utstrekning
Samling gravminner N-S 15m, Ø-V 35m.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 186 f nr 14 (her nr 3) og nr 11, men resten lar seg ikke kontrollere. På området mellom 1269 E08 R22 og dette felt kan resten av fornminnene beskrevet i ØO ha ligget, men her er meget blitt ødelagt av tyskerne under krigen.
Terrengbeskrivelse
SV-helling av morene. Tett granskog.
Orientering
90m N-NNØ for hovedbygningen på Høisand bad, 15m N for skogsvei Høisand - Torgauten.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Steinlegning
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Gjettum, 87,  2 i Bærum,  Akershus
Består av:
Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
Steinsetning, Ø-V orientert. Har en rektangulær form, men er bredere i V-enden enn i Ø-enden. Steinene ligger inntil hverandre, og innenfor er det kun jord på høyde med steinenes høyde. Steinenes form og størrelse er vanskelig å fastslå, da de er gjengrodd. Bare enkelte stein ligger i dagen, og steinsetningen sees bare som en liten forhøyning i terrenget. Stikk med jordbor midt inne, viste 15 cm brun sandjord nederst, og et kullag ca 5 cm og øverst ca 10 cm humus. Lengde ca 2 m, bredde ca 1 m i Ø og ca 1,5 m i V, høyde ca 0,10 m i V og ca 0,40 m i Ø, dette fordi terrenget skråner noe.
Terrengbeskrivelse
Platå N-S gående med kulturbeite. Terrenget stiger i V-kant, og skråner ned mot dyrket mark i Ø. Gressbevokst. Utsikt Ø-over mot Fleskum og NØ mot Dæli.
Orientering
Ca 150 m NV for der traktorvei N-over fra Gjettum Nordre krysser Dælibekken og blir til sti. Ca 240 m NØ for der Toppåsvn. deler seg i to traktorveier N for bommen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Mjølløst, 53,  1 i Sandefjord,  Vestfold
Består av:
Steinsetning Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av en steinsetning og 10 godt markerte rundhauger. Haugene er hovedsakelig bygget av jord. 5 av haugene er markert med fotgrøft; 5 har grop i toppen der stein er synlig. Innbyrdes avstand mellom haugene er 0,5-20m. 2 utgravde hauger ligger lengst S i feltet. En av de er helt utgravd med bare jordvollene igjen rundt gropa. Den andre er nylig utgravd med en grop på d 2m, dybde 2m. Fra denne haugen ble det sendt inn en steinøks til UO. Ca 5m S for N-ligste haug i feltet står to heller på kant. En vender mot SØ (0,40x0,40x0,7m), den andre vender mot SV (0,53x0,25x0,05m). Haugene er bevokst med høyt gras og små busker. På et par hauger er det høye bjerketrær. D 7-16m, h 0,1-1,5m.
Den runde steinsetningen ligger lengst Ø i feltet. Den består av rundkamp som stikker opp i dagen med en innbyrdes avstand på 0,75m, h 2m. Gjennomsnittsmål: 0,4x0,25x0,15m. Steinsetningens indre er også belagt med stein. Dette er vanskelig å få øye på pga den frodige vegetasjonen. Stedet har vært brukt til å brenne søppel. Det er bevokst med gras og omkranset av små grantrær og større lauvtrær. Steinsamlingens d 5m.
Utstrekning
N-S 100m, Ø-V ca 100m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: E. Hinsch 1945: Innberetning om registrering. UO top ark: P. Haavaldsen 1965: Innberetning om registrering under 53/1,7. Flyfoto 1182 E9 R30. UO top ark: C. Blindheim 1969: Rapport om befaring 22.09.1969.
Terrengbeskrivelse
Slette som skråner i N og Ø mot dyrket mark ved foten av Påskeåsen. Glissent bevokst med bar- og løvtrær, ellers bringebærkratt og frodig vegetasjon. Lite utsikt.
Orientering
370m NV for driftsbygningen på gården.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
10
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Bisseberg, 1117,  2 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i N: 1. Rester av steinsetning. I form av noen større steiner som tildels inngår i et gjerde. Der ringne sto, er et mindre sandtak. Klart markert. Dimensjoner umulig å angi.
15m SØ for 1: 2. Steinsetning. Av 6 stående og 1 veltet stein. Steinenes h inntil 0,6m, br inntil 0,8m. Ringens d 5m.
15m SØ for 2: 3. Steinsetning. Uklart markert. Av 1 stående og 3 veltede bautasteiner, h inntil 0,3m, br inntil 0,3m. Steinsetningens d 5m.
2 og 3 kan ha bestått av flere steiner.
Steinsetningene ble undersøkt 1868, ingen funn.
Utstrekning
Samling steinsetninger NV-SØ 35m.
Tradisjon
Da det ble tatt sand i sandtaket ved bygging av Norsted Bakkens hus, fant man en "jernplate". Den ble kastet unna.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 191 nr 1,2,3, feilaktig oppført under Kasa. Ab 1868 s 58 nr 1 hadde 8, nr 2, 3 hadde 7 steiner hver. ØO oppgir at nr 1 var 10m i d. Steinh vel 0,5m.
Terrengbeskrivelse
Tett barskog på noenlunde flat morenerygg.
Orientering
20m S for låven på Kasa, 1117/4.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
3


Fornminnefelt     

Sted:
Bisseberg, 1117,  2 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Der kirkeveien krysser veien til Kasa, 117/4, gjennom Bisseberg mellom's skog, 117/2, har man tidligere klart kunnet se 3 reiste steiner i trekantformasjon. Stedet er nå svært overvokst. 1 reist stein såes.
Opplysninger ved Johannes Melløs, Bisseberg mellom, Ingedal st.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Talberg øvre, 1150,  1 i Sarpsborg,  Østfold
Talberg øvre, 1150,  2 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning Steinlegning


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av:
Ca 20 rundhauger, 3 runde steinsetninger og mulig steinsetning/legning.
Haugene i feltets Ø-del er for det meste utflytende og lite klart markerte, de øvrige er klart avgrenset. Alle synes å være mer eller mindre steinblandede, de fleste har spor av roting i midten. Den mest imponerende haug finnes i feltets V-del. Den ligger på brinken ut mot Hunnebonn. D 12m, h 1,25m.
Jordet som grenser inntil området med haugene 1-3 heter "Bråten".
Steinsetningene finnes i skogkanten i feltets Ø-del. Alle består av reiste flyttblokker, h 0,45-0,8m, steinavstand 1-2m. Alle urørte.
1. Den N-ligste består nå av 5, opprinnelig 7 steiner. D 5m.
2. Den S-forliggende består nå av 5 steiner, opprinneligsteinantall umulig å avgjøre. 2 er oppreist, de øvrige omfalne og delvis nedgrodde. I midten stikker et par stein i dagen. D 7m.
S for 2: 3. Består av 6 steiner, er oppreist, resten omfalne. Alle meget nedgrodd. D 5,5m.
Steinsetningen/legningen finnes lengst i N, samme del av feltet. Den er uklart markert, enkelte stein stikker i dagen i kanten og inni. Urørt? Tvm 10m.
I denne del av feltet er også en liten reist rundkamp. H 0,2m, br 0,3m.
Spredt på forskjellige steder på feltet vide, runde groper i bakken. D 3m.
På jordet som grenser til feltet i Ø er ihverfall 3 hauger fjernet.
Utstrekning
Gravfelt N-S 90m, Ø-V 50m.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 195 f nr 2-22 under Talberg øvre (gnr 150, brnr 2).
Terrengbeskrivelse
Morene. Haugene 1-3, feltets Ø-del, ligger i et inngjerdet område, utmark og uthugget skog. Haugene 4-14 ligger i tett skog med tildels blokkrik morene.
Orientering
400m N-NØ for husene på Talberg, 1150/2.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
3
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Steinlegning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
20
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Grøtteland, 190,  7 i Flekkefjord,  Vest-Agder
Består av:
Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne R6: Steinsetting med røys. 7 store stein i sirkel rundt overtorvet røys i midten. Røysa kan være jordblandet. Kun noen få 10-15 cm store stein synlige i denne. De store steinene ligger rett på det nakne berget og er inntil 1 m i diameter og 0,5 m høye. Haugen er tett bevokst med røsslyng. Diameter på steinsetting 5 x 6,5 m (svakt oval), røysa er ca 3,5 x 5 m og inntil 0,25 m høy.
Steinsettingene ligger på en flat bergknaus med lite vegetasjon og enkelte, antagelige isavsatte kampesteiner. Knausen ligger mot V i en dal som ellers domineres av det NV-SØ orienterte Jelevatn. Fra toppen av knausen er likevel den mest påfallende naturformasjonen her en blankskurt bergvegg i N som stuper temmelig bratt ned i Jelevatnet. På toppen av berget, litt mot Ø, ligger det en stor flyttblokk på "vippen". En tenkt linje gjennom denne og midten av R6 peker faktisk rett mot N. På knausen er det som nevnt en moderne varde og et ildsted. Det ser også ut til å være traktorspor rett forbi R6 (naturlig å kjøre over knausen fordi det er myr og vann på de andre sidene). Det er med andre ord en viss fare for at R6, som ser ut til å være inntakt, og R7 av ren vannvare kan bli skadet fordi de ikke umiddelbart er lett å erkjenne som kulturminner. På kanusen er det også 1-2 "grøfter" i detsparsommelige jordsmonnet, NV-SØ-orientert, som det er vanskelig å gi noen forklaring på (ikke målt opp, men den ene går muligens tvers over knausen, ligger like N for R7. Ca 0,5 m bred og 0,15 m dyp).
Terrengbeskrivelse
Vegetasjonsfattig, flat knaus i vid dal med tjern og myr. Høydedrag rammer inn dalen. Blankskurt bergvegg i N.
Orientering
426 m i luftlinje 98 g Ø for trigonometrisk punkt på Jeleknuten (Gileknuten).
Lokalitet
Jelevatn

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Grøtteland, 190,  7 i Flekkefjord,  Vest-Agder
Består av:
Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne R7: Steinsetting med røys. Tilsvarende R6, med 7 steiner i tilnærmet sirkel rundt ei røys. I dette tilfellet er imidlertid røysa bare så vidt synlig, og det kan ha sammenheng med at det er fjernet stein fra den. På den største av steinene i ringen er det stablet opp en varde, dessuten er det minst to ansamlinger til med stein på kanusen. I hvert fall en av disse er nok samlet sammen i nyere tid for å lage ildsted.
Steinsettingene ligger på en flat bergknaus med lite vegetasjon og enkelte, antagelige isavsatte kampesteiner. Knausen ligger mot V i en dal som ellers domineres av det NV-SØ orienterte Jelevatn. Fra toppen av knausen er likevel den mest påfallende naturformasjonen her en blankskurt bergvegg i N som stuper temmelig bratt ned i Jelevatnet. På toppen av berget, litt mot Ø, ligger det en stor flyttblokk på "vippen". En tenkt linje gjennom denne og midten av R6 peker faktisk rett mot N. På knausen er det som nevnt en moderne varde og et ildsted. Det ser også ut til å være traktorspor rett forbi R6 (naturlig å kjøre over knausen fordi det er myr og vann på de andre sidene). Det er med andre ord en viss fare for at R6, som ser ut til å være inntakt, og R7 av ren vannvare kan bli skadet fordi de ikke umiddelbart er lett å erkjenne som kulturminner. På kanusen er det også 1-2 "grøfter" i detsparsommelige jordsmonnet, NV-SØ-orientert, som det er vanskelig å gi noen forklaring på (ikke målt opp, men den ene går muligens tvers over knausen, ligger like N for R7. Ca 0,5 m bred og 0,15 m dyp).
Terrengbeskrivelse
Vegetasjonsfattig, flat knaus i vid dal med tjern og myr. Høydedrag rammer inn dalen. Blankskurt bergvegg i N.
Orientering
26 m 365 g NV for R6.
Lokalitet
Jelevatn

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Galdal, 216,  7 i Kvinesdal,  Vest-Agder
Består av:
Tradisjon


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsettingen består av seks stein - hver av dem et drøyt mannsløft store. Formen er rund med en diameter på ca 1,5 m. Steinene ser ut til å være plassert rett på berget, men det har etter hvert lagt seg opp torv i en dybde av 15-20 cm inne i og rundt steinringen. Det er ikke kjent flere slike ringer i området.
Tradisjon
Ifølge tradisjonen på gården har vår steinsetting tjent som tingsted tidligere. En gammel ferdselsvei skalha passert like ved ringen.
Orientering
Steinsettingen ligger på et lavt nes som stikker ut i Jødelsvatnet.
Lokalitet
Jødelsvatnet

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Ammundrød, 14,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Gravrøys Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i V og 1m Ø for veien: 1. Rund røys. Noe uklart markert, bygd av rundkamp. Urørt. Mosedekket. Temmelig tett bevokst med grantrær. D 7m, h 0,5m.
1m SØ for 1 mellom den N-S-gående vei til gården og Ø-Vgående skogsvei: 2. Opprinnelig rund steinsetning/steinlegning.Hvis periferi opprinnelig var markert med 2 reiste, helleformede bruddstein forøvrig av lave stein som knapt raget over bakken. Bare de reiste steinene synes nå, begge er falt overende. Den ene finnes i Ø, den andre i V. Den sistnevnte gikk i to da en tømmerbil rygget over den. Steinene måler 1,5x1x0,15m. Ringens indre er steinsatt. Urørt. Bevokst med lyng. Tvm 7m.
20m S for 2: Grunn hulvei (oldtidsvei?), orientert Ø-V. Den kan følges i retning Mollestad (gnr 10).
Opplyst ved Hans Stumberg, Onsøy, til ingeniør Sigv Oppebøen, Onsøy kommune, som påviste stedet.
Utstrekning
Samling fornminner NV-SØ 15m.
Terrengbeskrivelse
Morene inntil Ø-foten av N-S-gående berg. Granskog, mosebunn. Ingen utsikt.
Orientering
Inntil V-siden av gårdsveien, 675m SSØ for husene på gården, 160m NV for røysen på Kjølberg, 35/1, (1378 F10 R01).

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
bronsealder - jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Kjevlsrød, 36,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetning. Vakkert plassert ute på sydvendt brink, næråkerkant, mulig steinsetning, stor stein opp til 1,5 m lengde lagt i tilnærmet sirkel.
Utstrekning
Usikker steinsetning, utstrekning 6,20 m.
Terrengbeskrivelse
Åkerholme, i gjengroende havnehage. Utsikt mot oppdyrket dalgrend i syd.
Orientering
350 m ØNØ for gården, 40 m NNV for grusveien inn til Bråten.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Onsøy prestegård, 19,  5 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av:
Minst 17 rundhauger, 1 langhaug og 1 rund steinsetning.
På fjell i skråningen, lengst mot Ø: 1. Steinsetning. Består av omkring 6 rundkamp, med mål 0,75x0,75m. Steinavstand 3m. 2-3 steiner synes å mangle. Steinene noe utglidd. D 10m.
2. Gravhaugene.Mer eller mindre steinblandede, 3 av dem synes å ha fotkjede, en synes å ha hatt bauta i toppen.De fleste synes å ha forsenkninger i toppen, en er det antageligvis revehi i. Langhaugen er ødelagt i SV der det er påfylt søppel. Rundhaugenes d 6-20m, h 0,75-2m. Langhaugen NNØ-SSV 16m, NNV-SSØ 8m.
Påvist av gårdbruker Ragnvald Ek, Onsøy.
Se skisse.
Utstrekning
Gravfelt Ø-V 200m, N-S 100m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: S. Marstrander: Innberetning 1946 u 70/2 nr 1.Tilføyelser: Innberetning om befaring i Spydeberg 21.07.1946,fra Rich Holmesland den 02.09.1947 nr 1, haugen som omtalessist.
Terrengbeskrivelse
Barskog med lyng og mosedekke. Mot SØ hugstfelt. Morenerygg. Fra Ø-enden av feltet utsyn mot Kolberg - Onsøy kirke.
Orientering
150m NNV for husene på gården.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
18
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, 36,  1 i Råde,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
steinsetning

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Henningsmoen, 15,  2 i Trøgstad,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Diss to områdene, X01 og X02, ble påvist som omtrentlig beliggenhet for 2 store, nå fjernede gravhauger og en steinsetning, den siste flyttet til Folkenborg bygdetun.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: E. Skjelsvik: Innberetning Trøgstad 1959, 1. avsnitt u 15/2. Heggen og Frøland: 1 halvbd s 131 u 15/2.
Terrengbeskrivelse
Toppen av grustak i høytliggende skogsterreng på Monaryggen.
Orientering
Ca 1200m NNV for gravhaugen 1515 J18 R01 i Brødremoen skog, 50/6 i Eidsberg k, ca 200m N for E18.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Ek, 20,  3 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Steinblandet rundhaug. Nå bare den SØ-tre sektor igjen. Nåv mål 3x6x0,5m.
Litteraturhenvisninger:
Ad gravhaugen: NF s 719 f omtaler u Ek 4 rundhauger på N-siden av bygdeveien, "to nærmest østre grind, og de andre ved vestre grind". Haugrestene beskrevet i 1963 kan være en av disse. Ikke i ØO
Terrengbeskrivelse
Gressmark. Morene. Vidt utsyn S-, SØ-, SV-over.
Orientering
10m S for huset "Breidablikk", 20/6, Ø for og inntil hageporten.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Ek, 20,  4 i Fredrikstad,  Østfold
Kolberg søndre, 28,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning Gravrøys


Fornminnebeskrivelse:
S for bygdeveien mellom Forsetlung og skogen, og kant i kant med denne: 1. Rundhaug. Bautastein på toppen, 1x0,3m, brukt som delemerke. Haugen utflytende. Kuttet av jorde i V-kanten. Bevokst med 2 furutrær. D 6m, h 0,75m.
30m N for 1 og N for veien: 2. Rest av rund steinsetning. Opprinnelig har den omgitt en lav steinblandet haug. Hele S-siden og inntil veien benyttet for grustaking. 3 rundkamp på N-siden står på plass, 0,5x0,5m, avstand 2-3m. Resten av steinene - ialt ca 10 - ligger veltet i grusgropen, som det synes, nær sin opprinnelige plass, mål 1,5x0,5m. Ringens d 10m.
På et svakt SV-hellende berg og i litt mer åpent lende, 35m NØ for 2, Ø for veien til Forsetmyra: 3. Rund røys. Temmelig klart markert. Kantene litt utglidd. Urørt. I S, antagelig lagt til endel steiner. Lyng og mose dekker endel av røysen. D 15m, h 0,75m.
Ø for 1, 2 og 3, på begge sider av hovedveien: 4. Minst 9 rundhauger. De store har "fotbrett" og antydning til fotgrøft. I SSV-siden av den største, praktfull fotkjede med store steiner.Alle haugene er steinblandede og har større og mindre fordypninger i toppen. D 5-19m, h 0,5-1,5m.
Utstrekning
Gravfelt VNV-ØSØ 125m, NNØ-SSV 100m.
Litteraturhenvisninger:
1: NF s 720. Ab 1869 s 117 under v veien Skaug - Store Forsetlund. Ikke i ØO 2: NF 720. Ab 1869 s 117, i Ab nevnt om beliggende på Mossig. ØO s 230 u Ek nr 8. 3: ØO s 230 u Ek nr 9.4: ØO s 234 nr 2-6 og 9-12, her feilaktig oppført u Forsetlund søndre.
Ad 2: NF oppgir 12 stein + midtstein, Ab oppgir ialt 14 stein, ØO 11 stein. Midthaugen bemerket i 1963 nevner ikke de eldre kildene.
Terrengbeskrivelse
Barskog med lyng og mosebunn. Morene.
Orientering
350m V for husene på Skogen, 22/1.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
10
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Hjertum, 73,  1 i Spydeberg,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Steinsetningen, av hjemmelsmann kalt "Tingstedet", består av 8 store steiner lagt rett på berget. Steinene står i en uregelmessig oval, orientert N-S. Den S-ligste steinen er en oppreist bauta, støpt fast til fjellet, 2,7m høy. Det er hugget inn en inskripsjon på dennes V-side. Øverst et solkors - alt utført av Arnt Sandem. De andre steinenes mål varierer fra l 1,2-0,3, br 0,5-0,7m. "Tingstedets" l N-S 30m, br 12m.
Steinene ligger tilfeldig. Tvilsom som fornminne.
I brevet nevnt u "Litteratur" opplyses at steinringen besto av 7 steiner, var noe avlang og hadde d 7m. I maidangene 1945 ble 3 av steinene veltet utfor fjellskrenten i V av 3 karer i Hjemmestyrkene, som hadde med sendingen fra den hemmelige radiosender på Vøyen. Sandem føyer så til: "Så måtte vel gleden gi seg utslag - og de er tilgitt".
"Steinsetningen" minner en del om et anlegg - 1379 B14 R03 - på Bråte, 85/1, Hobøl k, Østfold.
Litteraturhenvisninger:
Brev av 08.12.1961(?) fra Arnt Sandem, Godheim, til E. Johansen, Kråkerøy, Fredrikstad.
Terrengbeskrivelse
NNV-SSØ-gående åsrygg. Furu og lyng. Utsikt over skogpartier, i N mot Enebakk i S over Spydeberg.
Orientering
Ca 12m SV for Skimtefjellhytta.
Lokalitet
Skimtefjell

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Strand øvre, 37,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Rund steinsetning. Noe uregelmessig. Bestående av 6 eller 7 rundkamp som alle er falt over ende eller er nedgrodd. Urørt. Steinavstand 4-6m. Steinenes mål inntil 0,45x0,8x0,45m. Steinsetningens d 12m.
Stedet påvist av gårdbruker Einar Ingulsrød.
Litteraturhenvisninger:
Kart over Indset G. nr. 18-Br.nr. 1 Elverum herred-Hedmark fylke.Målestokk 1 : 5000 Ekvidistanse 10 J. Kielland Lund's skogkontor 1960.estokk 1:5000 Ekvidistanse 10 J. Kielland Lunds Skogkontor 1960.Kart over Indset G. nr. 18-Br. nr. 1 Elverum herred-Hedmark fylkeMålestokk 1:5000 Ekvidistanse 10 J. Kielland Lunds Skogkontor 1960.
Terrengbeskrivelse
Morene som heller slakt Ø-over og begrenses av bergdrag i Ø og V. Består hovedsakelig av fin sand. Bregnekratt. Plantefelt av grantrær.
Orientering
100m VNV for husene på Strandbråten, 0037/5, 0038/6, 0039/2, 250m NØ for Ingulsrød, 0037/2,11,12.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Strand nedre, 238,  2 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Røys Steinsetning Steinlegning Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i V på V-brinken av ryggens S-lige del, 2,5m N for åpningen i steingjerdet: 1. Røys bygd rundt en jordfast blokk.Blokkens mål 1,3x1x0,5m. Blokken er omgitt av noen rundkamp på S- og V-siden. Urørt. Bevokst med mindre furuer og 2 grantrær. Tvm 3m, h 0,25m.
21m Ø for 1 og på ryggen: 2. Rund steinsetning. Omgitt av 6 rundkamp med ditto rundkamp i midten. Allesteinene i omkretsen er nedsunket eller falt utover, unntatt den i SØ. Muligens er midtsteinen ramlet Ø-over, da den nå ligger noe Ø for sentrum.Steinavstand 1,5-3m, sistnevnte mål synes å være det normale. Mål på steinene i omkretsen inntil 1x0,6x0,5m. Midtsteinen måler 1,1x1x0,4m. Steinene er noe lav- og mosegrodd. Ellers er fornminnet gressbevokst. Urørt. D 8,5m.
1m NNØ for 2: 3. Rund steinlegning eller lav røys.Noe uklart markert, bestående av mindre rundkamp. På Nsiden av midten større rundkamp, 0,7x0,65x0,35m. Urørt. Gressbevokst. I midten gammel stubbe. D 5,5m, h 0,2m.
8m NØ for 3: 4. Ditto steinlegning/røys. Bygd av noe større rundkamp, som er lagt om en jordfast blokk, 1,35x1x0,65m. Svak forsenkning på blokkens SØ-side. Gressgrodd. Bartrær og einer inntil NV- og SØ-siden. D 5,5m.
6m VNV for 4 og 10m NNV for 3, på den høyeste del og kronen av ryggen: 5. Rundhaug. Klart markert, steinblandet. På toppen en større rundkamp, 0,9x0,8x0,3m. Urørt. Temmelig tett bevokst med gran. D 10m, h 0,5-0,7m.
E Johansen hadde i 1930 notert 6 fornminner på området, herav 2-3 tvilsomme. Ved registreringen i 1965 kunne ikke flere enn 5 fornminner skilles ut, herav er nr 1 usikker.
Området der fornminnene ligger er som sagt steinrik morene og spredte rundkamp og mindre, tilfeldige samlinger med slike finnes her. Det er mulig at en utgravning vil bringe flere fornminner for dagen.Forøvrig kan det synes som om det på området er blitt foretatt en overfladisk rydding av stein. N for haugen (nr 5) stikker berget i dagen.
Utstrekning
Gravfelt N-S 35m, Ø-V 45m.
Litteraturhenvisninger:
Ikke i ØO Notat v statsstipendiat E Johansen, Kråkerøy, 1930.
Terrengbeskrivelse
NNØ-SSV-gående bergrygg hvis S-del er dekket med steinrik morene. Kledd fortrinnsvis med bartrær og einerkratt. Ryggen er avgrenset av jorder på alle kanter, den faller sterkt av i Ø og V. N-siden har også temmelig sterkt fall.
Orientering
80m NØ for husene til Bjarne Sørvåg, 0238/5, N for et steingjerde som avgrenser ryggen i S fra jordene.
Lokalitet
Høgde (Hovde)

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Røys
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Steinlegning
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Norderås, 41,  1 i Ås,  Akershus
Består av:
Gravrøys Steinsetning Steinansamling


Fornminnebeskrivelse:
På høyeste del av morenen:
Fornminne 1: Rundrøys, klart markert med en fotkjede av inntil 1 m lang rundkamp. Ø-kanten litt skadet, ellers urørt. Bevokst med litt løvrkatt, mose. Diameter 11 m, høyde 0,5 m.
13 m SV for fornminne 1:
Fornminne 2: Rund steinsetning, markert med 7 rundkamp.
I N: Stein 1, veltet noe N-over og utover. Mosegrodd. Mål: 0,45 x 0,3 x 0,5 m.
I NØ: Stein 2, står. Mose- og gressgrodd. Mål: 0,35 x 0,35 x 0,3 m.
I Ø: Stein 3, står. Litt mosegrodd. Mål: 0,5 x 0,35 x 0,4 m.
I SØ: Stein 4, står. Litt gress- og lavgrodd. Mål: 0,4 x 0,25 x 0,3 m.
I S: Stein 5, veltet. Litt lav- og gressgrodd. Mål: 0,25 x 0,25 x 0,4 m.
I SV: Stein 6, veltet. Nedgrodd i gress, mose, rognekjerr. Mål: 0,4 x 0,2 x 0,6 m.
I NV: Stein 7, veltet N-over og utover. Mål: 0,35 x 0,3 x 0,5 m.
Avstand mellom stein 1 og 2: 2,1 m Avstand mellom stein 2 og 3: 2,0 m Avstand mellom stein 3 og 4: 1,9 m Avstand mellom stein 4 og 5: 1,8 m Avstand mellom stein 5 og 6: 1,9 m Avstand mellom stein 6 og 7: 2,1 m Avstand mellom stein 7 og 1: 1,8 m
Mellom stein 6 og 7 nedgravning - skytestilling fa militærøvelse på 1960-tallet. Ellers er steinsetningen urørt. Det indre virker steinfylt. Dette gress- og mosegrodd; ellers er det en del løvtrær og et par grantrær i kanten. Diameter 6,3 m.
11 m V for fornminne 2 og noe lavere:
Fornminne 3: Rundrøys, klart markert med en fotkjede av inntil 1 m l. lange rundkamp. Urørt. Mosegrodd. Diameter 4 m, høyde 0,3 m.
11,5 m V for fornminne 3:
Fornminne 4: Rundrøys, noe uklart markert. V-siden noen ødelagt. Bevoksning som fornminne 3. Diameter 6 m, høyde 0,3 m.
En gjengrodd sti går i retning NØSV mellom røysene 3 og 4.
18 m SV for fornminne 4 og noe lavere:
Fornminne 5: Rundrøys, klart markert. I toppen vidt søkk. Mosegrodd. I kanten graner. Diameter 5 m, høyde 0,3 m.
SØ, S og SV for fornminne 5:
Minst 3 steinsamlinger. Diameter ca 4 m. Neppe fornminner. Påvist i 1962 og 1965 av Kristoffer Skuterud, Østby, 1430 Ås.
Ved tilplantingen av området virker det som om man har tatt hensyn til fornminnene; mennår løvtrærog annen vegetasjon er fullt utviklet, vil fornminnene være vanskelig å finne. Dette kan være årsaken til at de ikke ble registrert ved ØK-registreringen i 1979-80.
Utstrekning
Felt med fornminner ØNØ-VSV 70 m.
Litteraturhenvisninger:
UO top.ark.: E. Skjelsvik: Top.ark. registrering Ås 1962 og 1965 er Norderås, 41/1 nr 1-4 samt steinsetningen
Terrengbeskrivelse
Blokkrik morene som faller av mot N mot Bolstadbekken. Plantefelt med gan, tett med løvtrær og kjerr, dessuten mose, gress. Ingen utsikt.
Orientering
Røys 1: 18 m V for trigonometrisk punkt G35.549, 45 m SSØ for SØ-hjørnet av den V-ligste av de tre militære brakkene på N-siden av veien til Slørstad. Samtlige avstander er målt til fornminnenes midtpunkt.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
4
Datering
jernalder

Fornminnets art
Steinansamling
Antall
3
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Hasle, 130,  1 i Re,  Vestfold
Består av:
Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Mulig steinsetting, er N-S gående, består av åtte store stein + noen små. Den er svakt markert og ikke særlig tydelig i terrenget. Steinsettingen ligger i ytterkant av feltet mot Ø. Spissoval i formen. Lengde 11 m, bredde 3,5 m, høyde 0,3 m.
Se registrering 12 for prinsippskisse over gravfelt R12, 13, 16, 17, 18, 19, 26.
Terrengbeskrivelse
Terrenget svakt skrånende mot S. Mye gran Ø i feltet, mer blandingsskog isentrum og V. Relativt tett undervegetasjon. Feltet avgrenses i N av bergrabb.
Orientering
25 m NNV for punkt hvor E18 krysser veienmot Døvik 129/1, 30 m ØNØ for garasje på Døvikveien.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Eikeberg, 5,  1 i Tønsberg,  Vestfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Gravfeltet består av 11 røyser eller ...... av forskjellig former og en steinsetning (nr 3).
Fornminne: Jordblandet røys, 10,2 m i diameter, 1,0 m i høyde. Plyndringsgropi midten og NØ. godt markert i terrenget, lite synlig pga sterk einervegetasjon.
Fornminne 2: Jordblandet røys, 9 m i diameter og 1,0 m i høyde. Plyndringsgrop i sentrum ca 1,5 m i diameter. En sti går øst-vest over røysa. Godt markert i terrenget.
Fornminne 3: Godt markert jordblandet røys, 8,5 m i diameter, 0,5 m i høyde. Plyndringsgrop i midten 2 m (Ø-V) x 1 m (N-S).
4-8 ?????
Fornminne 9: Mulig steinsetning.
Fornminne 10: Gravhaug med noe stein, sirkulær, synes urørt, jevn i formen, meget godt markert, godt synlig i terrenget, 13,5 m i diameter, 1,5 m i høyde. Mulig liten plyndringsgrop i øst.
Fornminne 11: Mulig gravrøys, rektangulær i form NNV-SSØ 11,5 m ØSØ-VNV 7,5 m, 0,75 m i høyde. Godt markert, relativt godt synlig i terrenget. Bevokst med en (hvor er resten ??)
Terrengbeskrivelse
Nr 7, 9, 9 og 10 ligger i mer åpent terreng med større bartrær og med mindre løvtrær.
Orientering
Feltet strekker seg fra 25 m rett N for driftsbygning på Eikeberg 5/1 og til 200 m rett N for samme.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
11
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Stange nordre, 57,  6 i Sandefjord,  Vestfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Sirkulær steinsetning, bestående av 7 små steiner. Diameter på steinsettning 7,0 m. Steinsettingen er ryddet for vegetasjon i midten og den er skiltet.
Terrengbeskrivelse
Flatt lende. Plantet granskog. Ingen utsikt. Inntil sti i nordøst.
Orientering
Ligger ca 50 m NV for stiskille, og ca 50 m SØ for åker. Ligger inntil og sør for stien.
Lokalitet
Møllers ring

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Lund store, 82,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Røys Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
1. Rund røys eller steinlegning. Bestående av mellomstor rundkamp. Den er klart avgrensetav en fotkjede bestående av 16 rundkamp. I V er imidlertid en eller flere stein kommet ut av stilling. Steinenes gj sn størrelse 0,65x0,5x0,35m. Innenfor fotkjeden stein av samme type som i den. Urørt? Sterkt overgrodd av lyng, einerbusker, 2 større bartrær i NV-kanten. Røys og fotkjede i samme plan. D 5m, h 0,4m.
20m NØ for 1: 2. Rest av rund steinsetning. 1 stein tilbake. Stikker litt opp av jorden. Mål: 0,35x0,45x0,2m.
Resten av steinene ble fjernet ved sandtak, som ble åpnet 1920. Skal ha vært 10-12 steiner, 5-6m mellom hver. Brente bein og kullrester funnet i den.
Utstrekning
Samling gravminner NØ-SV 25m, NV-SØ 5m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: Ad funnet: Brev av 06.08.1928 fra Olav Røyseland.Ad haugen: E. Engelstad. Innberetning 1930.
Terrengbeskrivelse
Morene. Blandingsskog med lyng, mose og gressdekke. Fra feltet svak SV-lig helling Ø og V for det NØ-SV-gående høydedrag.
Orientering
730m SSV-SV for våningshuset, 2m NV for sti som går NØ-SV.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Røys
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Lund store, 82,  7 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Haug Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i NØ, på brinken av høydeplatået: 1. Nærmest rund forhøyning.Uklart, uregelmessig markert. Fjell i dagen i NØ. Muligens noe avskåret mot V, ellers urørt. Tett gressbevokst. Tvm 7m, h 0,25m.
Litt tvilsom som fornminne.
6m SV for 1: 2. Rundhaug. Noe klarere markert enn 1. Urørt. Tett gressbevokst. D 9m, h 0,4m.
12,5m V for 2: 3. Rundhaug. Klart markert med en tydelig, men smal grøft. Rimeligvis steinblandet. Et par større blokker i dagen i S. Urørt, men noe uregelmessig overflate. Tett gressbevokst. Lav einerbusk i N- og Ø-kant samt på toppen. D 8m, h 0,3-0,5m.
8m SØ for 3, 8m SSV for 2: 4. Ditto rundhaug. Flatere og mer uklart markert. Urørt. Større steiner i V-kant. Berget i dagen i Ø og S. D 7m, h 0,3-0,5m.
28m SØ for 4: 5. Rund steinsetning. Bestående av 5 flyttblokker, hvorav alle er falt utover, unntatt den i NV. Urørt. Steinenes gjsn mål: 1,2x0,8x0,3m. Den ståendes h 0,75m. Steinavstand 5m. D 10m.
Utstrekning
Samling fornminne NV-SØ 90m, NØ-SV 45m.
Litteraturhenvisninger:
Rapport fra registrering av automatisk fredede kulturminner i forbindelse medregulering av Døliområdet, Akershus fylkeskommune 1997.
Terrengbeskrivelse
Høytliggende, frittliggende platå. Gressmark, nå plantefelt. Tynt jorddekke oppå fjellet. NØ for NV-SØ-gående fjellrekke. Fritt utsyn i alle himmelretninger unntatt SV. I NV sees Onsøy kirke, i NØ bygdeborgen på Borgås (1378 G10 R05).
Orientering
35m Ø for gårdsveien, 150m NNØ for våningshuset på gården.
Lokalitet
Tøye

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Haug
Antall
1


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Forsetlund søndre, 93,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Forsetlund søndre, 93,  5 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Rundhaug. Klart markert, sterkt steinblandet. Fordypninger i toppen. 1m fra haugens Ø-side to trekantede, reiste heller, h 1,5m,st br 1,25m, avstand mellom den 2m. Haugen opprinnelig omgitt av rund steinsetning. Mosegrodd og bevokst med høye grantrær. D 10m, h 1m.
Litteraturhenvisninger:
NF 720, den V-ligste krets u mellom Slottet og Forsetlund. Ab 1869 s 118 u Søndre Forsetlund, den V-ligste krets. ØO s 234 nr 1 u Forsetlund søndre.
Ab oppgir at det indre besto av "sammenlagte rullesten", h 1 alen (0,6m). Ringens omkrets var sannsynligvis opprinnelig markert med 8 reiste stein, hvorav 2 sto og en 3. var falt overende. Ikke spor av midtstein. Mål og avstander passer med registreringen i 1963.
Terrengbeskrivelse
Barskog, morenerygg.
Orientering
600m N for husene på gården, kant i kant og S for veien Forsetlund - Slottet.
Lokalitet
Haug

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Huseby, 100,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Forsetlund søndre, 93,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Steinsetning Røys Haug


Fornminnebeskrivelse:
S for veien ved restene av en grunnmur:1. 2 oppreiste rundkamp som antagelig har hørt til en steinsetning. 4m mellom steinene. Steinenes mål: 1x5m.
20m lenger Ø: 2. Område med spredtliggende større og mindre rundkamp, som kan høre til nå raserte forminne, men det må vanskelig å avgjøre nøyaktig hva som kan ha ligget her.
NNV for 1, på N-siden av bygdeveien: 3. Rund forhøyning med 4 stein rundt kanten. Selve forhøyningen består av småstein. D 6-7m.
Sannsynligvis naturdannelse.
I hele området på denne siden av bygdeveien er mye storstein, som kan høre til morenen eller ha hørt til fornminnene.
1-2 ligger på 93/1,2-6, 3 ligger på 100/1.
Funn:
Fra steinsetningen beskrevet i Ab: litt kull i N-kanten tett ved veien.
Litteraturhenvisninger:
Ad 1 og 2: NF 720. De to nest vestligste kretsene u mellom Slottet og Forsetlund på bygdeveiens S-side. Ab 1869 s 117 u Søndre Forsetlund beriktiger NF og oppgir i Ø: rund eller avlang steinlegning, kant i kant og V for denne flat steinrøys/steinlegning. Steinsetningen var omgitt av 3 stående og 2 omfalne rundkamp, steinavstand 7 alen (4,2m), tvm 16 alen (9,6m). Den skulle tilsvare nr 1 registrert 1963. Nr 1 og 2 muligens: ØO s 235 u Huseby store nr 39, sannsynligvis feil gård i ØO, hvis ikke salg/utskifting er foregått mellom 1908 og 1963.
Terrengbeskrivelse
Barskog med gress og bregner. Fuktig bunn. Morene.
Orientering
700m NNØ for husene på 93/1,3-6, 300m ØNØ for husene på 93/2.
Lokalitet
Haug

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Røys
Antall
1


Fornminnets art
Haug
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Henningsmoen, 15,  2 i Trøgstad,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Diss to områdene ble påvist som omtrentlig beliggenhet for 2 store, nå fjernede gravhauger og en steinsetning, den siste flyttet til Folkenborg bygdetun.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: E. Skjelsvik: Innberetning Trøgstad 1959, 1. avsnitt u 15/2. Heggen og Frøland: 1 halvbd s 131 u 15/2.
Terrengbeskrivelse
Toppen av grustak i høytliggende skogsterreng på Monaryggen.
Orientering
Ca 1200m NNV for gravhaugen 1515 J18 R01 i Brødremoen skog, 50/6 i Eidsberg k, ca 200m N for E18.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Sameie, ,   i Flå,  Buskerud
Består av:
Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
Mulig steinsetting. Ved utgraving av tomten til likkjeller ved Flå Kirke i 1950-årene, kom de på steiner som vanskelig var kommet dit av seg selv. Dette lå ca 1,5 m dypt og i sjiktet mellom sand og kvabb. En stiller nå spørsmålet: har denne steinsetting sammenheng med et mulig ildsted bare 50-60 m fra dette stedet?
Lokalitet
Flå kirkegård

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Tingvatn, 43,  1 i Hægebostad,  Vest-Agder
Består av:
Steinsetning Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
I område IV er det ikke foretatt spesielle registreringer i forbindelse med arbeidene for Verneplanen i 1978. Alle opplysningene her bygger på materiale som finnes i Universitetets Oldsaksamlings topografiske arkiv. Mest vesentlig i den sammenheng er to rapporter utarbeidet av Anna Øydne Neset: "Gammelt fra Hægebostad sogn" (1969) og "Oldtidsminner i Hægebostad" (1977).
1) Rund steinsetning, bestående av 9 reiste steiner.
2) Rund steinsetning, bestående av 7 reiste stein, med gravhaug i midten: "Skjelvarspranget". Et sagn er knyttet til denne steinringen.
3) Rektangulær steinsetning bestående av 11 reiste steiner, lengde 29 m, bredde 3,7 m.
4) 8 gravhauger, diameter 9-20,5 m.
Terrengbeskrivelse
Område IV: omfatter Lygnes nedslagsfelt fra Eiken og sørover, samt begge siderav Storåni (Lyngdalselva), fra Tingvatn til kommunegrensen mellom Hægebostadog Lyngdal. Vannskillene mot nabovassdrag i øst og vest danner grensene forområdet her.Fordelingen av løsavsetninger (Dyring & Dyring 1976: fig. 7) er her bestem-mende for bosetningen. I området finner vi bunnmorenemateriale ved midtredel av Lygne, ved sørenden av vannet med sidedalene her, og lenger sør langsStoråni/Lyngdalselva. Endemorener (en del av Ra-morenen) finnes vedtingvatn og nordøst og nordvest herfra. Glacifluviale avsetninger finnes vedsørenden av Lygne og lenger sørover i dalen.
Lokalitet
Tingvatn

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
3

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
4
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Elingård, 102,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Gravrøys Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
På berget inntil stiens V-side: 1. Rund røys. Klart markert, bygd av større rundkamp. Tydelig fotkjede mot SV. Stort firkantet krater mot SV-siden.Tynt dekke av lyng, torv og mose. Tett bevokst med bartrær, einer og løvkratt. D 16-17m, h 1-1,25m.
På kronen av NNØ-SSV-gående bergrygg, 40m NV for 1, 5m NØ for kraftledningsgaten: 2. Rund steinsetning. Bestående av 8 - muligens opprinnelig 9 - rundkamp.2 steiner står - h 0,5m, st br 1m - resten er falt overende og er nedgrodd. Steinavstand 2m. Urørt. NV-siden tett tilgrodd med bartrær. Det indre, mosegrodd. D 10,5m.
På morenen, 70m S for 2, 65m SV for 1, i tettere granskog og på omtrent samme høyde som 1, og noe lavere enn 2: 3. Røys. Klart markert, jordblandet. Et par små søkk i toppen. Tett bevokst med bartrær. Større bjørk i N-siden. D 15m, h 0,75-1m.
Utstrekning
Samling gravminne NV-SØ 50m, NØ-SV 60m.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 38 f u Berger vestre (gnr 44) nr 1-3.UO top ark: E. Skjelsvik: Innberetning Trøgstad 1959, nr 1-10u 44/1.Heggen og Frøland 1. halvbd s 90 u Berger og s 131 u 44/1.
Terrengbeskrivelse
SØ-hellende berg med tynt steinet gressdekke. Berget i dagen flere steder. Bartrær, løvkratt, til dels tett barskog. Fra steinsetningen (nr 2), utsyn SØ-over.
Orientering
750m NØ for husene på gården, 525m NNV for husene på Haugland, 102/3, på V-siden av skogsveien/stien, på SV- og NØ-siden av NV-SØ-gående kraftledningsgate.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
2
Datering
bronsealder - jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Elingård, 102,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i N og inntil V-kanten av gammelt sandtak: 1. Rundhaug. Forholdsvis klart markert, gressbevokst. Inntil og rundt haugens kant: Rest av rund steinsetning, nå bestående av 2 stående stein på S-siden og 2 omfalne på N-siden. De flestesteinene er helleformete bruddstein som vender flatsiden inn. Mål: 0,6x0,4x0,3m. Steinavstand 4m. Haugens Ø-kant gått i grustaket. Midtpartiet urørt? D 9m, h 0,2-0,3m.
5m S for 1 i en mindre lysning i skogen: 2. Rundhaug. Klart markert, steinblandet. Vidt søkk i midten.Gressbevokst. Bevokst med tre store graner og litt ospekjerr. D 9m, h 0,3-0,4m.
Utstrekning
Samling gravminne N-S 25m.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 235 f nr 30.
Terrengbeskrivelse
Barskog. Ø-brinken av morenerygg som faller bratt av mot Ø mot skogstien.
Orientering
825m NØ for husene på gården, 600m NNV for husene på Haugland, 102/3,inntil V-kanten av gammelt grustak. Dette ligger på Vsiden av skogstien.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Elingård, 102,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av minst 5 steinblandete rundhauger og 1 rund steinsetning med haug i midten.
4 av rundhaugene inntil stiens NØ- og SØ-side er sterkt ødelagt og beskåret av gamle grusgroper, slik at deres størrelse lar seg vanskelig avgjøre.Den ene inntil stiens SV-side må ha vært over 20m i d og bortimot 2m høy. Den er nå gjennomhullet av reveganger. Den ene haugen inntil stiens NØ-side som er tett bevokst medgrantrær har 2 reiste bruddstein, henholdsvis i N- og NØkanten. H 0,5m, steinavstand 4,5-5m. Rimeligvis rest av en rund steinsetning.
I dette området kan mange flere hauger ha ligget.
Feltets eneste ubeskårede haug ligger høyere oppe enn de foregående, 35m SV for stien på kraftledningsgatens SØ-side. Den er markert med en smal fotgrøft. I toppen et par søkk. Bevokst med enkelte bjørk og furuer. D 15m, h 0,3-0,4m.
Nær kronen av høydedraget, 25m SV for foregående haug:Rund steinsetning som omgir og står inntil kanten av en steinblandet rundhaug. Steinsetningen består av 11 rundkamp som vender flatsiden inn. 7 stein står, 4 er falt overende. Steinenes mål: 0,9x0,85x0,4 - 0,7x0,4 - 0,4m. Steinavstand 3m. Vid grop i haugens topp. Mast i V-siden. Tilvokst med bartrær på SØ-siden. Haugens d 12,5m, h 0,5-0,75m.
Utstrekning
Samling gravminne NØ-SV 100m, NV-SØ 50m.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 235 f nr 31-38.
Terrengbeskrivelse
Temmelig slakt NØ-hellende morene. Kraftgate med krattskog, blandingsskog, hovedsakelig bartrær. Gamle grusgraver i NØ-enden. Utsyn NØ-over til Gjølberg.
Orientering
900m NNØ for husene på gården,på NØ- og SV-siden av skogstien/veien i NØ-SV-gående kraftledningsgate til Gjølberg.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
6
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Dal, 71,  1 i Trøgstad,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Wilhelm Tveter, Trøgstad, opplyste at han ved to anledninger har sett en steinsetning i skogen N for villaen "Dalby", 71/3. Han beskriver den som en halvsirkel av stein inntil berget et sted der fjellet danner en rett vinkel. En stein står midt i. Det er sannsynlig at dette ligger på en skogteig av Årstad vestre søndre, 73/1, eier John Fritjof Årstad, da det gjelder skog Ø for Dal.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Hankø, 105,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Steinsetning av 8-9 spredte kampestein danner en noe uregelmessig ring. En del av den tydelig. I den SØ-del av feltet en temmelig stor helle, 1x1,5m. Steinene gj sn 0,2-0,4m h. Tvm 8-12m.
Påvist av fru Sidsel Rød, Gjallarnæs, Hankø.
Steinene er istidslevninger.
Litteraturhenvisninger:
Ikke i ØO eller Hankøboken.
Terrengbeskrivelse
Åpent berg med spredte furutrær. Berget skal være et av de flateste på øya.
Orientering
600m SSV for Harehaugen, 105/29 (i matr Hankø nordre).

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Nordbråte, 78,  3 i Trøgstad,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
4m S for redskapsskjul i skogbrynet: 1. Rundhaug. Klart markert. Steinblandet. Utgravd med sjakt fra SV til midten. Inngravning fra ØSØ. Sjakten fra SV er bredest i NØ, mot midten av haugen. St br 2m, st dybde 1,6m,l 12m. Middels stor bruddstein og løftestein synlig i sjaktveggene. Ei stor steinrøys ligger ved inngangen til sjakten i SV. Inngravning fra ØSØ er synlig som en 7m lang forsenkning mot midten. Haugens topp er svært uregelmessig, også utenom sjakt og forsenkning. Den er bevokst med bartrær, rogn og lyng. D 20m, h 2m.
Bare denne gravhaug på stedet i dag. Men endel litteratur nevner 2 hauger.
2,5m S for 1.: 2. Rund steinsetning. Forsenkning i midten. Består av 8 svære rundkamp, forbundet med en tettlagt rekke rullestein i markhøyde, godt synlig mellom stein 2 og 3, spor av rekken mellom steinene 4 og 5, 5 og 6, og 1 og 8. Stein 1 i N, luter litt innover, h 0,5m, br 1,4m. 4 rullestein på innsiden av den store. " 2 i NØ, står, h 0,3m, br 0,95m. " 3 i Ø, står, h 0,6m, br 1m. " 4 i SØ, står, h 0,55m, br 1,1m. " 5 i S, falt utover, h 0,5m, br 0,95m. " 6 i SV, står, h 0,65m, br 1,15m. " 7 i V, falt utover, h 0,45m, br 1,15m. " 8 i NV, står, h 0,6m, br 1,2m.
Avstand mellom stein 1 og 2 4m. " " " 2 og 3 4m. " " " 3 og 4 4,4m. " " " 4 og 5 4,4m. " " " 5 og 6 4,5m. " " " 6 og 7 4,1m. " " " 7 og 8 ,5m. " " " 8 og 1 4,5m. Steinsetningens d 10,5m.
Arnt Heer opplyste at det så seint som i 1910 sto en stor rundkamp i forsenkningen midt i steinsetningen. Når den er kommet vekk, og hvor den ble av, vites ikke.
Kjell Wiig, Trøgstad, opplyste at det ifølge tradisjonen skal ligge to småkonger gravlagt i steinsetningen. En kan legge merke til at forsenkningen i bunnen er 2 adskilte fordypninger! Steinsetningen kalles "Tingstedet".

----O---

I skogen på gården ca 200m NØ for gravhaugen og 20m Ø for ferdselsveien til Gukil ved Hemnessjøen (i Akershus) står det en svær flyttblokk på en bergknaus. I steinens S-side "fundament" av mindre bruddstein. Blokken er lys, noe rødlig av farge og sterkt lavgrodd med mose på toppen og på N-sida. Mål: V-sida: Br 1,25m. S-sida: Br 1,75m. SØ-sida: Br 2,35m. N-sida: Br 2,9m. H fra V ca 2m.
Kjell Wiig opplyste at de gamle fortalte et eventyr om trollet som bodde under steinen, og at det spøkte der.
Utstrekning
Samling fornminne, N-S 32m, Ø-V 25m.
Litteraturhenvisninger:
AB 1897 s 120. ØO s 39 u 78/3 nr 1-2. UO top ark: E. Skjelsvik: Innberetning Trøgstad 1959 pkt 1 og 3 u 78/3. Heggen og Frøland 1. halvbd s 87 f, s 110 og s 132 u 78/3.
Terrengbeskrivelse
V-kanten av stor granskog med noe furu og islett av lauvskog. Ø for dyrka mark. Mosegrodde knauser, mye løs stein og store flyttblokker i dagen. Gras og lyng i skogbunnen. Utsikt over gården og dyrka mark mot høyere åser i V.
Orientering
200m Ø for våningshuset på gården.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Kollerød, 17,  1 i Aremark,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
ØO s 110 anfører:
"1. Ca 250m nord for plassen Bakkene ligger en stensetning. Den ligger i utkanten av en myr. Stensetningen er 3,5m lang og vel 2,5m bred. Den består av flate stener som er lagt inntil hverandre og som danner en rektangulær flate."
Ikke gjenfunnet ved reg 1969.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Fuglli, 95,  1 i Trøgstad,  Østfold
Består av:
Gravrøys Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
På Trolldansen ligger en gravrøys og en steinsetning.
Lengst i V: 1. Rundrøys. Temmelig klart markert. Jordblandet. I toppen svært krater, grop i SØ-siden. D 8m, h 0,5-1m.
Tilleggsopplysninger 1991 vedr nr 1: Karel Lier, Trøgstad husker å ha sett i ca 1920 en pen lagt, ca NNØ-SSV-orientert, stenkiste, l ca 2m, br ca 0,7m. Han la vegt på at den var spesielt pent laget, med lange og regelmessige stenheller både i lang- og kort-sidene. I 1991 var det et stort, åpent krater uten spor av hellene.

På en flate og i en lysning i skogen 10m NV for veien til Haugli østre (plass frasolgt Fuglli) og ca 30m Ø for 1.: 2. Rund steinsetning. Ringen består av 6 helleformede stein i omkretsen og 1 midtstein. D 4,4m. Stein 1 i S: H 0,6m, br 0,9m. " 2 i Ø: H 0,25m, br 0,8m. " 3 i NØ: H 0,7m, br 0,85m. " 4 i N: H 0,5m, br 0,9m. " 5 i V: H 0,55m, br 0,75m. " 6 i SV: H 0,8m, br 0,9m. Avstanden mellom stein 1 og 2: 1,6m. " " " 2 og 3: 1,4m. " " " 3 og 4: 1,4m. " " " 4 og 5: 1,5m. " " " 5 og 6: 1,6m. " " " 6 og 1: 1,5m. Midtsteinen er orientert Ø-V, h 0,75m, br 0,98m.
Utstrekning
Samling fornminne, Ø-V 50m, N-S 12m.
Litteraturhenvisninger:
Ab 1897 s 120. ØO s 42 u Fuglli (95/1-2) nr 2 og 1. Heggen og Frøland, 1. halvbd s 87-88, avb s 87 fig 19 og s 133 u 95/1. Fortidsforeningen lot steinsetningen frede 25.01.1899. Tinglest 23.02.1901. Ab 1907 s 350 nr 15.
Terrengbeskrivelse
Kronen og Ø-hellingen av Ø-V-gående kolle. Barskog. Fra toppen utsikt i V-NV til husene på gården, i SSV til Hamnås.
Orientering
115m ØSØ for våningshuset på gården, 10-40m N for vegen til Fuglli østre.
Lokalitet
Trolldansen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
bronsealder - jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Aspestrand vestre, 31,  1 i Aremark,  Østfold
Består av:
Steinsetning Haug


Fornminnebeskrivelse:
ØO s 114 anfører:
1. Ca 70m nord for husene, oppe i berget, rett ned for en knaus,ble det i 1910, under en svær stein som var veltet i 1860årene, funnet et munnbitt. Ved en foreløpig undersøkelse viste jorden seg å være isprengt små trekullstumper og var sterkt askeblandet. Like ved, ca 1m fra, ligger seks steiner som danner en avlang firesidig steinsetning. Denne, som neppe kan være tilfeldig, ligger i retningen SØ-NV og er 60cm tvers over og 3m lang. Også der viste jorden seg ved en flyktig undersøkelse å være askeblandet.
2. Ca 3m fra foregående ligger en elipseformet forhøyning med samme retningslinje som steinsetningen. Den er 4m lang og 2,7m bred.
Ikke gjenfunnet ved reg 1969.
Litteraturhenvisninger:
Se u "beskrivelsen".

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Haug
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Mørkved store, 39,  9 i Askim,  Østfold
Består av:
Steinsetning Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
Iflg skriv i UO top ark okt 1959 fra H Blandhol skal sveiserboligen ligge på en gammel "tingplass" som ble slettet da sveiserboligen ble oppført. Da tomten ble gravet, ble det funnet en del brente stein og brannjord. "Tingplassen" lå delvis i dyrketmark, delvis i skogen, hvor det var 3 dype søkk med 5-6m's avstand, antagelig merker etter reiste stein. Det dreier seg da formodentlig om en rund steinsetning.
Der hvor sveiserboligen nå står har det ligget 2 gravhauger hvori det ble funnet trekull.
Samtlige fornminner er nå fjernet.
Litteraturhenvisninger:
Nationen 12.11.1938: Johan Garder: En tingplass i Mørkvedskogen. UO top ark: H Blandhol. Top ark innberetning 1959.
Terrengbeskrivelse
Høytliggende flat slette omgitt av granskog i N og Ø. I S og V åker.
Orientering
150m NØ for husene på gården.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Grøttvet nordre, 49,  1 i Askim,  Østfold
Grøttvet mellom, 50,  106 i Askim,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av 10 rundhauger og 2 runde steinsetninger. 2 av haugene kan synes noe tvilsomme og 2 er delvis fjernet. De største haugene ligger helt N og helt S i feltet. Den N-ligste haugen er klart markert og helt utgravet, slik at den nå har form av en rund voll med indre d 5m, h 1,2m. Haugens d 16m, h 1,5-1,7m.Den S-ligste er noe mer uklart markert og blir brukt som snuplass for motorsykler. Fra SV går en fordypning inn mot midten. Haugens d 16m, h 1,2-1,7m. De øvrige haugene er klart markert og har større eller mindre fordypninger i midten, bortsett fra en som ser ut til å være urørt. De er alle steinblandede. Alle er gress- og lyngbevokste med enkelte grantrær. D 5-9m, h 0,5-1,2m. De to tvilsomme haugene er uklart markerte og tegner seg heller ikke særlig tydelig i terrenget. Den ene er overskåret av en skogsti. Det er mulig at de bare er naturdannelser. D 5-6m, h 0,3-0,5m. Like i nærheten av den S-ligste tvilsomme haugen ligger restene av 2 hauger, begge med bunnlaget bevart, begge med d 9m og h 0,1-0,3m.
Den N-ligste steinsetningen består av 5 grove rundkamp hvorav den Ø-ligste står. De andre er falt over ende. En av steinene er veltet ut av sirkelen. Steinenes mål er fra 0,8x0,6x0,35 til 1,35x0,9x0,65m. Avstand mellom steinene er sterkt varierende, fra 3,7cm til kant i kant. Indre d 5m. Den S-ligste steinsetningen består av 4 store rundkamp som alle er falt overende. Innbyrdes avstand 2m. Steinenes mål: 0,6x0,35x0,25m, 0,7x0,5x0,3m, 0,5x0,5x0,2m og 0,4x0,5x0,35m. Indre d 4m.
Utstrekning
Gravfelt NNV-SSØ 120m, Ø-V 65m.
Funn:
Fra 3 av haugene på 50/106,162: C29605 a-f, C29606 a-c, C29607 a-c. Eja. Gravfunn.
Litteraturhenvisninger:
K. Vibe-Muller: Østfoldarv 1958-60 s 15 ff. Reg tjen top ark: E Skjelsvik. Innberetning 03.08.1959. Bygdeboken "Heggen og Frøland" bind I 1965 s 136 u Grøttvet nordre 49/1 nr 2 og Bassengtomta II av Grøttvet mellom 50/162.
Terrengbeskrivelse
N-S-gående åsrygg med grusdekke. Granskog med enkelte løvtrær, lyngmark og noe gress. Utsikten hindres av trær.
Orientering
20m N for kommunens vannreservoar, 475m SØ for driftsbygningen på Dramstad, 33/1, 200m Ø for trig pkt Trippestadåsen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
10
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Lund, 34,  1 i Marker,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Ifølge brev i Borgarsyssel Museum top ark fra C. W. Lund av 29.12.1960 skal det like ved gården finnes rester av gammel boplass - steinsetning.
Ved reg 1967 var eieren Car W. Lund bortreist. Noen steinsetning e.l. kunne ikke gjenfinnes.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Størløs, 61,   i Marker,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Oval "steinsetning".
Opplyst 1968 v/herredsgartner Bergset, Ørje.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Elgesem, 153,  25 i Sandefjord,  Vestfold
Elgesem, 153,  27 i Sandefjord,  Vestfold
Elgesem, 153,  50 i Sandefjord,  Vestfold
Består av:
Steinsetning Gravhaug Runestein


Fornminnebeskrivelse:
På raveiens V-side, med port mot denne, ligger felt med fornminner i fredet park omgitt av et steingjerde, h ca 1m, br ca 1m. I denne parken finnes 1 skipssetning og ca 8 rundhauger. Dessuten ligger 2 rundhauger, lengst NV i feltet i villahage på 153/27 og en fjernet haug lå lengst NØ i villahage på 153/50.
Den skipsformede steinsetningen ligger innerst i parken i en bjørkelund. Den består av 21 stein, sidesteinene måler fra ca 1m til 0,6m. Stavnsteinen i NV markerer trolig forstavnen og måler, h 2,5m. I SØ står 2 stein; den ytre måler, h 1,85m. Ca 2,5m innenfor denne står en flat stein, h 0,75m. Steinsetningen mangler 17 stein, særlig i NV-delen. Disse er erstattet med små rundkamp. L NV-SØ 40m, største br 7m.
Rundt steinsetningen, fra SØ til NV, ligger minst 10 rundhauger. De fleste er klart markerte, mange med tydelige, dype fotgrøfter. De fleste synes urørte, men er utgravde, ifølge litteratur.
Haugene innafor steinmuren har gjennomgående d 6-13m, h 0,5-1,2m. De to NV-ligste haugene i feltet ligger i villahagen på 153/27 med innbyrdes avstand 24m. Den V-ligste ligger 20m NØ for skipssetningens NV-lige stavnstein, d 9m, h 0,6m. Den Ø-ligste har steinbed i kantene og stor bjerk på toppen. Den utgravde haugen målte Ø-V ca 6,5m, h ca 1m. Den løse, steinfrie fyllmassen i haugen tydet på at den var en av haugene som ble utgravd av antikvar Nicolaysen.
C17791 Runestein ble funnet i 1870 av antikvar Nicolaysen i en av haugene.
Utstrekning
Gravfelt, NØ-SV 60m, NV-SØ 65m.
Arkeologiske underskelser
Steinsetningen og 18 hauger ble utgravd avNicolaysen i 1870.Utgraving 08-09.06.1961 v/E. Straume.
Funn:
C5247 Bryne? C5248a-c Leirkar. C5249 Kniv av jern. C5250 4 brynesteiner. C5251a Øks, tang, saks, bor, fil. C5252 Bryne, øks, bor, sigd, hengelås. C17791 Helle med innskrift i eldre runer: ALU= hellig. C22825a-s Bl a 2 ovale spenner, snellehjul, nøkkel, smykkenål av bronse. C22826 Keramikk. C22827 Keramikk.
Litteraturhenvisninger:
NF s 197, s 771. Ab 1869 s 206. Ab 1870 s 142-147, s 143ff. Ab 1885 s 147. Ab 1908 s 190. G. Gustafson: Norges Oldtid fig 595. VO s 436-445. Norges Indskrifter med de ældre Runer. I s 159ff. UO top ark: S.A. Sørensen 1902: Innberetning. UO top ark: G. Mørck 1903: Innberetning. UO top ark: Brev april 1903 fra K. Haugen, J. From, S.A. Sørensen. UO top ark: J. From 1917: Innberetning til Sandeherred bygdeboknemnd. UO top ark: Irgens Larsen 1925: Innberetning nr 1-18 under 153/3,6,20. UO top ark: J. Storm Munch 1958: Innberetning om befaring 04.06.1958. UO top ark: E. Straume 1959: Innberetning om befaring 09.11.1959. UO top ark: C. Blindheim 1960: Innberetning om befaring 02.05.1960. UO top ark: E. Straume 1961: Innberetning om graving av haugrest juni 1961.
Terrengbeskrivelse
Villabebyggelse vekslende med åkerlandskap på sletten på toppen av raet. Utsikt i SØ mot Sandefjord by. I SSØ skimtes Sandefjordsfjorden.
Orientering
12m S for huset på 153/25. Skipssetningens NV-lige stavnstein ligger 125m VNV for våningshuset på Falkenstein 150/31. Den fjernede haugen lå 3m fra søndre hjørne av våningshuset på brnr 50.
Lokalitet
Tingvollen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Runestein
Antall
1
Datering
Eldre jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
11
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Refsnes, 11,   i Moss,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
I en lysning der det er en liten idrettsplass, er det mulig at en avlang steinsetning har ligget.
I litteraturen beskrives den slik: "Paa Jeløen var der 1740, uden at stedet nærmere angives, en aflang kreds omgiven af 24 staaende stene og en liggende i midten."
Litteraturhenvisninger:
NF 25. ØO s 285 u Jeløen.
Terrengbeskrivelse
Flatt, forholdsvis høytliggende lende. En del løvtrær. Park. Tronvikskogen sees i V.
Orientering
180m V-VSV for kryss mellom Bergersborgv og Refsnesalléen.
Lokalitet
Refsneskrona

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Smestad, 381,  1 i Ringsaker,  Hedmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
12 store flyttblokker som står i en ring. Den største steinen måler 1,5x1,5x1m. Avstanden mellom hver stein 6m. Ringens d 25m.
Ø for steinringen er de mulig rester av en eller flere tilsvarende ringer.
1992: Ute på åkeren, 30m N for steinsetningen ligger en røys med mange store steinblokker. Kan være steiner som er fjernet fra området.
Utstrekning
Steinsetning(er) Ø-V 120m, N-S 40m.
Litteraturhenvisninger:
Ab 1901 og mange senere kilder.
Terrengbeskrivelse
Åpen gresslette. Åker S og N for sletta. Utsikt mot Ø.
Orientering
400m S for gården, SV for E6.
Lokalitet
Tolvsteinene

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Askerød, 7,  1 i Råde,  Østfold
Askerød, 7,  7 i Råde,  Østfold
Består av:
Steinsetning Funnsted


Fornminnebeskrivelse:
Rund steinsetning. Sterkt ødelagt. Består av rundkamp, 2 steiner, h 0,9 og 0,6m står igjen, henholdsvis i Ø og V. En tredje stein er ramlet over ende. Ved V-steinen spor av "fotkjede" av stein i markhøyde. Det indre er noe høyere enn terrenget utenfor. Den tredje steinen ligger på brnr 1. D 8-9m.
Kant i kant og Ø for foregående har det ligget en rund steinsetning som nå er sterkt ramponert. 3-4 rundkamp på N-S- og Ø-siden er synlige. Løs stein fra jordet er kjørt opp her. Var mindre enn foregående steinsetning, opplyste Granum. En del av ringen ligger på brnr 7. Tvm 7-8m.
Sørli og Granum ønsker å fjerne de to steinringene eller å få dem restaurert.
På brnr 7 (på jordet S for husene på brnr 1), er funnet kokegroper.
Nå avdøde Peder Askerød, de nåværende eieres bestefar, fant ca 1920 en "plankekiste" utvendig trukket med skinn, og med tvert avskårne ender. Den var lenger enn en vanlig kiste. Stokkebåt? Opplyst september 1968 ved nå pensjonert lærer Aslaug Nordal, som har sett kisten.Hans Granum opplyste 11.09.1968 vedrørende funnet at det antagelig ble funnet i en stor haug - gravhaug? - 15-20m S for rv 118 og en 30m Ø for gårdsveien til Sogn (8/1,2). På området består jordsmonnet av lettbrukt sandjord, 30cm tykt, herunder leire. Funnet ble gitt til Tomb jordbruksskole. Det er 1700-talls ferdakiste. Besiktiget 16.09.1968.
100m V for våningshuset på 7/7 og i dyrket mark tilhørende dette bruk finnes en utekjeller. Ca 1960 fant Granum under jordarbeide 25m V for kjelleren en steinøks uten skafthull som han ga lærer Søren Roer for at denne skulle gi øksa til bygdetunet.
100m SØ for foregående funn fant Granum, også under jordarbeide, eggstykke til en skafthulløks. Ikke tilvaretatt.
Utstrekning
Samling fornminne Ø-V 20m.
Funn:
Funnene C24161-62 og C25734 og 44 stammer fra jordet mellom husene på brnr 1 og steinringen.
Litteraturhenvisninger:
Ab 1869 s 123. ØO s 253 u Gylløkken (7/1), nr 1.
Terrengbeskrivelse
Åkerholme med litt løvkratt og et stort asketre.
Orientering
75m SSV for våningshuset på 7/1.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Funnsted
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Sogn, 8,  1 i Råde,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Spredt på området med største utstrekning N-S 20m finnes en del større og mindre rundkamp som eieren, Henrik Sogn, 1580 Rygge,mente var et "tingsted". Steinene er avsatt under istiden så "tingstedet" er en klar naturdannelse.
Lenger Ø finnes en del rundkamp og blokker, som er rydningsstein. Det er mulig steinsetning beskrevet i ØO kan ha ligget her.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 253 u Sogn søndre (8/1) nr 7?. ØO anfører u nr 7: "Ca 100m nord for husene en stenring av 13 stener hvorav to synes å mangle. Alle omfalne." Ab 1869 s 121 anfører: "Øst for veien til postveien opprinnelig 3 steinringer med reiste stein, meget ødelagte."
Terrengbeskrivelse
Flate på slak S-helling. Grunt jorddekke over berget som stikker i dagen enkelte steder. Lyng, enkelte einer, løvbusker og furuer.
Orientering
75m N for våningshuset på gården, 20m NNØ for gammelt vognskjul.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Holtvet, 19,  1 i Hurum,  Buskerud
Består av:
Steinsetning Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
På toppen og i den svake N-hellingen av en liten rygg ca 25m NV for riksveien ses: Blokkavsetning, bestående av tildels store blokker. Den største 2,2 x 1,3 x 0,8 m. Med litt fantasi er en del av disse blokkene blitt oppfattet som tilhørende en "steinring". "Ringen" er tydeligst i SØ-NV. Dette er mest sannsynlig del av en morene som har satt av større og mindre blokker og rundkamp over hele ryggen. Grunnen er blokkrik. I veiskjæringen i S viser sprengningsarbeidet at rundkamp, morene, grus og sand ligger oppå grunnfjellet i opptil t 3m.
1998: Inger-Liv Gøytil Lund opplyste at dette er steinsetninger. 1 stor og 3 små. I den store er det indre steinlagt.
Litteraturhenvisninger:
NF 167 u Holtveit. J.S. Munch i S.L. Eier:Hurums historie Bd I s 31.
Terrengbeskrivelse
N-delen av NØ-SV-gående skogkledd åsrygg. Blokkrik mark. For det meste gran, men også furu og bjerk. Gress og mose i bunnskiktet. Dyrket mark i N og NØ. Utsikt stengt av tett vegetasjon.
Orientering
Ca 60m NØ for avkjøring til Torstvedt gård fra rv 281, ca 75m SV for avkjøring til Holtvedtgårdene fra riksveien.
Lokalitet
Holtvetryggen

Fornminnefelt     

Sted:
Holtvet, 19,  1 i Hurum,  Buskerud
Fornminnets art
Steinsetning
Antall
4


Fornminnefelt     

Sted:
Holtvet, 19,  1 i Hurum,  Buskerud
Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2


Fornminnefelt     

Sted:
Vestby vestre med Torgrimsby, 111,  1 i Rakkestad,  Østfold
Består av:
Steinsetning Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
1. Rund steinsetning, bestående av 10 rundkamp, h 0,1-0,3m, br 0,4-0,6m, steinavstand 2-4m, gjennomsnittlig 2,5m. Samtlige stein har falt over ende og er sterkt overgrodd. Mellom dem ligger en del mindre rullestein. Det indre er dekket med en steinpakning som nå er helt overgrodd. Liten grop i N-del, orientert Ø-V l 1,2m, br 0,5m, dybde 0,4m, hvori en del kultstein i dagen. Ellers urørt. Store graner inne i og i utkanten. D 9m.
19m V for 1.: 2. Rundhaug. Klart markert. Steinblandet. 2 små groper i Ø- og V-del hvori en rekke mindre bruddstein i dagen. Ellers urørt. Gressbevokst. D 6m, h 0,3-0,5m.
50m SV for 1.: 3. Rundhaug. Klart markert. Steinblandet. Forsenkning i midten,d 1m, dybde 0,2-0,3m. Tett granholt i NØ-kant, store grantrær rundt haugen. Gressbevokst. D 7m, h 0,8-1m.
Utstrekning
Samling fornminne, NØ-SV 50m, NV-SØ 30m.
Litteraturhenvisninger:
Reg 1966 nr 1 og 3 = ØO s 77 u Vestby nr 1 og 2. Reg 1966 nr 2 ikke i ØO.
Terrengbeskrivelse
Kronen av NNV-SSØ-gående høydedrag med tett barskog og sparsom bunnvegetasjon. Utsyn hemmet av skog.
Orientering
700m VSV for våningshuset.
Lokalitet
Munkegrava

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Strømshaug, 56,  1 i Råde,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Rund steinsetning. Består av 7 omfalne blokker, l 0,9-1m. Avstand mellom hver er 2-3m. Steinene som er av rundkamp er meget nedgrodd. Tre grantrær vokser i midten. D 9m.
1968: Uthugget skog. Villabebyggelse. V-siden er nok ødelagt.
Litteraturhenvisninger:
AB 1878 s 161 f. ØO s 252 ff nr 8?
Terrengbeskrivelse
Granskog på S-hellingen av raet. 1968: Skogen hugget, villaer oppført.
Orientering
600m ØSØ for husene på gården.
Lokalitet
Enerhavna - Sauehavna fra gammelt

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Strømshaug, 56,  1 i Råde,  Østfold
Består av:
Steinsetning Bautastein Steinlegning Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av minst 11 fornminner, nemlig 3 runde steinsetninger, 4 bautasteiner, 1 steinsetning/steinlegning - noe tvilsom som fornminne - 1 steinlegning og 2 rundhauger. Haugene samt 1 bautastein finnes i feltets S-SV-del. De øvrige minnesmerkene er samlet i den N-NØ-lige del. Et par hulveispor- br 1,5m, dybde 0,2-0,3m - går gjennom feltet her i retning NVSØ. Det ene sporet er særlig tydelig.
Steinsetningene består alle av blokker, samtlige steiner er mer eller mindre falt over ende og dekket av gresstorv og mose. 2 av steinsetningene består av 9 steiner, de 3 av 13. Steinavstand 1-2m, ringens d 6-7m.
Samtlige bautasteiner er helleformede. H 0,25-0,3m, br 0,3-0,4m. Den på feltets S-SV-lige del er 1m br.
Steinlegningen, som består av mindre rullestein, synes å være rund. Tvm 4m.
Haugene er tildels ikke klart markerte, steinblandede. Begge har spor etter roting. Den minste av haugene ligger inntil dyrket mark og N-kanten er overskåret av en Ø-V-gående steingard. D 6 og 9m, h 0,5m.
Den tvilsomme steinsetningen/steinlegningen ligger lengst N i feltet. Tvm 7m.
Bortsett fra haugene er alle fornminnene urørt.
Spredt på feltet stikker rundkamp i dagen. De kan også være bautasteiner og markere graver.
1968: Feltets S-SV-del: Haugen ut mot dyrket mark ligger antagelig under det ytre S-lige sving av vei til villaer. Den andre haugen er sterkt utjevnet, transformator i Ø-kant. Bautaen i denne del av feltet ikke gjenfunnet. Det tvilsomme fornminne lengst i N i feltet trolig fjernet ved villabygg. Resten av feltet overgrodd og uoversiktlig.
Påvist av Kristian Strømshaug, Råde.
Utstrekning
Gravfelt NV-SØ 100m, NØ-SV 90m.
Terrengbeskrivelse
S-hellingen av raet. 1963: Barskog. 1968: Hugstfelt, tett løvkratt, geitrams.
Orientering
525m NNØ for våningshuset.
Lokalitet
Lokrisholtet

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
4
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Bautastein
Antall
4
Datering
jernalder

Fornminnets art
Steinlegning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Strømshaug, 56,  1 i Råde,  Østfold
Består av:
Steinlegning Steinsetning Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i N: 1. Steinlegning, rimeligvis rund. Noe av fotkjeden synlig i SV. Urørt. Anslagsvis tvm 5m. 1968: Tegner seg kun som en lav forhøyning, kun 2 stein synlige.
6m Ø for 1: 2. Rund steinsetning. Består av 10 blokker, hvorav 5 står, avstandmellom steinene 2-3m, steinh 0,8m, br 0,5m. Det indre tettpakket med mindre rullestein, pakningen strekker seg 1m utenfor NNØ-kanten. Forsenkning i midten. D 9m.
10m S for 2: 3. Ditto steinsetning. Består av 7 blokker, opprinnelig nok 9-10. 5 av steinene står, avstand mellom dem 1,5-2m, h 0,5-0,65m, br 0,4-0,7m. Steinpakning i det indre som 2. Urørt. D 9m.
5m V for 3: 4. Rundhaug. Klart markert, steinblandet. Grop i toppen. D 9m, h 0,4m. 1968: Torv fjernet i S-kanten og denne en del ødelagt.
15m SØ for 3: Tilsynelatende uregelmessig steinansamling. Tett bevokst med gran. Størrelse og karakter vanskelig å avgjøre. 1968: I villavei. Fjernet.
Mellom 2 og 3: Tydelig hulvei, br 1,5-2m, dybde 0,2m. L Ø-V 100m.
Utstrekning
Samling fornminne N-S 50m, Ø-V 20m.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 256 u Strømshaug (56/1) nr 5-7.
Terrengbeskrivelse
Barskog med bunnvegetasjon av gress og litt løvkratt. Ryggen av raet.
Orientering
600m NØ for husene.
Lokalitet
Lokrisholtet el Graverholtet

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Steinlegning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Lundeby østre, 64,  2 i Råde,  Østfold
Består av:
Steinsetning Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i Ø og nærmest kafèen: 1. Rund steinsetning. Av 13 reiste blokker med flatsiden inn,disse er antagelig forbundet med tettlagte mellomstor rundkamp i bakkehøyde. Det indre er brolagt med småstein. Gressbevokst. De reiste steinenes h 0,7-1,3m, br 0,6-0,8m. Steinsetningens d 12,5m.
1m SV for 1: 2. Rund haug. klart markert. Urørt. Gressbevokst, stor furu ved S-siden. D 8m, h 0,4m. Tvilsom som fornminne.
1m N-NV for 2, 9m S for riksveien: 3. Rund steinsetning. Består av 13 reiste blokker med flatsideninn. En ØNØ-VSV-løpende sti går gjennom S-delen av steinsetningen. Det indre brolagt? Gress- og lyngbevokst. Blokkenes h 1,1-1,55m, br 0,8-1m, t 0,3-0,8m. Avstand mellom steinene 1,5-3m. Steinsetningens d 12,5m.
Utstrekning
Samling fornminner N-S 35m, Ø-V 15m.
Litteraturhenvisninger:
NF s 21. Ab 1869 s 118 f nr 3 og 4. ØO s 258 u Lundeby østre (64/2), trolig nr 4-5.
Terrengbeskrivelse
Toppen og N-hellingen av raet, gressbevokst.
Orientering
Inntil riksveiens S-side, 50m V for Lundeby Kafè (64/4-7).
Lokalitet
Tingstedet

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Lundeby østre, 64,  2 i Råde,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Rund steinsetning. Klart markert. Består nå av 10 reiste steiner med flatsiden inn og 2 steiner reist i midten. Avstand mellom steinene er 2-2,8m, unntatt i N der avstanden er 10m, og i SSØ der avstanden er 6m. Den ene steinen reist i det indre, står mot Ø-kanten 2,5m fra den ytre ring. Den andre står 4m fra den førsteog mot N-kanten i samme avstand fra steinsetningens antatte ytterkant. (Her mangler altså stein). 1m V for denne steinen en rund forsenkning, d 1,5m, dybde 0,4-0,5m. Steinenes h 0,5-0,7m, br 0,7-1m, t 0,4-0,5m. Steinsetningens d 10m.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 258 u Lundeby østre (64/2) nr 3.
Terrengbeskrivelse
N-hellingen av raet. Bevokst med furu, gran og løvskog. Einerbusker, gress og bregnekratt. Husene på gården sees i V. Riksveien i N.
Orientering
150m NØ for våningshuset på gården, 5m S for riksveien.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Borge østre, 66,  1 i Råde,  Østfold
Borge vestre, 65,  1 i Råde,  Østfold
Består av:
Stein Steinsetning Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
1. Flat helle av granitt. Er veltet bort fra sitt leie rett i Ø, hvor det ble gravet under "men det var bare sand og stein" ifl Borge. Orientert NØ-SV 2,35m, h 0,85m, t 0,2m.
35m i VSV: 2. Tilnærmet sirkulær steinsetning av rundkamp. I V-kant en stor, jordfast stein. Bevokst med gran og mose. Høyeste rundkamp 0,4m, den jordfaste steins h 1,9m, l 4m, br 3m. Steinsetningens d 9m.
4m S for 2: 3. 2 gravhauger av ubestemmelig form. Bevokst med rogn, furu og gress. Begge har d 5m, h 0,3m. Meget tvilsomme.
Utstrekning
Samling fornminner l VSV-ØSØ 50m, br 10m.
Terrengbeskrivelse
Flatt platå på toppen av raet. Påfallende mye rundkamp og blokker i overflaten. Barblandingsskog og lyng. Skimtvis utsikt i S.
Orientering
225m NØ for låven på bruket, 80m SV for 1378 C10 R03 på 65/1, 66/1 : 66/7.
Lokalitet
Husehamna

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Stein
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Borge østre, 66,  1 i Råde,  Østfold
Borge vestre, 65,  1 i Råde,  Østfold
Borge østre, 66,  7 i Råde,  Østfold
Består av:
Steinsetning Stein Bautastein


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i Ø og på 66/7: 1. Rund steinsetning. Består nå av 10, opprinnelig antagelig 15 steiner. En del stein som har ligget i umiddelbar nærhet er kjørt inntil av Harald Borgebund. Bevokst med bjørk, rogn, bregner, lyng og gress. En del mindre stein under gresset. Steinenes h 0,2-0,5m. Steinsetningens d 8m.
50m V for 1 og på 66/7: 2. Rund steinsetning. Består nå av 3, opprinnelig antagelig 5 steiner. De 2 manglende steiner er antagelig benyttet tilkantstein til den gamle "Kongevei/postvei" som går ØSØ-VNVover 10m S for steinsetningen. Nær sentrum er det gravd et hull (temmelig nylig). Bevokst med furu og lyng. Avstand mellom steinene 2m, h 0,5-0,76m. Steinsetningens d 4m.
20m V for 2 og på 65/1, 66/1 : 66/7: 3. Rund steinsetning. Består nå av 12, opprinnelig antagelig 17 steiner. 8 steiner står, resten er veltet. De manglende steiner i Ø og V. I N en liten skrent, antagelig etter sandgraving. To av steinene er glidd noe ned der. Bevokst med bartrær og lyng. Man kan kjenne stein under torven. Avstand mellom steinene 1m, h 0,55-1,2m. Steinsetningens d 8-9m.
Delet mellom Borgebråtan og Borge går SSV-NNØ over steinsetningen.
2m V for 3, og på 65/1 og 66/1: 4. Rund steinsetning. Består nå av 11, opprinnelig antagelig 15steiner. 8 steiner står. I N en liten skrent og en grop, antagelig etter sandgraving. 4 av steinene er glidd ned der. Bevokst med barskog, rogn og lyng. Avstand mellom steinene 1-1,5m, h 0,5-2,3m. (Høyeste stein veltet, men hele steinen synlig.) Steinsetningens d 9m.
0,8m V for 4: 5. Stein, fast i jorden. Har mulig tilhørt en steinsetning. Rett V for steinen synker terrenget brått, mulig pga sandgraving. Nedenfor ligger 4 store heller av samme type som steinene fra steinsetningene lenger Ø. H 0,4m.
For alle steinsetningene gjelder det at de manglende steiner kan ha vært benyttet til kantstein til "Kongeveien" rett i S.
3 og 4 ligger i sin helhet på Borge østre.
20m SV for 5: 6. Bautastein. I NØ og NNØ 2 hull. I V 1 hull. Kan være sporetter fjernede stein, i såfall har de dannet en sirkel. Imidlertid er det adskillige steder i terrenget gjort prøvestikk for sandgraving - hullene kan skrive seg fra dette. Steinens smalside orientert NØ-SV. Br 0,6m, t 0,5m, h 1,35m.
Utstrekning
Samling fornminner VSV-ØNØ 125m, br 25m.
Litteraturhenvisninger:
NF s 21. Ab 1869 s 119 f. ØO s 259 u Borge østre (66/1), nr 1-4. UO top ark: G Gjessing innb 1942.
Terrengbeskrivelse
Nær høyeste rygg på raet med morenesand og påfallende mye rundkamp og flyttblokker på overflaten. Barblandingsskog, lyng og grus.
Orientering
35m ØSØ-VSV for våningshuset på 66/31, 325m NØ for låven på 65/1 og 66/1.
Lokalitet
Borgebråtan (Husehamna)

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
4

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Stein
Antall
1


Fornminnets art
Bautastein
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Reklingsholm, 74,  1 i Råde,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Rund steinsetning. Nå bestående av 5 mosegrodde helleformede bruddstein som vender flatsiden inn. Bare N-siden er bevart, på S-siden ingen stein synlige. Disse må enten være nedgrodd i mose ellerfjernet. 3 av de gjenværende steinene står, en heller utover (Nover), en i V rager såvidt over mosen, avslått? Opprinnelig må ringen formodes å ha bestått av omkring 12 steiner. Grunn grop i NV-siden ellers urørt. Bevokst med noen grantrær, mose og litt lyng. Steinavstand 1,5-2m. Steinens mål: 0,4x0,15m, h 0,3m, 1,6x0,2m, h 0,2m. Steinsetningens d 7,5m.
Grusgropene nedlagt 1918-1920, men tatt i bruk igjen 1967/68 avgrunneierne på Reklingsholm og Høiom. Steinsetningen ligger rimeligvis til en gammel veilinje gjennom "Bjørndalen".
Opplyst til statsstipendiat Erling Johansen, Kråkerøy, ved gårdens tidligere eier Wilhelm Sørensen, som hadde fått rede på ringens beliggenhet av sin nabo John Holmen (74/7).
Litteraturhenvisninger:
ØO s 260 u Reklingsholm nr 1.
Terrengbeskrivelse
Lavtliggende morene. Lysning i granskog. Gamle grusgroper, særlig i Ø.
Orientering
10m S for skogsveien gjennom "Bjørndalen", 900m ØNØ-NØ for husene på Høiom (7/3,4,12) Onsøy (1968: Fredrikstad), 1350m SSØ for husene.
Lokalitet
Sandgropa i Bjørndalen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Røtne, 90,  5 i Råde,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Eieren, Olaf Røtne, 1640 Råde, kan minnes at det i denne potetåkeren var et "tingsted" i hans tidligste barndom. Inntil ca 1920 sto her 5-6 spisse, flate heller i ring, 0,5m h over bakkenivå.
En må anta at det er rester av denne steinsetningen som er sett som omfallen bauta 200m S for husene og er omtalt i litteraturen.
Litteraturhenvisninger:
Reg tj top ark: Brev av 18.01.1965 fra Østfold Jordskiftekontorom Andersrød, 91/30.
Terrengbeskrivelse
Dyrket mark i N-hellingen. Skog i S, Ø og V. Utsyn mot Røtnegårdene i N.
Orientering
200m S til SSV for våningshuset på gården.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Horgen østre, 700,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Rund steinsetning, ytterkanten markert med 7 rundkamp, alle falt antageligvis utover, l inntil 1,35m, br inntil 0,8m. Steinavstand ca 2m. I midten helleformet stein som står, orientert NV-SØ, h 0,55m, br 0,3m (v/ roten), t 0,10m. Ringens d 4m (indre mål), 7m (ytre mål). Urørt. Tett bevokst med bringebærkratt, som skjuler midtsteinen. I SØ-kant nypetornbusk, i S-kant einer.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: Brev av 28.10.1939 fra Torstein Wefring. Nationen 27.11.1948 s 6 og s 10: På jakt etter fortiden. Arkeologisk oppdagelsesreise på Rolvsøy.
Terrengbeskrivelse
Høyeste og S-ligste del av NNØ-SSV-gående bergdrag. Gressbevokst, spredt løvkratt, noen einer, enkelte grantrær. Vidt utsyn i S mot gården, i SV mot gravfeltet på Ælin nordre, 797/1,2 1378 E14 R01, i N-lig retning mot Skinnerflo og Råde.
Orientering
600m NV for husene.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Mosseros, 37,   i Våler,  Østfold
Består av:
Steinsetning Funn


Fornminnebeskrivelse:
Iflg Nicolaysen i NF s 721 skal det på Mosseros, vestenfor kirken, på en rygg være steinsetninger. Se også ØO s 265.
Disse ble ikke gjenfunnet ved registreringen sommeren 1968.
Øks av jern fra sen vikingtid - tidl middelalder, med bredt utsvunget blad. I skafthullet sitter trerester igjen. Ubetydelig forrustet, partiet rundt skafthullet delvis mangelfullt. L 23,3cm, br over eggen 22cm.
Se skisse 1:3. Funnet under tyttebærplukking ved Vansjø. Lå i vannskanten i leire.
Oppbevares av finneren, kunstmaler Edmund Ree, Bassengvn 18a, 1512 Jeløy.
Litteraturhenvisninger:
NF s 721. ØO s 265.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Funnsted
Antall
1
Datering
bronsealder - jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Sande med Holtet, 2034,  12 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Gravhaug Gravrøys Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i NØ: 1. Rundhaug. Uklart markert. Består av grus og rundkamp. Jordblandet. Haugen er sterkt utkastet og bevokst med einer og lyng. D 6m, h 0,4m.
10m SV for 1.: 2. Ditto rundhaug. En furu i midten. Urørt? D 8m, h 0,5m.
30m V for 1.: 3. Rund steinsetning, bestående av 8 store rundkamp. Alle steinene er veltet bortsett fra én, og noe S for midten av ringen er et søkk, d 1,5m, dybde 0,25m, muligens etter en fjernet stein. Steinene er temmelig overgrodd og området steinsetningen ligger på, er ganske tett bevokst med furu og gran, gress og lyng. Avstanden mellom steinene er inntil 5m, gjennomsnitt 4m. Steinenes l 0,7-0,9m, br 0,3-0,5m. Ringens d 13m.
Kant i kant og V for 3.: 4. Rundrøys. Klart markert. Jordblandet. En del utgravet. Et krater har d 2m, dybde 0,4m. Store grantrær vokser på røysen. D 10m, h 0,6m.
15m SV for 3.: 5. En noe usikker rund steinsetning bestående av 5 veltede større bruddstein. De er ca 1m lange og ca 0,5m brede. Området er bevokst med lyng og grantrær. Ringens d 8m.
Utstrekning
Samling fornminner, Ø-V 100m, N-S 30m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: J Bleken-Nilssen: Innb om ark reg Nesjen-Kvineni Kvinavassdraget, Fjotland og Sirdal pgd, Vest-Agder 1964s 7 u Sveinskvevhelleren.Reg friluftsliv, naturvern og kulturvern i Vest-Agder, Sir-dal nr R 231. Her kalt Sveinskvæven.
Terrengbeskrivelse
Ryggen av Ø-V-gående grusrygg, temmelig tett bevokst med bartrær og enkelte løvtrær. I skogbunnen mye rundkamp dekket med lyng og torv. Litt utsikt i SØ og NV.
Orientering
30m V for hus på eiendommen. 50m SØ for driftsbygningen på 80/5 i Råde.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Hundorp, 68,  1 i Sør-Fron,  Oppland
Hundorp, 68,  10 i Sør-Fron,  Oppland
Består av:
Gravhaug Bautastein Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
N-ligst og i hamnehage: 1. Rundhaug, uklart markert men tydelig i terrenget. Bygd av steinblandet jord og bevokst med gress og 2 bjerketrær. Fra Ø og inn til sentrum er det gravd en plyndringssjakt. Denne er senere fylt med åkerstein og skrot. Åkerstein ligger også andre steder på haugen. D 28m, h 2,5m.
22m SSØ for 1.: 2.1 Reist stein. H 1,85m, br 0,9x0,7m.
26m Ø for 2.1: 2.2 Reist stein. H 0,8m, br 0,9x0,3m.
I denne hamnehagen ligger flere blokker, ca 10, på samme størrelse som 2.2, men de danner ikke et klart mønster. Ifølge Schønning (1775) var det en bautasirkel med 36 steiner og ifølge Skjølsvold (1949) var det 1 bauta her.
20m S for 2.2 og i folkehøyskolens hage, inntil Ø-V-gående gjerde: 3. Steinsetning, tilnærmet kvadratisk. Bestående av 10 reiste stein, alle unntatt 1 med flatsidene inn. Innbyrdes avstand 4-8m. 3 av de S-ligste steinene var veltet, men disse er reist opp. Steinenes mål: L 0,4-1,2m, h 0,2-1,2m, br 0,15-0,5m. Mot N finnes ingen reiste stein, men det virker sannsynlig at det har vært stein også der. Mål: N-S 21m, Ø-V 19m.
Inntil og V for 3.: 4. Rundhaug, uklart markert, men lett synlig. Bygd av jord. Plenbevokst. Haugen synes utkastet mot Ø og er noe langaktig i formen. Haugen har vært brukt som kjeller. Åpningen i haugens V-del er dekket med trelem. D ca 9m, h 0,7m.
Utstrekning
Samling fornminner, NNV-SSØ 100m, NNØ-SSV inntil 40m.
Funn:
C9060, C15078, C19281, C21488, C22724. Funnene stammer fra gården.
Tradisjon
Det sies at dette var Dalegudbrands gård.
Litteraturhenvisninger:
Schönning 1775. Hiorthøy 1786. NF 90-91. UO top ark: A. Skjølsvold: Innberetning 1949. Innstilling fra utvalget for høyt prioriterte fornminner s 32.
Terrengbeskrivelse
Ø-V-orientert elveterrasse i ellers bratt S-hellende dalside. Vid utsikt i Ø-S og V. I Ø fornminnene 5800 E42 R02 og R03, i SSV gravhaugen E42 R05, i ØNØ gravhaugen E42 R04, h.h.v. på 68/10, 68/1:68/23,24, 68/10 og 68/1.
Orientering
NNV-enden av feltet: 10m Ø for steinhuset "Festningen" på 68/10.S-enden: 50m ØNØ for NØ-hjørnet på den Ø-V-orienterte skolebygningen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Bautastein
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Melleby, 2036,  8 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Borghild Melleby, Bergerdalen, husket fra sine småskoledager (omkr 1912) at det sto flere steiner spredt mellom Kongeveien og daværende hus på gården. Disse husene skal ha ligget ca 35m NØ for veien ifølge Hans Melleby, gårdens eier.Borghild Melleby husket at lærerinnen omtalte stedet som tingsted, og at en kalte steinene tingstein. Steinene kunne være noe under 1m høye - én av dem atskillig høyere. De syntes å være slått tvers av øverst. Steinene må ha blitt fjernet alt på denne tida. Hans Melleby, 6-7 år yngre enn Borghild Melleby, kunne ikke huske dem.
Steinene er muligens den steinring som er omtalt under Bråten av Melleby. (ØO s 212 nr 1).
Noe av området umiddelbart ved de gamle husene er i dag dyrket mark, - hagebruk. Resten ligger nokså tuftet og uryddig.
Omtrent der det i 1967 var potetland mellom veien og huset, antok Borghild Melleby at steinene, den eventuelle steinsetningen, sto.
Litteraturhenvisninger:
ØO s 212 u Bråten av Melleby, nr 1.
Terrengbeskrivelse
Terreng som faller mot NV og N. Mot SV, NV-SØ-orientert grankledd åskam. Ellers overveiende dyrka mark. Noen skogteiger. Utsyn mot skogkledde åser i NØ og Ø.
Orientering
25m SV for våningshuset på gården.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Kalnes vestre og østre, 2045,  1 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av minst 19 gravhauger, 1 rund steinsetning og 1 oldtidsvei, se 018741 og 018742.
Steinsetningen finnes i feltets V-del. Den består av 9 flyttblokker, de fleste veltet. En stein på Ø-siden ligger nokså nedgrodd ca 1,5m inn for og V for kanten. I N-steinen står en bolt, antakelig fastpunkt. Steinene er 0,7-1,3m l, 0,45-0,7m br og inntil 0,7m h. Stein-avstand ca 3m. Ringens indre er grasbevokst og urørt. D ca 12m.
Ø for steinsetningen ligger haugene. Alle er runde, steinblandete og grasbevokste. De fleste er godt markerte og alle tegner seg tydelig i terrenget. Noen av de større er toppete. De fleste synes urørte trass i at enkelte er avflatete på toppen og har uregelmessig overflate. Det NV-SØ-orienterte gjerdet som skiller havnegangen fra åkeren, går over 2 av haugene og disse er avskåret i NØ-delen. De minste haugene ligger i feltets N-del.Haugenes d 3-11m, gjennomgående 7-8m, h 0,4-1,3m, gjennomgående 1m. Dette gravfeltet har opprinnelig vært sammenhengende med gravfeltet 47m lenger Ø på samme eiendom, beskrevet som 1378 E18 R04. Se kommentar under den beskrivelsen.
Mellom de 2 Ø-ligste gravhaugene dukker faret av en hulvei - oldtidsvei fram.
Utstrekning
Felt med fornminne, VSV-ØNØ 115m, N-S 60m. Hulveien, samlet lengde NØ-SV ca 220m.
Litteraturhenvisninger:
Ab 1898 s 146 u Kalnes østre og vestre (gnr 45). ØO s 214 u Kalnes østre og vestre (gnr 45) nr 1-40 og 44 (nr 44 steinsetningen. Denne også beskrevet:) UO top ark: B. Hougen: Innberetning 1926. Borgarsyssel museum top ark: L. Opstad og E. Johansen: Innberetning 1952. E. Johansen og A. Skjølsvold: "Reisefører til fortiden", s 34 f.
Terrengbeskrivelse
Forholdsvis høytliggende havnegang avgrenst av E6 i V-SV. Bølgende, men flatt og åpent terreng so heller slakt mot NV. Delvis sandholdig jordsmonn med leire i bunnen.Utsyn over dyrka mark og skog i alle retninger. Tettbebyggelse mot horisonten i SØ. Spredte glimt av Vestvannet i N og NØ.
Orientering
780m S-SSV for jordbruksskolen, 60m SØ for oppkjørsveien til skolen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
19
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Alme Søristuen, 25,  3 i Sør-Fron,  Oppland
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i NV: 1. Rund steinsetning bestående av 9 steiner, rundkamp. Synlig h ca 0,5m, br ca 1x1m. De ligger delvis nedgravd. En av steinene ligger som midtpunkt i en sirkel og de andre ligger ca 11m fra denne, med innbyrdes avstand 7-14m. 5 liknende rundkamp ligger spredt på samme området. D 23m.
45m SØ for 1.:2. Rundhaug, uklart markert og lite synlig. Oppbygd av steinblandet jord. Gress- og mosebevokst. I sentrum har det stått en telefonstolpe og det er nå en steinkledd, firkantet forsenkning, 2x2m, dybde 0,5m. D ca 8m, h 0,5m.
34m SØ for 2.: 3. Rundhaug, uklart markert men godt synlig i terrenget. Ola Alme har pløyd borttil og sier det er en jordblandet røys, bygd opp av mellomstor rundkamp. Gressbevokst. Ø-delen, som lå i villahage, er fjernet og Ø-V-gående eiendomsgrensegjerde går over haugen. I midten av haugen er det en forsenkning, d 3m, dybde 0,3m. Mye stein i dagen i V-delen. D ca 10m, h 0,7m.
Det ble ikke sett spor etter en tredje gravhaug som Skjølsvold (1949) nevner, og Ola Alme kunne ikke opplyse noe om denne.
Utstrekning
Samling fornminner, NV-SØ 100m, NØ-SV 30m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: A. Skjølsvold: Innberetning 1949.
Terrengbeskrivelse
NNV-SSØ-gående platå i bratt SV-hellende dalside. Hamnehage omgitt av kulturmark. Praktfull utsikt i alle retninger.
Orientering
Fornminne nr 3: 100m N-NNØ for N-hjørnet av driftsbygningen på gården, 8m NV for N-hjørnet av villaen på 24/7.
Lokalitet
Tingflata

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Ven, 18,  1 i Løten,  Hedmark
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
1. Rundhaug. Avflatet på toppen. Fotgrøft. D 10m, h 1,25m.
20m S for 1: 2. Steinsirkel bestående av 7 steiner. 4 av steinene er veltet. 3 steiner i NØ. Sirkelens indre d 10m. Steinene 1x1x1m.
Terrengbeskrivelse
NØ-SV-gående morenerygg.
Orientering
100m NV for Vangli.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Grålum, 2066,  2 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Steinsetning Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i Ø: 1. Rund steinsetning. Klart markert. "Røys" av rundkamp i midten. Steinpakning mellom de reiste steiner og "røysen". Steinsetningen består av 9 reiste rundkamp som vender flatsiden inn. Røysen består av 5 grove rundkamp og 2 mindre i noe uregelmessig krets. De har nok falt over ende. Urørt. Furutre i "røysens" N-kant. De reiste steiner måler: H 0,6-1m, br 0,6-1m, t 0,52-0,8m. Avstand mellom steinene: 1,65-2,5m. Steinsetningens d 8,5m. Avstand fra steinkretsen til "røysen": 3m. Steinene i denne måler: L 0,65-1,14m, h 0,15-0,47m, br 0,44-0,75m. Røysens d 2,5m.
Kant i kant og VSV for 1.: 2. Rundhaug. Klart markert. Jord- og steinblandet. Vid forsenkning i midten. Bevokst med furu, noe bjørk og gress. D 15m, h 0,2-0,6m.
Utstrekning
Samling fornminne, Ø-V 20m.
Litteraturhenvisninger:
Ad steinsetningen: Ab 1869 s 101. Ab 1898 s 146. ØO s 218 u Grålum (66) nr 4-33. UO top ark: A. Bjørn: Innberetning 1923.
Terrengbeskrivelse
Kronen av morenen. Bjørk- og furutrær. Utsikt S-over.
Orientering
2-10m V for ungdomshus.
Lokalitet
Tingstad

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Hunn østre, 658,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Hunn nordre, 656,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Gravhaug Bautastein Steinsetning Steinlegning Gravrøys


Fornminnebeskrivelse:
Feltet besto i 1950-52 av minst 43 gravminner, (Nr på nevnte kart 63-103), av disse er (1966) ihvertfall 4, alle røyser, totalt fjernet og 1, rund steinsetning sterkt ødelagt av grustak og vei til dette. Nr på kartet: 72(?), 88, 89, 90 og 67. Minnesmerkene omfatter: 8 enkeltstående bautasteiner, de fleste bruddstein, noen rundkamp, dessuten 5 reiste rundkamp i en uregelmessig gruppe, noen stein står, andre er falt overende. H inntil ca 1m, l inntil ca 2m. (Kartet nr 64, 65, 80, 81, 82, 86, 87, 71. En er uten nr).
6 steinsetninger, hvorav 1 firkantet, resten runde. De fleste består av reiste rundkamp; nr 92 av bruddstein. Steinantallet er 9 for nr 67 og 70; 7 for nr 68 og 69; 11 for nr 78 som er firkantet; 8 (opprinnelig 10 eller 11) for nr 92. Steinavstanden er gjennomgående 1,5m, steinh 0,5-1m. Nr 70 som er utgravd viste at kanten er markert med en 0,5-1,3m bred steinpakning som de reiste steinene er plasert i. Det er rimelig å tro at det samme er tilfelle også for de øvrige steinsetningene. Alle steinsetningene har et urørt, flatt midtparti. Ringenes d 4-9m; den firkantede måler 8x6m, orientert N-S.
8 runde steinlegninger. (nr 65a, 66, 75, 77, 79, 83, 85. 98?) De fleste har en indre steinpakning. Av de kartlagte er (1966) bare et par synlige. D gjennomgående 2,5-4m; nr 98: D 13m.
11 gravrøyser. 4 er fjernet (nr 72, 88, 89, 90) ved grustaking. Alle er runde, de fleste er bygget av grov, tildels meget grov rundkamp. Mesteparten er lave og flate, noen mer toppete. I kanten av nr 73 og nr 91 finnes en reist stein; den i nr 73 er falt over ende. Nr 94 og 96 er bygd om en svær blokk. De aller fleste er urørte. Et par har krater i toppen. D 6-12m, h 0,3-1m.
5 gravhauger (nr 99-103), alle er runde, trolig steinblandede, stort sett urørte. D 4-11m, h 0,5-1m.
Et par hulveispor; det ene S for røys nr 84 er fjernet.
En del runde groper ligger spredt i feltets Ø-lige del.
Gjennom området går vei til grustaket, 3-4 skogsveier som delvis møter hverandre, hovedretning N-S og endelig en Ø-V-gående skogsvei, som delvis følger N-kanten av dyrket mark.
Fornminnene grupperer seg på følgende måte: Lengst S på Ø- og V-siden av vei til grustaket: Hustuft (uten nr) og nr 63-69. Videre N-over på Ø-siden av grustaket og i, samt på Ø- og V-siden av NØ-SV-gående skogsvei: nr 70-93. N-ligst ved kryssende skogsveier: Mellom V-ligste og midterste "arm": nr 94-96, på Ø-siden av Ø-ligste arm: nr 97 og 98. På Ø-siden av bekken, V for NØ-SV-gående skogsvei: nr 99. På Ø-siden av Ø-forliggende N-S-gående skogsvei: nr 100. Mellom disse veier: nr 102 og 103 samt hulveispor og groper. Mellom den V-ligste av disse og V-forliggende skogsvei: nr 101.
Fornminne 100-103 tilhører 0658/1, resten 0656/1.
Feltet er sterkt overgrodd, og terrenget er sterkt forandret både av den grunn og på grunn av grustaket i feltets V-lige utkant. Nedenfor følger derfor en liste over de enkelte fornminne med kommentarer. Nr etter kart 1951-52 v/A. Liestøl. Lengst S på skogs/grustaksveiens V-side, 27m V for dele mellom denne veien og NØ- og Ø-gående skogsvei: Uten nr : Rektangulær hustuft, neppe fornminne. Nr 63. Flat rund røys av rundkamp. Nr 64. Bauta, bruddstein. Utgravd 1952. Nr 65. Bauta, bruddstein. Utgravd 1952. Nr 65a. Rund steinlegning. Utgravd 1952. Funntom. Gjengrodd. Nr 66. Rund steinlegning. Utgravd 1951 eller 1952. Nedkjørt av veien til grustaket, trolig intakt. Nr 67. Rund steinsetning. 9 rundkamp. Disse er skjøvet til side av nevnte vei. 1 stein synes å stå. Nr 68. Rund steinsetning. 7 rundkamp. Nokså nedgrodd. Nr 69. Rund steinsetning. 7 rundkamp. Nokså nedgrodd. Nr 70. Rund steinsetning. 9 rundkamp, periferien er markert med steinpakning. Utgravd 1952. Nokså gjengrodd. Nr 71. 5 rundkamp i uregelmessig gruppe. H 1,5m. Delvis undersøkt i 1952. Nr 72. Rund røys. Ikke sikkert identifisert. Fjernet av grustaket. Nr 73.Rund røys. Grov rundkamp. Sterkt overtorvet. I S er det en helleformet bruddstein, l ca 2m. Nr 74. Rund røys. Grov rundkamp. Overtorvet. Ikke på kartet: N for 73-74 er det en veltet bautastein. Et skall mangler på den ene siden. L ca 2m. Nr 75. Rund steinlegning, delvis synlig i skogsstien. Gjengrodd? Nr 76. Rund røys. Grov rundkamp. Står nå på et "nes" i grustakets Ø-side. Nr 77. Rund steinlegning, delvis synlig i skogsvei. Gjengrodd? Nr 78. Nærmest firkantet steinsetning. Består av 11 rundkamp, h ca 1m. 3 står langs SØ-langside, steinavstand ca 1,5m. De øvrige stein er falt over ende. Det virker som om det opprinnelig har stått 3-4 stein langs hver side. SØ-sidens l ca 5m. Nr 79. Rund steinlegning, delvis synlig i skogsveien. Gjengrodd. Nr 80. Bautastein, omfallen. Nr 81. Bautastein, omfallen. Nr 82. Bauta med firkantet topp, står sterkt på hell S-over. Nr 83. Rund steinlegning. Utgravd 1951 eller 1952. Gjengrodd. Trolig intakt. Nr 84. Praktfull rund røys. Ligger på en 10-15m høy "øy" i grustakets Ø-kant. På ned- og S-siden av nr 84: hulveispor. Fjernet. Nr 85. Rund steinlegning, delvis synlig i skogsveien. Gjengrodd. Nr 86. Bautastein, ikke identifisert. Overgrodd? Nr 87. Bautastein, ikke identifisert. Overgrodd? Nr 88. Rund røys eller haug. Overtorvet. Fjernet av grustaket. Nr 89. Rund røys eller haug. Overtorvet. Fjernet av grustaket. Muligens står det en liten skalk av NØ-siden igjen. Her er det svart jord. Nr 90. Rund røys eller haug. Overtorvet. Fjernet av grustaket. Nr 91. Rund, flat røys eller steinlegning. Bauta i VSV-kanten. Tett tildekket med barnåler og overvokst med grantrær. Ikke sikkert identifisert. Nr 92. Rund steinsetning. Består av 8 stein, et par små mangler. Mot N er det nå 4 synlige bruddstein; alle omfallen og mosegrodd. Nr 93. Rund, toppet røys. Overtorvet. Urørt. Nr 94. Rund røys, bygd om blokk. Nr 95. Rund røys eller haug. Overtorvet. Utydelig. Nr 96. Rund røys bygd om flyttblokk, l 5m, h 1,5m. Nr 97. Rund røys. I toppen svært krater. Ø-kanten fjernet. Nr 98. Rund steinlegning? Ø-sidens kantstein stikker i dagen. Ikke sikkert identifisert. Nr 99. Rundhaug med utflytende markering. Tydelig i terrenget. V-siden ut mot bekken er fjernet. Midten urørt. h ca 1m. Nr 100. Steinblandet rundhaug, utflytende markering, tydelig i terrenget. Urørt. H ca 0,75m. Nr 101. Rundhaug. Tydelig i terrenget. Urørt. H ca 0,5m. Nr 102. Ditto rundhaug. Urørt. H ca 1m. Nr 103. Ditto rundhaug, tydelig markert. NV-kanten fjernet av skogsvei, ellers urørt. H ca 1m.
Ca 30m ØNØ for nr 99 begynner et hulveispor som går i SV-lig retning, krysser bekken, går så over i N-S-gående skogsvei og kan følges til en annen N-S-gående vei ca 16m V-VNV for haug nr 101. Sporet er nå ikke særlig godt synlig. I skråningen ned til bekken var det særlig dypt. I området rundt 102 og ca 80m N-over finnes en rekke runde groper i bakken, d ca 3m, dybde inntil 0,5m.
Hvor ikke annet er nevnt, er fornminnene identifisert og intakt.
Arkeologiske underskelser
Universitetets Oldsaksamling 1951-52.Nr 64 og 65: Joan Jennings, E. Skjelsvik: 03.-14.06.1952.Nr 45: Aarni Era-Esko, A. Skjølsvold, K. Vibe-Muller,02.-25.06.1950.Nr 65a: Joan Jennings, E. Skjelsvik: Juni 1952.Nr 66: W. Slomann, J. Storm Munch, 20-25.06.19??Nr 70: Joan Jennings, E. Skjelsvik, 16.06-26.06.1952.Nr 83: ?Nr 84: Heid Gjøstein Resi, 08.06-09.07.1971.
Funn:
C28993a-h. Eldre jernalder. Fra Bauta II, fornminne nr 64. C28992a-d, h. Eldre jernalder. Fra Bauta I, fornminne nr 65. C29827a-c. Eldre jernalder. Fra rund steinlegning med steinpakning, fornminne nr 66. C28994a-e. Eldre jernalder. Fra steinring nr I, rund steinring. Leirkar. Eldre jernalder. Fra rund steinlegning med steinpakning, fornminne nr 83. C33975a-d. Plukket opp på forskjellige steder i skjæringen til sandtak på "Midtfeltet" på Hunn.
Litteraturhenvisninger:
Ø.O. s 197 ff under Hunn nordre nr 33-34. UO top ark: Innberetning 1951-1952.
Foto
UO fotoarkiv: 6114, 7680, 9606-9709, 9771-9775, 14413-36, 14437-40, 14441-43, 14444-54. L 215-221, L 363-65, L652-54. Farve: 14512-16.
Lokalitet
Midtfeltet

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
6
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
11
Datering
bronsealder - jernalder

Fornminnets art
Bautastein
Antall
8
Datering
jernalder

Fornminnets art
Steinlegning
Antall
8
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
5
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Ommang søndre, 211,  1 i Løten,  Hedmark
Består av:
Gravrøys Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
1. Rundhaug med fotgrøft. Avflatning på toppen synes å være et gjenfylt krater. D 12m, h 2m.
7m Ø for 1: 2. Rundhaug. Lav med diffus avgrensning. Synes å være delvis utgravd. D 5m, h 0,5m.
10m S for 2: 3. Rund steinsetning. Lav, trolig med fotgrøft. D 4m, h 0,25m.
10m V for 3: 4. Rundrøys. Lav. D 4m, h 0,25m.
Det er mulig at flere mindre steinsetninger er gravrøyser eller rester av slike.
Tradisjon
Maihaugen ble inntil 2. verdenskrig benyttet som festplass for gårdene omkring.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: I Martens: Top ark reg 1954.
Terrengbeskrivelse
Nes bevokst med løvskog som stikker ut i dyrket mark.
Orientering
200m SØ for gården, 150m NØ for Løken skole.
Lokalitet
Hele havnehagen kalt "Maihaugen"

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Opstad nordre, 2072,  2 i Sarpsborg,  Østfold
Opstad nordre, 2072,  1 i Sarpsborg,  Østfold
Opstad søndre, 2073,  2 i Sarpsborg,  Østfold
Opstad nordre, 2072,  3 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Gravhaug Bautastein Steinsetning Vei Grop Haug


Funn:
2072, bnr uvisst: Fra 4 små hauger: C 10058-10061: Gravfunn, eja. Fra haug: C 11073: Gravfunn, yja.
2072/1: Fra en oppdyrket haug av jord i åker på fylkesveiens V-side (altså området der haugspor synes på flyfoto 1378 F16): Ab 1869 s 100 nr 19: Loranges samling. Uten nr. Ikke innkommet/ ikke identifisert UO: Tveegget jernsverd, jernøks, kleberbolle, brente bein. Gravfunn, yja. Fra ditto haug sammesteds: Ab 1869 nr 20: Loranges samling. Uten nr. Ikke innkommet/ikke identifisert UO: Kleberbolle, brente bein. Gravfunn, yja. Fra nr 22?: Ab 1901 s 207 f nr 1 rundhaug. C 20114, gravfunn, eja. Fra eksisterende ellerfjernede hauger i "trekanten" og S for rekken av høye bautasteiner (nr 1, 2, 3, 12, 17, 31): Ab 1901 nr 2 rundhaug. C 20115, gravfunn, ja. Ab 1901 nr 3, langhaug med avrundede hjørner: C 20116, gravfunn, eja. Ab 1904 s 215 nr 1: rundhaug med rund stein på toppen, C 20356 a-f, gravfunn, eja. Ab 1904 nr 2: rundhaug med fotkjede, C 20357 a-c gravfunn, eja. Fra nr 18??: Ab 1904 nr 3: rundhaug. C 20358 a-c, gravfunn, eja. Fra nr 10??: Ab 1904 s 215 f nr 4. C 20359 a-c, gravfunn, eja.
2072/2: C 10062, 18747 gravfunn, yja, fra haug. C 12068 flere gravfunn, eja og yja. C 18746 gravfunn, yja, fra rester av gravhauger. Disse funnene kan tenkes å stamme fra hauger fjernet da huset ble bygd eller fra hauger fjernet rundt husene.
Antagelig fra slettede hauger rundt og kanskje i første rekke N for husene mellom disse og haug nr 90 eller 104: Ab 1869 s 100 nr 15: 5 fot (1,5m) h haug av stein på et "flatfjeld" like ved gårdens hus C 15923, 4 (opprinnelig 12) spillebrikker av bein, brente bein (tapt). Ab 1869 nr 16: haug ved siden av, også av stein, h som nr 15. C 15924-25 stkr av 3 (opprinnelig 4) mosaikkperler, bronsebrakteat, brente bein (tapt). Beggeyja gravfunn. Kanskje fra nr 106: Ab 1869 nr 17: stor, grønnkledt haug, beliggende ved et kjerr. Kull. På nr 106 passer beskrivelsen "grønnkledt", likeledes at det er kjerr ved den. Videre grenser den i SV til en dam, og lendet omkring er fuktig. Lorange sier også at den var "mærkelig fuktig igjennem". Ab 1869 nr 18: nabohaug til nr 17. Liggende på bunnen i retning Ø-V en 3 al. (1,8m) bautastein oppå lag med kull og brente bein. Ab 1898 s 62 ff nr 1: langhaug C 19169 a-b gravfunn, yja. Ab 1898 nr 2 langhaug, kull, brente bein. Ab s 62 ff nr 3: rundhaug C 19071 a-b gravfunn, yja, Ab 1898 nr 4: rundhaug, C 19171 a-c gravfunn, yja. Ab 1898 nr 5: rundhaug, kull, brente bein. Samtlige av disse hauger er temmelig sikkert fjernet. Fra nr 89, Ab 1898 nr 6: rundhaug med omfallen bauta? C 19172 gravfunn, eja. Da Olav Opstad skulle grave ned noen gulrøtter i S-kant av haugen, fant han i et kammer dekket av en helle(antagelig identisk med den omfalne bauta?) gravfunn, eja, nå i Borgarsyssel Museum, Sarpsborg. UO top ark 1931: Beskrivelse og tegning av funnet. Fra nr 102 eller 103? Ab 1898 nr 7: rundhaug C 19173 gravfunn, eja. Fra 114 eller 129??, Ab 1898 nr 8: rundhaug: kull, brente bein. Fra eksisterende eller fjernede hauger i skogen og på minkfarmen, alt S for delet mot 72/3: Ab 1898 nr 9 rundhaug C19174-76 eja gravfunn.
Ab 1898 nr 10: C 19177 a-b gravfunn, eja. Ab 1899 s 59 ff nr 1: rundhaug, kull. Ab 1899 nr 2: rundhaug, kull. Ab 1899 nr 3: rundhaug, kull, brente bein. Ab 1899 nr 4: rundhaug, kull, brente bein. C 19772 helleristningsstein med 20 skålgroper.Ab 1899 nr 5: rundhaug, kull. Ab 1899 nr 6: rundhaug. C 1959598 gravfunn, eja. Ab 1899 nr 7: rundhaug C 19599 gravfunn, eja. Ab 1899 nr 8: rundhaug, kull. Ab 1899 nr 9: langhaug, gravfunn, ja. Ab 1899 nr 10: langhaug med rettvinklede hjørner C 19601 gravfunn, eja. Ab 1899 nr 11: rundhaug, kull, 1 leirkarskår.
2072/3: Fra nr 27 eller 156. Ab 1901 s 201 ff nr 1: rundhaug C 20100 gravfunn, eja. Fra eksisterende og også nok fjernede hauger i området mot S begrenset av delet mot 72/2, mot N av steinsetningen nr 47 og trekanthaugen nr 51: Ab 1901 s 201 ff nr 2: rundhaug C 20101 gravfunn, eja. Ab 1901 nr 3: rundhaug C 20102 a-f gravfunn, eja. Ab 1901 nr 4: rundhaug C 20103 gravfunn, eja. Ab 1901 nr 5: rundhaug C 20104 gravfunn, eja. Ab 1901 nr 6: rundhaug C 20105 gravfunn, eja. Ab 1901 nr 7: rundhaug C 20106 gravfunn, eja. Ab 1901 nr 8: rundhaug med omfallen bauta? i midten. C 20107 gravfunn, eja. Ab 1901 nr 9: rundhaug C 20108 gravfunn, eja. Ab 1901 nr 10: rundhaug C 20109 gravfunn, eja. Ab 1901 nr 11: rundhaug med hellende bauta på toppen. C 20110 gravfunn, eja. Fra nr 51: Ab 1901 nr 12: trekant, funntom. Under flat mark ved nr 51, C 20111 gravfunn, eja. Fra nr 52: Ab 1901 nr 13: rundhaug C 20113 gravfunn, ja. Fra nr 47: Ab 1899 s 61 f rund steinsetning C 19602-03 grafunn, eja. Ad flatmarksfunnet ved nr 51: E. Johansen: UOÅ 1951-53 s 215 f nr 19.
2073/2: Ab 1901 s 211 f og Ab 1904 s 214 u Opstadmoen, rund steinsetning d 12m, bestående av 9 steinblokker, h 1-1,2m, omfang 2-4m, C 20355 a-c gravfunn, eja/yja. UOÅ 1963-64 s 143 ff C 31071 a-f, C 31072 a-n, 2 gravfunn, eja, under flat mark. Fra haug nr 33: C 31073 a-l. Haug nr 34: C 31074 a-ø. Haug nr 35: C 31075 a-h. Samtlige tre: gravfunn, eja. I både Ab og UOÅ er g/bnr feil idet 74/7 er oppgitt begge steder. Årsaken til feilen er at området hvor husene på eierbruket står, har nr 73, bnr 2 og gnr 74, brnr 7. Sml ØK: Kalnes og Opstad.
Litteraturhenvisninger:
Nr 47 = NF s 19 etter Klüwer 1823 nr 1, grop i bakken S for 47 kanskje = NF 19 nr 2 en 4 al. (2,4m) h bauta, som sto mellom 2 firkantede steinblokker. Alt fjernet. S for NF 19 nr 2, 3 hauger, den ene med en veldig bauta tatt til husbygging. Ø til S for NF 19 nr 1, nr 3 liten haug med omveltet 3 al. (1,8m) lang bauta. Ikke lokalisert, bautaen nok fjernet. Nr 17 og 31 = NF 19 nr 4; nr 1 = NF 19 nr 5, NF 19 nr 6; omveltet 2,5 al. (1,9m) lang stein N for nr 4 el e nr 17 og 31 nok fjernet; nr 2, grop i bakken, nr 3, avslått bauta (ikke på kartet) = NF 19 nr 7. Nr 30 og 32 = NF 19 langhaugen og den veldige rundhaugen Ø for nr 7. NF 19 nr 8 rund steinsetning N for den veldige haugen, se under "Tidligere funn". Nr 39-40 muligens = NF 19 nr 9, rund steinsetning av 8 stein og N for denne 4 reiste stein. Kan også være fjernet, sml Ab 1901 s 211 f. Ad nr 47; 1, 2, 3, 12, 17, 31 samt grop og avbrukket bauta, ikke på kartet, og dessuten hauger: Ab 1898 s 146. Den fjernede steinkretsen nevnt her må være NF 19 nr 8 og ikke NF 19 nr 1.
Ad utgraving av fornminnene: Ab 1869 s 100, Ab 1898 s 62 ff, Ab 1899 s 59 ff, Ab 1900 s 75 (planlagt utgraving oppgitt). Ab 1901 s 201 ff. Ab 1904 s 214 ff. UOÅ 1963-64, s 143 f.
Ad hauger: ØO s 219 f u Opstad nordre (72) nr 1-110.Ad steinsetningene nr 39, 40, 47 samt 2 mulige steinsetninger på fylkesveiens Ø-side, ikke på kartet, dessuten nr 51: ØO s 129 f u Opstad nordre (72) nr 111-114. Ad nr 47: ØO s 222 feilaktig u Haraldstad (73/8). Ad nr 1-3, kanskje også nr 12: ØO s 129 f u Opstad nordre (72). Ad planlagt oldtidspark (tomt nr 18): UO top ark 1952: Brev fra statsstipendiat E. Johansen, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad. Ad hele feltet: E. Johansen, A. Skjølsvold: Reisefører til fortiden s 36 f. Innstilling fra utvalget for høyt prioriterte fornminner s 28 nr 23.
Litteratur etter 1967: Trond Løken: Nye funn fra et gammelt gravfelt. Viking bind XLI. Oslo 1978.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
5
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Vei
Antall
5
Datering
jernalder

Fornminnets art
Grop
Datering
jernalder

Fornminnets art
Bautastein
Antall
17
Datering
jernalder

Fornminnets art
Haug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
144
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Borge store, 662,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Borge store, 662,  14 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Gravrøys Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i N: 1. Rundaktig røys, dårlig markert. Bygd av temmelig grov rundkamp; virker opprotet. Bevokst med unge gran- og furutrær. Utkantene er overgrodd med mose og lyng. D 16m, h 0,3-0,4m.
På kronen av ryggen 6m V for 1: 2. Ditto rund røys. Liten grop i SV-delen, ellers urørt? Bevokst med enkelte større furutrær, ellers røsslyng og lav. D 16m, h 0,6m.
16m SØ for 2: 3. Rund steinsetning. Består av 13 rundkamp. Kanten er dessuten markert med mindre rundkamp. I midten som er urørt, stikker mindre rullestein frem. Alle de reiste steinene vender flatsiden inn. 3 står, resten er veltet eller står på hell. H 1-3m, br inntil 1m, t inntil 0,5m; steinavsand 1-2,5m. Bevokst med lyng, gran og furu. D 12m.
2m SSØ for 3: 4. Rundaktig røys av samme type som 1-2. Inntil SV-siden er det en jordfast blokk, 3x2m. Opprotet på flere steder. Delvis bevokst med mose og tett kratt av ungfuru. D ca 13m, h 0,3m.
Utstrekning
N-S 45m, Ø-V ca 35m.
Litteraturhenvisninger:
Ø.O. s 204 u Visurlien, nr 4, 5, 6 og 7.
Terrengbeskrivelse
Nordre og høyeste del av svakt SV-hellende platå som faller bratt av mot V. Morene med flate svaberg i dagen. Lyng og mose, glissen furuskog. Vidt utsyn mot V og NV over dyrket mark, mot bebyggelse langs Glomma.
Orientering
Ca 450m NNØ for våningshuset på Visur nordre, (Visurlien) gnr 0663, brnr 4, 6, 7.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
3
Datering
bronsealder - jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Borge store, 662,  3 i Fredrikstad,  Østfold
Borge store, 662,  29 i Fredrikstad,  Østfold
Borge store, 662,  30 i Fredrikstad,  Østfold
Borge store, 662,  31 i Fredrikstad,  Østfold
Borge store, 662,  32 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i NV: 1. Rundhaug, forholdsvis dårlig markert, noe steinblandet. Antydning til fotgrøft i NØ. Svak forsenkning i midten, d ca 3m. Bevokst med høye gran- og furutrær. D 13m, h 0,5m.
15m SSØ for 1: 2. Rundhaug, forholdsvis godt markert. Flat på toppen, enkelte steiner i dagen. Tilsynelatende urørt. Gress- og bregnebevokst; ungt eiketre i V-del. D 7m, h 0,5m.
42m SSØ for 2: 3. Rund steinsetning. Består av 6 rundkamp. 3 står, 2 er veltet; den høyeste i SV står på hell SSØ-over og utover. 1 stein mangler i Ø. Steinene vender flatsiden inn. Den høyeste steinen måler: H 1,10m. De øvrige måler: H 0,45-0,6m. Steinenes br ca 1m, tykkelse ca 0,5m. Steinavstand: 2,5-3,5m. Innenfor ringen er det jevn, flat gressmark. Urørt. D 8m. Steinsetningen er litt vanskelig å oppdage, da den ligger helt innimellom moderne gravstøtter.
23m SV for 3: 4. Rundhaug, meget godt markert med svak forsenkning i midten, d ca 0,9m. Ellers godt bevart. Gressbevokst. Ung furu i V-del, ung bjerk i Ø-del. D 6m, h 0,6m.
Haug 1 ligger på 0662/3; de øvrige på 0662/29-32.
Utstrekning
NNØ-SSV 85m, N-S 90m, VSV-ØNØ 50m. Tilnærmet i en trekant.
Litteraturhenvisninger:
Ø.O. s 204 u Borge kirkegård nr 1-2. UO top ark: Innberetning 1944 v/E. Johansen. UO top ark: Innberetning 1953 v/E. Johansen. UO top ark: Brev av 17.04.1953 fra UO: Tillatelse til å fjerne en haug.
Terrengbeskrivelse
Slak SØ-hellende morene. Øvre del av NV-del av hellingen er skogkledd, her ligger haug nr 1. De andre fornminnene ligger på den opparbeidede del av kirkegården.
Orientering
N-siden av riksvei 110, Fredrikstad-Halden. Haug nr 1: ca 40m ØNØ for gravkapellets SØ-hjørne, 3m N for veien som fører til kapellet.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Borge store, 662,  1 i Fredrikstad,  Østfold
Borge store, 662,  14 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Gravrøys Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i N: 1. Rundaktig røys, dels noe uklart markert, unntatt mot N-NØ, hvor det er spor av fotkjede. Bygd av temmelig til dels meget grov rundkamp. Urørt. Bevokst med unge grantrær og noen furuer. D 10m, h ca 0,4-0,5m.
1m SSØ for 1: 2. Steinsetning, rund. Består av 11 rundkamp. Alle er veltet eller står på hell. Steinenes l 0,9-1,6m, br ca 1m. Steinavstand 1,5-2m. Det indre er plant og mosegrodd. Her er det 2 store furuer og 2 unge grantrær. Urørt. D 9m.
12m SØ for 2: 3. Rund røys, markert med fotkjede unntatt et stykke i N-del. Bygd av meget grov rundkamp. Urørt. Bevokst med enkelte unge furutrær. D 10m, h ca 1m.
Ca 22m SSØ for 3: 4. Steinsetning, rund. Består av 7 sterkt mosegrodde rundkamp. alle er veltet. Steinenes l ca 1m, br og tykkelse 0,2-0,4m. Steinavstand 1,5-3m. Det indre er plant og bevokst med furu. Urørt. D 7m.
I en skogsti 4m SSØ for 4: 5. Steinlegning, antydning til. Viser seg som små rundkamp som stikker opp i stien. Ytterkanten er ikke klart markert, unntatt mot mot SV, hvor en steinrekke synes å danne en bue. Det indre er fylt med små rundkamp. Urørt. Synlig tvm 3,5m.
Utstrekning
NV-SØ ca 70m, NØ-SV ca 25m.
Litteraturhenvisninger:
Ø.O. s 204 u Visurlien u Visur nr 9=Røys nr 9?
Terrengbeskrivelse
Kronen av blokkrik morene. Furuskog med noe gran. Lyng og mose.
Orientering
Ca 330m SØ for krysset mellom den gamle og den nye Sellebakkveien, riksvei 113, ca 650m VSV for Borge kirke.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
3
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
2
Datering
bronsealder - jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Tune store, 2065,  3 i Sarpsborg,  Østfold
Tune store, 2065,  2 i Sarpsborg,  Østfold
Tune store, 2065,  14 i Sarpsborg,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning Funnsted


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av 1 steinsetning og 55 gravhauger, hvorav 2-3 er langhauger. Med sikkerhet vites at 3 andre er slettet. At minst 11 til er fjernet, framgår av flyfotoet.På feltet - i dets SV-lige del, på begge sider av Tingvollveien - finnes 2 uregelmessige grupper med tilsynelatende reiste blokker. De er imidlertid nokså tvilsomme som fornminner.
Fornminnene fordeler seg på de respektive eiendommene:
2065/2: Feltets NØ-lige utkant. Begrenset av 2064/4,5,6, dyrket mark Nordre Løkke (2065/9) 2065/14 og Lekvollveien. Tilsammen minst 22 hauger, flere kant i kant. De fleste er runde, et par er imidlertid langhauger, den ene avskåret av Lekvollvn, den andre hel, og med regelmessig overflate, NV-SØ ca 15m. En rundhaug avskåret av jorde, en annen ligger på delet med 2065/14. Flere av rundhaugene er ruvende, men de fleste er vide og noe flate, d gjennomgående 8-10m, h 1-1,4m. Den største haugen finnes nær delet med Lekvoll (i matr. Tune lille, 2064/4,5,6) og inntil Lekvollvn's N-side. D 15-20m, h ca 1,75m, opprinnelig sikker 2m eller mer. Flere bærer sterkere eller svakere spor av roting, noen synes urørte. Ellers i denne skogteigen finnes spredte større blokker over bakken. De er rimeligvis jordfaste, men kan tenkes å markere graver under flat mark. Området er bevokst med blandingsskog med tett bunnvegetasjon av løvkratt. På det tilgrensende jorde (2065/9) mot N-Ø sees på flyfoto spor av flere slettete hauger - minst 11. Jordet er ifølge eieren blitt undersøkt av tidligere fylkeskonservator Opstad med henblikk på flatmarksgraver. I furuskog på kronen av raet begrenset av E6 mot S ogtomt nr 9 mot Ø: 3 gravhauger, alle runde, samt en rundaktig haug med bratte kanter - nokså tvilsom som fornminne. Gruppen omfatter: Lengst i V den ruvende "Kongehaugen", kant i kant og Ø for denne en opprinnelig tilsvarende ruvende haug. Den er nå nærmest et svært blokkfylt krater i bakken, da den engang ble sprengt ut til kjeller for hus. Den forannevnte rundaktige haugen kan være oppgravet masse etter denne virksomheten. N-NØ for "kraterhaugen" en noe mindre haug. "Kongehaugen" og dens nabo i Ø ligger på en bergknaus. De er ca 20m i d og opprinnelig ca 2m h. I "Kongehaugen" finnes et grunt, vidt søkk i toppen.
Bygslede tomter u 2065/2: T.nr 6: 1 rundhaug, bare SV-siden igjen. Resten utjevnet, markert med grov rundkamp. Brukt som steinbed bevokst med 4 bjørketrær. I inntil ca 0,5m's avstand fra og rundt haugfoten - unntatt mot N: 4 blokker, avstand 2-6m. Kan være jordfaste eller skutt opp av telen. Ved porten på penene på villaveiens SV-side: 4 blokker inntil l 4m, br 1m og h 0,5m i uregelmessig firkant, sidenes l 6-8m, kortsidene ca 4m l, orientert NØ-SV. Disse danner således en slags steinsetning. Men dette kan skyldes tilfeldigheter idet steinene kan være skutt opp av telen. Villaens eier, Jan Ødegård, Grålum, fortalte at de oppstikkende steinene hvert år presses høyere opp.
T.nr. 7: N for bakeriet/konditoriet og E6, på gressplenen og på morenens rygg: Rundhaug, vid, utjevnet. Synes urørt.
På delet med t.nr. 9/t.nr. 14: Halvparten av 1 rundhaug.
T.nr. 9: Inntil N-siden av E6. 4 gravhauger, hvorav den ene noe avlang, resten runde. Alle haugene er nokså ramponerte, delvis p.g.a villaveien. V-delen av haugen på delet med t.nr. 7 og 14 slettet. Her garasje.
T.nr. 12: 1 rundhaug, flat og vid, på delet til t.nr. 14. Bevokst med noen løvbusker, gress og lyng.
T.nr. 14: 1 rundhaug se under t.nr. 7. 1 rundhaug på delet med tomten mot Ø, nr 12. Den del av haugen som ligger på t.nr. 14 praktisk talt slettet. 2 hauger, den ene noe avlang, SØ og SV for villaen, slettete. Intet funnet.
T.nr. 15: NNØ for villaen 1 rundhaug, bevokst med 1 stor gran. S for villaen 2 rundhauger, den ene avskåret av huset.
T.nr. 16: SSV-SV for villaen, praktisk talt kant i kant 3 rundhauger, d inntil ca 10m. 1 haug V for huset. Naturtomt. Haugene er pent holdt i hevd.
T.nr. 17: Mellom villaen og den NV-for liggende garasje 1 rundhaug, nå firkantet. 1 haug inntil Lekvollveien og inntil delet til nabotomten - nr 15 - i ØSØ visstnok slettet.
T.nr. 18: 1 rundhaug nokså ødelagt. Grenser i V til jorde.
2065/3: I V-delen av Tingvollheimens hage, Ø for Tingvollveien: 4 rundhauger, klart markerte, den NØ-ligste med fotkjede synlig unntatt på S-siden. Alle noe toppede, synes urørte. Tilsådd med gressplen og bevokst med store, vakre furuer. D 9-11m, h 0,7-1m. I denne gressplen finnes 6 noe kantede blokker, h 1-1,1m,br 1-1,2m, t 1m, som står i en slags uregelmessig halvsirkel setning med åpning mot N. Steinavstand 4-11m. Ubetydelig Ø for disse 6, 2 blokker til av tilsvarende form og størrelse. Alle skal være blitt reist ved anlegg av Tingvollheimens have. Tvilsomme som fornminne.
2065/14: SSV for villaen mot Lekvollveien: 1 rundhaug, nokså ramponert. Brukt som steinbed. På delet til skogteigen2065/2: 1 rundhaug, godt bevart. Delvis bevokst med løvog bartrær.
Alle de forannevnte og beskrevne haugene er av steinblandete rundkamp og tydelige i terrenget. De er for det meste klart markerte, men flere er utflytende, særlig i skogteigen 2065/2 og på villatomtene, hvor de ofte er dekket av gressplen. Mange er toppede, til dels ruvende, andre mer vide og flate. Rundt enkelte har man kunnet konstatere fotkjede, til dels av store rundkamp. De fleste er nok berørte, men noen ser helt intakte ut.
Flere av oppsitterne mente å huske at det er gjort funn i området, men kan ikke huske hva som ble funnet eller hvor.
Tillegg 1983: Funn fra tidligneolitisk tid, funnet ved anlegg av E6 gjennom Tune. Funnstedet var rett V for svingen i Tingvollvn.
Tillegg 1985: I forbindelse med omlegging av E6 som nå går gjennom feltet, ble haugene 41-44 undersøkt av UO 1969-71.Ved samme anledning ble 1/2 haug igjen S for nr 42 undersøkt (ikke på kartene 1:1000). Fra samtlige hauger gravfunn. Eja. N for tomtene 65-2-12 og 65-2-14 ble i samme tidsrom undersøkt en sta boplass og ca 20 flatmarksgraver fra ja og eja. På kronen av raet mellom Tunevannet og Tune sag fantes kullgroper. Funntomme.
Fra graver under flat mark antagelig i området 1378 E18 R06-7: C 11209-10: Gravfunn, eja. f på gnr 65. C 12567-70: " " " " " 65/3. C 12571-72: " " " " " " De to sistnevnte funn 200m fra førstnevnte. Jfr E. Johansen: UOÅ 1951-53, se litteratur.
Utstrekning
Fornminnefelt, NØ-SV 285m, NV-SØ 180m.
Funn:
Rimeligvis fra disse haugene, dels i skogteigen 2065/2 dels på villatomtene på V-siden av Tingvollveien, kanskje også fra haugene 1378 E18 R06 på 2065/3 og fra slettede hauger i strøket R06-R07: C 15646-50, 15651: Gravfunn, eja, fra torvdekket rundhaug, h ca 4 fot. C15653 eja gravfunn fra haug. C15654-57 eja gravfunn fra haug av stein og grov sand, h ca 4 fot. C 15658-59: Gravfunn, eja, fra rundhaug av sand, h ca 5 fot. C 15714-18: Gravfunn, eja, fra haug. C 15719: Gravfunn, eja, fra haug. C 15720-21: Gravfunn, eja, fra haug. C 15722-23: Gravfunn, eja, fra haug. C 15724-26: Gravfunn, eja, fra haug. C 15767: Gravfunn, eja, fra haug. C 15931: Gravfunn, eja, fra haug.
Kanskje på den nå dyrkede mark 2069/9: C 15727-30: Gravfunn, eja, funnet i eh haug, h knapt 2 fot, liggende lavest nede på sletten. Hvis antagelsen er rett, er haugen nå slettet.
Alle de forannevnte funn er gjort v/ A. Loranges gravninger i 1869. De er beskrevet som beliggende på Leikvoll (Lekvoll) (2064/4,5,6), men etter eiendomsforholdene i dag, er dette feil.
Også rimeligvis fra eksisterende eller slettede hauger i gravfeltet 1378 E18 R06, samt fra slettede hauger på Lundvoll (2065/8): C 21751 a-c: Gravfunn, eja, fra haug. C 21752 a-d: Gravfunn, eja, fra haug. C 21753 a-k: Gravfunn, eja, fra haug. C 21754 a-d: Gravfunn, eja, fra haug. C 21755 a-c: Gravfunn, yja, fra haug.
C36796 a-f tidligneolitisk tid m bl a randskår av traktbeger.
Litteraturhenvisninger:
Ad "Kongehaugen" og hauger på 2065/2 samt på t.nr. 9 av 2065/2: NF 18 u Grålum: "Omtrent 1200 alen (720m) V for kirken ifølge Klüwer 1823 - - - en stor gravhaug" på N-siden av veien. På dens topp en firkantet stein og ved venstre side av dens fot sto en mindre stein. Noen få skritt Ø-for i skogen ved veiens N-side flere gravhauger.
Ad haugene i skogteigen (2065/2) og eventuelt også omfattende slettede hauger på 2065/9; samt haugen på 2065/14. ØO s 217 u Leikvoll (feilaktig) under Tune store (2065) nr 1-15.
Ad haugene på de fleste villatomtene samt "Kongehaugen" og de 2 andre haugene ved denne på 2065/2, muligens også en del av gruppen i skogteigen (2065/2): ØO s 217 u Lundvoll (delvis feilaktig) u Tune store (2065) nr 1-44 samt nr 45 og 46. De to sistnevnte er helt sikkert slettet ved villabebyggelsen. Nr 45 var en trekantet steinsetning (steinlegning er sikkert ment) med lav haug i midten, nr 46 flat rund steinsetning (steinlegning er sikkert ment), d 20m
Ad haugene på 2065/3: ØO s 217 u Tingvoll under Tune store (2065) nr 5-9. 1 haug må altså være slettet. Steinringrutene nevnt i ØO under disse nr er enten slettet eller tilsvarer de uregelmessig stående reiste blokkene, som er tvilsomme som fornminne. E. Johansen, A. Skjølsvold: Reisefører til fortiden s 38 f. Summen av fornminne på Lekvoll - Lundvoll del av Tingvoll ifølge ØO blir 66. Registreringen 1967 med eksisterende og kjente slettede hauger har gitt 69.
Ad haugene 41-44: UO top ark. Utgravningsrapport Grålum Store Tune, Østfold 1969-71 ved Danckert Monrad-Krohn.
Terrengbeskrivelse
Ryggen og kronen av raet S og SV for Tunevannet. Villabebyggelse på N-siden av E6; skogteiger ellers vesentlig dyrka mark. Utsyn over E6 og oppdyrket land mot Sannesund. Glimt av Tunevannet i Ø og NØ.
Orientering
26m SV for SV-hjørnet på Tingvollheimens V-fløy. 20m NØ for våningshus på Lekvoll (Tune lille) 2064/4,5,6, 18m Ø for 65/2; tomt 23.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
55
Datering
jernalder

Fornminnets art
Funnsted
Antall
1
Datering
steinalder

Fornminnefelt     

Sted:
Visur, 663,  2 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Steinsetning Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av 1 noe oval, antagelig opprinnelig rund steinsetning og 5 gravhauger. Steinsetningen som ligger i feltets NØ-ligste del, består av 7 noe kantede blokker (morenestein), hvorav noen står på hell og noen er veltet, h 0,5-0,6m, br inntil 0,5m, steinavstand 1,5-3m. Grop i midten. Steinsetningens mål: N-S 5m, Ø-V 4m.
Av haugene er 2 langhauger, resten rundhauger. 3 er ganske klart markerte, 1 uklart markert og noe usikker. Den ligger i feltets NØ-del. Alle haugene synes urørte med unntagelse av den største langhaugen, som har et stort krater i midten og en rundhaug markert med fotgrøft, lengst S i feltet. Den er ødelagt av grusgraving fra Ø- til V-siden. Alle fornminnene er mosegrodde og tett bevokst med gran. Langhaugene måler: L N-S 15m, br 6m, h 1m. L NØ-SV 12m, br 5m, h ca 0,5m. Rundhaugene måler: D 5-9m, h 0,3-0,75m.
Utstrekning
NØ-SV ca 50m, Ø-V ca 20m.
Litteraturhenvisninger:
Ø.O. s 203 u Visur nr 1-5. (Haugene). UO top ark: Brev av 09.06.1943 fra E. Johansen.
Terrengbeskrivelse
Småkupert, men forholdsvis flat, blokkrik morene; tett nesten ufremkommelig barskog, spredte løvtrær. Spor etter gammelt grustak i området.
Orientering
Feltets N-ligste del 3m S for riksvei 110 på toppen av slak bakke, ca 240m SSV for Borge gravkapell.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
5
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Holm, 685,  5 i Fredrikstad,  Østfold
Består av:
Bautastein Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Bautasteinen og steinsetningen omtalt i Østfold Oldtidsminne var helt fjernet i 1966. Ringen blir opplyst som fjernet allerede i Ø.O.(1908). Ringen fantes på veiens V-side der hvor "Nygård"s have nå er (dette stykket var tidligere skogbevokst), og altså N for villaen. Johansen (se nedenfor) opplyste at den besto av 5-6 rundkamp som sto med litt avstand. Tvm ca 10m. Bengtsen opplyste at ringen besto av 4 steiner. Bautasteinen som var tilspisset, h ifølge Ø.O. 1,7m, sto utenfor rundingen inntil Ø-kanten av veien, der det i 1966 var 2 telefonstolper og omtrent rett Ø for S-enden av den tilgrensende villa i N. Bautaen ble fjernet ca 1936 da veien til Toremyr ble bygget. Kampesteinene ble tatt bort da villa "Nygård", opprinnelig et mindre hus, ble utvidet og haven her anlagt. Bengtsen mener at en av steinene kan ligge i et steingjerde Ø for Toremyrveien mellom denne og krysset hvor den tar av fra hovedveien.
Takket være opplysninger fra pensjonist Hartvig Johansen, som hele sitt liv har bodd på Holm, ble stenenes og ringens plass gjenfunnet. De "12 skritt fra Løfmannsbråten (Lømannsbråten etter den lokale uttale)" stemmer ikke. Avstandsangivelsen refererer seg derimot til den villaen hvor Johan Karlsen Løfmann flyttet til etter at han hadde solgt "Løfmannsbråten" til sin sønn. Villaen som Karlsen bodde i, grenser i S til "Nygård"s have.
Utstrekning
Ø-V ca 20m.
Litteraturhenvisninger:
Ø.O. s 205 u Holm, nr 1.
Terrengbeskrivelse
N-enden av lav N-S-gående bergrygg. Villabebyggelse.
Orientering
V- og Ø-kanten av Toremyrveien, ca 20m N for villaen, ca 30m NØ for denne.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Bautastein
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Gate, 4,   i Rygge,  Østfold
Består av:
Steinsetning Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
I 1823 så Kluwer fire steinsatte kretser, derav en med 11 randsteiner på denne gård. I 1860-årene så Nicolaysen flere gravhauger der.
Ikke lokalisert ved ØK-reg 1974. Ingen spor av disse fornminnene og ingen har kjenskap til de heller. Trolig fjernet i forbindelse med bebyggelse eller anlegg av jernbane.
Litteraturhenvisninger:
Nicolaysen: NF s 24. Ab 1869 s 123. Ø.O. s 276.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
4
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Molvik nordre, imatr Mølvik, 13,  1 i Rygge,  Østfold
Molvik søndre, 14,  2 i Rygge,  Østfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i V, 2m S for NØ-SV-orientert traktorvei: 1. Rund steinsetning, består av 5 stein, hvorav i alle fall to kan sies å være reiste, en i N, en i Ø og i S en halvt veltet Ø-V-orientert kantstilt helle. Steinenes mål: L 0,9-0,5m, br 0,2-0,6m, h 0,25-0,5m. Innenfor steinkretsen er det flat mark med forsenkning i SV, d 1m, dybde 0,2m. D, ytre mål: 4m. Noe usikker som fredet kulturminne, kan være tilfeldig plassert.
13m Ø for 1: 2. Steinsetning, svakt ovalformet. Bygget av iallefall 9 stein, hvorav minst 7 kan sies å være reist. Steinene som markerer Ø- og V-enden er større enn resten, den i Ø-enden er veltet. I N-kant er det gjennomgående mindre stein enn i S-kant. I midten av steinsetningen er det et større hull, d 2m, dybde 0,6m. Oppkastet masse fra hullet får det til å se ut som om steinsetningen står omkring en haug. Grantrær omkring. Mål endestein: H 1m, tykkelse 0,4-0,6m. Mål resten av steinene: L 0,35-0,6m, br 0,3-0,4m, h 0,2-0,6m. Steinsetningens ytre mål: L 16m, br 4m.
Kant i kant og Ø for 2, på begge sider av en NØ-SV-orientert "grøft", br 2m, dybde 0,5m: 3. Rester av rund steinsetning av i alle fall 6 stein. En er reist på Ø-siden av "grøften", en sterkt hellende på V-siden av grøften. Resten, 2 på V-siden, 1 på Ø-siden, synes å være flyttet ut av "grøften" og slengt opp på sidene. Steinhøyde opptil 1m, tvm 5m.
Foruten den nevnte "grøft" finnes 3-4 lignende, de fleste Ø for den tidligere omtalte; disse er noe grunnere enn den, 0,2-0,3m. Alle slutter brått 5-10m N for steinsetningene. De virker ikke som grøfter i vanlig forstand, kan enkelte steder minne om hulveier, men synes yngre, dessuten avsluttes de for brått. De fleste av dem kan følges ca 75m SV-over til jordkanten. Kan være åkerreiner. Skisse.
Utstrekning
Ø-V 55m, N-S 20m.
Litteraturhenvisninger:
Ikke i Ø.O.
Terrengbeskrivelse
Slakt S-SV-hellende lende, barskog, vesentlig gran. Sandjord, tykt humuslag, blokkrik. Skog hindrer all utsikt.
Orientering
450m NØ for gården; 100m ØSØ for fornminnet 4010 H8 R03 på 13/1 og 14/2; og 13/2.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Skiaker nedre, 118,  2 i Nordre Land,  Oppland
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
UO top ark: S. Grieg: Innberetning 1921: Her skal ha vært en steinsetning som nå er borttatt. Den beskrives som en "dommerring", fjernet ca 1900. 2-3 steiner i midten og en hel del steiner i vid omkrets.
Ingen spor kunne sees ved ØK-reg 1971. Stedet kunne bare nogenlunde påvises av eieren, Per Skiaker, Dokka.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Otterstad østre, 45,  1 i Rygge,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av minst 7 fornminne: 6 rundhauger og en rund(?) steinsetning. Fornminnene ligger tilsynelatende tilfeldig spredt utover området. Haugene er gjennomgående klart markert, formen er relativt avrundet; et par Ø og N i feltet er så sterkt skadet at den opprinnelige formen er vanskelig å fastslå. Byggematerialet i alle synes å være steinblandet jord, i den N-ligste så sterkt at den synes å ha karakter av røys, men vanskelig å si på grunn av skader. To hauger ligger Ø for og to kant i kant på hver sin side av driftsvei. Disse synes relativt uskadde, den V-ligste har dog en større forsenkning, d 3m, dybde 1m, og en er berørt av veien. De resterende to haugene er svært rasert av tyske militære anlegg fra tiden 1940-45. Haugene er helt utgravd og brukt som kanonstilling og mitraljøsereir. Den ene har en forsenkning i midtpartiet, d 5m, dybde 1m. Den andre som har tjent som kanonstilling og her står kun en lav voll tilbake. Hva som utgjør den opprinnelige vollen og hva som er nytt er vanskelig å bestemme. Eieren mente det stort sett er foten av haugen som er tilbake. Gress- og lyngdekke, løvkratt og trær. Steinsetningen befinner seg lengst Ø i feltet. Den er totalt rasert av tyskerne og brukt som mitraljøsestilling. To reiste stein står tilbake, mellom disse er det en kantstilt helle, trolig satt der av tyskerne. I alle fall 2 større stein som trolig har tilhørt fornminnet, ligger veltet. Hele området mellom de to reiste steinene er utgravd ca 0,7m dypt. N for denne er det forsenkninger i marken, kan være spor etter fjernede stein. Mål på reiste stein: NØ-ligste: h 1m, br 0,6m, tykkelse 0,25m. SV-ligste: h 1,3m, br 0,8m, tykkelse 0,5m. Kantstilte helle: L 1,5m, h 1m, tykkelse 0,2-0,3m. Mål rundhaug: D 9-12m, h 0,4-1m. Mål steinsetning: Tverrmål 7m.
5-10m N for steinsetningen, skal, ifølge Hans Kristian Otterstad, gårdens eier 1974, ha vært en tilnærmet solkorslignende steinlegning og her skal det ha vært stein med skålgrop. Delvis ødelagt av tyskerne, delvis overtorvet, kan ikke lokaliseres, men det er mye stein under torva, og det kan ikke utelukkes at det finnes flere fornminner i området. N for feltets N-lige haug skal det, igjen ifølge Hans Kristian Otterstad, ha vært 2 røyser som ble fjenet av tyskerne. I dag er det kun digert hull etter bunker.
Utstrekning
NØ-SV 165m, NV-SØ 60m.
Litteraturhenvisninger:
Ø.O. s 279 u Otterstad søndre, gnr 43 og 45-46: "1. Sydøst for husene på gården sees rester----". Rygge bygdebok, bind II, s 144 u Østre Otterstad, 45/1: "300m SØ for husene---".
Terrengbeskrivelse
Småknauset beitemark. Løvtrær og kratt, einer og enkelte mindre bartrær. Tynt jordlag over berg som stikker frem flere steder. Til dels blokk- og steinrikt. Lyng og gressmark veksler. Vid utsikt S- og Ø-over dyrket mark, mot Kure og Ror-gårdene.
Orientering
225m SØ for driftsbygningen på gården; 120m SØ for "kårstua" på gården. På begge sider av driftsvei.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
6
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Bjølsen, 49,  1 i Rygge,  Østfold
Består av:
Gravrøys Steinlegning Steinsetning Skålgrop Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av minst 53 rundrøyser, 3 runde steinlegninger, 2 runde steinsetninger, 2 skålgropsteiner og 4 rundhauger. Både med hensyn til beliggenheten og art, grupperer fornminnene seg i 3 naturlige grupper. Røysene ligger hovedsaklig SØ-SV i feltet, i S-skråningen av moreneryggen. Steinlegningene, steinsetningene og skålgropsteinene ligger midt i feltet, på moreneryggen og S for plantefeltet. Haugene ligger N i feltet, på N-skråningen av moreneryggen. Røysene er gjennomgående nokså klart markerte. En i V-delen av feltet har tegn til fotkjede, likeså feltets største røys som ligger S i feltet , mellom en Ø-V-gående sti og plantefeltet. Røysene er oftest noe uregelmessige i formen og i alle tilfeller flate. Byggematerialet er gjennomgående middelsstore- og store rundkamp. Skadene varierer noe, de fleste røysene har grop. Ingen synes urørte. Lengst S i feltet ligger en rasert røys, dessuten 2 sterkt raserte, den ene rett N for stien, den andre N i røyseområdet, på grensen til plantefeltet. 2 røyser SØ i feltet krysses av stien. Vegetasjonen er mose og gresstorvdekke og i enkelte tilfeller gran. 8 av røysene har blokk i midtpartiet eller kanten. Av disse utmerker seg en røys, hvis hele midtparti er utkastet, ved å ha en bauta i SØ, h 0,75m, største br ved foten 1m, tykkelse 0,2m. Steinen smalner av mot toppen og står i en hellende stilling. Røysen finnes i S-kant av området med steinsetningene og Ø for en annen røys. En annen sterkt rasert røys befinner seg N i feltet, ved rundhaugene. Den er uklart markert. Inne i det eldre plantefeltet, som består av større trær, finnes en røys, rett N for den største steinlegningen. Trærne står meget tett og gjør en bedømmelse av røysen vanskelig. Det ligger antageligvis flere fornminner her og den består av flere konsentriske sirkler med stein. På selve ryggen, umiddelbart S for det eldre plantefeltet ligger de 3 steinlegningene kant i kant. De er klart markerte med kantstein. Byggematerialet er middelstor- og stor rundkamp. Den V-ligste er bygget om to jordfaste blokker. Denne var i ferd med å bli rasert, men Harald Gammelrød, en av grunneierne i 1974, oppdaget dette og steinene er forsøkt satt tilbake på opprinnelig plass. Den midterste har jordfast blokk i N-kanten. Gress, løvkratt og småfuru vokser på steinlegningene. D 6-11m. S og SV for steinlegningene ligger de 2 steinsetningene, begge markert med 9 blokker, hvorav i begge tilfelle kun 1 står. Mål på de reiste blokkene: h 1,4 og 1m, br 1,6 og 0,9m, tykkelse 0,9 og 0,45m. De andre blokkene er av omtrent samme dimensjoner. Den S-ligste steinsetningen har en grop i midtpartiet, d 1m, dybde 0,15m. Steinsetningenes d 8m. Den Ø-lige jordfaste blokk i den største steinlegningen, og den NØ-ligste blokk i en rekke som består av 4 blokker, har begge skålgroper. Den førstnevntes ristningsflate vender mot S. Her finnes 3 sikre skålgroper, d 4-4,5cm, dybde 0,5-1cm. Gropene er jevnt fordelt over flaten. Blokkens l 2m, br ca 1,5m. Største h fra bakken 0,5m. På den andre steinen ligger 2 muligens 3 på rekke på øverste del av steinen. En midt på toppen og de to andre, hvorav en er usikker, på den N-vendte flate. Avstanden mellom dem er ca 5cm. Den minst forvitredes d 5cm, dybde 1cm. Blokkens mål: L 1,7m, h 1m, br 1m. De fire rundhaugene er alle klart markerte. Jevnt avrundete, sterktsteinblandede. Den største haugen som ligger på N-brinken av moreneryggen, har fotkjede og er noe flat på toppen. I midtpartiet grop, d 2m, dybde 0,15m. De andre haugene synes urørte. Gjennomgående er haugene bevokst med lyng, løvkratt og enkelte bartrær. D 6-13m, h 0,35-0,75m.
Feltet i sin helhet er av en slik karakter at man kunne gå ut fra at flere fornminner ligger under torven. Det er også mulighet for at flere blokker har skålgroper.
Utstrekning
NØ-SV 260m, NV-SØ 150m.
Litteraturhenvisninger:
Rygge bygdebok, bind II, s 144-145: "I skogen mot Vansjø-----".
Terrengbeskrivelse
N-S-gående morenerygg på N-siden av raet. Gammel barskog. To plantefelt, et eldre, et temmelig nytt. Skogen hindrer all utsikt.
Orientering
N-enden av feltet: 40m S for driftsbygningen på Gjønes, 49/3. Feltets S-ende: 180m Ø for villa Furulund, 49/16.
Lokalitet
Bjølsenskogen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
53
Datering
bronsealder - jernalder

Fornminnets art
Steinlegning
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
4
Datering
jernalder

Fornminnets art
Skålgrop
Antall
5
Datering
bronsealder - jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Utne, i matr Øtne, 55,  1 i Rygge,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av minst 9 fornminner, hvorav 8 er rundhauger, alle sikre, samt 1 rund steinsetning, meget usikker som fornminne. Feltet grupperer seg om en NV-SØ-orientert linje. En haug SØ i feltet skiller seg ut i form og størrelse. Alle synes bygget av steinblandet jord, markeringen er klar. Alle unntatt en har en flat, jevn avrundet form. De fleste synes urørte. Vegetasjonen består av gress, lyng, bregner og løvkratt. Den største haugen skiller seg klart ut, formen er langt mer toppet, trolig er den bygget omkring en oppstikkende bergknatt eller en stor blokk. Haugen bærer tydelige spor etter graving i form av rundaktige hull både i toppen og sidene, d 1-3m, dybde 0,2-0,5m. I toppen sees en stor blokk, 1,3x1m som kan være fast fjell. Den usikre steinsetningen befinner seg S for og kant i kant med den største haugen. Den utgjøres av 3 store blokker, l 1-1,5m, br 0,4-0,6m, h 0,3-0,7m. Det sees et par hull i marken hvor manglende blokker kan ha stått, men likevel synes steinsetningen å være tvilsom. Derimot er det innenfor steinene en forhøyning, d 7m, h 0,2m som kan være en gravhaug. Mål sikre fornminner: Største haug: D 16m, h 1,5m. Resten: D 4-10m, h 0,3-0,7m. Steinsetningen: D 8m.
NV for den store haugen er det 4 steinblokker mellom de mindre haugene. Disse synes ikke å danne noe fast mønster.
Utstrekning
NV-SØ 100m, NØ-SV 30m.
Litteraturhenvisninger:
Rygge bygdebok: "200m Ø for gården, rett N for betongveien----".
Terrengbeskrivelse
Trekantformet NV-SØ-orientert åkerholme. Består av grusterrasse som faller av mot NØ. Løvkratt. Noe utsikt i alle himmelretninger.
Orientering
150m ØNØ for våningshuset på gården. 125m SØ for våningshuset på Utne nordre, 55/4.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
8
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Lyby søndre, 75,  2 i Rygge,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av minst 12 fornminner hvorav 10 sikre rundhauger, en langhaug og 1 tvilsom steinsetning. Rundhaugene er noe flate, men klart markerte; de fleste har fotgrøft. Steinblandede. Noen har en del små groper i midtpartiet, men de fleste ser urørte ut. Bevokst med lyng og grantrær. D 7-12m, h 0,5-1m.
Langhaug, N-ligst i feltet, klart markert. Bygd av jord. Urørt? Lyng og bartrær vokser på haugen.
N i feltet finnes 3 blokker som står i en trekant. De synes å være reist. I deres umiddelbare nærhet finnes 4 jevnstore blokker som ligger på bakken. Disse kan, sammen med trekanten, ha utgjort et samlet anlegg. Opprinnelig form uviss.
Mål rundhauger: D 7-12m, h 0,5-1m. Mål langhaug: L N-S 12m, br Ø-V 6m, h 0,5m. Steinenes mål: Br 0,8-1,25m, tykkelse 0,3-1,25m, h 1,25-1,5m, tverrmål 4-5m.
Utstrekning
N-S 225m, Ø-V 90m.
Litteraturhenvisninger:
Rygge bygdebok, bind II, s 147: "200m VSV for gården---".
Terrengbeskrivelse
Ø-helling av N-S-gående barskogkledd åsrygg. I Ø er det dyrket mark. Utsikt mot Lyby og Tøstad i Ø.
Orientering
N-enden av feltet: 190m SV for driftsbygningen. S-enden: 300m V for driftsbygningen på Tøstad, 76/3.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
11
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Gåra, 3,  1 i Bø,  Telemark
Vestgården, 5,  1 i Bø,  Telemark
Består av:
Gravhaug Gravhaug Tuft Skålgrop Jernvinneanlegg Stein Bautastein Steinsetning Helle


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av en N-del med tomten etter Gåra kirke, 2 bautasteiner, samt den eiendommelige "Steinmerra". I den S-del finnes foruten 5 til dels imponerende gravhauger, restene av en steinsetning og to steinblokker, den ene med skålgroper. Aller lengst i S er spor av gammel jernvinne. (Se skisse). Lengst i NØ på en liten høyde, adskilt fra resten av høydedraget ved en SØ-NV-gående forsenkning i terrenget: 1. Tomt etter Gåra Stavkirke. Det er ikke lenger direkte synlige spor etter kirken (som ble revet i 1850-årene), men den har ligget på denne lille høyden. Flaten oppå denne høyden l SØ-NV ca 22m, SV-NØ ca 15m. Den er bevokst med gras og ett grantre.
I V-kanten av denne høyden: 2. Bautastein. Steinen som er oppreist, er høy og smal og blir litt spissere mot toppen med tresidig tverrsnitt og flate, glatte sider. Bautasteinen, h 2,5m, br 0,25-0,5m. Den er breiest på midten og største br finner man på S-siden.
1m Sv for 2: 3. En kjempestor smal steinhelle som er reist på kant. Hellen har svært glatte og rette sider, særlig er V-siden usedvanlig slett. Den øverste kanten av hellen har 5 store fordypninger, liksom 5 sadler. Hellens mål: l N-S 6,55m, h inntil 2m, og t ca 0,3m.
Den største og dypeste "sadelen" er lengst N på skissen, den er ca 1m lang på toppen og ca 0,3m dyp. Så blir "sadlene" stadig mindre S-over.
Steinen skal ha vært en offerstein, og det sies at offerdyrene ble hengt over steinen i disse "sadlene". Steinen blir kalt "Steinmerra".
Mellom bautasteinen og "Steinmerra", ligger ca 8-10 store jordfaste steiner.
1m Ø for 1: En grøft, l 6m, br 0,5m og dybde 0,4m. Det fortelles at her skal ha stått en "steinmerr" til, men at denne er fjerna og siden brukt til trappeheller fra gården i nærheten.
Ca 5m S for 3: 4. Lang, smal og litt spiss stein. Samme form som 2. Det blir sagt at dette er trappesteiner til stavkirken, men det er trolig en nedfalt bautastein. L ca 3m, br 0,45m og t ca 0,2m.
Ca 50m S for kirketomta 1 på en liten høyde S for før omtalte forsenkning i terrenget: 5. Steinsetning. Vår kjentmann, Egil Vestgarden, forteller at en nå avdød mann fra Bø, Helge Morhelt, på dette sted påviste 12 steiner som lå i ring. Nå er bare 3 av disse steinene tilbake.
2 av steinene ligger i V-kanten av høyden med 3 m's mellomrom. Den 3. steinen ligger på Ø-kanten av høyden. Det går således an å danne seg et bilde av "ringen". Den må ha hatt d ca 7-8m.
Ca 10m NNV for 5: 6. Uklart markert flat, vid rundhaug. Urørt. Grasbevokst. D ca 11m, h ca 0,7m.
Ca 30m SV for 6: 7. Klart markert, meget stor rundhaug. Haugen er avflatet på toppen og her er en svak forsenkning. Bevokst med gras og rundt foten av haugen vokser en del store bjørketrær og noen grantrær. D 18m, h ca 2-2,5m. Haugen skal være gravd av Nicolaysen.
Nr 1-7 ligger alle på 3/1.
Ca 5m SV for 7: 8. To svære steinblokker, den ene med skålgroper, reist på skrå mot hverandre. Avstanden mellom dem, målt fra foten av blokkene 4,9m. Målt fra toppen av blokkene er avstanden 3,8m. Den ene blokken peker mot S, den andre mot N.
Steinblokken lengst i N har minst 7 skålgroper, reist på overflaten. Gropene er plassert i en halvsirkel fra midten av blokka og opp mot toppen.
Gropene har d fra 3-6 cm og dybde på inntil 2 cm. Steinblokken, l ca 3,7m, br inntil 2,5m og t inntil 1m. Den smalner og spisser av mot toppen, slik at br her er ca 0,8m og t ca 0,4m.
Den S-ligste steinblokken, som synes å være av en annen bergart, har ikke spor etter skålgroper.
Denne blokken har l 2,3m, br 3m og t 0,6m.
Mellom blokkene er rester av en liten utgravd rundhaug. D ca 5m. Haugen skal være gravd av Nicolaysen.
V for og kant i kant med steinblokken: 9. Rundhaug, meget stor og klart markert. Haugen er sterkt ødelagt ved at det er gravd en dyp, brei sjakt inn mot midten av haugen fra Ø. Dessuten er det et dypt krater litt V og N for midten av haugen, d 5m, dybde 1,5m. Haugen må derfor sies å være nesten totalt utgravd, slik at bare vollene står igjen mot S, V og N. Haugen er bevokst med gras og med flere store bjerketrær. D 19m, h 2,3m, høyest i Ø.
V for og kant i kant med 9: 10. Meget stor rundhaug. Spor av fotkjede langs Ø-halvdel. Sjakt fra Ø mot midten av haugen. Her krater d 7m, dybde 1m.
Haugen er således bedre bevart enn den foregående. Bevokst med gras og med flere bjørketrær. D 20m, br 2-3m.
Haug 9 og 10 skal også være gravd av Nicolaysen.
Ca 65m Sv for 10: 11. Rundhaug, steinblandet og gressbevokst. Klart markert i Ø. Ellers går den mer i ett med terrenget. Krater i midten, d 2m, dybde 0,5m. I krateret en del bruddstein i dagen. D 7m, st h 0,6m.
Ca 50m SV for 10 i Ø-hellingen av høydedraget: 12. Jernvinneplass. Klart markert grop, d 5m, dybde 0,6m. Bevokst med lauvkratt. I bunnen av gropa ligger mye mindre stein og der er svart kullblandet jord.
5m SØ for gropa og lavere i terrenget: NV-SØ-gående sjakt, ca 3-4m lavere og 0,7m dyp og inntil 1m br. I bunnen av sjakta, svart kullblandet jord og slaggklumper.
Vestgarden forteller at det på sletta litt NV for haug 10 har ligget en kolabånn.
Nr 8-11 ligger på 5/1.
Utstrekning
Fornminnefelt l NØ-SV ca 225m, br ca 60m.
Litteraturhenvisninger:
Kraft 1838. NF s 212. Ab 1880 s 127 f. Ab 1882 s 128. UO top ark: innberetning 1950. A. Skjølsvold u gnr 3 og gnr 5.
Terrengbeskrivelse
NØ-SV gående høydedrag, som skråner svakt mot NØ. I Ø og SØ faller terrenget ganske bratt av mot de nedenforliggende gårder, mens terrenget er flatt mot V til det møter et nytt skogkledt høydedrag. Praktfull utsikt i SØ over bygda og Nordsjø i det fjerne. I N og NV utsikt mot Lifjell.
Orientering
Feltets N-del ca 75m NV for husene på 3/1.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
5
Datering
jernalder

Fornminnets art
Tuft
Antall
1


Fornminnets art
Skålgrop
Antall
7
Datering
bronsealder - jernalder

Fornminnets art
Bautastein
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Helle
Antall
1


Fornminnets art
Stein
Antall
2


Fornminnets art
Jernvinneanlegg
Antall
1
Datering
jernalder - middelalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Huseby, 87,  6 i Rygge,  Østfold
Gunnersby, 86,  19 i Rygge,  Østfold
Værnekloster med Elgøen, 89,  29 i Rygge,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av 10 rundhauger og 1 rund steinsetning. Haugene ligger på en rekke NNØ-SSV med en innbyrdes avstand på 4-25m. De tre N-ligste og 1 S i feltet er flate, de andre er jevnt avrundet. Alle er klart markert, jord- og steinblandet. Kun en ser ut til å være urørt. De andre er skadet ved grop i midtpartiet eller inngraving. Frodig bunnvegetasjon. Steinsetningen som ligger i Ø-kant av feltet ut mot dyrket mark, består av 16 blokker, hvorav en i midten. Kun to av steinene står, resten er veltet. Steinansamlinger av rundkamp i området danner tilfeldige steinringer. En oppmurt, NNØ-SSV-løpende, vei med grøft går gjennom holtet. Den var Værneklosters vannvei. Opplyst V/Gunnar Sundt, grunneier 1974. Rundhaugenes mål: D 6-17m, h 0,25-1,3m. Steinsetningens mål: D 20m. De stående steinenes mål: h 1,1m, br 0,4-1m, tykkelse 0,5-1m. Avstand mellom steinene 2-3,5m.
Utstrekning
NNØ-SSV 200m, ØNØ VSV 90m.
Litteraturhenvisninger:
Rygge bygdebok, bind II, s 149: "600m S for gården---".
Terrengbeskrivelse
N-S-gående åsrygg med skogholt med løvskog og kratt. Dyrket mark på alle kanter. Fra steinsetningen er det praktfull utsikt i SSV mot Årefjorden.
Orientering
N-enden av feltet: 550m SSV for hovedbygningen på Værnekloster, 89/1. S-enden: 200m SØ for våningshuset på Ekeby, 86/19.
Lokalitet
Øvre og nedre Telemarklund

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
10
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Grystad, 88,  6 i Rygge,  Østfold
Grystad, 88,  49 i Rygge,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Feltet består av minst 9 fornminner: 3 sikre og 2 usikre rundhauger, 1 temmelig sikker og 3 usikre steinsetninger, alle runde eller tilnærmet runde. De sikre haugene er klart markerte, steinblandede. Den SØ-lige haugen har fotkjede av rundkamp, l 0,8m, h 0,4m. Den N-lige som ligger 10m NV for potetkjeller er avflatet med enkelte forsenkninger, den S-lige har grop i midtpartiet, d 3m, dybde 0,5m. Kloss inntil en grop på SV-siden av toppen på denne haugen ligger det en rektangulær blokk, l 1,1m, br 0,5m, synlig tykkelse 0,3m. Kan ha stått oppreist. NØ for steinblokken og i N-kant av skogssti: Rundhaug, noe uklart markert, men tydelig i terrenget. Noe toppet. Grop N for toppen, d 0,5m, dybde 0,25m. Grunn forsenkning i midtpartiet. S-siden er ødelagt av stien. Gress og gran. Haugene måler: D 8-12m, h 1-1,5m.
2 usikre hauger ligger i haven til 88/49 og kan være bergknauser med påfylt jord. Flate, klart markerte, D 8m, h 0,25m.
En temmelig sikker steinsetning ligger SV for den SØ-lige rundhaugen. Den består av 6 blokker, hvorav 3 er stående og 3 ligger. 2 av disse er dekket av mose. H ca 1m, br 1-1,5m, tykkelse 0,3-0,75m. Lyng og einerkratt. Mål steinsetning: D 5m.
De usikre steinsetningene finnes lengre S og er alle markert med 5 blokker som ligger nokså tilfeldig. Mosegrodde. Vanskelig målbare, tvm ca 5m. I området finnes en mengde spredte blokker, de usikre steinsetningene kan derfor godt være naturdannelser og da ikke fredede kulturminner.
Haugene i villahagen tilhører 88/49. De øvrige fredede kulturminnene 88/6.
Utstrekning
N-S 110m, Ø-V 100m.
Litteraturhenvisninger:
Rygge bygdebok, bind II, s 148-149: "I holtet N for Ek---". Feil oppført under Verne kloster, 89/1.
Terrengbeskrivelse
NNV-helling av barskogkledd N-S-gående åsrygg. Blokkrikt lende enkelte steder. Løvkratt, einer, lyng. Dyrket mark i N og V.
Orientering
Feltets V-hjørne: Ca 5m SV for villaen 88/49s SV-hjørne.
Lokalitet
Smedhusåsen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
4
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
5
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Dyre søndre, 92,  6 i Rygge,  Østfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
1. Rund steinsetning. Består av 7 reiste steiner. Antydning til lav haug innenfor steinkretsen, men havearbeide har gjort det umulig å si noe om haugens opprinnelige form. Blomsterbed i midten. Ellers gressbevokst. Steinene måler: H 0,45-0,8m, br 0,4-0,6m, tykkelse 0,2-0,3m. Avstand mellom steinene: ca 3m. Steinsetningens d 7m.
1m NØ for 1: 2. Rundhaug, flat, tydelig markert i SØ. Jord- og steinblandet. Sterkt avflatet etter hagearbeide. Avskåret av veien i Ø. 3 eiker på haugen. Gressbevokst. D 12m, h 0,3m.
Utstrekning
NØ-SV 20m, NV-SØ 12m.
Litteraturhenvisninger:
Ø.O. ss 281: Steinsetningen feilaktig oppført under Feste, gnr 91. Rygge bygdebok, bind II, s 149: "Inne på tunet---".
Terrengbeskrivelse
Have, i Ø flat, dyrket mark og i V jevnt skrånende mark ned mot Verlebukta. Fin utsikt.
Orientering
20m SØ for gårdens driftabygning.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Nodeland, 110,  1 i Songdalen,  Vest-Agder
Nodeland, 110,   i Songdalen,  Vest-Agder
Består av:
Steinsetning

Antall
3
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Innen dette området lå på rekke Ø-V: 3 runde steinsetninger/steinlegninger. Samtlige med midtstein.
E Skjelsvik skriver i 1961 (se u "Litteratur"): "Arnt Endresen opplyste at den østligste og største av ringene kunne ha vært en 7m i diam. Steinene i periferien sto med 2,5m's avstand og det kunne ha vært 11 eller 13 stein. Samtlige steinvar flyttblokker. Midtsteinens høyde ca 1,5m, dens topp noe tilspisset, de i periferien var noe mindre og på utsiden mente han det kunne ha vært en liten grøft. Den minste og vestligste hadde omkring meterhøye stein, som sto med ca 2m's mellomrom. Diam 5m."
Ved ØK-reg 1984 ble stedet der steinsetningene hadde stått påvist av Kåre Skeivoll, gnr 110, bnr 1, 4645 Nodeland.
Utstrekning
Samling fornminner, fjernet N-S 60m, Ø-V 60m.
Litteraturhenvisninger:
UO top ark: E Skjelsvik: Befaring 17.07.1960. UO top ark: E Skjelsvik: Befaring 11.08.1961. UO top ark: E Skjelsvik: Brev til Sigurd Hortemo 14.09.1961. S Hortemo: Brev av 18.08.1961 til E Skjelsvik.
Terrengbeskrivelse
Sandterrasse, nå svært utplanert. Dyrket mark. Bebygget. God utsikt i alle retninger.
Orientering
Samlingens VSV-del: Under Nodeland barneskole. Dens Ø-hjørne: 30m V for NV-hjørnet av bolighuset på 110/202.
Lokalitet
Timbrehalsen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Kråkestad prestegård, 10,  1 i Ski,  Akershus
Består av:
Steinsetning Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
Samling fornminner bestående av 4 rundhauger, 1 rund steinsetning, rest av gravhaug og 1 haug som kan være noe usikker som fornminne. 1. Rundhaug. Klart markert. Bygd av stein og jord. NØ-kanten fjernet ved grustaking. D 18m, h 1,5m. 6m Ø for 1, 2. Rundhaug. Klart markert, noe toppet. Bygd av stein og jord. Svak forsenkning i midten. N-kanten fjernet ved grustaking. I S-kanten stor jordfast stein. D 15m, h 1,5m. 10m S for 2, 3. Rund steinsetning. Består av 9 kampestein. 7 av steinene er oppreist, h 0,3-0,6m, br 0,6-0,7m. 2 av steinene er falt innover, l 0,9-1,2m, br 0,6-0,75m. Innbyrdes avstand 4,6-7m. D 9m. 10m Ø for 3 og ved gammelt grustak: 4. Rest av gravhaug. Kant i kant og SØ for 3, 5. Rundhaug. Klart markert, avgrenset av grøft. Bygd av stelin og jord. Søkk i toppen. d 12m, h 1,5m. 5m SV for 3, 6. Rundhaug. Klart markert. Bygd av jord og stein. Noe avflatet på toppen. Urørt? D 8m, h 1m. 4m S for 6, 7. Rundhaug. Består av mye stein. I midten nedgravning orientert SV-NØ, l 2m, br 1m. Kan være noe usikker som fornminne. D 6m, h 1m. Alle fornminnene ligger i tett granskog.
Utstrekning
Samling fornminner NV-SØ 45m, SV-NØ 60m.
Litteraturhenvisninger:
Norsk kulturråd: Innstilling fra utvalget for høyt prioriterte fornminner. UO top ark: E. Skjelsvik. Top ark reg 1958 u 10/1 nr I.
Foto
UO fotoarkiv: L 86 nr 8a, L82 nr 24-24a: Haug 2 fra SV. L 86 nr 9a, L 82 nr 22-23a: Steinsetningen, nr 3, fra haug 2 - fra N.
Terrengbeskrivelse
Ø-V-gående ra, Kråkstadraet. Plantefelt med ung granskog og en del løvtrær. Ingen utsikt.
Orientering
165m SV for den V-ligst garasjebygningen i det militære garasjeanlegg.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
6
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Harastad, 14,  4 i Ski,  Akershus
Harastad, 14,  5 i Ski,  Akershus
Består av:
Gravhaug Steinsetning Haug


Fornminnebeskrivelse:
I beiteland, gravfelt bestående av 5 gravhauger, 1 steinsetning, 4 usikre gravhauger og 2 usikre steinsetninger. Gravhaugene er bygd av stein og jord og 3 av dem har fotkjede. En urørt i S har ei grop i N-del, d 1m dybde 0,4m. Den sikre steinsetningen har 6 stående stein i ring og en midtstein som er falt overende. Feltet er bevokst med gress og løvskog, noe kratt. Gravhaugene: D 5-15m, h 0,3-1m. Steinsetningene: D 10-15m. En av de tidligere registrerte gravhaugene ble ikke gjenfunnet.
Utstrekning
Gravfelt NV-SØ 135m, SV-NØ 75m.
Litteraturhenvisninger:
Tom Bloch Nakkerud. Arkeologisk registrering i Eidsskog. Årsrapport 1982,Reg nr 26. Eidskog Museums- og Historielag.
Terrengbeskrivelse
Dyrket mark i S-helling av Kråkstadmorenen. Utsikt i Ø til S mot Opsal og Harastad.
Orientering
450m VNV for våningshuset på Harastad vestre 14/22, 185m ØSØ for våningshuset på Glenne lille av Tomte 13/2.
Lokalitet
Havna

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
3
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Haug
Antall
4


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
5
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Valby, 1027,  109 i Larvik,  Vestfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning Bautastein


Fornminnebeskrivelse:
Gravfeltet ligger på et småkupert knauseparti som stiger fra NØ mot SV. Det består av: 10 rundhauger, 1 steinsetning og 1 bautastein.
Steinsetningen ligger i feltets NØ-del på en liten slette, omgitt av små bergknauser i NØ og SV og inntil og V for en gammel gårdsvei. Steinsetningen er rektangulær med største lengde orientert NV-SØ og med smalsidene SSV-NNØ. Den er dels klart markert, dels sterkt overgrodd. Steinsetningen består av 5 store stein hvorav 3 står og 2 har falt. Avgrenset av en kjede av bruddstein på langsidene og kortsidene. Dessuten går det en kjede av bruddstein på tvers av steinsetningens lengderetning ca 5m NNV for steinsetningens SSØ-lige avslutning, slik at steinsetningen deles i to "rom". Hjørnene av steinsetningen er markert av reiste stein. Steinen i det ØSØ-re hjørnet er reist. Det er en større rulleblokk ca 1,6m høy og 1m i tverrsnitt. På toppen av steinen er det innhogd en skålgrop. D 19cm, st dybde 2cm. Steinene i SSØ-hjørnet er en større bruddstein. Den er reist, h 2,25cm, med tverrsnitt omtrent som en likesidet trekant, med største br 1,5m. I NØ-kant ved skillemuren står en tredje reist stein, 1,5m høy, 1m bred og 0,25m tykk. Den har bredsiden orientert på tvers av steinsetningens lengderetning og langs med skillemurens lengde. I skillemurens NV-hjørne ligger en veltet stein, 1,2m lang, 0,5m bred. I steinsetningens NV-hjørne ligger en veltet stein. Den er så overgrodd at sikre mål ikke kan angis. Steinsetningens l NV-SØ 12m, hvor av SØ-"roms" l 5m, NV-"rom" l 7m. Br NNV-SSØ 4m. Steinsetningen skal være restaurert omkring 1900.
1m S for steinsetningens SSØ-hjørne: Bautastein som ligger. Bevokst med mose og lav.L N-S 2m, br Ø-V 1,2m. I S-kant av steinen spor av steinpakningen.
En av rundhaugene ligger på en liten knaus 5m N for steinlegningen og to ligger 15m N for denne. De øvrige ligger oppetter høydedragets reisning mot SV. Alle haugene er p.g.a. vegetasjonen uklart markert i terrenget. De er alle bygd av jord og stein. Bevokst med furu, løvtrær, gress og annen undervegetasjon. Med unntak av to som synes urørt har alle spor av tidligere inngrep i form av forsenkninger og kratere i midtpartiet. D 8-14m, h 0,5-1m.
Utstrekning
Gravfelt, NØ-SV 230m, NV-SØ inntil 75m.
Litteraturhenvisninger:
VO s 467-469. UO top ark 1965: Innberetning uten underskrift (om registrering av fortidsminner på Grønneberg/Valby, Tjølling, Vestfold mai/juni 1965). Tjølling bygdebok, Bind I s 528 f.
Terrengbeskrivelse
Småkupert knauseparti med liten slette i SØ. Furu- og løvtrær, gress og mose. Tildels meget tett undervegetasjon. Berg i dagen flere steder. Utsikt over tettbebyggelse og dyrket mark i NØ, Ø og SØ.
Orientering
Feltets SØ-kant: 10-30m NV for Gudrineveien. Feltets NV-hjørne: 100m NØ for NØ-hjørnet av våningshuset på Grønneberg, 1026/37. Feltets S-ende: 150m S for samme bygnings SØ-hjørne.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Bautastein
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
10
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Bjønnes, 1031,  1 i Larvik,  Vestfold
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Midt i gloven og 2m N for et nedlagt lite massetak: Rund steinsetning. Består nå av 9 blokker, men har opprinnelig bestått av minst 12 stein, da det i NV er merker i bakken etter 2 oppbrudte steiner og i SV etter 1 oppbrudt stein. Av de gjenværende 9 steinene synes 2 å stå urørt, mens de øvrige er falt overende. Disse steinene er til dels sterkt overgrodd av torv og mose. Avstandene mellom steinene varierer fra 2-2,5m. De stående steinene er ca 0,6m høye og 0,5m brede, mens de veltede steinene varierer fra 1-1,5m i lengde og 0,5-0,75m i bredde. D 16m.
Litteraturhenvisninger:
VO s 484. Tjølling bygdebok, Bind I s 529. Retningsangivelsene her er feilaktige. Steinsetningen ligger SV for 6185 G6 R08.
Terrengbeskrivelse
Glove på SV-side av et NNØ-SSV-gående åsdrag. Furu, gran, løvbusker og gress. Ingen utsikt p.g.a. vegetasjon.
Orientering
10m VNV for en brunbeiset hytte, 300m S for SV-hjørnet av driftsbygningen på gården.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Melleby, 100,  1 i Ås,  Akershus
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
2 steinsetninger, runde, hvorav den ene var meget ødelagt. Opplyst i 1958 av Anton Bylterud, eier av Bylterud i Såner. I 1958 var begge fjernet.
Litteraturhenvisninger:
B Kirkeby: Odalsboka 1966 s 51.Reg friluftsliv, naturvern, forn-/kulturminner, Hedmark1975, nr 205.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Varil vestre, 1042,  21 i Larvik,  Vestfold
Består av:
Steinlegning Vei Steinsetning Bautastein


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i Ø der moreneavsetningen heller mot NØ-SØ: 1. Steinlegning, trolig rektangelformet. Uklart markert. Den synes å bestå av en kjede større morenestein, 1-1,75m lange. Hvorvidt steinene har vært reist eller ikke, kan ikke avgjøres nå. Også inne i steinlegningen finnes enkelte større morenestein. Steinlegningens l Ø-V 14m, br N-S 9m. Inntil og Ø og V for steinlegningen finnes også en del større flyttblokker.
1m V for 1: 2. Rund steinlegning. Uklart markert. Synes å bestå av en kjede av større morenestein. Enkelte steiner mangler i kjeden. Steinenes tverrmål varierer fra 0,5-1,2m. D 13m, h 0,2m.
2m V for 2: 3. Hulvei. Går i retning N-S, på tvers av høydedragets lengderetning. L 25m, br 0,75-1,3m.
20m VSV for 2: 4. Rund steinsetning. Til dels uklart markert. Består antageligvis av 9 stein, hvorav 5 på S-siden fortsatt er reist, mens 4 synes veltet. Steinene er morenestein, ca 1m brede og 1m høye. D 9m.
3m V for 4: 5. Bautastein. Bevokst med lav. Nærmest 4-sidig tverrsnitt. H 1,6m, tv 0,5m.
30m NV for 5:6. Rest av rund steinsetning? Består av 2 reiste moreneblokker, 0,5m brede og 0,5m høye, som sammen med 3 andre moreneblokker synes å utgjøre en del av en bue. I området finnes en rekke moreneblokker og oppstikkende stein som kan være veltede bautastein eller rester av steinsetninger, men p.g.a. vegetasjon lar dette seg ikke fastslå.
Utstrekning
Samling fornminner, ØNØ-VSV ca 60m, NV-SØ ca 25m.
Litteraturhenvisninger:
VO s 492-493 nr 9-12 u 42/7. Tjølling bygebok, Bind i s 531.
Terrengbeskrivelse
Moreneavsetning med innslag av til dels store flyttblokker. Barskog - mest gran, løvtrær, løvbusker, lyng, gress og mose. Ingen spesiell utsikt.
Orientering
Fornminne nr 5: 4m SØ for veien mellom Lauve stasjon og Vik, 1040/1, 240m ØNØ for NØ-hjørnet av våningshuset på dette bruket.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Vei
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Bautastein
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Steinlegning
Antall
2
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Løve mellom, 1045,  3 i Larvik,  Vestfold
Består av:
Steinsetning Funnsted


Fornminnebeskrivelse:
Midt i dyrket mark og inntil 10m S for rv 303: Steinsetning. Består nå av 3 reiste stein, 1,5-2m høye og 1,2-1,5m brede. Steinene danner nå en likesidet trekant, men opprinnelig har det vært flere steiner, som har dannet en sirkel. Steinsetningens nåværende mål mellom de 3 steinene: Ø-V 15m, NØ-SV 23m og NV-SØ 23m.
Ved befaring 25.09.1984 ble det oppdaget en fjerde stein som lå veltet og delvis nedgravd mellom de to steinene ved veien.
1m N for steinen i åkeren ble det funnet 2 flintavslag. Aks 84/227.
Litteraturhenvisninger:
VO s 495. Tjølling bygdebok, Bind I s 532.UO top ark: I.L.Gøytil Lund. Befaring i forbindelse med reguleringsplan for gang-/sykkelvei langs rv 303 forbi Tjøllingvollen.
Terrengbeskrivelse
Dyrket mark på et lavt høydedrag, som i Ø og V er avskåret av to bergknauser. Utsikt over dyrket mark i S.
Orientering
225m SØ for SØ-hjørnet av driftsbygningen på gården.
Lokalitet
Sandtraet

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Funnsted
Antall
1
Datering
steinalder

Fornminnefelt     

Sted:
Istre søndre, 1071,  21 i Larvik,  Vestfold
Består av:
Steinsetning Bautastein


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i NNØ og S for og inntil steingjerdet som danner grensen mellom Larvik og Sandefjord: 1. Rund steinsetning. Består av 6 reiste stein. Mellom de reiste steinene ligger en tett lagt rekke av mindre rullestein. Avstanden mellom de reiste steinene er 1,35-1,75m. Steinenes h 0,5-0,75m, br 0,5-0,75m. I N er steinsetningen avskåret av steingjerdet. Området er bevokst med gress og lyng, og inni ringen vokser noen furuer. D 5,5m.
Denne er den samme som fortidsminne 6, steinring III i E. Skjelsviks registrering fra 1961.
4m SV for 1: 2. Rund steinsetning. Består av 9 reiste flyttblokker. Mellom disse en rekke av mindre stein som avgrenser periferien mellom blokkene. I midten av steinsetningen, en rullestein, d 0,3m, h 0,2m. Området er bevokst med lyng, løvbusker og furuer. Flyttblokkenes h 1m, br 0,5m. D 9-9,5m.
Denne er den samme som fortidsminne 4, steinring I i E. Skjelsviks registrering fra 1960.
3m SØ for 2: 3. Rund steinsetning. Består av 7 helleformede bruddstein og periferien er markert av en enkelt rekke av små rullestein. I midten av steinsetningen, rullestein, 0,4 x 0,3m. Mer mot periferien 3 jordfaste stein. Området er bevokst med lyng og løvbusker. De reiste blokkene, h 1,2-1,7m, br 1-1,7m. D 10m.
Denne er den samme som fortidsminne 5, steinring II i E. Skjelsviks registrering fra 1961.
0,25m NØ for 3: 4. Bauta. Trekantet reist stein med "takformet" overside. Steinens tverrsnitt er som en likesidet trekant med vinkelspissene orientert mot SV, NV og SØ. H 0,25m, største br 0,3m.
Denne er den samme som "stein e" i E. Skjelsviks registrering fra 1961.
2m VSV for 3: 5. Skipsformet steinsetning. Består av 18 reiste stein; 8 flyttblokker og 10 heller av bruddstein. Mellom de reistesteinene står en 0,5-1m br steinpakning av mindre rullestein. Midt i steinsetningen en rullestein, d 0,5m. Inne i steinsetningen stikker det opp enkelte jordfaste stein. L NNØ-SSV 25m, VNV-ØSØ 9m.
Denne er den samme som fortidsminne 3 "den store skipssetningen" i E. Skjelsviks registrering fra 1959.
2m S for 5: 6. Skipsformet steinsetning. Består av 7 store kantstilte heller langs langsidene. SSV- og NNV-endene er markert av store rundkamp. Området mellom de reiste steinene er oppfylt av en røys. De reiste steinene i ytterkant: l 1,3-2,6m, h 0,5-1,5m. L NNV-SSØ 10m, VNV-ØSØ 4,5m.
Denne er den samme som fortidsminne 2 "det lille skipet" i E. Skjelsviks registrering fra 1959.
Gravfeltet er i sin helhet utgravd av E. Skjelsvik 1959-62. Se Litteratur.
I forbindelse med utgravningen ble det restaurert av Tjølling historielag. Ad detaljer ved restaureringen se UO top ark: E. Skjelsvik: Innberetning 1959-62.
Utstrekning
Felt med fornminner, NNØ-SSV 60m, ØNØ-VSV 25m.
Arkeologiske underskelser
E. Skjelsvik 1959-62.
Funn:
C 29681, C 30148, C 30149, C 30150, C 30151, C 30152, C 30153, C 30154, C 30722.
Tradisjon
På stedet skal Istre kapell ha stått. Se Litteratur.
Litteraturhenvisninger:
Ab 1908 s 191. UO top ark: Olaf Jaaberg: Brev av 01.07.1918. T. Ballestad: Brev av 07.07.1918. B. Hougen: Innberetning 1922. VO s 510 ff. E. Skjelsvik: Innberetning 1950-58. Innberetningom utgravning 1959, 1960, 1961, 1962. Norsk kulturråd: Innstilling fra utvalget for sikring av høyt prioriterte fornminner (1966) s 35 f nr 53. Ch. Blindheim: Innberetning 1966. Tjølling bygdebok, Bind I s 536 u 71/29.
Foto
UO fotoarkiv: L 178, 179, 327, 328, 329, 338, 339, 340, 341, 374, 375, 376.
Terrengbeskrivelse
V-hellingen av NNV-SSØ-gående åsdrag. Faller av mot dalsenkning med samme retning i V. Grenser i NNØ til dyrket mark. Området der gravfeltet ligger er bevokst med gress, lyng og enkelte løvtrær. Mot V er det tett løvskog. I Ø-kant av feltet går et veifar, den gamle veien mellom Larvik og Sandefjord, i retning N-S. Utsikt i N og NNV over dyrket mark, mot V og S ingen utsikt p.g.a. vegetasjonen.
Orientering
Fornminne nr 1: 100m SSV for våningshuset på Jåberg, 139/9 i Sandefjord.
Lokalitet
Istrehågan

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
5
Datering
Romertid

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Bautastein
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Kleppaker øvre, 1089,  2 i Larvik,  Vestfold
Består av:
Steinsetning Gravhaug


Fornminnebeskrivelse:
I en lysning i skogen: 1. Skipsformet steinsetning. Lengderetning SSV-NNØ. Klart markert. Den består nå av 9 oppreiste steiner, og i den S-lige del og i NV-siden sees tydelige groper i bakken etter 3 steiner til, som nå er fjernet. NV-siden består av 4 steiner, SØ-siden av 3 steiner. Steinen i hver ende (N og S) er høyere enn sidesteinene. I S-delen, inne i steinsetningen, er det 2 større groper. Området er bevokst med gress og noe kratt. Steinen i NNØ er ca 1,4m høy. Tilnærmet rektangulært tverrsnitt. Største br ca 1m. Smalner av mot toppen. Sidesteinene er fra 1-1,1m høye. Bredden varierer fra 0,5-1m. SØ for sidestein nr 2, på NV-siden sett fra N, ligger en jordfast stein inne i steinsetningen. Endesteinen i SSØ har trekantet tverrsnitt og er ca 1,3m høy. Største br 1m. Nåværende l NV-SØ 27m. Nåværende br 7m.
4m VSV for endesteinen i SØ, grop etter stein.
4m ØNØ for NNV-lige endestein i steinsetningen ligger en stein som opprinnelig har stått oppreist, l 2m, br 1,1m. Den har antagelig tilhørt steinsetningen.
5m N for 1: 2. Rundhaug. Klart markert. Bygd av jord og stein. Haugen er fullstendig utgravd i midtpartiet mot SV - bare jordvollen omkring gjenstår. Rydningsgropen er i ØV ca 8m, NS ca 3m. Bevokst med grantrær, kratt og gress. D 11m, h 1,2m.
6m SV for 2: 3. Rundhaug. Delvis uklart markert. Bygd av jord og stein. En stor steinblokk ligger i toppen. I NNØ er det fjernet noe masse. I V til SSØ er det 2 groper i kanten av haugen. Haugen er bevokst med 2 store grantrær, samt lyng og gress. D 9m, h 0,5m.
Kant i kant med 2, og 5m N for 3: 4. Rundhaug. Klart markert med en fotgrøft, br 1m, dybde 0,3m. Kan følges nesten rundt hele kanten. Grundt søkk i midten. Bygd av jord og stein. Bevokst med gran, furutrær, bregner, lyng og gress. D med fotgrøft 10m, h 0,7m.
Utstrekning
Samling fornminner, NNØ-SSV 50m, Ø-V 25m.
Litteraturhenvisninger:
Tjølling bygdebok, Bind I s 538. UO top ark: E. Skjelsvik reg 1950.
Terrengbeskrivelse
Slak SØ-helling. Barskog, vesentlig med gran. Noen løvtrær, i bunnsjiktet løvkratt, gress, lyng og bregner. Utsikten stengt av skogen.
Orientering
570m SV for våningshuset på Hem østre, 1092/1. Fornminne 1: 15m Ø for N-S-gående skogsvei, den gamle veien til Hem. 500m V for kryss fv Z 161. 850m ØNØ for tunet på gården.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Hem østre, 1092,  1 i Larvik,  Vestfold
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
På åkerholmen ligger 4 gravhauger og 3 mulige steinsetninger. Haugene er alle runde. D 7-13m, h 0,5-1m.
Av steinsetningene, som kan være tvilsomme som fornminne, er 2 runde og 1 skipsformet.
Da åkerholmen var utilgjengelig p.g.a. dyrket mark, bygger registreringen på avstandsobservasjon og tidligere registreringer.
Utstrekning
Samling fornminner, ØNØ-VSV 90m, N-S 25m.
Litteraturhenvisninger:
Tjølling bygdebok, Bind I s 539. UO top ark 1974: Brev fra A. Jahnsen. UO top ark 1974: J. H. Larsen: Innberetning. UO top ark 1975: J. H. Larsen: Innberetning.
Terrengbeskrivelse
Ø-V-gående avlang åkerholme med bergrabber. Bevokst hovedsakelig med løvtrær. Utsikt mot dyrket mark i alle retninger.
Orientering
Åkerholmens ØNØ-ende: 230m VNV for NV-hjørnet av driftsbygningen på gården.
Lokalitet
Måsavoll

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
3
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
4
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Indre Syltevik, 18,   i Båtsfjord,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1-?: Steinsetninger. Iflg. melding til Tromsø Museum: "Oppe i Syltevikaksla ligger en hel del ringformete oppbygninger i terrenget. Deligger akkurat slik at begge adkomster til Syltevik kunne bevoktes og avsperres". Stedet ble ikke besøkt ved registreringen, og man kan derfor ikke avgjøre hva det hele dreier seg om. Rimeligvis er denne lokalitet identisk med "Svartneset" (Hamningberg R2), men sikkert er det ikke.
Litteraturhenvisninger:
Tromsø Museum's top.ark.: Brev fra K. Siljevåld, Tromsø, av 26.8.1944 og 5.10.1944.
Terrengbeskrivelse
Syltevikaksla ligger på Ø-siden av Ytre Syltevik (mot Hamningberg). Vid utsikt over havet mot NØ og N, mot V til fjellet Munken.
Lokalitet
Syltevikaksla

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Indre Syltevik, 18,   i Båtsfjord,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1-12: Steinsetninger. "I terrenget Vassdalen ligger der nogen egenartede ringformede steinsetninger. At de er lagt av menneskehender er uten all tvil. Det ujevne terreng er blitt planert helt til grunnen. Derpå er ringmuren bygget opp av runde kampesteiner. De er helt klar i terrenget. Ialt har jeg talt opp ca 12 slike runde ringer der". Stedet er ikke besøkt ved registreringen (jfr. Svartneset, Hamningberg R2).
Tradisjon
Det finnes ingen mening i befolkningen om hva dette kan være, "såvidt man har kunnet bringe i erfaring".
Litteraturhenvisninger:
Tromsø Museum's top.ark.: Brev fra K. Siljevåld, av 26.8.1944.
Terrengbeskrivelse
"Anleggene lå slik at de ikke kunne sees fra bebyggelsen i været. Bakut for anlegget var det store vidder".
Lokalitet
Vassdalen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
12
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Indre Syltevik, 18,   i Båtsfjord,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1-?: Steinsetninger. Ifølge brev fra K. Siljevåld skal det i Kudalen finnes lignende steinringer som i Vassdalen. Ikke besøkt ved registreringen.
Litteraturhenvisninger:
Jnr. 9/56: P. Simonsen pkt. 27.fra K. Siljevåld, Tromsø, av 26.8.1944.
Lokalitet
Kudalen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Indre Syltevik, 18,   i Båtsfjord,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i Ø:
Fornminne 1: Grav, en temmelig utydelig steinsetning.
V for fornminne 1, langs kanten av den Ø-V-gående terrasse:
Fornminne 2-6: Graver. Synes temmelig utydelig i terrenget på grunn av den kraftige vegetasjon. Usikkert om dette er hellegraver fra samisk jernalder eller "8-tallsformede steinsetninger".
Lengst i VSV:
Fornminne 7: Grav, oval steinsetning, dannet av 6 synlige, middelsstore steiner. Ca 4 x 5 m store. Virker relativt ny. De øvrige (nr 1-6) har en ring av oval form, bestående av steiner, mer eller mindre regelmessig, ca 2 m lang.
Litteraturhenvisninger:
Tromsø Museums top.ark.: Rapport fra J. Slettebo 1955 (jnr. 117/56) om samtale med Johan Nilsen, Hamningberg.
Terrengbeskrivelse
Garjokka eller Lilleelven løper fra Syltevikvannet mot SØ og ut i Sandfjordelven. Den øvre terrasse langs nordsiden av elven - og videre langs NØ-siden av vatnet - strekker seg i Ø-V. Den er tørr og relativt lun innerst. Sterkt tilgrodd, slik at steinsetningene dekkes av vegetasjon.
Orientering
10 - 20 m NV for elven ligger grav 1, grav 7 er 4 m N for terrassekanten, ca 200 m VSV for en hyttetomt.
Lokalitet
Garjokk

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
7
Datering
samisk jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Leiknes, 42,  1,30 i Lenvik,  Troms
Består av:
Steinsetning

Antall
1
Datering
uviss
Fornminnebeskrivelse:
Her har Kåre Leiknes observert en rektangulær steinsetning med mål ca 1,5 x 0,6 m. Området innenfor er på samme nivå somdet utenfor. Fangstanlegg? Grav?
Ikke besøkt av registrator, men utpekt på flyfoto av finneren.
Litteraturhenvisninger:
Ingen.
Terrengbeskrivelse
Bjørkebevokst fjellside som skråner ned mot Leiknesbygda i V. Fin utsikt i N, V og S.
Orientering
Ved siden av skogsvei som går oppover mot Kistefjell, ca 1,5 km ØSØ for Storneset.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Målselv,  Troms
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
En steinsetting som lignet svenske skipssettinger. Steinene var hvite bortsett fra ved den ene spissen der det var en helt rød stein. Marka var hard, helt ulik det omkringliggende området. Bare små busker og blomster vokste der. Lengde ca 10-12 m.
Litteraturhenvisninger:
Top.ark. 220/65 Brev til/fra G. Ekström, Västerås 1965.
Terrengbeskrivelse
Fjelldal. En ikke skogbevokst plass ved en liten bekk.
Orientering
I Dividalen, Langdalen ved Trebekkan (Kart M 711 rute 48-49)

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Målselv,  Troms
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Steinsetning med lengderetning NNØ-SSV. På V-siden av en myrstrekning fantes en rektangulær steinsetning. Steinenes størrelse 10 - 30 cm. Ibegge ender er en nedsenkning. Denne er i SV enden avgrenset av en tverrgående steinsetning. Se figur i registreringsheftet.
Artefakter: Torv 0 - 2 cm Kull 2 - 7 cmGrå sandleire 7
Assosiasjoner: Ildsted? Gammetuft.
Utstrekning
2,30 x 0,85 m.
Arkeologiske underskelser
Prøvestikk.Trekullprøve 3.
Foto
Film nr 2, bilde 22 og 23.
Terrengbeskrivelse
Dalen mellom Bumannsberget og Stuora Namna. NV-SØ gående dal med morenerygger og myr. Gressvegetasjon.
Orientering
Ca 10 m V for elva, og ca 500 m N for vann 695 (og ca 1000 m ØSØ for S-spissen av Garasgielas. Elv fra vann 695 NV over til Garasjavri. Høyde over elv/vann: 1 m.
Lokalitet
Dividalen Nasjonalpark

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Målselv,  Troms
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Rund steinsetning, som tidligere beskrevet. Se R1 E 8 603. Av Vuomatypen. Ca 3 x 3 m (utvendig) 1/2 m dypt krater.
Utstrekning
Ca 2 m.
Terrengbeskrivelse
Morenerygg opp på nes (i dalbunn). Lyngvegetasjon. Stein og sand.
Orientering
Ca 600 m syd for der elven i Dærtavaggi renner inn til Råstajavri. Hødye over elv/vann: 50 m.
Lokalitet
Dividalen Nasjonalpark

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Målselv,  Troms
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Steinsetning for bål, lengderetning NØ-SV. Stein lagt opp i en pen firkantet (avlang) delt i to av en tverrgående steinrekke. Se fig. i registreringsheftet.
Assosiasjoner: Gamme.
Utstrekning
ca 2 x 1 m.
Arkeologiske underskelser
Prøvestikk.
Foto
Film nr 2, bilde nr 36.
Terrengbeskrivelse
Nord-øst hellende skråning ned mot Ravdujavri. Hellende gresslette mot NØ (ned mot Ravdujavri). Gressvegetasjon. Gråbrun jord med noe sand.
Orientering
Ca 100 m SV for Ravdujavris vestbredd og ca 1500 m ?? Høyde over elv/vann: ca 20 m over Ravdujavri.
Lokalitet
Dividalen Nasjonalpark

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Målselv,  Troms
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Rund steinsetning, diameter ca 15 m. Steinenes størrelse ca 20-50 cm i diameter. Ingen bålrester i midten. Enkeltsteiner plassert i ring. Se skisse i registreringsheftet.
Utstrekning
Ca 15 x 15 m.
Arkeologiske underskelser
Prøvestikk (negativt).
Foto
Film nr 1, bilde nr 35.
Terrengbeskrivelse
Svak NØ hellende bakkeskråning (tørt terreng). Lyng, torv og noe spredt bjørk.
Orientering
På venstre side av stien sydover fra Lappfugdens hytte (Mavgajåkka). Delvis ødelagt av stein. Ca 1 km SSV for hytta..
Lokalitet
Dividalen Nasjonalpark. Tidligere sameleir.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Grunnfjord Nordre, 6,  26 i Karlsøy,  Troms
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Sirkelformet steinsetning, diameter 1,5 m.
Lokalitet
Avløysinga

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Nordre Bjøllåvatnet, ,   i Saltdal,  Nordland
Består av:
Steinsetning Ildsted

Antall
9
Datering
uviss
Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: 3 rektangulære steinsetninger 2 x 3 m, 1 rund steinsetning. 5 små ildsteder.
Litteraturhenvisninger:
Rapport fra kulturhistoriske registreringer i Saltfjell-Svartisen av Tora Hultgren 1985
Orientering
Området: 50 x 20 m. Høyde over vann: 0,5 m.
Lokalitet
Nordre Bjellåvatn

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
4
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Ildsted
Antall
5
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Tyrhaugvik, 5,   i Meløy,  Nordland
Består av:
Grop Steinsetning Grav


Fornminnebeskrivelse:
A) 2 gamle sommerfjøs, B) en hel del steingroper, C) steinsetning, D) steinsetning. E) Mulig grav.
På høyeste strandvoll i et moreneområde, en liten slette i ØNØ som syntes å ha blitt ryddet, en 50 m til fjellfot i sørlige retning. Terrenget er stigende med minst 3 nedre strandvoller nedenfor. Strandvollen er klart markert med svært lite vegetasjon.
Fornminne 1: B). Rund grop ca. 2 m i diameter og 30-50 cm dypt. Disse ligner gropene funnet ved Leinavatn.
Fornminne 2: C) Steinsetning: Lyngbevokst på toppen av moreneryggen og ca. 70 m SV av det vestliggende fjøs. Steinsetningen er 3 m i diameter med synlige voller som er 50-70 m brede og 10-30 cm høye. Innsiden er plan med utsiden.
Fornminne 3: D) Steinsetning: Halvmåneformet, 4 m lang og 50 cm bred. 30 cm høy med steininni. Steinsetningen ligger i bakkanten av morene ryggen, ca. 60 m Ø av fjellfoten og ca. 130 m V av det vestligste fjøset.
Fornminne 4: E) Mulig grav: 22 m S for fjøsene, 25 m i diameter, 2 cm høy med flat topp.
Artefakter: Ingen.
Fornminne 5 og 6: 2 sommerfjøs.
Utstrekning
75 m langs en gammels trandvoll.
Foto
Dias: 1973/10:4, 5, 6, 7
Terrengbeskrivelse
Stigende terreng i et moreneområde, en bred dal på NV-siden av Åmøya. Vegetasjon: gress, lyng, einer og bjørk.
Orientering
En liten bekk fra Kjørhaugvatn ca. 50 m i S. 300-350 m fra havet.
Lokalitet
Tyrnaugvik, Åmøya

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Grop
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnets art
Grav
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Rana,  Nordland
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
F1: Steinsetting. Oval, 1,6 m SV, 1,2 m SØ. 25 stein i dagen. Godt synlig i terrenget - delvis overgrodd av kratt. Ikke trekull - hverken innenforsteinsetningen eller under steinene, heller ikke i området uten steinsettingen. Området innenfor steinsettingen er delvis bevokst med mose. Mulige brennemerker på enkelte av steinene.
Foto
A2970: 27-30 dias: 1986/29:8,9
Terrengbeskrivelse
Elveterrasse Vegetasjon: Mose og kratt Jordbeskrivelse: 0,1 - 0,15 m sand under leire.
Orientering
120 SSV for fossen i Kamplielv. Ca. 10 m NØ for åskanten. Avstand fra/høyde over elv/vann: 18 m/ 1,4 m
Lokalitet
Austerdalen v/Kamplielv

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Nordre Bjøllåvatnet, ,   i Saltdal,  Nordland
Består av:
Teltring Steinsetning

Antall
4
Datering
uviss
Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1: Steinsetning bestående av 4 stein og muligens en lav voll. Oval av form, orientert SV-NØ. Måler 2,7 x 2,3 m. Den sørligste siden består av 2 lange smale stein med en rund i mellom. I NØ hjørnet stikker kun svakt ned i torven en mindre rund stein. NV siden en lav voll - svakt synlig (se vedlegg for lagfølge i mulig vold og inne i fornminnet. Volden er 20 cm bred og 5 cm høy.
8 m NNØ for fornminne 1:
Fornminne 2: En steinsetning, som er kvadratisk av form, 2,5 x 2,5 m orientert NV-SØ. Det er satt av opp i mot 20 hodestore flate steiner der kun er delvis synlige.
8 m NNØ for fornminne 2:
Fornminne 3: En steinsetning. Tilnærmet kvadratisk form, orientert NNV-SSØ. 3 x 3 m. Satt av i opp mot 20 mere en hodestore flate stein, som kun er delvis synlige.
21 m mot NØ:
Fornminne 4: En teltring, på den andre siden av bekken markert på kartet. Den er rund med en diameter på 3,5 m. Består av 10-15 mere en hodestore stein, alle godt tydelige i terrenget. Sikkert nyere tid.
Intet spor av de ildsteder som ifølge Hultgreen er registrert samme sted.
Prøvestikk i fornminne 1:
antaget vold: torv 9 cm gulbrunt sand 1 cm brun torvlag 1 cm grå sand 1 cm rødbrun sand (udfælde udslag) 6 cm sortbrunt org. lag 5 cm grå sand 5 cm grus
Midt i fornminnet: torv 1 cm gulbrun sand 1 cm brunt torvlag 0,5 cm grå sand 0,5 cm rødbrunt 4 cm sortbrunt org. lag (fedtet) 4 cm grå sand 2 cm grus
Utstrekning
20 x 50
Litteraturhenvisninger:
T. Hultgreen 1986, Saltdal kom. Reg 19, O. Sæther 1974. Reg. 138-141
Foto
A 2981:12-17 dias: 1986/26:35-38
Terrengbeskrivelse
Strandslette direkte ved vannet. 2 små bekker. Vegetasjon: gress og urter
Orientering
20 m NØ for N. Bjøllåvatn på slette mellom 2 små bekker. Utfor "sandstrand" med blokk ut i vannet på spissen av sletten. Avstand fra/høyde over elv/vann: 20 m/ 1/2 m
Lokalitet
N. Bjøllåvatnet

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
3
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Teltring
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Rana,  Nordland
Består av:
Steinsetning Ildsted


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i Ø:
F1: Tilnærmet rektangulær. 1,0 m N-S, 0,7 m Ø-V. 10 stein i dagen. Steinene er delvis skjult av en ca 0,03 m høy jordhaug, bestående av et svært tynt lag mose, ca 0,04 m grågult leirholdig lag, ca 0,05 m rødt lag (brent jord ?) og derunder et gulbrunt lag. Det ble funnet trekull fra 0,02 m - 0,06 m under overflaten - og et brent beinfragment 0,02 m under. Utenfor steinsetningen ble det ved prøvestikk funnet et fragment av flint (avslag evnt. liten kjerne ?) Trekull i alle prøvestikkene, ca. 0,04 m under torva. Nærmest av assebaktetyp.
10 m SV om F1:
F2: 1 m N-S retning 0,8 m Ø-V retning stor steinformasjon. Kun 4 tydelige steiner synes, 3 st i V og 1 st i S. Mellom steinene synes ingen fylling, kun sprekken mose. 0,05 m ned ble det funnet kull og brent beinfragment. Disse ble ikke tatt vare på. I Ø er to små steiner. Nr 2 er ildsted.
Foto
A2974:18-21 dias: 1986/33: 1-6
Terrengbeskrivelse
Liten morenerygg - utsiktspunk. Moreneterrasse i Ø,S,V. Vegetasjon: lyng,mose,gress og kratt. Jordbeskrivelse: 0,03 m torv, 0,03 m lys gulbrunt lag, rødbrunt lag under.
Orientering
650 m NNV for reineier hytta. Avstand fra/høyde over elv/vann: 500 m/65 m
Lokalitet
Bjøllåga, Søre Bjøllåvatn

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Ildsted
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Lurøy, 18,  1 i Lurøy,  Nordland
Består av:
Gravrøys Steinsetning

Antall
2
Datering
jernalder - uviss
Fornminnebeskrivelse:
Lengst mot N:
Fornminne 1: Oval steinring, orientert NNV-SSØ. Ringen er lagt opp av ei dobbel steinrekke, som er lagt i en sirkel. Steinene er bevokst med mose og steinlav. I midten vokser mose og lyng. Lengde ca. 5 m, bredde ca. 3.5 m. Murens bredde inntil 1 m, høyde 0.4 - 0.8 m. Inne i ringen ligger enkelte til dels overgrodde steiner som er rast ut av muren.
Ca. 10 m SSØ for fornminne 1:
Fornminne 2: Gravrøys, delvis ødelagt, uklart markert og lite tydelig i terrenget. Munch skriver at stein til steinringen (1) sannsynligvis er hentet herfra (1960). Røysa ses nå kun som ei helt lav, til dels overgrodd samling med steiner. Bevokst med mose og lyng som terrenget ellers. Orientert SSØ-NNV. Lengde 4 m, bredde 3 m og høyde 0.2 m.
Utstrekning
Samling fornminne, ca. 25 m VNV-SSØ, og ca. 10 m ØNØ-VSV.
Litteraturhenvisninger:
Nicolaissen, O. 1886 a, s. 5.Rygh, O. 1902, s. 68Simonsen, P. 1954: Registrant over fortidsminner i Straumen sogn, s. 2, nr 29.
Terrengbeskrivelse
På toppen av en lav NNV-SSØ gående rygg. Bevokst med lyng, mose og små bjørk. Gården i NNØ, kirkespiret i VNV og "Skutan" i SSV.
Orientering
Ca. 500 m SV for våningshuset på 18/1, og ca. 75 m V for veien mellom Lurøy Onøy.
Lokalitet
Stonghåjen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Lurøy, 18,  1 i Lurøy,  Nordland
Består av:
Steinsetning Gravrøys

Antall
2
Datering
jernalder - uviss
Fornminnebeskrivelse:
Lengst i N:
Fornminne 1: Steinsetting. Orientert NØ-SV, godt markert og svært tydelig i terrenget. Bygd opp av halvmeterstore steinblokker. Ovalt utformet. Steinene er mosebevokst. Stein i miden som er rast ut av muren. Muren består av dobbel steinrekke. Inne i steinsettinga vokser lyng og mose samt et par småbjørker. Utenfor som terrenget ellers. Lengde ca. 5 m, bredde ca. 4 m. Murens bredde inntil 1 m, høyde fra 0,2 m i Ø - ca. 1 m i V.
Ca. 30 m VSV for fornminne 1:
Fornminne 2: Gravrøys, godt markert og tydelig i terrenget. Tegner seg som hatten på en sopp på høyeste punktet på bergknausen. Synes uberørt. I midten er den sterkt overgrodd av mose, gress og lyng. Torva her synes å gå ca. 0,6 m over steinpakningen. Ellers er røysa bevokst med steinlav og mose. Røysa er rund. Diameter ca. 5 m, høyde inntil 1 m.
Utstrekning
Samling fornminner, ca. 45 m NØ-SV, og ca. 10 m SØ-NV.
Litteraturhenvisninger:
Munch, Jens Storm, 1960.
Terrengbeskrivelse
Utmark, på kanten av odde som faller bratt ned i Lurøysundet. Omgitt av bare bergknauser, mose og lyng samt spredte bjørkekratt. Gården Pollen i S, øya Stigen i Ø.
Orientering
Ca. 1,1 km langs gangveien som går fra Lurøy barnehage til Sutternes og ca. 200 m SØ for plantefelt.
Lokalitet
Kastmona

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Hadsel,  Nordland
Består av:
Steinsetning Teltboplass Hustuft Gammetuft Nausttuft Ildsted


Fornminnebeskrivelse:
LOFOTENS FASTLANDSFORBINDELSE RAFTSUNDET Ø - TILKN. RV 19
Vi viser til vårt brev av 15.6.1992.
Vi har nå foretatt en befaring av denne planen. Denne befaringen påviste et kulturminne som ligger så nær veitrase at det kan være i konflikt med planlagte veitraseer. Det var reg. nr. 10, en steinsetting/gammetuft. Kulturminnet ligger på Finnhalsen, på eidet mellom Fløivassvika og Indre Finnvika. Det er over 100 år og derfor varig vernet ifølge kulturminneloven.
I nærhet av planlagte veitraseer, men ikke i direkte konflikt med noen av traseene ble det gjort følgende registreringer:
Reg. nr. 1: Teltboplass. Teltboplassen ligger i Austpollen i Innerfjorden, ca 45 m N for Austpollelva. Kulturminnet er over 100 år og derfor varig vernet ifølge kulturminneloven.
Reg. nr. 4: En gammetuft. Kulturminnet ligger ved inngangen til Innerfjorden vest for Husjordøen. Gammetuften er over 100 år og derfor varig vernet ifølge kulturminneloven.
Reg. nr. 4a: Hustuft. Kulturminnet ligger ved inngangen til Innerfjorden og vest for Husjordøen. Tuften synes å være under 100 år og derfor ikke varig vernet ifølge kulturminneloven.
Reg. nr. 5: En gammetuft. Kulturminnet ligger ved inngangen til Innerfjorden og vest for Husjordøen. Kulturminnet er over 100 år og derfor varig vernet ifølge kulturminneloven.
Reg. nr. 6 og 6a: To gammetufter. De ligger på Husjordøen ved inngangen tilInnerfjorden. De er begge over 100 år og varig vernet ifølge kulturminneloven.
Reg. nr. 8: En steinsetting/steinring. Kulturminnet ligger på Ingelsfjordneset, 200 m N for Bukketjønna. Kulturminnet er over 100 år og derfor varig vernet ifølge kultuminneloven.
Reg. nr. 11: Gammetuft. Kulturminnet ligger i Storåbukta omlag ved profil 24000. Kulturminnet er over 100 år og varig vernet ifølge kulturminneloven.
Reg. nr. 13 og 13a: Nausttuft og gammetuft. Kulturminnene ligger iFinnaustvika. Kulturminnene er over 100 år og varig vernet ifølge kulturminneloven.
Alle kulturminnene er avmerket på vedlagte kart der reg. nr. 1 er merket på M711 kart, mens øvrige registreringer er avmerket på plankart med mindre målestokk. Vi ber om at Statens Vegvesen merker registreringene inn på sine plankart, slik at de blir tatt hensyn til i den videre planprosessen.
Det ble også registrert kulturminner som ikke synes å være i konflikt med noen av trasealternativene. Det gjelder følgende kulturminner:
Reg. nr. 2 og reg. nr 3, (avmerket på M711 kart) et ildsted og en gammetuft, begge i Austpollen. Reg. nr. 7, en gammetuft i Storåbukta. Reg. nr. 9, en nausttuft på Ingelsfjordneset. Reg. nr. 12, en gammetuft i Storådalen (avmerket på M711 kart), og reg. nr. 14, en hustuft i den indre del av Ingelsfjorden. Også disse registreringene er avmerket på vedlagte kart.
Vi har foretatt en vurdering av de ulike trasealternativene med hensyn til landskapet. For strekningen fra Øksnesfjorden til Gullesfjorden vil vi anbefale alternativ B eller C. Dette fordi dette alternativet går i tunnel og derfor vil gi minst inngrep i kulturlandskapet. Alternativ A som følger kyststrekningen i Innerfjorden er uheldig i forhold til kystlandskapet. I denne forbindelse kan det nevnes at Innerfjorden er foreslått tatt med i forslag til ny landsplan for Nasjonalparkområder av Statens Naturvernråd. Av alternativene fra Øksnesfjorden til Kanstadfjorden vil vi anbefale alternativ D, som går i tunnel over store deler av strekningen, mens de øvrige to (F og G) berører større kystområder i Øksnesfjorden.
Følgende områder ble ikke befart av oss:
Området fra Austpollen til Gullesfjorden. Dette området er tidligere befart av oss i 1985. Det ble da påvist gammetufter i Sørdalen som alle var under 100 år og derfor ikke varig vernet ifølge kulturminneloven. Registreringene er avmerket på vedlagte M711 kart som reg. nr. 1-85 og 2-85.
Traseen fra Hattvika til Gunnarbåten der traseen krysser Raftsundet ble heller ikke befart. Informanter forteller imidlertid om at det skal være gammetufter både i Djuphamn og i Seinesvika. Alle disse områdene vil vi vurdere å befare når planen foreligger på et lavere planstadie. Det vil samtidig bli vurdert om det er nødvendig med ytterligere befaringer av de kulturminnene vi til nå har registrert for å undersøke om registreringene er i konflikt med eventuelle inngrep.
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Samisk Kulturminnevern, og viser til egen uttalelse fra Nordland fylkeskommune.
Dikka Storm Oddmund Andersen
Lokalitet
Finnhalsen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Hustuft
Antall
1


Fornminnets art
Gammetuft
Antall
7


Fornminnets art
Nausttuft
Antall
1


Fornminnets art
Ildsted
Antall
1


Fornminnets art
Teltboplass
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
, 5,  185 i Porsanger,  Finnmark
Består av:
Røys Hustuft Steinsetning Grop


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1-6: Steinrøyser, sannsynligvis graver
Fornminne 1-3: Steinsetninger, laget av mennesker
Fornminne 1-2 (3): Sirkulære forsenkninger, sannsynligvis graver.
Foruten registreringene som ble gjort i området som søkes fradelt, ble det også registrert automatisk fredete kulturminner i veien som skal fungere som adkomstvei til hyttene.
Skisse av området vedlagt brev fra Fylkeskonservatoren i Finnmark.
Lokalitet
Veines

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
3
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Røys
Antall
6
Datering
uviss

Fornminnets art
Hustuft
Antall
4
Datering
steinalder - nyere tid

Fornminnets art
Grop
Antall
2
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Klippingvåg, 25,  1, 2 i Lurøy,  Nordland
Består av:
Steinsetning Hustuft

Antall
2
Datering
uviss
Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1: Steinsetting. Godt markert i terrenget. Sterkt overgrodd av gress og mose. Rund. Ingen stein i dagen i midten. Består av inntil halvmeterstor stein i enkel rekke. Ligger inntil veigrøft i SØ. Diameter ca. 5 m, høyde ca. 0,2 m.
17 m NØ for fornminne 1:
Fornminne 2: Tuft av uviss dato. Tydelig i terrenget. Klart markert mot S, men går i N i ett med nyere tids hustuft. Regner seg som en forhøyning i terrenget. Bevokst med gress. Syllstein i dagen i tuftas SV- og NV-hjørne. Fra tuftas NØ-hjørne går et steingjerde mot Ø. Ca. 9 x 9 m, høyde inntil 1 m.
Utstrekning
Samling fornminner. Ca. 40 m VSV-ØNØ, Ca. 15 m SSØ-NNV.
Terrengbeskrivelse
Nedlagt gårdsbruk. I overflatedyrket innmark. På slette omgitt av bergknuser. Korsholmen i SØ.
Orientering
Ca. 210 m NØ for fornminne 5, R1 5795 AM 04, og ca. 100 m NV for utløpet av "Nergårdsbekken".
Lokalitet
Nergården

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Hustuft
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, 16,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetting, sirkulær, klart markert, tydelig i terrenget, lyng og krattbevokst, stein lagt etter hverandre, 4 m i diameter og høyde 0,1 m. (Kan være stein lagt opp rundt torvstakk).
Terrengbeskrivelse
VSV-ØNØ-gående strandvoll.
Orientering
Ca 1100 meter VNV for Falkemyrvatnet, ca 525 meter V for V-re grein av Tavijoki-vegen.
Lokalitet
Maanlaita

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss?

Fornminnefelt     

Sted:
, 16,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetting, halvsirkelformet?, klart markert, tydelig i terrenget, lyng og krattbevokst, flere steiner i bredden, eventuelt ei åpning i nord, 4 m NV-SØ og 3 m NØ-SV og høyde 0,3 m. (Kan være stein lagt opp rundt torvstakk).
Terrengbeskrivelse
VSV-ØNØ-gående strandvoll.
Orientering
Ca 1000 meter VNV for Falkemyrvatnet, ca 400 meter for V-re grein av TAvijoki-vegen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss?

Fornminnefelt     

Sted:
, 16,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetting, sirkulær, klart markert, tydelig i terrenget, lyng og krattbevokst, stein lagt etter hverandre, 4 m i diameter og ca 0,1 m høy. (Kan være stein lagt opp rundt torvstakk).
Terrengbeskrivelse
VSV-ØNØ-gående strandvoll.
Orientering
Ca 850 m NV for Falkemyrvatnet, ca 300 m V for V-re grein av TAvijoki-vegen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss?

Fornminnefelt     

Sted:
, 16,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetting, sirkulær, klart markert, tydelig i terrenget, lyngbevokst, stein lagt etter hverandre, ca 3 m i diameter og ca 0,1 m høy. (Kan være stein lagt opp rundt torvstakk).
Terrengbeskrivelse
VSV-ØNØ-gående strandvoll.
Orientering
Ca 750 m NV for Falkemyrvatnet, ca 150 m VSV for V-re grein av Tavijoki-vegen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder?

Fornminnefelt     

Sted:
, 16,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetting, sirkulær, klart markert, tydelig i terrenget, lyng og mosebevokst, belagt med heller i bunnen, stein lagt etter hverandre, 4 m i diamete og inntil 0,2 m høy. (Kan være stein lagt opp rundt torvstakk).
Terrengbeskrivelse
NØ-SV-gående rullesteinstrandvoll som er delvis dekket av vegetasjon.
Orientering
Ca 825 meter NNV for V-re innkjørsel til grustak.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder?

Fornminnefelt     

Sted:
, 16,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i Nord:
Fornminne 1: Sirkulær steinsetting, klart markert, tydelig i terrenget, lyngbevokst i bunnen, oppmurt, 3 m i diameter og ca 0,2 - 0,6 m høy.
19 m sør for fornminne 1:
Fornminne 2: Steinsetting, sirkulær, klart markert, tydelig i terrenget, mose og lavbevokst i bunnen, stein lagt etter hverandre, ca 2,5 m i diameterog inntil 0,2 m høy. (Kan være stein lagt rundt torvstakker).
Terrengbeskrivelse
Strandterrasse, lyngbevokst.
Orientering
Ca 300 m NNV for Ø-re innkjørsel til grustak, ca 40 meter N for grustakkanten.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
uviss?

Fornminnefelt     

Sted:
, 16,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Røys Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i Øst:
Fornminne 1: Røys, tilnærmet sirkulær, bra markert og tydelig i terrenget, litt lyng og mosebevokst, et krater i østre del og et krater i vestre del av røysa. 6 m i diameter. Høyde inntil 1 m.
15 m Sør for fornminne 1:
Fornminne 2: steinsetning, sirkulær, godt markert, tydelig i terrenget, lyngbevokst i sentrum, oppmurt, 3 m i diameter og høyde inntil 0,4 m.
33 m SØ for fornminne 2:
Fornminne 3: Røys, tilnærmet sirkulær, godt markert og tydelig i terrenget, dekket med lyng og mose, krater i sentrum på 1 x 1 m og 0,6 m dypt, oppveltet stein i SØ, 5 m i diameter og ca 0,5 m høy.
24 m SSØ for fornminne 3:
Fornminne 4: Røys, tilnærmet sirkulær, bra markert og tydelig i terrenget, lyngbevokst, stort krater i vestre del, 4,5 m i diameter og høyde 0,3 m - 0,4 m.
52 m NV for fornminne 4:
Fornminne 5: Steinsetning, halvsirkelformet, bra markert, nedgrodd av lyng, 2,5 m i diameter NNV-SSØ, og 2 m VSV-ØSØ, høyde 0,3 m.
Terrengbeskrivelse
NNØ-SSV-gående rullesteinsstrandvoller i hovedsak vegetasjonsfrie.
Orientering
Ca 1500 meter NNV for kryss Maanlaita-vegen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
Yngre steinalder?

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Røys
Antall
3
Datering
Yngre steinalder?

Fornminnefelt     

Sted:
, 15,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetting, sirkulær, klart markert, forholdsvis tydelig i terrenget. Flere steiner i bredden. Ytre diameter 4 m, høyde 0,1 - 0,3 m.
Terrengbeskrivelse
Rullesteinsstrandvoll.
Orientering
40 m SØ for tjern like SØ for Kivijärvi.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Yngre steinalder?

Fornminnefelt     

Sted:
, 14,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Steinsetning Grop Røys


Fornminnebeskrivelse:
Felt med fortidsminner. En del strukturer ble påvist på rullesteinsterrassen. Noen av dem kan være tyske, men neppe alle.
7 halvsirkelforma steinsetinger 3 Sirkulære steinsetinger 1 oval steinsetting 3 groper 1 røys
Utstrekning
Ca 270 m NV-SØ, inntil 30 m NØ-SV.
Terrengbeskrivelse
Rullesteinsterrasse.
Orientering
Ca 220 m VSV for Kaakurijanka, 510 m N for oppkjørsel til M 1438.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
11
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Røys
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnets art
Grop
Antall
3
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, 6,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1: Steinsetting, sirkelformet, ganske tydelig markert, lyngbevokst, åpning i nord. Størrelse: ca 2 m i diameter. Ca 90 m N-NØ for uthus.
0,5 m ØSØ for fornminne 1:
Fornminne 2: Steinsetting, form: består av 3 steinringer, 2 små i sør og 1 stor i nord. størrelse 4,5 m i Nord-Sør, største bredde er ca 3 m. Steinring lengst i S-Ø er 1,80 m N-S og 1,60 m Ø-V. Steinring lengst i S-V er ca 1,80 m N-S og 1,30 m Ø-V. Steinring, lengst i nord er 2,70 m N-S og 2,60 m Ø-V. Hele steinsettingen er gress og lyngbevokst.
Ca 1 m Øst for fornminne 2:
Fornminne 3: Steinsetting, noe mer utydelig markert enn fornminne 1 og 2. Lyng og mosebevokst. Antatt sirkelrund form. Skader: Borte i nord, antatt lengde ca 3 m og 2,60 m Ø-V.
Terrengbeskrivelse
Lyngbevokst terrasse.
Orientering
Ca 75 m N-Ø for uthus (M1125) og ca 240 m øst for stor steinring på lekepalss (M1649).

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
3
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, 13,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1-8: Samling fornminner. innafor fornminneområdet fins det fem oppmurte halvmåneforma steinsetninger - hvorav to inntil steinblokk - og tre oppmurte sirkulære steinsetninger.
Utstrekning
Ca 60 m N-S, ca 90 m Ø-V.
Litteraturhenvisninger:
Jnr. 9/56: P. Simonsen befaring 1954, ajourført, pkt. 39-41.Jnr. 143/52: Brev til Daniel Johansen, Ersfjord 18.8.1952 fra Ts. Mus.Jnr. 48/53: Brev til P. Simonsen, Ts. Mus. 28.9.1952 fra Daniel Johansen, Ersfjord.Jnr. 143/52: Rapport til Ts. Mus. fra A. Brox 10.8.1952.
Terrengbeskrivelse
Fjellvidde.
Orientering
Ca 600 m VSV for Monstavatnet, ca 1000 m NNØ for idrettsplassen på Golnes.
Lokalitet
Ringrabben

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
8
Datering
samisk jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, 11,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetting, som er halvoval, sikker, ganske tydelig markert. Lite tydelig i terrenget. Lyngbevokst. Ca 3 m NØ-SV og 3,5 m NNV-SSØ, men uklart markert i SSØ. Stein lagt etter hverandre.
Arkeologiske underskelser
Det ble tatt et prøvestikk der det ikke ble funnet noe.
Terrengbeskrivelse
Lyngbevokst strandterrasse.
Orientering
Ca 500 m SSV for militærstasjon, ca 200 m ØSØ for veg til denne.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, 11,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Steinsetning Røys


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i øst:
Fornminne 1: Sirkulær steinsetning, klart markert, tydelig i terrenget, lyngbevokst. Stein lagt etter hverandre. Størrelse 4 m i diameter.
Ca 25 m vest for fornminne 1:
Fornminne 2: Sirkulær steinsetning, klart markert, tydelig i terrenget, lyng og mosebevokst. Stein lagt etter hverandre. Størrelse 3 m i diameter.
Ca 130 m vest for fornminne 2:
Fornminne 3: Røys, tilnærmet sirkulær, klart markert, tydelig i terrenget. Størrelse ca 1,90 m i diameter, og høyde 0,60 m.
Ca 4 m VNV for fornminne 3:
Fornminne 4: Røys, tilnærmet sirkulær, uklart markert, tydelig i terrenget. Utkastet i midten. Størrelse ca 2 m i diameter, høyde 0,30 m.
Utstrekning
Ca 80 m VSV-ØNØ og ca 10 m NNV-SSØ.
Terrengbeskrivelse
Lyngbevokst strandvoll/rullesteinsvoll.
Orientering
Ca 30 m S for nedgravd kabel, ca 225 m NØ for R 98.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Røys
Antall
2
Datering
samisk jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, 12,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetting, sirkulær, klart markert, tydelig i terrenget. Lav og kratt i bunnen, bygd av middelsstore steiner lagt etter hverandre, åpen i sør med et mulig ildsted litt sør for sentrum av sirkelen. Størrelse: 3 m i diameter, inntil 0,35 m høy.
Terrengbeskrivelse
ØSØ-VNV gående morenerygg bevokst med lyng og kratt.
Orientering
Ca 225 m N for vanninntak i Sjåbuselva, ca 250 m VSV for V-enden av Nedre Akslavatnet.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
samisk jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, 13,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetning, sirkulær, godt markert, lite tydelig i terrenget, bevokst med lyng og dvergbjørk. Størrelse: ca 2 m i diameter, høyde 0,1 m.
Terrengbeskrivelse
Lyngbevokst blokkmark.
Orientering
Umiddelbart SV for gårdsveg (Høivikvegen), ca 60 m NNV for R 98.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, 8,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1-4: Steinsetninger, ant. torvstakkfundament. Stein lagt i halvsirkler, diameter 2-3 m. Trolig fjernet ved regulering til boligområde.
Litteraturhenvisninger:
Jnr 985/85/57337 Tromsø Museum's topografiske arkiv. Rapport ved K. Schanche. Avmerket på plankart.
Terrengbeskrivelse
Tørr, lyngbevokst terrasse.
Orientering
V for Prestelv Vest. Ved enden av Finnmarksvegen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
4
Datering
etterreformatorisk

Fornminnefelt     

Sted:
, 8,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Hustuft Steinsetning Røys Grop


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1-24: Div. kulturminner registrert, sannsynligvis finnes det også flere i området.
Litteraturhenvisninger:
Jnr. 343/88/57337 Tromsø Museum's Topografiske arkiv. Rapport ved K. Schanche og H. Birkely.
Terrengbeskrivelse
Lyngbevokst, skrånende ned mot havet i S.
Orientering
V for vegsletta, Ø for Tomaselv, S for riksvegen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Røys
Antall
3
Datering
uviss

Fornminnets art
Grop
Antall
3
Datering
uviss

Fornminnets art
Hustuft
Antall
16
Datering
Yngre steinalder

Fornminnefelt     

Sted:
, 14,  63? i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetning, rektangulær 2 x 1,2 m, orientert Ø-V. Besto av kantstilte heller som stakk opp over torva. I midten en mulig tverrvegg.
Litteraturhenvisninger:
Jnr. 751/83/57337, Tromsø Museums top.ark. Rapport ved A. Schanche.
Orientering
Like N for gjerdet på bruk nr 63.
Lokalitet
Krampenes

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Nordstraumen, 28,  8 i Kvænangen,  Troms
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Feltet er allerede beskrevet under ØK-registreringen 14.7.1980. Men jeg vil nevne fem/seks steinsetninger på oversiden av snøskjermens østlige del. Her er lagt opp mindre stein mellom større steiner og de ligger slik til at de neppe er rydningsrøyser. Blant dem er også en tydelig og regelmessig haug. Den er rund og ser ut til å være anlagt i to trinn: først en flat steinsetting med diameter 2,5 m, "oppå" den en haug med diameter 1,5 m og høyde 0,3 - 0,4 m. Enkelte steinheller, ellers stein fra knapp hodestørrelse og nedover til temmelige små + noe grus. Mye av steinen er skjørbrent og rødlig. Dette gjelder også de andre steinsetningene.
Litteraturhenvisninger:
Jnr 429/94/57238

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
6


Fornminnefelt     

Sted:
Mikkelvik, 10,  1 i Karlsøy,  Troms
Består av:
Hustuft Steinsetning

Antall
3
Datering
jernalder - middelalder - nyere tid
Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1: Hustuft med to rom. Det er oppført et naust like inntil tufta for ca 5-6 år siden. 1,5 meter fra eksisterende naust i retning sør ligger fornminne 1. Tufta er 10,5 meter langt og 4,5 meter bred. Høyde på ytre mur er 50-70 cm. Østlige rom er 5 meter lang og det vestlige er 4,5 meter.
2 meter vest for fornminne 1:
Fornminne 2: Tuft. Konstruksjonen har to kortvegger og en langvegg, og mangler spor etter langvegg mot ØSØ. Tufta er oval i form. Utstrekning 3 x 4 meter.
Ligger like inntil fornminne 2, i fornminne 2 sin sørkant:
Fornminne 3: Steinsetting. Strukturen er spissoval. Den er orientert 22 meter VNV for fylkesvegen og 12 meter ØSØ for flomålet. Strukturen er 4 meter lang og 1,5 meter bred. Kan være en rydningsrøys, pga et klart skille i vegetasjonen i området der tuftene ligger og der røysa ligger. Steinsettingen kan også være en gravrøys/flatmarksgrav. I alle strukturene er hodestore steiner synlige. Sparsomt med akkumulert kulturlag.

Avmerket på kartutsnitt (ØK)
Rapport Z: Mikkelvik. Gnr 10/1. Ringvassøya, Karlsøy k. Befaring 1995:
Fradelingen gjelder søknad om utbygging av et naust i fjærasonen. Det ligger allerede et rødmalt, tradisjonelt naust, øst for den omsøkte parsellen. Innenfor både den omsøkte parsellen og det allerede eksisterende naustet, ble det registrert kulturminner som vi tror er samiske.
1,5 meter i sørlig retning fra allerede eksisterende naust ligger en steinstruktur, struktur 1, som jeg antok var en grunnmur i naturstein. Den er 10,5 meter lang og 4,5 meter bred og har 2 rom. Høyde ytre mur 50-70 cm.
Østligste rom er 5 meter langt og vestligste 4,5 meter. Denne grunnmuren strekker seg delvis inn på området som er søkt fradelt. Eksisterende naust er i konflikt med kulturminnet.
2 meter vest for struktur 1, ligger en til steinkonstruksjon, med en uklar struktur. Den er rund/oval med en spissoval røys i sørkanten. Diameter på denne strukturen er 3 x 4 meter og ligger ca 0-4 m over havet. Den er orientert SV-NØ. Strukturen minner om en liten hustuft, hvor ene langveggen mot ØSØ mangler. Både denne strukturen, samt tufta med 2 rom kommer i konflikt med omsøkte naustparsell.
Den spissovale strukturen som delvis henger sammen med struktur 2 er orientert 22 meter VNV for fylkesvegen og 12 meter ØSØ for flomålet.
I alle strukturene er hodestore steiner synlige på overflata.
En mulig tolkning av disse steinstrukturene er at det er rester etter en samisk fellesbolig, og at de uklare strukturene er rester etter en rydningsrøys. Saken er diskutert med Samisk kulturminneråd. Vi var usikre på dateringen av kulturminnene. Mulig er det tufter som det er funnet lignende av i strandsonen på Slettnes/Sørøya/Finnmark, datert i den funntomme perioden (3-700 e.Kr.). Kan også være en samisk gammetuft fra 1700-tallet hvor rester etter torva/kulturakkumulasjonen mangler.
1.8.1995 fikk kulturetaten brev fra tiltakshaver. Han var da blitt klar over at det omsøkte naustet var i konflikt med kulturminnene. Tiltakshaver foreslo at kulturetatens representant anviste en ny plassering av nausttomta. Befaringa ble foretatt 09.08.95. Det ble lagt opp til 2 alternativer. At naustet plasseres 15,5 meter vest for eksisterende naust. Dvs at det ble en avstand på 15,5 meter mellom naustene. Naustets lengderetning vil da peke mot ØSØ, en lengderetning på naustet på 6 meter vil gi en god klaring til kulturminnets ytterkant. Det andre alternativet vil gi en avstand på 35 meter mellom eksisterende naust og omsøkte parsell. Kulturetaten anbefaler alternativ 1, pga at naustene da vil få en mer naturlig plassering i landskapet.
Gerd J. Valen
Utstrekning
Området med kulturminner strekker seg fra eksisterende naust og er ca 17 x 10 meter.
Litteraturhenvisninger:
Rapport fra Mikkelvik gnr 10/1. 1995. G.V.
Terrengbeskrivelse
Gresskledd bukt i strandsonen. Kortvokst vegetasjon. Omsluttet av Lyngneset og et lite nes som skjermer mot Mikkelvika, samt bergveggen som fylkesvegen skjærer igjennom. Utsikt mot Rebbenesøya.
Orientering
Kulturminnene ligger mellom Lyngneset og Mikkelvika og VNV for fylkesvegen. Tuftene er orientert langs fjæra. Steinsettingen er orientert SV-NØ.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Hustuft
Antall
2
Datering
jernalder - middelalder - nyere tid

Fornminnefelt     

Sted:
Misvær Nedre, 26,  7 i Skjerstad,  Nordland
, 27,  3 i Skjerstad,  Nordland
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetning, nokså tydelig og bra markert pga tynt vegetasjonsdekke. Den er ca 2 meter VNV-ØSØ og 1,5 meter NNØ-SSV. Høyden er inntil 0,2 meter. Det ble stukket forsiktig med spaden i sentrum og ikke observert annet enn sand.
Litteraturhenvisninger:
Jnr. 61/95/520 NIKU
Terrengbeskrivelse
På en terrasse bevokst med lyng og bjørk.
Orientering
Sørøst for vatnet. 7 m VNV for en liten "varde", som består av 2 steiner på ei steinblokk. Det ligger et myrdrag i SØ.
Lokalitet
Rognlivatnet

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Uteid, 13/13,  11/3 i Hamarøy,  Nordland
Består av:
Steinsetning Nausttuft

Antall
3
Datering
uviss
Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1: Offerstein, ca 2 m i diameter og 1,30 m høg. Tydelig markering, godt synlig i terrenget. Stor stein midt i rundt steinsetting. Steinsettingen delvis bevokst med lyng og mose, ca 1,20 m bred, 0,5 m høg og 8 m i diameter. Mellom offersteinen og steinsettingen er det ca 0,5 m bredt mellomrom, som er bevokst med mose og små bjørketrær. I S er steinsettingen kastet litt utover. I NØ er en del stein flyttet sammen i en større dunge.
35 m VNV for fornminne 1:
Fornminne 2: Nausttuft, lengde 4 m, bredde 3 m. Utydelig i terrenget, uklar markering. Avlang. Orientert Ø-V. Oppbygd av jord. Ingen stein synlig. Bevokst med lyng. Voll i NV, N og Ø. Åpen mot S. Høyde på vollen ca 0,4 m. Tuften er noe usikker.
4 m SSØ for fornminne 2:
Fornminne 3: Nausttuft, 7 x 6 m, tydelig i terrenget, uklar markering. Avlang. Orientert Ø-V. Jordvoller. Bevokst med lyng og småbjørk. Åpen mot V (sjøen). Diameter 0,7 m.
Utstrekning
60 m Ø-V, 30 m N-S.
Terrengbeskrivelse
Skogkledt skråning mot V. Fjæra i V.
Orientering
Samlinga sin SV-del er 210 m SV for vegen inn til den kommunale søppelplassen, og 1050 m ØNØ for våningshuset på 13/3.
Lokalitet
Dragsbugta

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Nausttuft
Antall
2
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Uteid, 13,  3 i Hamarøy,  Nordland
Består av:
Gravhaug Rydningsrøys Steinsetning

Antall
12
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
I feltets NØ-ende ligger:
Fornminne 1: Gravrøys, med steinsetting (?) (Offersted?) 5 steiner, ein stor i midten, og 4 mindre rundt. Seinen i midten er ca 1,20 m høg, diameter 1 m (?). Dei andre er ca 1 x 1 m. Gras og bjørkekratt mellom steinane. Inga teikn på grav synleg. Flat mark mellom seinane.
1 m SØ for SØ-enden av fornminne 1:
Fornminne 2: Gravhaug, diameter 3 m, høyde 0,1 m. Utydeleg i terrenget, uklar markering. Rund. Ingen stein synleg eller kan kjennes. Bevokst med gras. (Vanskeleg å sjå).
3 m S for SV-delen av fornminne 1:
Fornminne 3: Gravhaug, diameter 12 m, høyde 0,75 m. Tydelig i terrenget. Klar avgrensing. Rund. Ingen stein synleg. Bevokst med gras, rogn og bjørk.
2 m SSV for fornminne 3:
Fornminne 4: Gravhaug, 5 m i diameter, høyde 0,4 m. Uklar i terrenget, uklar avgrensing. Rund. Stein i N, Ø og NV. Bevokst med gras, rogn og småbjørk. Fotkjede i NV, laga av hodestore stein. Søkk i SØ 1,5 m langt, SØ-NV.
2 m Ø for fornminne 4:
Fornminne 5: Gravhaug, diameter 4 m, høyde 0,5 m. Uklar markering, uklar i terrenget. Rund. Ingen stein synleg. Bevokst med gras.
1 m NV for fornminne 3:
Fornminne 6: Gravrøys, lengde 4,5 m, høyde 0,4 m. Klar markering, tydeleg i terrenget. Trekanta. Stein i dagen. Bevokst med gras, rogn og bjørk.
11 m SSV for fornminne 6:
Fornminne 7: Rydningsrøys? lengde 9 m, bredde 3,5 m, høyde 1,3 m. Klar markering, tydeleg i terrenget. Avlang, orientert N-S. Store stein.
6 m SØ for fornminne 7:
Fornminne 8: Steinsetting, lengde 9 m. Klar markering, tydelig i terrenget. Trekanta. Store stein oppå marka. Gras og bjørk mellom steinane.
3 m S for fornminne 4:
Fornminne 9: Gravhaug, 5 m i diameter, høyde 0,2 m. Uklar. Rund form. Ingen stein. Bevokst med gras og rogn.
1 m S for fornminne 9:
Fornminne 10: Gravhaug, 9 m i diameter, høyde 1 m. Tydelig i terrenget, klar markering. Rund. Stein i Ø og V. Bevokst med gras, rogn og bjørk.
6 m S for fornminne 10:
Fornminne 11: Steindunge, av nyere dato.
Like SV for 8 er det fleire forhøyninger på marka - gravhauger? Veldig usikker.
18 m NØ for N-Ø-enden av fornminne 1:
Fornminne 12: Gravhaug, 6 m i diameter (vanskelig å anslå), høyde 0,2 m? Utgravd 1884, sjå Nicolaissen 1883 og 1884. Uklar avgrensing, uklar i terrenget. Rund - uregelmessig. Stein SØ. Bevokst med gras og store bjørketrær. Ingen bautastein funnet. Skulle ifølge Nicolaissen 1883 ligge en langhaug like ved 12, ikke gjenfunnet (planert ut).
Utstrekning
135 m N-S, 45 m Ø-V.
Litteraturhenvisninger:
Nicolaissen 1883 Årb. s. 14 Rygh 1901 s. 86 Simonsen - Fortidsminner nord for Polarsirkelen, + brev 248/65. Nicolaissen 1901 s. 222 Sjøvold 1962 Lund, H.E. 1959
Terrengbeskrivelse
Eng på høgdedrag N-S, mot ØSØ Presteidfjorden, mot VNV Kaldvågen.
Orientering
Feltets N-ende er 75 m S for våningshuset på 13/3, 840 m NNV for vegen inn til den kommunale søppelplassen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Rydningsrøys
Antall
2
Datering
middelalder

Fornminnets art
Gravhaug
Antall
9
Datering
middelalder

Fornminnefelt     

Sted:
Kvarøy Indre, 48,  1 i Lurøy,  Nordland
Består av:
Gravrøys Steinsetning

Antall
9
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Lengst i S:
Fornminne 1: Gravrøys lite markert og til dels uklar i terrenget. Noe omrotet i midten. Enkelte stein i dagen. Virker noe ustrukturert. Rund, bevokst med gress, mose og lyng. Diameter ca. 3,5 m, høyde inntil 0,3 m. Noe usikker.
8 m ØNØ for fornminne 1:
Fornminne 2: Gravrøys, uklart markert, men til dels tydelig i terrenget. Halvmeterstore runde steiner i dagen. Synes urørt. Lyng- og gressbevokst. Diameter 3,5 m, høyde inntil 0,3 m.
9 m NV for fornminne 2:
Fornminne 3: Gravrøys, klart markert og tydelig i terrenget. Voll av runde fjæresteiner rundt et krater. Skadd i V-kanten. Lyngbevokst. Diameter 6 m, høyde ca. 0,5 m. Kraterets diameter ca. 2,5 m og kraterets dybde ca. 0,4 m.
24 m NNV for fornminne 3:
Fornminne 4: Klart markert og tydelig i terrenget. Ytterst på brink. Slakt hellende mot flomålet i NV. Små runde fjærestein i dagen i S. Delvis bevokst med mose, lyng og einer. Svak forhøyning i NNV. Røysa har en liten kantstilt stein mot NØ. Diameter ca. 6 m, anslått høyde inntil 0,5 m.
4 m Ø for fornminne 4:
Fornminne 5: Steinsetting. Rund, murt opp av små og middels stor, rund fjærestein. Åpning mot S. Fast berg i bunnen av ringen. Lyng og mose bevokst på ytterside. Diameter ca. 5 m. Murens høyde 0,6 m, bredde ca. 1 m og innvendig dybde 0,9 m. Mosebevokst stein på utkanten av muren kan tyde på at det dreier seg om ei gravrøys som er kastet opp i nyere tid.
30 m ØNØ for fornminne 5:
Fornminne 6: Gravrøys, klart markert og tydelig i terrenget. Ovalt krater i midten, orientert NV-SØ. Innvendig lyng- og mosebevokst. Kraterets lengde ca. 3 m, bredde 1,5 m og dybde 0,5 m. Røysas diameter ca. 6 m og høyde inntil 0,6 m.
3 m ØSØ for fornminne 6:
Fornminne 7: Gravrøys. Godt markert og tydelig. Halvmeterstore, runde stein i dagen. Lyngbevokst. Diameter 5 m, høyde inntil 0,4 m.
9 m Ø for fornminne 7:
Fornminne 8: Gravrøys. Klart markert og tydelig i terrenget. Stort krater: Diameter ca. 2 m, dybde 0,6 m. Røysa er bevokst med gress og mose innvendig. Steinene er kraftig bevokst med steinlav. Små og middelstore runde steiner. Røysas diameter 4,5 m og høyde ca. 0,3 m.
5 m N for fornminne 8:
Fornminne 9: Usikker gravrøys. Små, runde fjærestein i dagen. Mosebevokst. Ingen markering. Kan dreie seg om strandvollen.
Utstrekning
Felt fornminner. 120 m NØ-SV, ca. 75 m NV-SØ.
Litteraturhenvisninger:
Tromsø Museums topografisk arkiv: Brevjournal 310/65, 114/66, "Finnmarken"23.9.1965.medal, 1936: Le Finnmarkien, Inst. for sammenlignendeKulturforskning, Serie B XXXII, s. 49 - 50.
Terrengbeskrivelse
Utmark. Noe fuktig terreng, bevokst med gress-, mose- og lyng. På toppen av liten rygg som skråner ned mot havet i NV og SV.
Orientering
1) ligger ca. 275 m V for "Vatnet", og ca. 50 m SØ for flomål.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
8
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, 14,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Gammetuft Steinsetning Steinring


Fornminnebeskrivelse:
Øyas NV-del er avskåret fra resten av øya ved et torvgjerde i en halvbue, som med begge ender går ned til sjøen. Langs gjerdets ytterside er en slags gårdsveg. Området innenfor gjerdet, ca 375 x 200 m, er innmarka fra øyas siste bebodde tid, fram til 1944, frodig gressgrodd. Her er:
Fornminne 1: Gammetuft, rund, 6 m i diameter.
9 m SV for den er:
Fornminne 2: Gammetuft, som foregående. 12 m NØ for fornminne 1 er:
Fornminne 3: Gammetuft, som foregående. 40 m NV for fornminne 1 er:
Fornminne 4: Samling av uregelmessige steinsetninger av uviss art.
19 m NNØ for dem og helt inn til torvgjerdet:
Fornminne 5: Steinkrets, rund, 4 m i diameter, av hodestore steiner, og med 0,3 m høg forhøyning innenfor. Det må være en grav. Herfra er det 125 m mot N til flomål.
Terrengbeskrivelse
Øya er for det meste lyng- og gressbevokst med kort vegetasjon. Oppover øya, rundt det høyeste punkt, er det strekninger med vitrings- og blokkmark, og langs kysten av øyas østre del er det nakne klipper. Gårdsgrunnen i V og innmarka i NV har høgt, frodig gress. Trær og busker fins ikke. Øya har et meget rikt fugleliv, især hekker utallige måker. Utsyn mot fastlandet i N, i NNV Krampenes, i Ø, S og V Varangerfjorden.
Orientering
På øyas høgste punkt er et (nå veltet) trigonometrisk punkt. Punktene er orientert ut fra dette.
Lokalitet
Lille Ekkerøy

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Steinring
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnets art
Gammetuft
Antall
3
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Svinvær, 69,  1 i Rødøy,  Nordland
Består av:
Steinsetning

Antall
1
Datering
jernalder
Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Grav. Ca. 2 m i diam., steinring med mellomstore og store stein. En stor stein i nordenden av steinringen, ca. 1 m lang (Ø-V) og 65 cm høy.
Litteraturhenvisninger:
Brev fra Utheim 1957/195 a-b
Terrengbeskrivelse
På ei skjellsandslette (overgrodd med gress), mellom bergknauser. Ei N-S gående gressslette. Utsikt over Vestervåg mot SV.
Orientering
Ca. 1,5 m.o.h, ca. 80 m fra sjøen (N for Vestervåg).
Lokalitet
Vestervåg

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
?

Fornminnefelt     

Sted:
Innersund, 21,  2 i Vikna,  Nord-Trøndelag
Består av:
Gravrøyser, Steinsetning

Antall
3
Datering
Vikingtid
Fornminnebeskrivelse:
Samling fornminner, bestående av 2 røyser og 1 steinsetning. I VSV-kant av topplatå på berghaugen:
Fornminne 1: Rundrøys av middels stor til stor bruddsein og enkelte rundkamp. Relativt klar markering. Tydelig i terrenget og lett synlig på avstand. Avflatet profil. Hele midtpartiet virker gjennomrotet med flere mindre groper. I VSV-delen av røysa, grop med oppmurt sidekant (diameter 1 x 1 m, dybde 0,5 m). Oppmuring trolig fra nyere tid. I S-kanten en større steinhelle (diameter 0,6 m, tykkelse ca 0,1 m). Lyng- og mosebevokst. Mål: diameter 10 m.
23 m SØ for fornminne 1, i S-kant av topplatået og 15 m V for grensemerke mellom gårdene til Normann Sund og Rolf Sund:
Fornminne 2: Steinsetning av kuppelsein. Seinsetningen består av 10 kuppelsein, hvorav 6 danner en tilnærmet rund sirkel. Steinene har en gjennomsnittlig diameter på ca 0,5 m. Klart markert, tydelig og lett synlig. Steinene er overvokst med lav. Mål: diameter ca 4,5 m, høyde inntil 0,9 m.
33 m SV for fornminne 2, på lavereliggende bergterrasse:
Fornminne 3: Tilnærmet kvadratisk røys av middels stor til stor bruddstein og kampesein. Overgrodd markering, men tydelig og lett synlig. Midtpartiet virker omrotet, og stein med svært varierende størrelse ligger om hverandre. Lyng- og mosebevokst. Mål: diameter ca 5 m, høyde 0,6 m.
2 m SSV for røysa ligger en samling steinblokker.
Utstrekning
Ca 60 m N-S, 30 m Ø-V.
Foto
Film 1412, bilde 33, 34, 35.
Terrengbeskrivelse
Rund berghaug som i SV-N skrår ned til myrområder og i S ned til smal ØNØ-VSV-gående åkerteig. Fin utsikt i alle retninger med Ofstadgårdene i SØ og Kvalfjord i V.
Orientering
200 m N for Ø-ligste bekkeutløp fra innsjøen Lonet. 170 m Ø for bekkeutløp i en bukt N for liten halvøy.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Røys
Antall
2


Fornminnefelt     

Sted:
Ramstad, 66,  2 i Vikna,  Nord-Trøndelag
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetning. Ifølge Odlaug Valø besto den av 4 - 5 steiner som sto i ring. Steinene var store og avrundet i formen. Sverre Valø gravde ut jorda under seinen i håp om å finne noe, men uten resultat. Først et lag jord, deretter hvit sand og til sist blankt berg. I dag sees der kun berg. Ingen rester etter aske eller kull.
Tradisjon
Odlaug Valø kan huske at de som unger lekte ved steinsetningen, men de gamle likte dårlig at barna rotet i jorda rundt steinene. Hennes bestemor fortalte at det var funnet "mannebein".
Terrengbeskrivelse
I SV går dyrket mark i N-S-retning. I N gårdens (66/2) driftsbygning. i S sees en liten potetåker. I Ø og SØ sees fjell. Mesteparten av utsikten mot V og NV sperres av gårdens (66/2) våningshus.
Orientering
1 m SØ for våningshuset på Ramstad (66/2).
Lokalitet
Sandhaugen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Lahppoluoppal, 18,  9 i Kautokeino,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetting - mulig ildsted, ca 100 cm x 40 cm. Ikke trekull i prøvestikk. Overgrodd av lyng og mose.
Terrengbeskrivelse
Flatt, mye stein i bunnen. Bevokst med bjørkekratt.
Orientering
40 m Ø for huset, 4 m N for gårdsveien, 13 m SØ for vannkummen.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
eldre enn 100 år

Fornminnefelt     

Sted:
Ansnes, 87,   i Hitra,  Sør-Trøndelag
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: "... skal være en båtformet stensetning" V.O. top.ark. Innberetning Th. Petersen 1909. Området grundig gjennomtrålet. Ikke gjenfunnet ved registreringen 1968-69. O.E.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Svartskog, 44,   i Alta,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetning. 7,5 m Ø-v, 1,5 m N-S. Steinene er lav og lyngbevokste.
Terrengbeskrivelse
Gammel strandterrasse. Slak helling mot sjøen i NNV. Lyngvegetasjon.
Orientering
30 m N for skogkant.
Lokalitet
Svartskog

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Ulven øvre, 27,  1 i Inderøy,  Nord-Trøndelag
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
3 runde gravhauger. Den VNV-ligste uklart markert, de to andre noe klarere, og også lett synlig i terrenget. De er hovedsakelig bygget av sandmold, iblandet mindre stein. De to største har avrundet form, den tredje, som ligger lavest i terrenget, er til dels uregelmessig pga nokså store ødeleggelser.
Fornminne 1: VNV-lige haug. Avflatet topp, skrår svakt mot V med en grunn liten grop. Gressbevokst. Mål: diameter 13 m, høyde 1 m.
4 m Ø for fornminne 1:
Fornminne 2: Midtre haug. En grunn, ca 2 m i diameter grop i toppen. Også en liten, avlang fordypning på N-lig kant. Gress-og mosebevokst, med gran og einer rundt haugen. Mål: diameter ca 16 m, høyde ca 2 m.
622 m SØ for fornminne 2:
Fornminne 3: Rundhaug, med en ca 3 m i diameter grunn grop i toppen. I NØ-side en inngravning med diameter ca 2 m, dybde ca 1 m. Gressbevokst med grantrær på og rundt haugen. Mål: diameter ca 14 m, høyde ca 2 m.
Ca 40 - 45 m ØSØ for fornminne 3, ligger en noe merkelig, nokså uoversiktelig steinsetning. Kan være rester av en gravrøys, eller muligens en noe nyere hustuft. Fornminne: Muligens ikke igjenfunnet gravhaug. Før 6.12.1886 ble det i en haug funnet del av sverdgrep, skjoldbule og ubrente knokler. Det kan være en av de registrerte haugene på gården.
Rostad (Ungdomsheim) og Markagjerdet av Ulven 26/1 og 27/3 registreringsnr 1073 A 6, X5, se beskrivelse under samme bruk, registreringsnr. 1073 A 6, R2.
Utstrekning
Orientert VNV-ØSØ lengde ca 70 m, bredde ca 16 m.
Litteraturhenvisninger:
Årbok 1929 for Nord-Trøndelag Historielag, s. 68.Møllenhus, K.R.: Inderøyboka II, s. 32.
Terrengbeskrivelse
SV-lige del av et SV-NØ-gående skogkledt høydedrag (berg). Heller i S og SØ mot sjøen. Hovedsaklig granskog, med mose og gress i bunnen. Flott utsikt i V, S og Ø.
Orientering
Ca 45 m NV for uthusbygningen.
Lokalitet
Storhaugen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
3
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
Gran søndre (Aunet), 104,  2 i Inderøy,  Nord-Trøndelag
Består av:
Gravhaug Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Rund gravhaug, til dels klart markert, særlig i Ø. Tydelig i terrenget. Til dels bratte sider med avflatet topp. I V-SV-lige side en grunn fordypning. Den avflatede toppen muligens nyere dannet. Bygget av jord, med kuppelstein av ulik størrelse (ikke synlig stein). Gresstorvdekke, med noen løvtrær. Mål: diameter ca 10 m, høyde ca 1,5 m.
7-8 m lenger Ø og lavere i terrenget har der vært en steinsetning, bygd av mindre flyttblokker og kuppelstein. Fjernet i løpet av de siste 50 år, den siste under veiarbeide i 1973. Den hadde oval form, ca 12 m i tverrmål. Usikkert fornminne.
Litteraturhenvisninger:
Topografisk arkiv: Registrering ved Gaustad og Christensen 1955.
Terrengbeskrivelse
S-brinken av høyden med gården, lavereliggende i forhold til høyden i NV og SØ. Bratt skråning i S. Dyrkamark, gårdstun.
Orientering
45 m VNV for V-enden av suebygningen på gården.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravhaug
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnefelt     

Sted:
, 23,  4 i Kåfjord,  Troms
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetning, oval, klart markert, tydelig i terrenget. Bevokst med litt mose og starr. Lengde NØ-SV ca 2,0 meter, bredde NV-SØ ca 1,75 meter. Høyde inntil 0,2 meter, bredde 0,3 meter. Bygd av små og mellomstore stein. Oppmurt med mulig åpning i VSV, bredde ca 0,25 m.
Moderne ildsed 0,5 m ØSØ for steinsetninga.
Terrengbeskrivelse
Gammelt elveleie bevokst med mose, starr og en del older ogeiner.
Orientering
Ca 60 m SSØ for våningshuset på 22/44, ca 90 m SV for RV 33.
Lokalitet
Nuorejohksuok

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, 30,   i Sør-Varanger,  Finnmark
Består av:
Gammetuft Hustuft Steinsetning Teltring Hustuft


Fornminnebeskrivelse:
(R7:k1-k8) Fornminne 1: Gammetuft, østsamisk. Tufta er klart markert, 5x5mSV-NA, med steinsette, utflytande vollar - inn til 0,4 m høge. Tufta er tilgrodd med lyng, og det går ein gammal sti gjennom (retning SV-NA). Tufta er ujamn inni og er neppe meir enn 200 år.
2,5 m V for V-hjørnet av fornminne 1:
Fornminne 2: Tuft etter uthus?, østasamisk? Rektangulær steinsetting, 3 x 2,5 m N-S. Fornminne 2 er avgrensa av hovudstore stinar lagt med jamne mellomrom (tydeligast i S, A og V). Høgde inntil 0,3 m. Tilgrodd innvendig med lyng.
1/2 m SV for fornminne 2:
Fornminne 3: Steinsetting, østsamisk? Hesteskoforma oppmuring med grop i midten 2 m i diameter. Oppmuringa er 0,4 m høg og har ei opning i NV. Gropa er 0,1-0,2 m djup. Fornminnet består av hovudstore og større rullesteinar, og er noko utrast i SV. Fornminnet kan opprinnelig ha vore rund eller kvadratisk.
Like SV for fornminne 3:
Fornminne 4: Mulig tuft etter uthus, østsamisk? Rektangulær forsenkning, 5 x 3,5 m N-S og inn til 0,7 m djup. Lyngvakse inni. Tufta kan også vere ei båtstø eller etter eit naust.
6 m ANA for fornminne 1:
Fornminne 5: Teltring (hustuft), østsamisk? Oval steinsetting, noko uklart markert, 5,5 m x 4,5 m NA-SV, beståande nev- og hovudstore samt større steinar. Nedgrave 0,1 m. 0,5-1 m brei voll, som er om lag 0,1-0,3 m høg. Steinar synlig i midten (mulig eldsad). Tilgrodd med lyng inni og utafor. Fornminne 5 minner om fornminne R4:k3.
Like inntil fornminne 5:
Fornminne 6: Ein tilsvarande teltring (hustuft), østsamisk? Denne er meir teltringaktig enn føregåande. Eldstad NA for sentrum. Utydelig voll. To smårøyser N-NA for fornminne 6. Lynggrodd.
15,5 m N for fornminne 6:
Fornminne 7: Hustuft, østsamisk? Rektangulær nedgraving, 5 x 4,5 m NNV-SSA og 0,1-0,2 m djup. Relativt svakt markert. Tydelig voll i A 0,7 m brei og 0,2 m høg. Tufta er lynggrodd inni og langs vollen i S.
3 m ANA for fornminne 7:
Fornminne 8: Ei tilsvarande hustuft, men tydeligare markert, 5 x 3 m ANA-SSV, og nedgrave 0,2-0,3 m. Vollen er 0,2-0,3 m høg og om lag 1 m brei. Fornminne 7 og fornminne 8 liknar R4:k1 og K2.
I eit nakent rullesteinsområde 3 m NV for fornminne 5 og fornminne 6 er det ei forsenkning, 3,5 x 1,5 m NNV-SSA og 0,4 m djup. I rulleseinsområdet mellom fornminne 1 og fornminne 8 er det fleire mulig kulturminne.
Odner nemner ei tuft 100 m NA for labyrinten. Området her heiter Dagamohka (Bakbukta). Frå denne går det ein rydda sti til eit oppkomme, som Odner også nemner. Tufta ligg 20-30 m NV for fornminne 6 og er ei mulig gammetuft av relativt ny dato. Den grop som Odner nemner finst inne i tufta, har muligeins samanheng med krigsaktivitetar under 2. verdskrig. Gropa kan ha vore ei skytestilling.
Kulturminne - ikkje registrert Det blei også påvist ei rekke nyare tids tufter (sannsynligvis 1900-tals; nokon med syllsteinsmurar) og groper, og enkelte skytestillingar fra 2. verdskrig. Ingen av desse blei detaljregistrert, men ein kan spesielt nemne tufta (med syllsteinsmur) på Kariko, like S for langbua og tuftene V for Gaia Bækø sin laksegamme, og ei rund skytestilling/utkikspost på berget SV for Øverberget, like ved stein til "Russekirka". Sistnemnte minner om ein offerring, men er eit minne etter krigen. Eit stykke N for "gammetufta" i Dagamohka, finst det ei fleire titals meter lang oppmuring, sannsynligvis eit skyteskjul.
Litteraturhenvisninger:
Saksnr.: 94/009652-11.
Foto
Fylkeskonservatoren i Finnmark: svart/kvit film nr 124/95 og 125/95.
Terrengbeskrivelse
Området er gressvakse med nokre vidjer i SV.
Orientering
Ligg 35 m ASA for labyrinten på eit lynggrodd parti i nedre del av rullesteinsområdet, vest for Paskori.
Lokalitet
Holmengrå

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
etterreformatorisk

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Teltring
Antall
2
Datering
uviss

Fornminnets art
Hustuft
Antall
2
Datering
samisk jernalder

Fornminnets art
Hustuft
Antall
2
Datering
etterreformatorisk

Fornminnets art
Gammetuft
Antall
1
Datering
etterreformatorisk

Fornminnefelt     

Sted:
, 6,   i Porsanger,  Finnmark
, 5,   i Porsanger,  Finnmark
Består av:
Hustuft Grop Grav Steinsetting Gravrøys Bogastille


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1-18: Tuftefelt vest for Polmasjok: Her er flere tufter enn registrert tidligere. 5 på vestsiden av veien, som deler feltet. En ligger like vest for veien og en som ligger ovenfor derigjen, er delvis ødelagt (skadet). Øst for veien ligger det 13 (11 sikre) hustufter og en grop. Tuftene ligger på og mellom strandvoll på om lag 12 m over havet og strandvoll 14-15 m over havet. Gropen ligger lengst øst. Langs (og lenger øst for tuftene) strandvollen 12 m over havet liger det synlige avslag og kokstein heile vegen fram mot gjerdet. Dette gjelder også for de åpne flekkene ovenfor. 4 prøvestikk 10-20 m vest for gjerdet var alle funnførende (avslag og kokstein). Avslaga er utelukkende av kvarts og relativt grovkorna kvartsitt (bipolar teknikk).
Grop oppe ved gjerdet: Rund-kvadratisk nedgraving i strandvollen.
Grav 1: 5 meter sør for portstolpen til gnr M60: oval - uregelmessig forsenkning bestående av liggande flate heller under lyng, mose og lav. Kan være forstyrret (nedsunken).
Området på overside gardsveg til M60: I den vestre delen av området ligger det spredte avslag over hele sletten. I øst, mot brinken, ligger det 3 mulige tufter, to er skadd. Hele dette området er sterkt rasert ved kjøring etc.
Steinsetting/eldsed: 4 m sørsørøst fra vei og 40 m østnordøst for krysset til hovedvei: 1,20 x 1,26 m kvadratisk - uregelmessig steinsetting. Bestående av hodestore stein, de fleste synlig i dagen: Delvis tilgrodd med lyng, bjørkekratt i bakkant. Kulturminnet ligger på en nordøst-sørvest gåande strandvoll/terrasse.
Generelt om området vest for Polmasjok: Svært mange sår i området. Virker som mye av disse skyldest en gravemaskin som har leitet etter gode masser. Kjørespor på kryss og tvers. Det finnest med stor sannsynlighet flere kulturminner/kulturlag her.
Ovenfor- og nedafor veien som går ut til hovedveien (sør for Polmasjok), er det flere kulturspor. Disse ble ikke registrert.
Mulige gravrøyser på eiendom M60: 3-9 ovale, runde eller rektangulære røyser bestående av hodestore steiner. Flere er helt tilgrodd med lyng, noen ligger åpen eller delvis åpen. Røysene ligger mellom strandvollen ovenfor (bak) terrassekante, ca 11-12 m over havet, og på østsiden av gjerdet. Området er lynggrodd. Noen av røysene er sannsynligvis stein-rydninger. Det har i alle fall vært dumpet steiner her (eller rotet til). M60 er et fint lite gjenreisningsanlegg.
Grav 2: 7 m sørsørøst for gårdsvei til M60 og 35 m østnordøst for krysset: 2,5 x 1,5 m SV-ANA. Vises som et 0,2 m dyp søkk, tilnærmet ovalt. Ca 12 synlige større enn hodestore stein. Noen steiner ligger utenfor på nedersiden. Graven virker forstyrret. Graven ligger på toppen av strandvoll, lynggrodd, på samme voll som grav 1.
9 m øst for grav 2, hustuft 14. 5,8 m x 3 m ANØ-VSV, indre mål, svak forsenkning med antydning til voll 0,10 - 0,20 m dyp. Ligger inn til fot av strandvoll. Bjørkekratt i venstre hjørne, ellers lyngkledd. Tuve i sør.
4 m østnordøst for tuft 14 en oval tuft 16, 6 x 5 m ytre mål ANA-VSV. To prøvestikk (letta på torven) i østenden avslørte deler av ildsted og avslag. Kvartsmødding i fremkant. Tufta er en tilsvarende forsenkning som tuft 14 og 15.
3 m østnordøst for T16 ligger T17. Kvadratisk med rund forsenkning 4,5 m. I diameter ANA-VSV, noe dypere enn de foregående. Skade i sør. Mødding i fremkant.
2,5 m østnordøst for T17 ligger T18, en mindre svakere forsenkning med bjørkekratt i midten.
Avslag som ble funnet i prøvestikk, ble lagt tilbake.
Generell terrengbeskrivelse av området vest for Polmasjok. Hellende lynggrodd slette med strandvoller i alle nivå. Krattskog her og der. Området er avgrensa av sandvoller i nord.
System med bogastille sørøst for mindre grustak. Bogastilla ligger på toppen og langs med av den øverste terrassen/strandvollen.
De ligger orientert mot sørøst. Det kan være flere lenger sørvest. Ikke detaljregistrert. De er omtrent 2-2,5 m i diameter, hesteskoforma, 0,30 - 0,40 m høy, bestående av større enn hodestore steiner. Strandvollen er omtrent vegetasjonsfri der bogastilla ligger.
Grav/grop 1: 4 m nord nordøst for veien ned til grustaket og Veidneset og 50 m østsørøst for krysset til riksveien. Grava er orientert ANA-VSV, 2 x 1 m med 1 m brei voll usammenhengende (0,10-0,20 m høy). Graven er 0,5 m dyp. Graven ligger på en kupert lynggrodd strandvollslette, graven virker forstyrret. En del synlige stein. En større stein stikker opp i vest-enden. Området nordvest for grava er forstyrret. Søppel i bunnen av grava.
Grop 2: 120 m østsørøst for forrige grop og 7 m nordnordøst for veien til grustaket. En noe tilsvarende grop, noe grunnere, urørt med en liten bjørk inni.
Foto
Film 51/96, 1-13, Fylkeskonservatoren i Finnmark.
Lokalitet
Veidenesområdet

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
9
Datering
uviss

Fornminnets art
Grop
Antall
2
Datering
uviss

Fornminnets art
Grav
Antall
3
Datering
uviss

Fornminnets art
Hustuft
Antall
18
Datering
steinalder

Fornminnets art
Bogastelle
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, 14,   i Nordkapp,  Finnmark
Består av:
Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetting. Oval mot rektangulær steinsetting av flate heller. NS orientert. Steinene er hodestore og større og er delvis overgrodde. Ved prøvestikk fantes tre under torv og rett over sand/grus. 1,8 x 2,80 m.
Terrengbeskrivelse
Lyngbevokst terrasse rett opp for elvedelta.
Orientering
Ca 30 m vest for Fisketindelva på terrasse vest for gressområde omkring elva.
Lokalitet
Vesterpollen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
etterreformatorisk

Fornminnefelt     

Sted:
, 14,   i Nordkapp,  Finnmark
Består av:
Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetting, NS orientert, oval, mer uregelmessig form enn reg. nr 1. 2,40 m x 3,60 m. Ingen funn ved prøvestikk.
Terrengbeskrivelse
Lyngbevokst terrasse.
Orientering
På terrasse ca 30 m vest for registrering nr 1.
Lokalitet
Vesterpollen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
etterreformatorisk

Fornminnefelt     

Sted:
, 11,   i Nordkapp,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetning, tilnærmet rund av flate heller, 1,8 x 1,7 m.
Terrengbeskrivelse
Lyngvokst terrasse med partier hvor vegetasjonen er borterodert.
Orientering
18 m N for fjellkant og 1 m øst for skrent ned mot slette ved sjøen.
Lokalitet
Veidnes

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
, 11,   i Nordkapp,  Finnmark
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetning, rektangulær av flate heller 2,35 x 2,0 m.
Terrengbeskrivelse
Terrasse med strandvoller, hvor vegetasjonen av lyng er delvis borterodert.
Orientering
40 m NV for skrent ned mot sjøen og 60 m fra fjellvegg. 90 m Ø for profilmarkør 13520.
Lokalitet
Veidnes

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Husjorden, 6,   i Lødingen,  Nordland
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinoppmuring, delvis oval, orientert Ø-V, vises som en steinmur i den nedre/V-enden. Muren har form som en D. Terrenget innafor muren er mye høgere enn området omkring. Det kan virke som om muren er bygget for å holde jorda på plass, uvist av hvilken grunn. Det er altså et slags jordplatå, men i øvre kanten går platået inn i bakken under. Platået er frodig og bevokst med div. grønnplanter. Det er topp midt på. Mål: X 6 m, største høyde på "muren" 0,5 m i SV-enden. Steinene er også omkring 0,5 m i diameter.
Foto
Farge: Filmnr 2, fotonr 17 Fotograf: Marianne Skandfer
Terrengbeskrivelse
V-hellende gammel innmark bevokst med bregner, tistler og gress, samt småbjørk.
Orientering
Ca 25 m NNV for nakent berg sør for bekkeosen. Midt under og V for høgspentlinje, og ca 10 m fra flomålet rett nord for ytterste punkt på Røyrnes.
Lokalitet
Røyrnes

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
middelalder

Fornminnefelt     

Sted:
Lonkan, 4,  19 i Hadsel,  Nordland
Består av:
Hustuft Steinsetning

Antall
2

Fornminnebeskrivelse:
Kulturlandskapstype: Sjøsamisk.
Lengst i N:
Fornminne 1: Hustuft, "Steingamme", orientert NØ-SV. Vises som en hesteskoformet voll i terrenget med en grop .... voller. Voller er bygget opp av jord og steiner opptil 1 m i diameter. Åpning i SV. I bakkant er vollen i høyde med skrea. Gress, mose og bringebærris vokser på kulturminnet. Inni tufta ligger det en del stein som sannsynligvis er trillet ned fra vegger. Godt synlig i terrenget. Mål: 5 x 4 m. Max vollhøyde 0,6 m i NV. Dybde 0,6 m i NV. Dybde 0,6 m, vollbredde 1,0-1,3 m.
Ca 3 m mot SV:
Fornminne 2: Steinmur, orientert NØ-SV. Usikker funksjon, men muren har "terrenghøyde" på NV-siden, mens det er opptil 0,5 m ned på SØ-siden. Muren var mye overgrodd, og dette pluss mye bringebærris gjorde den lite tydelig i terrenget.
Ca 9 m mot S:
Fornminne 3: Hustuft, orientert N-S, avtegner seg som en oval forsenkning i bakken med en lav voll omkring. En del stein i vollen. Gress og geitrams skjuler kulturminnet. Mål: 6,5 x 4 m, dybde 0,5 -0,6 m dypest i i N. Vollhøyde 0,2-0,3 m, nesten ingen voll i N og S.
Tradisjon
Eierne av huset på Åselva mente å ha hørt at det hadde bodd folk der på 1920tallet. Gunvald Krei, Kaljord (f. 1928), som viste om beboerne på R3 hadde ikke hørt at dt skulle ha bodd folk her. Derfor trodde han at det måtte være gammelt.
Terrengbeskrivelse
S-hellende storsteinet skredrifte ved fjellfoten. Småvokst bjørkeskog på sia av skredrifta.
Orientering
21 m nord for Nordligste Nordbotnelv der elva skjærer seg i gjennom den nederste terrassen. En nerkant av storsteinet skredrifte ca 4 m over havet.
Lokalitet
Nordbotn/"Rismålsvatnelva"

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Hustuft
Antall
2
Datering
Etterreformatorisk tid

Fornminnefelt     

Sted:
Nordnes, 39,  7 i Lyngen,  Troms
Består av:
Steinsetting

Antall
1
Datering
eldre enn 100 år
Fornminnebeskrivelse:
Kulturlandskapstype: Bofast.
Fornminne: Steinoppbygging/steinsetting, kvadratisk bygd opp av tilhuggede steiner opp til 1,7 m lang x 0,5 x 0,3 m. Mål: 1,7 x 1,7 m og 0,4 m høg. Oppbyggingen virker utrast i S-enden. Einerbevokst. Godt markert, men ikke så godt synlig pga vegetasjonen.
Tradisjon
Enok Isaksen, Astrid Steinnes og Nils Isaksen visste om steinsetningen, men hadde ikke hørt hva det var for noe. Nils Isaksen forteller at lenger utover fjorden lå det tidligere en hvile/heller kalt råssekjerka, men den blei sprengt bort av veien. Registratorenes kommentar: Kan stedsnavnet Gatteln være en fornorsking av de samiske Gaddi/Gadde, altså et landgangssted forstørre båter?
Terrengbeskrivelse
Fuktig område mellom skrent og bakke i V. Bjørk, older, einer og bregnebevokst.
Orientering
Rett N for en ganske stor stein og ca 15 m fra skrenten mot E6, midt på parkeringsplassen.
Lokalitet
Gattelberget

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
eldre enn 100 år

Fornminnefelt     

Sted:
Lødingen Prestegård, 28,  1 i Lødingen,  Nordland
Består av:
Steinkonstruksjon Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1: Steinoppmuring i inngang til hule. To parallelle steinmurer mellom loddrette bergvegger (bergkløft). Innenfor den innerste steinmuren er det en hule. Utenfor den ytterste muren er det murt opp en steinplattform noe lavere enn terrenget innenfor. Kløfta er sørvendt. Mål: Steinplattformen: lengde 2,70, bredde 1,10 m, høyde 0,4 m. Ytterste mur: lengde 2,50 m, bredde 0,4 m, høyde 0,3 m. Innerste mur: lengde 2,50 m, bredde 0,4 m, høyde 0,6 m. Hule: lengde x bredde = 3,40 x 1,10 x 1,40 m. Avstand mellom murene ca 3,5 m. Mellom murene er det torv med gress. Ungbjørk midt i. Hula er naken med litt torv og sand i bunnen. Kan være fundamentet til et uthus.
Fornminne 2: Firkantet "steinfundament" inntil en på høykantstående smal og avlang stein. Lengde x bredde 3,40 x 2,50 m, høyde 0,4 m. Steinens mål: lengde 3,60 m, høyde 1,0-1,7 m, tykkelse ved rota 0,3-1,0 m. Fundamentet er bevokst med litt mose. Mulig fundament til et uthus.
Foto
Dias: filmnr 1/97, fotonr 26-30. Fotograf: O. Mikkelsen.
Terrengbeskrivelse
Sørvendt li som går over i bratte stup, med mye berg i dagen og rasur under bratthengene, bevokst med bjørk, noen furuer og lyng.
Orientering
Ca 150 m VSv for øverste hus i Fenes (huset øverst i NV) og ca 50 m N for kraftledningsstolpe.
Lokalitet
Feneset

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Steinkonstruksjon
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
, 77,  9 i Balsfjord,  Troms
Består av:
Steinsetting

Antall
3
Datering
uviss
Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1: Steinsetting, kvadratisk form, ca 2 x 2 m. 4 store steiner danner høyde 0,20 m - 0,47 m. Mindre seiner ligger inni. Molteblomster vokser rundt.
Ca 40 m NV for fornminne 1:
Fornminne 2: Steinsetting, kvadratisk i formen, samme størrelse som fornminne 1, dvs. ca 2 x 2 m, høyde 0,15 - 1,15 m, inni høyde ca 0,65 m. tydelig oppmurt, mosegrodd inni.
Fornminne 3: ????
Foto
SV/HV: filmnr 1, fotonr 5-8 Dias: filmnr 1, fotonr 7-12 Fotograf: Line M. Skum
Terrengbeskrivelse
Myrlendt terreng, blandingsskog (furu, bjørk).
Orientering
R1 ca 42 m NØ for hytte 7.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
3
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, 16,  1 i Nordkapp,  Finnmark
Består av:
Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetting, rund, bygd av hodestore stein og heller. Bredde 0,80 m, høyde 0,20 m. R1 ligger 2 m fra vannkanten i det NV hjørnet av Laukvikvatnet.
Vurdering: Punktfestet til hytte vil komme i direkte konflikt med R1. Ei hytte ved Laukvikvatnet vil føre til mer trafikk i området som øker faren for slitasje på kulturminnene som ligger svært sårbart til i det åpne landskapet. I området Ø-siden av Laukvikvatnet ble det også observert kulturminner som ikke ble registrert pga dårlig sikt.
Terrengbeskrivelse
Gammel rullesteinsvoll, vegetasjonen konsentrerer seg rundt selve Laukvikvatnet med lyng, det øvrige av rulleseinsvollen er uten vegetasjon.
Lokalitet
Vestsiden av Laukvikvatnet

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
, 16,  1 i Nordkapp,  Finnmark
Består av:
Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
50 m SV for R1, samme sak, samme gnr.:
Fornminne: Steinsetting, oval steinring av hodestore stein og heller orientert NV. Lengde 5 m, bredde 3 m. I midten ligger det to store heller. Steinene ligger med 0,20 - 0,30 m avstand.
Terrengbeskrivelse
Gammel rulleseinsvoll, vegetasjonen konsentrerer seg rundt selve Laukvikvatnet med lyng, det øvrige av rulleseinsvollen er uten vegetasjon.
Lokalitet
Vestsiden av Laukvikvatnet

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
, 8,   i Vardø,  Finnmark
Består av:
Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetting. Steinsettingen er dårlig markert, oval, orientert N-S. Lengde 1,20 m, bredde 0,60 m. Steinene ligger noe "uryddig", i S er det heller og i N står to steiner opp.
Terrengbeskrivelse
Svak hellende lyngbevokst skråning.
Lokalitet
Kramvikdalshøgda

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
steinalder

Fornminnefelt     

Sted:
, 13,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Steinsetting Torvhaug


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsettinga er overgrodd, men tydelig markert med voll. Formen er en halvsirkel med synlige stein i midten og i den nordvestlige delen. Bredde N-S 4 m (ytre mål), indre mål 3,10 m. Vollbredde 1,50 m. Minnet ligger ca 10 m fra traseen.
A. Johnskareng 05.09.1997: Km1: Steinsetting, lyngvokst, bueformet steinoppmuring, 4 x 2,2 m ytre mål, høyde opptil 0,4 m. Hodestore stein, noen også større.
25 m NØ for Km1:
Km2: Torvhaug, rund, diameter 2,9 m, høyde 0,4 m.
7 m NNV for Km2:
Km3: Steinsetting, bueformet 2 x 1,3 m, høyde opptil 0,3 m. Hodestore og litt større stein.
Terrengbeskrivelse
Ligger på strandterrasse som skrår nedover mot V. Lyngbevokst strandterrasse med vierkratt mot S og SØ. A. Johnskareng: Svakt skrånende terreng medlyng, vier og bjørk.
Orientering
750 m N for R98, ca 800 m NV for telekiosk. A. Johnskareng: R1, Km1 ligger 40 m SSV for stolpepar 77.
Lokalitet
Aksla v/Sollnesfjellet

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
middelalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Torvhaug
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
, 13,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetting, oval, godt markert, men overgrodd. Lengde 1,7 m. Bredde 1,5 m, høyde 0,20 m.
Terrengbeskrivelse
Lyngbevokst strandvoll.
Orientering
200 m V for Høvikvegen, 650 m NNV for krysset R98 - Høivikvegen.
Lokalitet
Ylihaakinpari

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, 77,  9 i Balsfjord,  Troms
Består av:
Steinsetting

Antall
1
Datering
uviss
Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetting

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
, 20,   i Sør-Varanger,  Finnmark
Består av:
Steinsetning

Antall
2
Datering
uviss
Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1-2: Steinsetninger, derav to jevnt runde røyser, den ene med krater.
Lokalitet
Ryengkrysset

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2


Fornminnefelt     

Sted:
, 7,  17 i Sør-Varanger,  Finnmark
Består av:
Steinsetting

Antall
1
Datering
metalltid, tidlig
Fornminnebeskrivelse:
Det ble registrert to tidlig metalltidsboplasser og en steinsetting ved elveleiet.
Fornminne: Videre ble det registrert et steinkammer ved et lite høydedrag inne i skogen. Området ligger 60 m Ø fra en St-Hans bålplass ved et lite nes ved elvekanten. Kulturminnet ligger ikke langt fra den andre tidlig metalltidsboplassen ca 70 m NØ. Området med steinkammer er bevokst med bjørkeskog og skogbunnen er steinete med lyng og mose. Seinkammeret er anlagt med hodestore steiner i et rektangel på 1,20x0,50 m, det følger også noen få større steiner på den ene langsiden i vest. Kammeret er orientert N-S. Det ble foretatt et lite prøvestikk i selve steinkammeret, men det ble ikke gjort funn av kulturlag, stakk ikke så dypt for å unngå for store skader i kulturminnet.
Det ble for øvrig foretatt en mengde med prøvestikk langs elvekanen og inne i skogsområdene og jordbruksområdene (se plantegning 1:1000). Det var mange prøvestikk hvor det ble funnet koks/trekullrester, teglstein og plankerester, spor etter de siste hundre års aktiviteter i området. Enkelte groper, rusten jern og tykke lag av koks rett under torv kan også muligens være rester etter 2. verdenskrig.
Funn:
5 Kvartsavslag 1 mulig keramikkbit? 3 stk. tekstilkeramikkbiter, prøvestikk A 2 stk. kvartsavslag, prøvestikk B 2 stk. kvartsavslag og trekullbiter, prøvestikk C
Foto
Bilde 7-15
Terrengbeskrivelse
I det aktuelle området av Neidenvassdraget hvor utkastet til reguleringsplan er foreslått, består området av hovedelv, sideelv, tjern, utmark, skogbruksområder og jordbruksområder med spredt bebyggelse. I den øvre og nordre delen av det aktuelle området er det et våtmarksområdet hvor Neidenelva har gravd ut en kjos hvor det i dag foregår fiske om våren. Videre nedover elva er området preget av krattskog ved elvekanten og spredt bebyggelse innover terrenget hvor størsteparten av området en gang har vært dyrket mark. I området rundet E6 og selve Skoltefossen er det krattskog ved elveleiet og litt større skogvekst innover området med enkelte små myrer. Rett NØ for brua ved E6 er det anlagt rasteplass og busslommer som skjærer innover i terrenget.
Orientering
Det aktuelle området ligger ved den delen av Neidenelva hvor laksen står i fossestryk og kulper og området brukes mye til stang-fiske og det tradisjonelle Kapala fisket.
Lokalitet
Bakkejord

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
metalltid, tidlig

Fornminnefelt     

Sted:
Leiknes, 42,  30 i Lenvik,  Troms
Består av:
Steinsetning

Antall
1
Datering
uviss
Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Rektangulær steinsetning.
Lokalitet
Vakkerlia

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
, 15,  6 i Hammerfest,  Finnmark
Består av:
Tuft Steinsetting Torvoppbygning


Fornminnebeskrivelse:
Kulturlandskapstype: Sjøsamisk kombinasjonsdrift.
Fornminne 1: Tuft etter båtnaust, ligger 2 m NV for eksisterende rødt båtnaust. Er 3 x 3 m i diameter, har utflytende voll i øst.
4 m NV for fornminne 1:
Fornminne 2: Tuft, ytre mål er 5 x 5 m, indre mål er 3 x 3 m. Virker gammel, men er svært ildtuebevokst.
27 m NNØ for fornminne 2:
Fornminne 3: Tuft, 6 x 6 m i ytre mål, 3 x 4 m i indre mål. Ildtuebevokst med utflytende voll i SV og Ø.
NV for veg til Klokkerøya, ca 210 m SV for RV 94. Ligger 7 m S for myrtjern. Knausen avgrenses i Vog S av myr:
Fornminne 4: Steinsetting. Omkrets ytre: 3,5 x 3,5 m, indre: 2 x 2,5 m. Høyde 50-70 cm. Godt synlig i terrenget. Utsikt mot Tyven rett bak.
60 - 70 m S for fornminne 1, ligger rett på berg:
Fornminne 5: Steinsetting. Ytre diameter er 4 x 3 m, indre diameter er 2 x 3 m. Den er oppmurt. Bevokst med lyng og dvergbjørk. Noen har kjørt over ringen med terrengmotorsykkel. Knausen som ringen ligger på er ikke plan, ringen er derfor bygd opp, spesielt i den østlige delen er det flere lag, 60-70 cm høy. Ringens overflate virker dermed helt plan. Knausen som fornminne 2 ligger på er omsluttet av myr i Ø og V.
15 m SV for fornminne 2 er det myr og 12 m N for fornminne 2 og 15 m Ø for fornminne 2 er det myr.
43 m sør for fornminne 5:
Fornminne 6: Steinsetting, kun en halvsirkel igjen på berget. Restene er omrotet i nyere tid. Det er også laget stimerke av steinene. Halvsirkelen er 2,5 m lang. Ei rekke med stein. Merker i berget hvor de andre steinene har ligget.
26 m SØ for fornminne 6:
Fornminne 7: Steinsetting, totalt ødelagt sirkel. Merker i berg antyder hvordan sirkelen har vært. Den har hatt en ytre diameter på 3 x 3 m.
68 m Ø for fornminne 7 ligger:
Fornminne 8: Steinsetting. Ligger i et stort område som bare består av berg. Ring av flate små heller. Kan være natur. 2 x 2 m i ytre diameter. Den er delvis overgrodd av mose og litt lyng. Ligger svært utsatt til for vær og vind.
3 m N for fornminne 8:
Fornminne 9: Steinsetting. Består av flae heller som er større en hellene i fornminne 8. Lyngbevokst i midten. 2 x 2 m i ytre diameter. Svakt hellende mot øst. Berg i V-Ø. Mer utpreget kultur enn fornminne 8.
Fornminne 10: Torvoppbygning. Mest sannsynlig ikke automatisk freda kulturminne. Er en rund oval torvbevokst sirkel, som ligger inntil et berg i N. Den er 0,5-0,7 m høy. Vann i sirkelen. 4 m lang halvsirkel.
Tradisjon
Olav Eriksen kunne fortelle at eiendommen tidligere hadde tilhørt familien Trondsen. I området der tuftene lå hadde det vært tradisjon at husene på eiendommen var plassert. Her ble det ikke gjenoppbygd etter krigen. Olav Eriksen kom selv til stedet i 1953. Han bygde sittsmåbruk innerst i vika. han kunne ikke si hvor gamle tuftene var. Noen var tydeligvis relativt unge.
Vurdering: Tuftene er sannsynligvis ikke automatisk freda. Det lå også en ruin på området, med førkrigsmur. Det var mye kulturlag i området mellom tuftene.
Terrengbeskrivelse
Området NV for veg til Klokkerøya består av nakne berg med en del myrområder innimellom, mens området SØ for vegen heller sterkt mot fjorden, lyngbevokst. Ved nesset er det gressbevokst, her ligger tuftene.
Orientering
NV og SØ for vegen til Klokkerøya, ca 500 m VSV for RV 94.
Lokalitet
Akkarfjord

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
6

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Tuft
Antall
3


Fornminnets art
Torvoppbygning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
, 9,   i Båtsfjord,  Finnmark
Består av:
Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
Kulturlandskapstype: Både innmark og utmark.
260 m V for hytta på Jollneset, 50 m S for flomålet, ca 13 m over havet:
Fornminne: Steinsetting/grav (R1, K1), oval 2,3 x 1,5 m, orientert NØ-SV, høyde 0,3 m. Neve- til hodestore stein. Virker gammel.
4 m NØ for fornminne 1:
Fornminne 2: Steinsetting/grav, oval 2,3 x 1,5 m, orientert NØ-SV, høyde 0,3 m. Neve- til hodestore stein. Virker noe yngre enn fornminne 1 da den ikke er så overgrodd.
Arkeologiske underskelser
Fangstgropa ved huset til Henrik Olsen er undersøkt av Ø. Vorren for 40 årsiden.
Tradisjon
Henrik Nilsen, eier av bruket ved R5 hadde mye å fortelle: På den store, kvitesteinen, som ligger på det høyeste punktet på nesset og inntil R3, pleideHenriks bestemor å sitte. Hun het Gunnhild Olsen og satt gjerne på"kvitstein'" og venta på mannen, Nils Olsen (født 1852) når han var ute påfiske. Gammetufta deres er tydelig markert på eiendommen, se nedenfor. Bådebesteforeldrene og faren til Henrik snakket samisk og Henrik selv regner segsom sjøsame. Bestefaren snakket også russisk og drev litt i pomorhandelen.
I Vesterelva går det mye blink, helt opp til Ordojavri. I gamle dager var detmye strid mellom sjøsamer og "fjellfinna" om fisken. Det endte i større slagog dødsfall.
I Ytre Syltevik skal det ha stått kirke.
I Hamna var det en stor kvalstasjon etter Sven Foyn og der var kvalopptrekk,steamkjele og krutthus. Ruiner og tufter etter virksomheten ligger tett Ø forHamna. Krutthuset er murt i rød teglstein og har "romansk" bue.
Mye av skogen gikk tapt pga denne virksomheten. Tidligere gikk også mye avskogen til Vardøhus.
Gollaholmen har navn etter ei Golla. Ho hadde handel og fiskemottak iSandfjord og bodde på holmen om sommeren.
Mye av dette kan man også lese om hos Margido Olsen: "Beretningen omSyltefjord", 1994. Han bor i Vadsø. En ved navn Evjen skal også ha skrevetboka "Folk under fot".
Terrengbeskrivelse
Området V for Jollneset ved R1, R2 og R3 består av lyngmarkmed noe kratt. Sandog grus i grunnen. En del større stein opp mot toppen av lokaliteten.Områdene rundt R4 og R5 består av grasvokst innmark. R6 ligger på en moréne avgrus som er lyngbevokst.
Orientering
Ved Vassbotn innerst i Syltefjorden, området mellom Vassbotnelva og Vesterelva.
Lokalitet
Jollnesset / Hursielva

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
middelalder

Fornminnefelt     

Sted:
, 9,   i Båtsfjord,  Finnmark
Består av:
Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
Kulturlandskapstype: Både innmark og utmark.
40 m VSV for fornminne 2 (eget skjema), 7 m Ø for stolpe:
Fornminne: Steinsetting/grav (R3), halvsirkelformet 2 x 1,5 m, høyde 0,2 m. Hodestore og mindre steiner lagt opp inntil en kvit kampestein (mer om "kvitstein'" se nedenfor.
Arkeologiske underskelser
Fangstgropa ved huset til Henrik Olsen er undersøkt av Ø. Vorren for 40 årsiden.
Tradisjon
Henrik Nilsen, eier av bruket ved R5 hadde mye å fortelle: På den store, kvitesteinen, som ligger på det høyeste punktet på nesset og inntil R3, pleideHenriks bestemor å sitte. Hun het Gunnhild Olsen og satt gjerne på"kvitstein'" og venta på mannen, Nils Olsen (født 1852) når han var ute påfiske. Gammetufta deres er tydelig markert på eiendommen, se nedenfor. Bådebesteforeldrene og faren til Henrik snakket samisk og Henrik selv regner segsom sjøsame. Bestefaren snakket også russisk og drev litt i pomorhandelen.
I Vesterelva går det mye blink, helt opp til Ordojavri. I gamle dager var detmye strid mellom sjøsamer og "fjellfinna" om fisken. Det endte i større slagog dødsfall.
I Ytre Syltevik skal det ha stått kirke.
I Hamna var det en stor kvalstasjon etter Sven Foyn og der var kvalopptrekk,steamkjele og krutthus. Ruiner og tufter etter virksomheten ligger tett Ø forHamna. Krutthuset er murt i rød teglstein og har "romansk" bue.
Mye av skogen gikk tapt pga denne virksomheten. Tidligere gikk også mye avskogen til Vardøhus.
Gollaholmen har navn etter ei Golla. Ho hadde handel og fiskemottak iSandfjord og bodde på holmen om sommeren.
Mye av dette kan man også lese om hos Margido Olsen: "Beretningen omSyltefjord", 1994. Han bor i Vadsø. En ved navn Evjen skal også ha skrevetboka "Folk under fot".
Terrengbeskrivelse
Området V for Jollneset ved R1, R2 og R3 består av lyngmarkmed noe kratt. Sandog grus i grunnen. En del større stein opp mot toppen av lokaliteten.Områdene rundt R4 og R5 består av grasvokst innmark. R6 ligger på en moréne avgrus som er lyngbevokst.
Orientering
Ved Vassbotn innerst i Syltefjorden, området mellom Vassbotnelva og Vesterelva.
Lokalitet
Jollnesset / Hursielva

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
middelalder

Fornminnefelt     

Sted:
, 1,   i Porsanger,  Finnmark
Består av:
Tuft Steinsetting Steingroper Steinoppmuring


Fornminnebeskrivelse:
Kulturlandskapstype: Kystsamisk bosetning og steinalder.
Fornminne 1: Tuft, rund, diameter 4 m i ytre mål. I kanten 1 m bred og 0,2 m høg steinvoll. tufta er gress- og lyngbevokst, men er godt markert i terrenget. Bak tufta, 8 m i V ligger en ansamling av stein. Fornminne 1 ligger 10 m V for flomålet på en svak terrasse og ca 70 m N for bunnen av bukta og 4-5 m over flomålet.
9 m S for fornminne 1:
Fornminne 2: Tuft, rund, diameter 3,5 m. I omkretsen en svak voll. I den N-lige delen av tufta er det en 1 m vid steinansamling. Tufta er gressbevokst. 3 m SV for tufta ligger en 1 m vid og 0,2 m dyp forsenkning.
5 m SV for fornminne 2:
Fornminne 3: Oval steinsetting, 2 x 1 m, høyde 0,3 m, bestående av hode- og kroppsstore stein. 7 m i V ligger en sterk overgrodd steinansamling.
38 m S for fornminne 3:
Fornminne 4: Tuft, rund, diameter 4 m, omkretsen består av 1 m bred voll av jord og stein som er ekstra godt markert i den S-lige delen. Tufta er bevokst med gress, lyng og mose.
23 m NV for fornminne 4:
Fornminne 5: Tuft, rektangulær, 8 x 5 m, avdelt i to rom, med kraftig voll i sidene og bevokst med lyng og gress. Tufta har utgang mot havet fra begge rom.
23 m SØ for fornminne 5 og 8 til 10 m over havet:
Fornminne 6: tuft, rund, diameter 5 m, bestående av en svak forsenkning omkranset av en meget svak voll. Tufta er lyngbevokst. Ved prøvestikk i tuftas V-lige del fremkom trekull 10 cm under bakken. Kan være en middelaldertuft.
Vegg i vegg på Ø-siden av fornminne 6:
Fornminne 7: Tuft, som fornminne 6.
20 m SØ for fornminne 7:
Fornminne 8: Grop, rund, diameter 3 m, dybde 0,4 m med beliggenhet på en gammel strandvoll, 5 m over havet.
15 m Ø for fornminne 8:
Fornminne 9: Ustrukturert steinoppmuring som ligger like over flomålet. Høyda 0,2 til 0,5 m. Det er en avgjerding mot havet, men er lukket i den NØ-del.
10 m i SV ligger 2 steingroper med voll, diameter 2 m og dybda 0,5 m.
Svestad: Hustufter 5 - steinalder Grav 1 - uviss Steinring 1 - uviss Torvstak 1 - Nyere tid Gammetufter 3 - Nyere tid Hustufter 2 - Middelalder ? Hustufter flere - nyere tid
Fornminne 1: Steinaldertuft, halve tufta dekkes av veg, tydelig markert, orientert N-S, 10 m lang, 7 m brei, 2-2,5 m brei voll langs langvegg mot Ø, opp til 0,4 m høy voll. Uklart markert voll mot S, mulig utgang i SØ. Tilgrodd med lyng, en del synlige steiner i S og Ø. Resten dekkes av veg. To mindre prøvestikk i S gav funn av kokstein.
3 m SØ for fornminne 1:
Fornminne 2: Ei mulig grav, orientert N-S, forsenkning tydelig nedgravd i V, 1,2 m lang, 1 m brei, uklar urgrav i N og Ø, synlige stein i S, tilgrodd med lyng.
5 m Ø for fornminne 2:
Fornminne 3: Sannsynlig steinaldertuft, orientert NNØ-SSv, svakt markert, 7 m lang, 4 m brei, utydelig og utflytende voller, 0,1 - 0,2 m høy voll, indre avgrensing i V relativt bra markert. Flate heller i NNV, enkelte synlige steiner i S, tilgrodd med lyng.
3 m NNØ for fornminne 3:
Fornminne 4: Oval til rund steinring, 4 m i diameter, bestående av flate heller som er delvis skjult av lyng: mulig teltboplass, steinringen har vært lagt oppå ei gammel tuft, svakt markert.
18 m S for fornminne 1:
Fornminne 5: Torvstakk, mulig rester av uthus, tilnærma rektangulært, 5 m langt.
16 m Ø for fornminne 5:
Fornminne 6: Gammetuft, orientert N-S, 9 m lang, 7 m brei, 1-2 m breie voller, 0,3 - 0,6 m høy voll, 0,5 m dyp innvendig, synlige steiner i midten, eit hovedrom og eit lite anneks i S, uklart markert.
7 m N for fornminne 6:
Fornminne 7: Gammetuft (uthusgamme), orientert Ø-V 7 m lang, 4 m brei, søkk innvendig.
Inntil fornminne 6 (sør for):
Fornminne 8: Gammetuft, tydelig markert, orientert N-S, 8,5 m lang, 4,5 m brei, to rom, utgang mot Ø i det nordre rommet, 1 m breie veggvoller med mengder av stein inni, lyng og gressbevokst.
6 m SV for fornminne 8:
Fornminne 9: Steinaldertuft (tidlig metalltid), orientert N-S, svakt markert, 7 m lang, 4,5 m brei, 0,1 - 0,4 m dyp, utydelige voller ca 1 m brei, 0,1-0,2 m høy, steiner i SØ, lynggrodd. Prøvestikk i midten som gav funn av skifer- og kvartsittavslag samt trekoll.
9 m SØ for fornminne 8:
Fornminne 10: Mulig hustuft fra middelalderen, utydelig markert, orientert NNV-SSØ, 6 m lang, 4 m brei, steinet voll i V, svak nedgraving. Tufta var litt vanskelig å registrere fordi søkeren hadde stablet hyttemateriale i tufta.
Sør for og inntil fornminne 10 ligger:
Fornminne 11: Mulig hustuft fra middelalderen (tilsvarende fornminne 10).
Sør for og inntil fornminne 11:
Fornminne 12: Nedgravd rektangulær tuft, steinalder/tidlig metalltid?, orientert N-S, 4,5 m lang, 4 m brei, antydning til voll i SØ og N, tydelig voll i V 0,1 - 0,2 m høy, lyngbevokst, prøvestikk med trekull, tufta ligger ca 5-6 m over havet.
Inntil og V for fornminne 12:
Fornminne 13: Nedgravd rektangulær tuft (tilsvarer fornminne 12).
Like S og V for fornminne 13 ligger to groper.
Tradisjon
Ifølge Anton Henriksen skal far hans ha hatt sjøbu, laget av stein og torv, på Molvikneset.
Foto
SV filmnr 1, fotonr 1-9, fotograf: Hartvig Birkely.
Svestad: Miljø og tufter ble fotografert.
Terrengbeskrivelse
Ø-vendt bukt som skråner slakt mot havet, bestående av gamle flomål som delvis er bevokst med lyng og mose.
Svestad: Østvendt vik, kupert lynggrodd koppmollstrand, steinblokker og berg i S og V.
Orientering
På den nordlige delen av Molvikneset.
Svestad: Molvikneset, 20 m S for vegmerke E6903 km 32 og 10-15 m ØSØ for E69.
Lokalitet
Molvikneset

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
eldre enn 100 år

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Tuft
Antall
7
Datering
steinalder, yngre - nyere tid

Fornminnets art
Steingrop
Antall
2
Datering
eldre enn 100 år

Fornminnets art
Steinoppmuring
Antall
1
Datering
eldre enn 100 år

Fornminnefelt     

Sted:
, 5,  51 ? i Porsanger,  Finnmark
Består av:
Steinsetning

Antall
1

Fornminnebeskrivelse:
Kulturlandskapstype: Sjøsamisk. Knivbukta: Innmark/slåttemark, ellers beiteområde for rein.
Fornminne: Steinsetting (K3), 2 x 2 m. Består av 13 flate seiner. Danner en rund, oval form. Ligger på N-S gående terrasse mellom 2 bergknauser. Like i nærheten av aktivitetsområde fra steinalder. Ligger på vest-sia av eidet. Myr i øst, vik og hav i vest, bergknauser i N og S.
Foto
Dias, filmnr 2, fotonr 8-13, fotograf: Gerd Valen.
Terrengbeskrivelse
Aktivitetsområdene og steinsettingen ligger på strandvoller som er klattvis lyngbevokst.
Lokalitet
Knivbukta

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
, 35,  42 i Porsanger,  Finnmark
Består av:
Steinsetting

Antall
1
Datering
eldre enn 100 år
Fornminnebeskrivelse:
Kulturlandskapstype: Kystsamisk bosetning.
Fornminne: Steinsetting (R1, K1), rektangulær, 2,5 x 1,5 m, bestående av stein i dagen. Godt markert i terrenget. Kulturminnet ligger i en høyde på 10 meter over havet og er lokalisert 40 m NNV for områdets SV hjørne.
Terrengbeskrivelse
Flate bevokst med lyng, gress og dels mose, med et myrparti og et lite tjern i den Ø-lige delen.
Orientering
Like under foten av Biesaidnjarga mellom veien og sjøen.
Lokalitet
Brenna

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
eldre enn 100 år

Fornminnefelt     

Sted:
, 19,  1 i Kvalsund,  Finnmark
Består av:
Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
Kulturlandskapstype: Utmark.
Fornminne: Steinsetting/mulig teltring (R8).
Terrengbeskrivelse
Lyngvokst slette med Russelva i S.
Orientering
475 m VNV for Russelv bro, 100 m N for elvebredden.
Lokalitet
Russelv

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, 8,   i Kvalsund,  Finnmark
Består av:
Steinsetting Steingjerde


Fornminnebeskrivelse:
25 m VSV for krysset til grusveg og sti ligger en:
Fornminne 1: Steinrøys 1 x 1 m i diameter. Litt utflytende i form. Ligger på lyngterrasse. 8 m N for denne ligger en til steinsetting, består av nevstore steiner. 1 større stein i midten. Uklar struktur i V. 2,5 x 2,5 m i ytre diameter. Ligner et ildsted.
Fornminne 2-4: Ble registrert, men dette er gamle stolpehull. 45 m og 120 grader SØ for jordbruksveg/grusveg lå en steinsetting som ved første øyekast minnet om fundamentet til en kraftlinje-stolpe. Inni den var det ett kammer med reinbein. Beinene som lå inni kammeret var gulaktige, mens de utenfor var nye. Omkrets 2,5 x 3 m, ytre ring består av kampesteiner, blir gradvis mindre mot senter. 36 m NØ for første stolpehull lå fornminne 3, samme oppbygning, men dette hadde ingen kammer i midten. Derimot hadde det en ytre oppbygd torvvoll. 5 x 4 m i ytre diameter. 12 m V for fornminne 3, lå fornminne 4 som også er av samme type. 2,5 x 3,5 m i ytre diameter. 19 m V for fornminne 2 lå et nyere tids ildsted. Dette ble ikke registrert. Ca 100 m NØ for grusvegen lå det også en nyere tids teltboplass. Besto av 4 hodestore steiner og ildsted i midten. Steinene i ytterkant dannet en rektangulær form på 2 x 4 m i diameter.
150m NØ for krysset mellom de to grusvegene, og SØ for barnehagen og midt mellom to kraft-linjestolper ligger:
Fornminne 5: Steingjerde. Det er orientert 25 m Ø-V før det tar av mot N.
Fornminne 6: Nyere tids ildsted ligger like øst for jordbruksveg og 75 m N for fornminne 1.
5 m sør for traktorveg og 7 m N for bekken som følger planen, ligger en:
Fornminne 7: Spissoval steinsetting i utkanten av myrområde. Den er 1 m lang og 1 m bred. Laget av 15 små knyttnevestore steiner. Steinene virker avslipte. De ligger for det meste nede i jordlaget og er delvis overvokst av mose og gress. Det virker også som om dette er noe gammelt. Kan hende har bekken gjort en sving her tidligere ?
Terrengbeskrivelse
Utmarksområdet på øst og vest-siden av Kvalsund tettsted. Terrenget heller ned mot elva på begge sider. Gress og lyngbevokst på øst-sia på vest-sia også en del busker innerst i dalen.
Orientering
Fra Handelsneset i nord vest til siste hus i SV krysser elva mot øst og følger terrasse 40-50 m over havet. Mot nord før den tar av mot øst og Arisfjellet. Andre alternativ på øst-sia av elva krysser elva og går noenlunde rett linje østover.
Lokalitet
Kvalsunddalen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
6
Datering
eldre enn 100 år?

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Steingjerde
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, 22,  4 i Sør-Varanger,  Finnmark
Består av:
Steinsetting

Antall
1
Datering
jernalder - middelalder
Fornminnebeskrivelse:
Kulturlandskapstype: Utmark. Skoltesamisk jakt- og fangstkultur
Fornminne: Steinsetting (R1), avlang, uregelmessig 2,2 x 1,1 m, orientert Ø-V, lyng og mosevokst. Består av neve- til hodestore stein. Virker svært gammel.
Terrengbeskrivelse
Lyngvokst høyde med noe bjørk og furu. Noe berg i dagen. Kampstein spredt i terrenget.
Orientering
975 m Ø for våningshuset på Nygård, 100 m NV for elvebredden, 40 m over havet.
Lokalitet
Kopervikneset

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
jernalder - middelalder

Fornminnefelt     

Sted:
, 13,   i Sør-Varanger,  Finnmark
Består av:
Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
Kulturlandskapstype: Utmark. Skoltesamisk jakt- og fangstkultur.
Fornminne: Steinsetting (R1), bueformet/oval steinsetting, åpen i NØ, 2x1,5 m, orientert SV-NØ. Hodestore og noen større steiner.
Terrengbeskrivelse
Skrånende terreng i sørhelling, lyngmark med spredt bjørkeskog og litt einer.
Orientering
50 m SV for hyttetomt nr 15, 50 m N for Eronoja-bekke, 150 m Ø for Korsdalsbekken, 55 m over havet.
Lokalitet
Munkefjord/Korsdalen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
eldre enn 100 år

Fornminnefelt     

Sted:
, 13,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
Kulturlandskapstype: Utmark. Samisk jakt- og fangstkultur.
Fornminne: Steinsetting (R1), lyng- og mosevokst, oval 1,3 x 0,95 m, orientert VNV-ØSØ, bygd av hodestore stein. Svakt markert.
Terrengbeskrivelse
Åpen skråning. Lyngvegetasjon og noe dvergbjørk, noe berg i dagen.
Orientering
50 m SSV for lokalitet 48 (eget skjema)
Lokalitet
Sollnesfjellet/Aksla

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
middelalder

Fornminnefelt     

Sted:
, 13,  1 i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Steinsetting Røys


Fornminnebeskrivelse:
Kulturlandskapstype: Utmark. Sjøsamisk bruksområde
Fornminne 1: Steinsetting/forsenkning (Km1), steinsatt, rund nedsenkning, diameter 1,2 m, dybde 0,3 m, ser ut til å ha en slags utvidelse på 0,5 m mot NV. Steinsatt med delvis flate neve- til hodestore stein. I SV har strukturen en voll/oppbygging av stein, 0,15 m over terrenget rundt.
3 m SV for fornminne 1:
Fornminne 2: Steinsetting/forsenkning (Km2), nokså rund, ytre diameter 2,3 m, indre diameter 1 m, forsenket 0,3 m mens "steinvollen" rundt er hevet opptil 0,3 m i forhold til terrenget rundt. Mer markert enn fornminne 1. Består av hodestore og noen større stein.
5 m Ø for fornminne 2:
Fornminne 3: Steinrøys (Km3), usikker, rund i formen, diameter 0,6 m, høyde 0,3 m. Består av minst 10 steiner fra hodestore til noe større.
Terrengbeskrivelse
Slak, SSØ-vendt skråning. Lyng og noe dvergbjørk og bjørk. Strandvoll av rullestein i grunnen.
Orientering
Ligger på VSV-ØNØ gående strandvoll, 600 m NV for høyvik, 1,2 km SØ for Kibyaksla. R1, Km1 ligger 18 m SV for stolpepar 44.
Lokalitet
Kibyaksla/Ylihaakinpäri

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
2
Datering
middelalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Røys
Antall
1
Datering
middelalder

Fornminnefelt     

Sted:
, 15,   i Vadsø,  Finnmark
Består av:
Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
Kulturlandskapstype: Utmark
Fornminne: Steinsetting/kjøttgjemme (R1), murt opp av stein med en større helle (95 x 40 cm) på toppen. Et hulrom under denne hella.
Terrengbeskrivelse
Skråning mot NØ, lyng, mose og stein, noe berg i dagen.
Orientering
22 m NNØ for stolpepar 150.
Lokalitet
Skallhalsen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
eldre enn 100 år

Fornminnefelt     

Sted:
, 20,  124 ? i Tana,  Finnmark
Består av:
Steinsetting Steinoppmuring Skyteskjul Grop


Fornminnebeskrivelse:
Kulturlandskapstype: Utmark
30 m NØ for fundament til oljetank, 25 m NV for nyanlagt vei gjennom området:
Fornminne 1: Skyteskjul (R1, km1), murt opp av halvsirkel av hodestore og større stein, diameter 3 m, murens bredde 0,8 - 1,2 m, høyde opptil 0,6 m. Like SØ for oppmuringa ligger fire mindre groper.
30 m NØ for fornminne 1, 14 m NV for veien:
Fornminne 2: Skyteskjul (R1, km2), uregelmessig oppmuring av stein og heller, nærmest V-formet. Største tverrmål 3,2 m, murens bedde 0,6-1 m, høyde opptil 0,5 m. Den har overbygd "skyteskår" mot Ø. Kan være fra nyere tid.
28 m Ø for fornminne 2, 7 m SØ for veien:
Fornminne 3: Grop (R1, km3) i rullesteinsvollen, diameter 1,3 m.
9 m ØSØ for fornminne 3, 18 m SØ for veien:
Fornminne 4: Grop (R1, km4), i rullesteinsvollen, oval 2 x 1,3 m, svakt markert.
13 m S for fornminne 4, 21 m SØ for veien:
Fornminne 5: Skyteskjul (R1, km5), murt opp i vinkel inntil fast fjell, 3 x 2 m, murens bredde 0,3 m, høyde 0,3 m.
13 m NØ for fornminne 6 (5), 32 m SØ for veien:
Fornminne 7 (6): Skyteskjul (R1, km7), med "skyteskår", bueformet 3 x 2 m, murens bredde opptil 1 m, høyde opptil 0,9 m. Den ligger delvis oppå store kampesein.
23 m ØSØ for fornminne 7 (6), 56 m SØ for veien:
Fornminne 8 (7): ringformet steinoppmuring (R1, km8), ytre mål 4 x 3 m, murens bredde 1-1,3 m, høyde opptil 0,5 m, noe utflytende.
20 m NNV for fornminne 8 (7), 36 m SØ for veien:
Fornminne 9 (8): Steinsetning (R1, Km9), delvis U-formet med åpning mot ØSØ, 3 x 2 m.
6 m NV for fornminne 9 (8), 26 m SØ for veien:
Fornminne 10 (9): Skyteskjul (R1, Km10), med skår, 3,5 x 2,5 m, murens bredde 0,3 - 1,2 m, høyde opptil 0,4 m. Anlagt inntil berg i NØ.
37 m NØ for fornminne 10 (9), 45 m SSØ for veien:
Fornminne 11 (10): Skyteskjul (R1, Km11), kvadratisk, av nyere dato.
45 m V for fornminne 11 (10), 6 m SØ for veien:
Fornminne 12 (11): Grop (R1, K12), diameter 1,5 m, ligger inntil kampstein.
15 m NV for fornminne 12 (11), 7 m NV for veien:
Fornminne 13 (12): Skyteskjul (R1, Km13), U-formet med åpning mot V, 2 x 1,2 m, murens bredde 0,3-0,8 m, høyde opptil 0,3 m.
38 m NV for fornminne 13 (12), 15 m V for veien:
Fornminne 15 (14): ringformet steinoppmuring (R1, Km15) med åpning mot V. Lagt opp av uregelmessig steinog heller, diameter 3,5 m, murens bredde 0,4 - 1 m, høyde opptil 0,4 m.
Noen av kulturminnene er vanskelig å aldersbestemme. Enkelte kan være av nyere dato. jeg befarte også hele nesset utover til Jiel'lenjarga/Hjellnes. Her var diverse kulturminner som er avmerket på vedlagte kart. Kulturminnene ble ikke individuelt oppmålt, bare tegnet inn på kartet. Midlertidig beskrivelse og omtrentlig beliggenhet.
Arkeologiske underskelser
Ingen
Tradisjon
Ifølge Åge Børresen, som bor på Kaineset, er noen av skyteskjulene tyske geværstillinger, mens enkelte har vært brukt til å passe på lakseoppsynet! Dette kan gjelde det skjulet som er beskrevet som "nyere skyteskjul" på vedlagte kart. Ellers ingen tradisjoner om plassen.
Terrengbeskrivelse
Rullestein og ur, noe fast fjell, enkelte områder med lyng.
Orientering
På nesset NØ for kaia ved Torhop havn, 300-400 m Ø for Flaggacåkka.
Lokalitet
Torhop havn

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
eldre enn 100 år

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Skyteskjul
Antall
7
Datering
eldre enn 100 år

Fornminnets art
Grop
Antall
3
Datering
eldre enn 100 år

Fornminnets art
Steinoppmuring
Antall
2
Datering
eldre enn 100 år

Fornminnefelt     

Sted:
, 20,  124 ? i Tana,  Finnmark
Består av:
Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
Kulturlandskapstype: Utmark
250 m NNØ for fornminne 4 (eget skjema), inntil fast fjell i NV:
Fornminne: En steinsetting (R5).
Arkeologiske underskelser
Ingen
Tradisjon
Ifølge Åge Børresen, som bor på Kaineset, er noen av skyteskjulene tyske geværstillinger, mens enkelte har vært brukt til å passe på lakseoppsynet! Dette kan gjelde det skjulet som er beskrevet som "nyere skyteskjul" på vedlagte kart. Ellers ingen tradisjoner om plassen.
Terrengbeskrivelse
Rullestein og ur, noe fast fjell, enkelte områder med lyng.
Orientering
På nesset NØ for kaia ved Torhop havn, 300-400 m Ø for Flaggacåkka.
Lokalitet
Torhop havn

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
eldre enn 100 år

Fornminnefelt     

Sted:
, 10,   i Vardø,  Finnmark
Består av:
Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
Kulturlandskapstype: Utmark.
Fornminne: Ringformet steinsetting, ytre mål 2,2 x 1,95 m, indre mål 1,2 x 1,2 m. Forholdsvis godt markert. Murt opp av flater, runde steiner av hodestørrelse (pluss/minus). Inne i ringen er 4 større steiner, samt noen mindre. Ringen er lyngvokst inni, ikke forsenket. Vegetasjonen dekker også noen av steinene.
Terrengbeskrivelse
Åpent, nakent og karrig terreng. Svakt skrånende, mye stein i dagen pluss noe skrinn vegetasjon.
Orientering
Ligger på en brink i en nokså slak S/SØ-vendt skråning ned mot Skinnstakkvatna og E75, ca 200 m NNV for nordligste Skinnstakkvatnet og 4-500 m NV for hytta som ligger Ø for vatnet. Ligger omtrent midt mellom eksisterende og ny linjetrase.
Lokalitet
Svartnes/Domen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
middelalder

Fornminnefelt     

Sted:
, ,   i Vardø,  Finnmark
Består av:
Forsenkning Steinsetting Grop


Fornminnebeskrivelse:
Kulturlandskapstype: Utmark. Sjøsamisk bruksområde.
Fornminne 1: Forsenkning, lyngvokst, ova 3 x 1,8 m, orientert NNV-SSØ, dybde 0,2 m, svake voller. En del større stein er synlige i strukturen.
0,5 m SØ for fornminne 1:
Fornminne 2: Forsenkning, lyngvokst, oval 2 x 1,2 m, orientert NØ-SV, dybde 0,2 m, enkelte stein i dagen.
0,5 m SØ for fornminne 2:
Fornminne 3: Steinsetting, bueformet 1,2 m, hodestore til nevestore stein, høyde 0,2 m nedsenket inni med 5 cm.
12 m ØNØ for fornminne 3, på østsiden av liten kløft:
Fornminne 4: Grop, lyngvokst, rund, diameter 2 m, dybde 0,6 m.
Terrengbeskrivelse
Svakt skrånende strandterrasse, lyngvokst.
Orientering
50 m Ø for Trollelva, 90-100 m SSØ for stolpepar 271 og 70 m SV for lokalitet 43.
Lokalitet
Trollelva/Mikkelhibekken

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
middelalder

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Grop
Antall
1
Datering
middelalder

Fornminnets art
Forsenkning
Antall
2
Datering
middelalder

Fornminnefelt     

Sted:
Komagvær, 1,   i Vardø,  Finnmark
Består av:
Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
Kulturlandskapstype: Utmark i sjøsamisk bruksområde.
1300 m VNV for brua over KOmagelva, 550 m N for sving i elva:
Fornminne: Steinsetting/grav, oval 1,5 x 1,0 m.
Terrengbeskrivelse
Lyngvokst morene.
Orientering
1300 m VNV for brua over Komagelva, 550 m N for sving i elva.
Lokalitet
Hollamyra

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
middelalder?

Fornminnefelt     

Sted:
, 16,  8 i Nordkapp,  Finnmark
Består av:
Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
Kulturlandskapstype: Sjøsamisk bosetting.
Fornminne 1: Oval steinsetting. Ligner ved første øyekast en labyrint, men har to parallelle baner. Noen steder er banene delt av tverrliggende skiller. Banene er markert med rekker av ovale, flate steiner. Steinene er mellom 10-30 cm lange. Steinsettingen er mye overgrodd av lyng. Skillene er buskbevokste. Mål: lengde 43 m, bredde 13 m (indre mål). Langsidene er rette, buer så av i endene (ligner en løpebane). Bredden på banene er ca 80 cm.
2 m Ø for steinsettingens NØ ende er:
Fornminne 2: En liten tilnærmet kvadratisk steinsetting av flate heller. Steinene er ca 30 x 20 cm. Indre mål 1,80 x 2,20 m. Inni steinsettingen ligger noen heller spredd, mulig at disse har delt steinsettingen i to deler.
26 m NNV for fornminne 1:
Fornminne 3: Trorlig rester etter en tilsvarende steinsetting. Flate heller, relativt godt nedgrodd av lyng. Denne ligger på linje med den nedre delen (mot sjøen) av den første steinsettingen. Av denne er det bare den nederste (NØ delen) som finnes. 2 baner hver på ca 80 cm bredde. Steinsettinga er ca 3 m lang.
Terrengbeskrivelse
Lyngmark. Relativt flatt.
Orientering
På en slette, ca 50 m V for flomålet, 10 m V for steingjerdet, 20 m NV for eiendommens sørgrense (hjørnet i steingjerdet).
Lokalitet
Reppvågstranda

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
3
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
, 16,  1 i Nordkapp,  Finnmark
Består av:
Steinsetting


Fornminnebeskrivelse:
Kulturlandskapstype: Beitelandskap.
33 m SSØ for et rundt myrtjern ligger:
Fornminne 1-2: Steinsirkler som består av hovedsaklig flate steiner. De er ca 0,5 m lange. Sirklene henger sammen. N-ligste er delvis forstyrret av terrengkjøretøy, men likevel den tydeligste indre mål 2,5 x 3 m og 4 x 4 m.
Ca 405 m N for elvebredden:
Fornminne 3: Rund, oval formasjon. Laget av heller. Størrelse 2,5 x 4,5 m. Hellene ligger ikke like tett som hos fornminne 1-2.
Ca 24 m NØ for fornminne 3:
Fornminne 4: Lignende sirkel, litt mindre i diameter, mer lavbevokst steiner.
Like øst for disse ringene ligger flere mulige sirkler, meget uklare. Vanskelig å avgjøre hvorvidt de var teltringer - kultur eller natur.
Foto
Dias, filmnr 3, fotonr 16-17, fotograf: Gerd Valen
Terrengbeskrivelse
Elveplatå, N for elva. Lyngbevokst med mye bruddstein i dagen-
Orientering
25-50 m N for elven, like N for "øya" i elva og der elva bukter seg i en skarp sving.
Lokalitet
Repvågstranda

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
5
Datering
eldre enn 100 år

Fornminnefelt     

Sted:
Eide, 144,  4 i Rauma,  Møre og Romsdal
Består av:
Steinsettning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetningen var firkantet og hadde en lengde av 5,25 m, 3,40 m bred og hadde en høyde av ca 90 cm. Steinsetningen er sannsynligvis rester av en gravrøys.
Orientering
Steinsetningen lå like ved stranden av Rødvenfjorden på Eidsneset.
Lokalitet
Eidsneset

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1


Fornminnefelt     

Sted:
Miklebostad, 92,   i Tjeldsund,  Nordland
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
I innmarka ved Harevollen: en avlang firkantet steinsetning, lengde 16 skr., bredde 1 1/2 m. Parallelt med denne 2 kortere steinsetninger av samme slag, bredde 1 1/2 m.
Alle i retning fra Ø-V. Steinene står tett ved hverandre og rager bare litt opp av jorden.
Litteraturhenvisninger:
O. Nicolaissen Ab 1886, p. 5. O. Rygh, Tromsø Museums Aa 24 1901, p. 95.
Lokalitet
Harevollen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
3


Fornminnefelt     

Sted:
, 15,   i Alta,  Finnmark
Består av:
Steinsetning Røys Grøft Ildsted


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1: Ringformet anlegg, sirkulær, 7 m i diameter. Består av en sirkulær grøft ca. 30 cm bred og 10 - 15 cm dyp. På indre siden av grøften finnes en lav vegg av torv og noe stein (klarest markert på nordvestsiden); den er ca. 40 cm bred og ca. 10 cm høy. Det ligger noen store stein på ytre side av og rundt hele ringen. Prøvestikk i sentrum viste grus/sand og litt trekull - ingen steinlegning. Muligens en ringformet offerplass?? Eller noe merkelig fra krigen??
Fornminne 2: På nordsiden av ringen finnes et ildsted fra nyere tid (brent tre) som er bygd inn i stein fra strukturen.
Registrering, noen få prøvestikk i nærheten av fornminne 1, mange prøvestikk langs terassekanten.
5 m sør for fornminne 1:
Fornminne 3: Gravlignende steinsetning, sirkulær, 2,70 m i diameter. Består av en ytre ring av kantstilte stein. Disse er ca. 25 cm høyere enn overflaten. Midt på anlegget finnes en lav haug (20 - 30 cm høy) av flere stein, som også synes å ha noen grensestein lagt i et mer eller mindre sirkulært mønster.
17 m sørvest for fornminne 2:
Fornminne 4: Steinrøys, oval, ca. 2 m i diameter, 20 - 30 cm høy. Består av flere store stein, men ingen kantstilt avgrensning som fornminne 2. Kan være en grav eller en rydningsrøys. Ser nyere ut enn fornminne 2.
12 m sørvest for fornminne 1:
Fornminne 5: Rektangulær grøft. Samme type grøft som fornminne 1, men rektangulær, 3 x 5 m, ingen klare spor etter stein eller torvvegger som fornminne 1. Lengdeakse orientert Ø-V. Vest grensa er meget uklar. Merkelige greier; nyere tids??
Utstrekning
Ca. 35 m i diameter
Terrengbeskrivelse
Lyngbevokst grus/sand-terrasse, med bjørk.
Orientering
Ca. m for Borani bosetningsområde. Fornminne 1 ligger 20 m sør-øst for 30 m o.h. elveterrassen, 20 m nord for stien, 50 m nord-øst for bergknaus.
Lokalitet
Kåfjordbotn Borani, Botnelva

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
eldre enn 100 år

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Røys
Antall
1
Datering
eldre enn 100 år

Fornminnets art
Grøft
Antall
2
Datering
eldre enn 100 år

Fornminnets art
Ildsted
Antall
1
Datering
eldre enn 100 år

Fornminnefelt     

Sted:
Fugløy Søndre, 88,   i Gildeskål,  Nordland
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Steinsetting, nå fjernet og utgravd av arkeolog T. Bjørgo, Bergen i 1968, som sendte jordprøver til Tromsø Museum. Iflg. Karl Johnsen: Ring av bruddstein, ytre diameter ca 2 m. Over denne lå en helle ca 1,5 x 1,2 m og oppå denne en likedan ring som under, med ytrediameter 3,5 m og dybde ca 1,5 m nedgravd i gress- og lyngbevokst sandbanke som i ØSØ avgrenses av en NØ-SV-gående anleggsvei. I forsenkningensØ-side ligger tidligere nevnte helle. I N- og S-siden store og små bruddstein i dagen. Brynet er funnet 60 m N for steinsettingen.
Funn:
Ts. 4525: Brynefragment Ts. 1968/118: Jordprøver.
Litteraturhenvisninger:
Rapport av 20.10.1968 fra Tore Bjørgo, top,ark., Tromsø Museum Simonsen, P. 1962: Funn og fortidsminner i Gildeskål og Beiarn, s. 31.
Terrengbeskrivelse
NØ-hellende kupert lyng- og gressbevokst terreng med en del bruddstein mellom NØ-SV-gående høydedrag i NV og anleggsvei til steinbrudd i ØSØ. Begrenset utsikt unntatt mot Inndyrfjellet i Ø og Høgnakken og Høgstjerna i SSØ.
Orientering
Ca 130 m NNØ for steinbruddets S-ligste punkt, ca 70 m SV for butikken tilhørende Karl Johnsen (88/20).
Lokalitet
Skipperhaugen

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
Etterreformatorisk tid?

Fornminnefelt     

Sted:
Kårvik indre, 107,  1 i Tromsø,  Troms
Består av:
Boplass Røys Teltboplass Steinsetning Forrådsgrop

Antall
5
Datering
steinalder - uviss tid
Fornminnebeskrivelse:
1) Boplass ytterst på strandterassen. Funnene ble gjort like under torva, delvis plukka opp i overflata. Avslag og redskaper i bergkrystall og kvartsitt (chert).
2) Mulige graver ( usikre fornminner) To lave steinsettinger: lengst i N rund oppmuring bestående av hodestor steiner, diam. 0,7 m, høyde 0,3 m. Oppmuringa er gjort rett på berg. 3 m lenger S samme type røys som foregående diam. 1,5 m, høyde 0,3 m.
3) En teltboplass,
4) Ei forrådsgrop,
5) Ei oppmuring av stein ble registrert av Samisk - etnografisk avd.
Dessuten reg. tufter ved befaring 1987 ( Olsen/ Helberg) (?).
Utstrekning
10 m N-S 5 m Ø-V
Litteraturhenvisninger:
K 555/88/957 - K 371/88 - K 419/88
Terrengbeskrivelse
Terasse bevokst med lyng og bjørk.
Orientering
1) På strandterasse 20 m.o.h. ca. 50 m NNV for elva, ca. 500 mØ for RV. 2) Like ved tursti hvor 20 m.o.h-terassen krysser steine.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Røys
Antall
2
Datering
uviss

Fornminnets art
Boplass
Antall
1
Datering
Eldre steinalder

Fornminnets art
Teltboplass
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnets art
Forrådsgrop
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Røsnes Ytre, 110,   i Tromsø,  Troms
Består av:
Hustuft Steinsetning

Datering
uviss
Fornminnebeskrivelse:
1) Tuft 1: Svakt avtegnet, 4 x 4 m med en forhøyning i midten. Ved avtorving viste det seg å være aske og trekull. Under ildstedet en flat steinhelle av lys grå steinart, som bar preg av å ha vært utsatt for varme. Under hella et jevnt, tynt talkumlignende lag. Rundt ildstedet lå det en steinkrans.
Ca. 5 m fra tuft 1, lå tuft 2: tuft 2: Godt synlig, 4 x 5 m stor. Ved tufta en liten grop- mulig brønn (vannførende).
I alt 4 tufter i området. Like utenfor gjerdet lå det nok en tuft i skogen.
2) I nærheten av Røsneshavn oppe i skogen en større tuft med høy vollkanter og forsenkning rundt. Tufta var dekket av stor skog.
Antydning til flere tufter i samme område, samt steinsettinger.
Tradisjon
Det går sagn om gammel bosetning i bygda. Svenskerøstet skal ha vært bebodd av svensker.
Litteraturhenvisninger:
Top.ark 12.7.1947
Terrengbeskrivelse
Strandrygg - lett kupert, klart avgrensete strandlinjer
Orientering
1) Mellom Åsen og Røsnes, forholdsvis langt fra nåværende bebyggelse. Ca. 25 m fra sjøen. 2) Røsneshavn
Lokalitet
Svenskerøstet/ Røsneshavn

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Hustuft
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Forfjord, 15,   i Andøy,  Nordland
Består av:
Gravrøys Hustuft Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Lengst i N:
Fornminne 1: Gravrøys, rund, diameter 7 m, høyde ca 0,5 m. Godt markert, gress- og lyngbevokst. Av stein. Krater i midten, 2 x 2 m. Dybde 0,7 m. (ser ut til å være ødelagt i nyere tid).
13 m SØ for fornminne 1:
Fornminne 2: Steinsetting, rund, diameter 1 m, høyde 0,10 m. Godt markert, gress- og lyngbevokst.
18 m N for fornminne 2:
Fornminne 3: Hustuft (?), rund, diameter 3 m, dybde 0,4 m. Gress og lyngbevokst. Vollens bredde 1 m. Utgang i N. Av torv og jord.
Utstrekning
25 m Ø-V, 22 m SØ-NV
Arkeologiske underskelser
Fornminne 3: Hustuft (?): Ble foretatt prøve med jordbor 11.8.1983. Tuftahadde et tykt lag med kull.
Terrengbeskrivelse
Gress og lyngbevokst kolle.
Orientering
900 m SSV for våningshuset til Ragnar Nilsen, gnr. 15, brnr. 76, 20 m (162 grader) SØ for flomålet.
Lokalitet
Laksholmneset

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Gravrøys
Antall
1
Datering
jernalder

Fornminnets art
Hustuft
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Lovik, 20,   i Andøy,  Nordland
Består av:
Hustuft Steinsetning Båtoppsett Gammetuft


Fornminnebeskrivelse:
Ved sti som går langs stranda:
Fornminne 1-2: Hustufter, gammetufter fra 1800 tallet. Svært godt markert. (jfr. skisse og tradisjon, Guttormsen/ T1-T2).
Tett ved bekk, like inntil myra, ca. 80 m fra flomålet:
Fornminne 3: Hustuft, middelalder, rektangulær, tydelig i terrenget, lengde 11 m, bredde 7 m, buete langvegger. Pæreformet inngang i S-del. Vollbredde 2 m.
60 m 314 grader fra Fornminne 3:
Fornminne 4: Hustuft, rektangulær med avruda hjørner, godt markert. Lengde 10 m, bredde 5,5 m, vollbredde 1,5 m, høyde 0,4 m. (= T4).
40 m 284 grader fra Fornminne 4, like ved gjerde av streng fra 1800 tallet:
Fornminne 5: Steinsetting, kvadratisk, usikkert fornminne. Str.: 3,5 x 3,5 m, bredde 0,3 m. Minner om gravsetn. eller sjåfundamnet (=T5).
27 m 280 grader fra Fornminne 5:
Fornminne 6: Hustuft, rektangulær, dårlig markert, orientert 272 grader, lengde 6,5 m, bredde 3 m, vollbrede 1 m, høyde 0,3 m.
Kant i kant med Fornminne 6, ca. 10 m fra myrkanten:
Fornminne 7: Hustuft, kvadratisk, dårlig markert, str.: 4 x 4 m, vollbredde 1 m, høyde 0,3 m.
9 m, 2 grader fra Fornminne 7:
Fornminne 8: Hustuft, rektangulær, godt markert med kraftige veggvoller, lyngbevokste gress inni tufta. Orientert 314 grader, lengde 20 m, bredde 7 m, vollbredde 2,5 m, høyde 0,5 m. Mangler kortvegg i Ø.
4 m Ø for Fornminne 8:
Fornminne 9: Hustuft, rektangulær, godt markert, orientert 82 grader, lengde 18 m, bredde 10 m, vollbredde 3 m, delt i to rom.
9 m, 26 grader fra Fornminne 8:
Fornminne 10: Hustuft, rektangulær, godt markert, orientert 298 grader. Lengde 7 m, bredde 6 m, Inngang i NØ.
Nederst i fjæra:
Fornminne 11: Hustuft, rektangulær, godt markert, orientert 298-312 grader. Lengde 35 m (består av to hus liggende inntil hverander) bredde 5,5- 6 m, vollbredde 2-3 m, høyde 0,7 m. Gulvet er nedgravd enkelte steder i en dybde av 0,3-0,5 m.
Her skal også være 4 båtopptrekk, små av størrelse, jfr. skisse 1:100 Guttormsen, men disse er ikke beskrevet.
Utstrekning
160 m VNV-ØSØ, ca. 50 m NNØ-SSV.
Tradisjon
Halvdan Johansen (83 år) Lovik: Folk fra Grøtavær kom hit for å fiske (Kinnstranda) langt tilbake. Samene Henrik Guttormsen og Jo bodde her, jfr. T1 og T2, men flyttet til Kinn i Kvæfjord etter ca. 1900.
Litteraturhenvisninger:
O. Nicolaissen 1907, s. 6 (ikke befart) A. K. Sandmo 1978: Befaringsrapport for NVE ved Tromsø Museum H. Guttormsen 1981: Innberetning og kart 1:100
Terrengbeskrivelse
Slak strandflate med gressbevoksning i 80-100 m bredde med to bekker. Begrenses i N av sjøen, i S av lyngterasse før tilstøtende myr. V-ligst mye bjørk ellers oppdyrket mark. Åse i NNV, Lovik i V.
Orientering
Mellom de to elvene på Kinnstrandas utmark, ca.5 km Ø for Lovik, ca. 1 km ØNØ for Låtran.
Lokalitet
Kinnstranda

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Andre enkeltminner på feltet:


Fornminnets art
Hustuft
Antall
8
Datering
middelalder

Fornminnets art
Båtoppsett
Antall
4
Datering
uviss

Fornminnets art
Gammetuft
Antall
2
Datering
etterreformatorisk

Fornminnefelt     

Sted:
Myre, 26,   i Andøy,  Nordland
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne 1: Steinkrets bestående av flere konsentriske ringer av tettliggende steiner (N.F. S. 691 f.), skal være her.
Litteraturhenvisninger:
Simonsens, Povl, innberettning 1957.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss

Fornminnefelt     

Sted:
Breivik, 31,   i Andøy,  Nordland
Består av:
Steinsetning


Fornminnebeskrivelse:
Fornminne: Oppmurt dyp steinsetting, usikkert fornminne. Et hull var gravd ned i jorda, så dypt at det nådde en .... mann til livet. Hullet var kvadratisk og stensett med mur, ca 1/2 alen tykk, som raget litt over marka. Hullets str.1 1/2 x 1 1/2 alen, og en helle sto på kant inni det. Fra de 4 hjørner utgikk "armer", 6 alen lange, på en slik måte at det hele dannet et kors. "Armene" bestod kun av et lag stein. Senere ødelagt av gjetere, som hadde brutt opp "armsteinene" derfor mer uregelmessig form nå (1879).
Litteraturhenvisninger:
Rygh, O. s. 153Horst 1879, s. 28-29
Orientering
Inne på fjellet på veien fra Breivik til Bleik, ca en halv dagsmarsj fra Breivik. Stedet ligger ovenfor et vann som kalles Natmålsstuvvannet.

Avkrysset enkeltminne:

Fornminnets art
Steinsetning
Antall
1
Datering
uviss